Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/3
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.05.
Iktatószám: 25825/2021
CPV Kód: 72321000-1
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye: Nyertes ajánlattevő székhelye. (A szoftvernek ajánlattevő szerverein kell futnia, a webböngészőből történő elérést helyfüggetlenül szükséges biztosítani.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamásné dr.
Telefon: +36 13544257
E-mail: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001692512021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001692512021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus jogszabálykereső szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001692512021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72321000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elektronikus jogszabálykereső szoftver beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus jogszabálykereső szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72321000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyertes ajánlattevő székhelye. (A szoftvernek ajánlattevő szerverein kell futnia, a webböngészőből történő elérést helyfüggetlenül szükséges biztosítani.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Elektronikus jogszabálykereső szoftver beszerzése 2021.
Az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay utca 16.), továbbá 26 Bíróság (Kúria, Ítélőtáblák és Törvényszékek) részére webböngészőből elérhető elektronikus jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és -visszakereső számítógépes rendszer használatának biztosítása 11 000 egyidejű felhasználó számára, valamint a következő kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
1. Az oktatás: A szolgáltatás megkezdésekor külön a felhasználóknak, és külön az adminisztrátoroknak szóló e-learning oktatást és oktatóvideót kell biztosítani, és azt évenként frissíteni. A nyertes ajánlattevő köteles továbbá minimum 4 óra/alkalom jelenléti vagy online gyakorlati oktatás lehetőségét biztosítani a rendszergazdák és kulcsfelhasználók részére összesen 5 alkalommal, egyenként legfeljebb 50-50 fő részvételével.
2. Üzemeltetési támogatás: A nyertes ajánlattevő köteles munkanapokon 8.00 óra és 17.00 óra között a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás, bármely az adatbázist érintő kérdésben általános felvilágosítás biztosítása, továbbá az adatbázissal, annak kezelésével kapcsolatos informatikai jellegű kérdések, problémák, hibák megoldása érdekében telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot (helpdesk) szolgáltatást működtetni. A nyertes ajánlattevő a fenti időszakon kívül (beleértve a pihenő- és ünnepnapokat is) köteles folyamatos e-mail-es ügyfélszolgáltatást működtetni a szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás, bármely az adatbázist érintő kérdésben általános felvilágosítás biztosítása, továbbá az adatbázissal, annak kezelésével kapcsolatos informatikai jellegű kérdések, problémák, hibák megoldása érdekében.
3. Felhasználói adminisztrációval kapcsolatos elvárások (általános és helyi superuser)
4. A nyertes ajánlattevőnek garantált rendelkezésre állást kell vállalnia. A garantált rendelkezésre állás értéke 99,6% negyedévente, vagyis a negyedévente megengedett kiesés maximális időtartama 9 óra, egy alkalommal legfeljebb 15 perc.
5. Mennyiség: 11 000 egyidejű felhasználó.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az alapkövetelményekbe nem tartozó, 1949. augusztus 20. és 1990. május 2. között kihirdetett összes jogszabály elérhető-e az adatbázisban? Igen-Nem  1
2 2. Az alapkövetelményekbe nem tartozó, 1867. január 1. 1949. augusztus 20. között kihirdetett összes jogszabály elérhető-e az adatbázisban? Igen-Nem  1
3 3. A 2019. március 15. napját megelőzően kihirdetett, alapkövetelményként meghatározott jogszabályokhoz készült, nem hivatalos előterjesztői indokolások az adatbázisban elérhetők-e? Igen-Nem  4
4 4. Az alapkövetelményekbe nem tartozó, 1949. augusztus 20. és 1990. május 2. között kihirdetett összes jogszabályhoz készült nem hivatalos előterjesztői indokolás elérhető-e az adatbázisban? Igen-Nem  1
5 5. Azon helyi önkormányzatok darabszáma, amelyek teljes hatályos joganyaga elérhető az adatbázisban. (db)  2
6 6. A Bírósági Határozatok c. kiadvány azon 1990 előtti évfolyamainak darabszáma, amelyekben megjelent bírósági határozatok teljeskörűen elérhetők az adatbázisban. (db)  1
7 7. Az alapkövetelményként előírt kommentárokon túlmenően biztosított további kommentárok darabszáma. (db)  5
8 8. Az alapkövetelményként előírt kommentárok közül az időgépesítettek darabszáma. (db)  5
9 9. Azon, az alapkövetelményekbe tartozó magyar jogszabályok darabszáma, amelyek az adatbázisban minden időállapotukban szerepelnek valamely idegen nyelvre lefordítva is. Külön jogszabálynak számítanak a több nyelvre lefordított jogszabályok, vagyis például a Ptk. németül és angolul kettőnek számít. (db)  1
10 10. Az iratminták darabszáma (a szabályzatok nélkül). (db) 1
11 11. A szabályzatok darabszáma. (db) 1
12 12. A szakfolyóirat lapszámok darabszáma. (db)  5
13 13. A szakkönyvek darabszáma. (db)  5
14 14. A szakmai anyagok darabszáma. (db)  1
15 15. A kalkulátorok darabszáma. (db)  1
16 16. A jogszabálytükrök darabszáma. (db)  2
17 17. A konverziós táblák darabszáma. (db)  1
18 18. A folyamatábrák darabszáma. (db)  1
19 19. Az alapkövetelményként előírt jogi szakszótárakon túlmenően biztosított további szótárak – nem feltétlenül idegen nyelvű, és nem feltétlenül jogi szakszótár – darabszáma. (db)  1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ÁR szempont a nettó havidíjat (előfizetési díj) jelenti (Ft).
Az ajánlattevő az értékelési részszempontokra vonatkozóan köteles egy excel táblázatot is kitölteni és benyújtani szerkeszthető és cégszerűen aláírt nem szerkeszthető formában is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, illetve a 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Igazolási mód: a Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8. §-ában foglaltak szerint, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum, mint előzetes igazolás benyújtásával. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozatot is be kell nyújtania az ajánlatában. A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 8-16.§-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára és a 67. § (3) bekezdésére is.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ha van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1.) Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (webböngészőből elérhető jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és visszakereső szoftver használatának biztosítása valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása) származó általános, forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése szerint), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1.) a közbeszerzés tárgya szerinti (webböngészőből elérhető jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és visszakereső szoftver használatának biztosítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 150.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot, amelyben ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevőnek - és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetnek - a Dokumentumban foglalt egyszerű nyilatkozatát (IV. rész α szakasz kitöltésével). Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat:
M1.) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatási munkáinak ismertetését.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- a szerződésben foglalt szolgáltatás mennyiségét,
- saját teljesítés mennyiségét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén - ha ez nem adható meg - az általa kapott ellenszolgáltatás arányát,
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap),
- nyilatkozatot a referencia szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről,
(321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21.§ (3) bek. a) pontja, (3a) bekezdése és a 22. § (1)-(2) bekezdése szerint)
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M1.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), a jelen közbeszerzés tárgya (webböngészőből elérhető jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és visszakereső szoftver használatának biztosítása valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása) szerinti, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával/referenciákkal, mely legalább 1 éves időtartamra szól és összesen legalább 7500 egyidejű felhasználó számára elérhető szolgáltatásra vonatkozik. Több referencia esetén egy referenciának legalább 5000 egyidejű felhasználó számára elérhető szolgáltatásra kell vonatkoznia.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő nem fizet előleget. A nyertes ajánlattevő negyedévente utólag 1 számlát nyújthat be. Ajánlatkérő a számla ellenértékét a jogszabályoknak és az egyéb előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, átutalással, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint. A számla kifizetésére a Kbt. 135.§ (1) és (6) bekezdései és a 27/A.§ is irányadó. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésben és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakra, és be kell nyújtania a nyilatkozatot a szerzői vagyoni jogokra vonatkozóan.
2) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. Elektronikus aláírás esetében ez nem szükséges.
3) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi és műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4) Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
5) Ponthatárok: 0-10. Pontok kiosztásának módszere: 1-4. részszempont esetében az igen válasz 10, a nem válasz 0 pontot kap. Az 5-19. részszempontok esetében egyenes arányosítás, az ár szempont esetében fordított arányosítás.
6) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.
7) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8) Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap. Hibás teljesítési kötbér: a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra 100. 000 Ft/nap. Meghiúsulási kötbér az egy évre számított nettó előfizetési díj 20%-a. Rendelkezésre állási időben történő kiesési kötbér: Azokra a napokra, amikor a kiesés meghaladja a 15 percet 100.000 Ft/nap Ha egy nap alatt nem sikerül elhárítani a hibát, akkor a második naptól 200.000 Ft/nap Amennyiben a negyedéves kiesés meghaladja a 9 órát, minden megkezdett óra után 25.000 Ft/óra A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
9) A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.
10) Ajánlatkérő 1 000 000 HUF ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, amelyet az ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 54. § szerint. Átutalás esetén az összeget ajánlatkérő 10032000-00319542-00000000 (MÁK) számlájára kell utalni, a megjegyzésben: „Elektronikus jogszabálykereső, ajánlati biztosíték” megjelöléssel. Az utalásról/befizetésről a banki igazolást is be kell nyújtani az ajánlatban. Egyéb formában történő nyújtás esetére ajánlatkérő előírja, hogy annak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Pp. szerinti, teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
11) Amennyiben nyertes ajánlattevő a szolgáltatott tartalom-, és funkciótípusokhoz képest új elemmel bővíti szolgáltatását, azok automatikusan jelen beszerzés alapján megkötött szerződés részévé válnak.
12) Teljesítési biztosíték: a nettó ellenérték 5 %-a, amelyet a nyertes ajánlattevő a szerződés hatályba lépésekor köteles rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítékot ajánlattevő legkésőbb a Kbt. 135.§ (1) bek. szerinti teljesítésigazolás kiadásának napjáig köteles fenntartani. A biztosíték a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével(átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
13) Ajánlatkérő a megajánlott terméknek a műszaki előírásoknak való megfelelését, illetve a Felolvasólapon megadott minőségi részszempontokra adott megajánlások megalapozottságát egy előre egyeztetett időpontban ellenőrzi, a műszaki leírásban foglaltak szerint. Ehhez az ajánlattevőknek a bírálati szakaszban hozzáférést kell a biztosítaniuk a megajánlott adatbázishoz.
14) Az ajánlattevőnek a kiadott excel táblázatot (műszaki követelmények és értékelési részszempontok) excel és cégszerűen aláírt, pdf. formában is be kell nyújtaniuk.
15) Tekintettel arra, hogy egy egységes rendszer, egy adatbázis beszerzésére kerül sor, amely részei egymással összefüggenek, a részekre osztás objektíve lehetetlen lenne és ellehetetlenítené az adatbázis megfelelő használatát. Ajánlatkérő ezért nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák