Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 25916/2021
CPV Kód: 30213100-6
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye: Országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók által használt budapesti és vidéki irodák magyarországi címei, valamint az ajánlatkérő 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. szám alatti épülete.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Törvényhozó szerv hivatala
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Államhatalmi szervek tevékenysége
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15300014241
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001688652021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001688652021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001688652021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30213100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
Számítógépek és hozzátartozó szoftverek, Wifi routerek, valamint multifunkciós nyomtatók beszerzése, és informatikai támogatási szolgáltatás, nyomatdíj körébe tartozó feladatok, helyszíni hibaelhárítás, szoftver karbantartás, hardver karbantartás országos szinten az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók részére bérelt irodákban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192113-6
További tárgyak: 30213100-6
30230000-0
30232110-8
32413100-2
48310000-4
48624000-8
48760000-3
50300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók által használt budapesti és vidéki irodák magyarországi címei, valamint az ajánlatkérő 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19. szám alatti épülete.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
- legfeljebb 424 db hordozható számítógép beszerzése operációs rendszerrel (BIOS-ba integrált licenckulccsal),
- legfeljebb 424 db irodai szoftver csomag beszerzése,
- legfeljebb 424 db személyi tűzfalat tartalmazó Vírusirtó szoftver (48 hónapos előfizetéssel)
- legfeljebb 212 db asztali színes multifunkciós nyomtató beszerzése,
- legfeljebb 212 db lokális, vezetékes/vezeték nélküli számítógépes kapcsolat kialakításához router beszerzése,
- Informatikai támogatási szolgáltatás (rendelkezésre állás) nyújtása, maximum 212 iroda vonatkozásában,
- Nyomatdíj körébe tartozó feladatok (nyomtatókban kellékanyagok cserélése, eszközök működéséhez szükséges fogyóanyagok és avuló/kopó alkatrészek pótlása) maximum 212 iroda vonatkozásában,
- Helyszíni hibaelhárítás igény szerint,
- Szoftver karbantartás (félévente 1 alkalom) maximum 212 iroda vonatkozásában,
- Hardver karbantartás (évente 1 alkalom) maximum 212 iroda vonatkozásában,
- Költöztetés (a valamely irodában már üzembe helyezett termékek, eszközök új irodába szállítása és üzembe helyezése) igény esetén,
- Eszközök Országgyűlés Hivatala 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19. szám alatti épületében található raktárba történő visszaszállítása igény szerint.
Feladat továbbá a Szerződés tárgyát képező számítógépek, nyomtatók, routerek használatra való felkészítése, mely magába foglalja a szoftverek, driverek telepítését és konfigurálását is. Továbbá feladat ezen eszközöknek a teljesítés helyére, képviselői/nemzetiségi szószólói irodába történő szállítása, átadása a teljesítés helyén való üzembe helyezése, konfigurálása a helyi viszonyokhoz.
Az eljárást megindító felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet és műszaki leírás – tartalmazza a közbeszerzés tárgyával, részletes műszaki feltételekkel kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezi a feladatokat.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 500 millió forint + ÁFA.
Az ajánlatkérő a keretösszeg minimum 50 %-ának megfelelő összegig vállal megrendelési kötelezettséget.
Az ajánlatkérő a beszerzés pontos mennyiségét nem tudja előre meghatározni, tekintettel arra, hogy nem látható előre, hogy a 2022-2026-os országgyűlési ciklusra megválasztásra kerülő országgyűlési képviselők, illetve nemzetiségi szószólók mennyi iroda – és milyen informatikai eszközökkel való – felszerelését fogják igényelni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell!
A közbeszerzési dokumentumokban található gyártó- illetve típusmegjelölések a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, a 321/2015. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján történtek, az ajánlatkérő elfogad a közbeszerzési műszaki leírásnak megfelelő (műszakilag egyenértékű) termékekre vonatkozó ajánlatot is.
Érvénytelen az ajánlat, ha bármely megajánlott termék, eszköz nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott összes műszaki követelménynek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a II.2.5) pont szerinti "Ár" értékelési szempont alatt a következőket érti: képzett ár (nettó Ft összesen).
A képzett árat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ártáblázat kitöltésével kell meghatározni.
Az ajánlatkérő (a Kbt. 76. § (5) bekezdésére figyelemmel) a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, mivel a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru és hozzá szorosan kapcsolódó szolgáltatás, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
Az igazolás módja: Az igazolási módokra a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):
- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
A Kr. 3. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében külön-külön kell benyújtania az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt (EEKD) az ajánlattevő nyújtja be.
- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok hiányát pedig a Kr. 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a Kr. 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).
- A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):
- A Kr. 8-11. §-aiban foglaltak szerint kell a gazdasági szereplőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy a gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá (figyelemmel a Kr. 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.
- A Kr. 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti kitöltött nyilatkozatot (űrlap) kell benyújtania.
- A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3)-(3a) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 2021. május 10-én közzétett, „A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 19. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdése alapján az előző (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nyújtsa be a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas a gazdasági szereplő a szerződés teljesítésére, ha az előző (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző) három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen legalább 150.000.000.-Ft.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkérő előírja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak (értékesítéseinek) ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően.
A referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
— az eladó/szállító megnevezése és székhelye (címe),
— a szerződéskötő másik fél megnevezése és székhelye (címe), elérhetősége,
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap pontossággal),
— a szállítás (értékesítés) tárgya (a szállítás tárgyának leírása olyan módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen ez alapján),
— a szállítás mennyisége, amely alapján egyértelműen megállapítható a szállított (értékesített) mennyiség (darabszám)
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolása során ajánlattevők alkalmazhatják a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-át is.
A Kbt. 65. § (6)-(9) és (11)-(12) bekezdései, valamint 67. § és 69. § alkalmazandó az alkalmasság igazolása tekintetében.
Az ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD). Az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Ajánlattevő alkalmas, ha igazolja a jelen ajánlati felhívásnak és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdésének megfelelően, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év időszakában szerződésszerűen teljesített számítógépek és nyomtatók értékesítését legalább a következő mennyiségekben:
— hordozható számítógép: összesen 150 db,
— asztali multifunkciós nyomtató: összesen 50 db.
A műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat (értékesítéseket) veszi figyelembe.
A minimumkövetelménynek való megfelelés igazolható egy vagy több referencianyilatkozat/referenciaigazolás benyújtásával a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően.
A referencia akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül megvalósítottnak, ha a sikeres átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződéstervezet az ajánlati felhívás dokumentációjában (közbeszerzési dokumentumok) található. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével teljesíti fizetési kötelezettségét.
A számla(k) ellenértéke a Kbt. 135. § (1) bekezdés figyelembevételével, a szerződéstervezet előírásainak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra (magyar forintban) a nyertes ajánlattevő (eladó) által kiállított számlán feltüntetett bankszámlára.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatoknak az EKR-ben történő elektronikus felbontására vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát - az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el.
2. Az ajánlatkérő nem köti az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához.
3. Az alkalmassági minimumkövetelmények és igazolási módjuk a Kr. 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb.
4. Az eljárásban részajánlat nem adható, mivel az árubeszerzés és a szorosan hozzá kapcsolódó szolgáltatás műszaki-funkcionális egységére tekintettel a részajánlat tétele negatívan hatna az árubeszerzés és szolgáltatás teljesítésére, mind gazdasági, mind munkaszervezési okokból, így sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem indokolt a részekre bontás.
5. Az ártáblázat kitöltésére vonatkozó információt az ajánlati felhívás dokumentációja I. fejezete tartalmazza.
6. Az ajánlattevőnek az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlapokat megfelelően kitöltve kell benyújtania.
7. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb
dokumentumokat is.
8. Tájékoztatás az eredményről: a Kbt. 70. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdései alapján.
9. Ajánlatkérő Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását nem írja elő és nem teszi lehetővé.
10. Közös ajánlatra a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot és a Kbt. 33. § (1) bekezdését.
12. Az Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 36. §-ra, a Kbt. 136. § (2) bekezdésére és a Kbt. 138. §- ára.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar.
14. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.
15. Szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumok része, az ajánlatban nem kell csatolni. Ha az ajánlat szerződéstervezetet
tartalmaz, azt az ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
16. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Sándor (FAKSZ lajstromszáma: 00621) és dr. Laczi Adél Ilona (FAKSZ lajstromszáma: 01058)
17. Az ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként közli, hogy 1 hónap alatt 30 napot ért.
18.Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontja alapján.
19. Az ajánlat érvényességének feltétele, hogy a közbeszerzés tárgyát képező valamennyi termékre, szolgáltatásra kiterjedjen.
20. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben a szakmai ajánlat nem tartalmazza bármely megajánlott termék vonatkozásában a gyártmány megnevezését, valamint típusmegjelölést.
21. Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, amennyiben bármely megajánlott termékről megállapítható, hogy nem felel meg a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek.
22. Ajánlatkérő az eljárás eredményeként kötendő szerződésben a teljesítéssel (teljesítés elmaradása, késedelem, hibás teljesítés) kapcsolatos vevői igények biztosítékául szolgáló biztosítékot ír elő (a Kbt. 134. §-ban meghatározottaknak megfelelő mértékben azzal, hogy a biztosíték rendelkezésre bocsátása a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerint történik).
23. A jelen eljárásban többváltozatú ajánlat nem adható.
24. További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák