Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 26179/2021
CPV Kód: 34928480-6
Ajánlatkérő: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Teljesítés helye: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás telephelye: Sajókaza, 082/22 hrsz. és a Társulás tagjainak közigazgatási területe. További információ a II.2.14. pontban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati társulás
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: hulladékgazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15549989205
Postai cím: Fő Tér 4
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász Hajnalka
Telefon: +36 204529931
E-mail: sajobodva@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajobodva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001560602021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001560602021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati társulás
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001560602021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928480-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében műanyag hulladékgyűjtő edények és műanyag házi komposztáló edények beszerzése.
Teljes mennyiség:
240 literes EN 840 szabványsorozat szerinti, műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény - 20.000 db
300 literes műanyag, házi komposztáló edény – 1000 db
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39221260-7
További tárgyak: 39234000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás telephelye: Sajókaza, 082/22 hrsz. és a Társulás tagjainak közigazgatási területe.
További információ a II.2.14. pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési eljárás tárgya műanyag hulladékgyűjtő edények és műanyag házi komposztáló edények beszerzése az alábbi mennyiségben:
Tétel Megnevezés Mennyiség (db).
1.tétel - 240 literes EN 840 szabványsorozat szerinti, műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény - 20.000 db
2. tétel – 300 literes műanyag, házi komposztáló edény – 1.000 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök megadott helyszínekre szállítását.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, valamint a nyertes ajánlattevő feladatait és a szerződéses feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazza.
Amennyiben az ajánlati dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 240 literes hulladékgyűjtő edények az MSZ EN 840-1 szabvány elvárásain túlmenően, a minimum 2 tartó borda mellett minimum 2 támasztó bordával is rendelkeznek (igen/nem) 30
2 További jótállás időtartama (Hónap) (minimum 0 hónap- maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlat tételi lehetőség biztosítása:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos felhasználásra szánt áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű.
Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval.
Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
II.2.3. pont folytatása:
Bódvaszilas körzet:
Szállítási cím: 3763 Bódvaszilas közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Dédestapolcsány körzet
Szállítási cím: 3643 Dédestapolcsány
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Edelény körzet:
Szállítási cím: 3780 Edelény, 050/3 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1536 db
Gesztely körzet
Szállítási cím: 3715 Gesztely önkormányzat közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Nyékládháza körzet
Szállítási cím: 3433 Nyékládháza, 0217/21 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1408 db
Ózd körzet
Szállítási cím: 3600 Ózd, 9255 hrsz. (Ózd I. számú hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 5376 db
Putnok körzet
Szállítási cím: 3630 Putnok, 0123/15 hrsz. (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 1536 db
Ragály körzet
Szállítási cím: 3724 Ragály közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 640 db
Rudabánya körzet
Szállítási cím: 3733 Rudabánya közigazgatási területe
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Szendrő körzet
Szállítási cím: 3752 Szendrő, 0428/6 hrsz (hulladékudvar)
Szállítandó 240 literes edények száma: 768 db
Szikszó körzet
Szállítási cím: 3800 Szikszó, 069/2 hrsz.
Szállítandó 240 literes edények száma: 1920 db
Sajókaza körzet
Szállítási cím: Sajókaza, 082/22 hrsz. (Sajókaza Hulladékkezelő Centrum)
Szállítandó 240 literes edények száma: 4000 db
Szállítandó házi komposztálók: 1000 db

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4.§ . és a 6. § alapján kell kitölteni. Az előírt kizáró okok igazolási módjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. § rendelkezései irányadóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr.. 8., 10., 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén Ajánlattevő ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára szóló, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
A pénzforgalmi számla (számlák) száma; a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i); a pénzforgalmi számláján (számláin) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás (Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
P.2.
A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (műanyag hulladékgyűjtő edények és/vagy műanyag házi komposztáló edények - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetekre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben jelen felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (műanyag hulladékgyűjtő edények és/vagy műanyag házi komposztáló edények - szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 190.000.000 HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.2. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (P.1. pont szerinti követelmények).
A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 65.§ (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek és a Kr. 1.§ (1) alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a KD között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész α pont kitöltését). A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön EEKD-t nyújt be.
Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt.67.§ (3) bek. alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr.3.§ (2) bek. foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt.69.§(4)-(7) alapján az ig.-ok benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1.
A Kbt.65.§(4) bek. és a Kr.21.§(1) bek. a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített közbeszerzés tárgyára vonatkozó szállításainak (műanyag hulladékgyűjtő edények és/vagy műanyag házi komposztáló edények szállítása) ismertetése.
A Kr.21.§(1a) bek. alapján Ajánatkérő felhívja a figyelmet, hogy három év teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kr.22.§(1) bek. a)-b) pontja alapján.
Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a korábbi teljesítés tekintetében a szerződést kötő másik fél részéről érdemi felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége, a szállítás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, ill. igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények! Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, Ajánlatkérő kizárólag a referencia munkának az ajánlattevő által elvégzett részét veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.140.§(9) bek. rendelkezéseire.
(bővebben a közbeszerzési dokumentumokban).
M.2.
A Kbt.65.§(4) bek. és a Kr.21.§(1) bek. i) pontja alapján ajánlattevő csatoljon olyan, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak.
M.3.
A Kbt.65.§(4)bek. és a 321/2015.(X. 30.) K.r.21.§(1)bek.h) pontja alapján ajánlattevő csatolja az 1. és 2. tétel mintapéldányát (mpld.), az alábbiak szerint:
— a leadott mpld-nak meg kell egyeznie az ajánlattevő szakmai ajánlatában megajánlott pontos típussal,
— a mpld. színét Ajánlattevő jogosult megválasztani,
— a mpld.-on fel kell tüntetni a termék pontos típusát oly módon, hogy az könnyen (roncsolásmentes módon) ne legyen eltávolítható,
— Ajánlattevő nevét ajánlattevő nem tüntethetik fel a mpld.-on,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet Kr.24.§(1) bek. foglaltakra.
Irányadó a Kbt. 65.§(6)-(7),(9) és (11) bek. és a Kbt.69.§(11) bek. rendelkezései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett (több szerződéssel is teljesíthető) alábbi referenciá(kk)val:
— legalább 240 literes (azaz 240 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú) kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edények esetében összesen legalább 13 500 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)val; és
— legalább 300 literes (azaz 300 literes vagy annál nagyobb űrtartalmú) műanyag, házi komposztáló edények esetében összesen legalább 225 db szállítására vonatkozó referenciá(kk)al,
azzal, hogy legfeljebb két szerződés keretében a fenti bármelyik űrtartalom szerinti edényzetből (legalább 240 literes kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény és/vagy legalább 300 literes műanyag, házi komposztáló edény) sor került legalább 13.500 db mennyiség (a különböző eszközök száma összeadódik) leszállítására.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (Kr. 22. § (4) bek).
Ajánlatkérő a kétkerekes műanyag hulladékgyűjtő edény alatt az MSZ EN 840-1 szabvány szerinti két kerékkel rendelkező műanyag hulladékgyűjtő edényt érti.
M/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, ha a megajánlott termékek nem rendelkeznek az adott termékre vonatkoztatható tanúsítvánnyal, leírásoknak, szabványoknak való megfeleléssel az alábbiak szerint:
M/2.1)
1. tétel (240 literes műanyag, kétkerekes hulladékgyűjtő edény) tekintetében: MSZ EN 840-1 és MSZ EN 840-5 és MSZ EN 840-6 és RAL-GZ 951/1, GS (megvizsgált minőség) - vagy azzal egyenértékű - tanúsítással és gyártói CE tanúsítvánnyal
M/2.2)
A 2. tétel (300 literes műanyag, házi komposztáló edény) tekintetében: ZEK 01.4-08 (PAH) európai szabványnak megfelelő – vagy azzal egyenértékű – tanúsítvány(okk)al és és gyártói CE tanúsítvánnyal
M.3.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az 1. tétel tekintetében megajánlott termék mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék megfelel az MSZ EN 840 szabványsorozat szerint meghatározott méretezéseknek és kialakításnak.
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a 2. tétel tekintetében megajánlott termék mintapéldánya nem biztosítja, hogy az adott termék megfelel az alábbi műszaki paraméteknek: saját tömeg min 7,5 kg, térfogat 300-330 liter között, magasság max 1200 mm, szerelésmentes kivitel, bedobó nyílás átmérő min 400 mm, csonka kúpos kialakítás, esővédő fedél megléte, alsó különálló perforált szellőző nyílások megléte, alsó négyszögletes szellőzőnyílással ellátott tolóajtó megléte.
Ajánlatkérő a szakmai bírálat során a mintaedény alapján azt vizsgálja, hogy a termék a megjelölt valamennyi követelménynek megfelel-e. Ajánlatkérő ezen bírálatról ellenőrzési adatlapot vesz fel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK:
KÉSEDELMI KÖTBÉR:
Alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes áruk (eszközök) nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a megajánlott teljes nettó vételár 30 %-a.
MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR: a meghiúsulással érintett egyes áru (eszközök) szerinti nettó vételár 30 %-a,
TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK: Teljesítési biztosíték (nettó vételár 2 %-ának megfelelő összeg),
JÓTÁLLÁS: : Ajánlattevő megajánlása szerint alakul, minimum 12 hónap. (A jótállással kapcsolatos további vállalások értékelésre kerülnek)
FINANSZÍROZÁSI FELTÉTLEK:
Előleg igényelhető: max. 30 %
Részszámla. összesen max. 4 darab részszámla az alábbiak szerint:
— 1. részszámla 8.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását követően
— 2. részszámla további 6.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását követően
— 3. részszámla további 6.000 db 240 literes hulladékgyűjtő edényzet a Vevő telephelyére történő leszállítását követően
— 4. részszámla az összes 1.000 db műanyag házi komposztáló Vevő telephelyére történő leszállítását követően
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: Ptk.6:130.§(1)-(2), Kbt.135. § (1),(5)-(6) bek.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőre és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Feltételes eljárás:
Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdésében és 135. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel feltételes
eljárásként folytatta le az eljárást. A szerződés hatálybalépése Megrendelő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseményhez kötött:
Az Ajánlatkérő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről sz 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti jóváhagyásokkal az eljárás megindításának időpontjában még nem rendelkezik.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a hivatkozott jogszabály szerinti hozzájárulások Ajánlatkérő általi kézhezvétele.
2) Ajánlatkérő a pénzügyi és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
4) Az Ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek – kivéve egyéni vállalkozók - csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett a 2006. évi V. tv 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát.
5) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. tekintetében. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés és 65. § (7) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. Nemleges nyilatkozatok is csatolandók!
6)Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7) Értékelés módszere: Legjobb ár-érték arány:
Ajánlatkérő a 3. r.sz. (jótállás) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) VI. pont 1. számú melléklete A. 1. ab) pont szerinti egyenes arányosítás módszere, a 2. r.sz. (minőségi vállalások) esetében KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú melléklete B. pontja szerint pontozás módszere, az 1. r.sz. esetében (ár) KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám) VI. pont 1. sz. melléklet A.1. aa) pont szerinti fordított arányosítás.
Részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0-100 pont; 0,00 pont legrosszabb, 100,00 pont legjobb érték. További információ a közbeszerzési dokumentációban (KD).
8) Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a KD V. kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott eszközök leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az Ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek való megfelelés (KD V. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). Ajánlattevő szakmai ajánlata keretében mutassa be a megajánlása szerinti típusú edényeket méretezett rajzokkal, ábrákkal, fényképekkel alátámasztva. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szakmai ajánlatában csatolja az egyes műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó dokumentumokat, melyekre vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl Ajánlattevő csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
9) Ajánlatkérő a III.1.3) M.3. alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. Ajánlatkérő kifejezetten is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a mintapéldány megállapítható tulajdonsága nem felel meg a műszaki követelményekben meghatározott kritériumoknak (KD V. kötet), úgy az nem minősül hiánypótlás körében értelmezhető hibának, hiánynak, és ekként is az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
10) Ajánlati biztosíték: 2 000 000,- Ft. Teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján. Átutalás esetén Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-00338240-00000017 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot kell érteni!
11) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12) A Kbt.35.§ (8) alapján nem hozható létre gazdálkodó szervezet (projekttársaság).
13) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig (Kbt.57. § (2) bek.).
14) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bek.-ben foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell.
15) Nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéskor rendelkezzen érvényes, hulladékgyűjtő edényzet gyártására és/vagy forgalmazására vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű független tanúsító szervezet által kiadott érvényes minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal; valamint ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítvánnyal illetve környezetvédelmi vezetési rendszerrel vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal. A fent megjelölt tanúsítványoknak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lenniük, valamint a szerződés egész időtartama alatt nyertes Ajánlattevőnek gondoskodnia kell a tanúsítványok érvényességének fenntartásáról.
16) Közbeszerzési dokumentumok elérhetők a felhívás I.3) pontjában megadott címen. Ajánlatkérő a Kbt. 41§ (3) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017(XII.19.)Kr. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKRben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr.10-13.§-ai vonatkoznak.
Folytatás: VI.4 pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.1.3. További információk pont folytatás:
17) Irányadó idő: Valamennyi megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
18) Az EKR használatához az e-Kr.6.§-a szerint regisztráció szükséges.
Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetők: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap, https://nekszt.hu oldalakon.
19) Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Jancsurák Sándor (lajstromszám: 00842)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák