Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 26297/2021
CPV Kód: 71248000-8
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: infokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: 15598316241
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Páskai-Zavagyil Nóra
Telefon: +36 301523833
E-mail: zavagyil.nora@kifu.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kifu.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://kifu.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297502021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297502021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: infokomm-s kiemelt ágazati fejlesztési projekt

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Interdiszciplináris együttműködések II.
Hivatkozási szám: EKR001297502021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A felsőoktatási képző intézmények és a környezetükben működő IKT vállalkozások közötti együttműködésből olyan interdiszciplináris felkészültséget biztosító képzési programok jönnek létre, melyek enyhítik az informatikusok és digitálisan felkészült szakemberek terén tapasztalható munkaerőhiányt. Ennek érdekében a feladat egyrészt olyan iparági szereplők bevonása, amelyek alkalmasak és hajlandók a felsőoktatási intézményekkel közösen interdiszciplináris képzések előkészítésére és elindítására, másrészt ezeknek a kurzust kidolgozó közös munkacsoportoknak a menedzselése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Interdiszciplináris együttműködések II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71248000-8
További tárgyak: 72224000-1
79421000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1134 Budapest, Váci út 35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelen beszerzés tárgya a stratégiai fontosságú nemzetgazdasági ágazatok igényeit kielégítő új, interdiszciplináris képzésekre vonatkozó követelmények és mintatantervek kialakítása, illetve 5 interdiszciplináris képzés specifikációja és a képzések létrejöttének koordinációs és projektmenedzsment támogatása. A nyertes ajánlattevőnek 5 darab - interdiszciplináris képzési specifikáció elkészítésének koordinációját kell menedzselnie, valamint el kell látnia a tervezett 5 darab interdiszciplináris képzés megvalósításához kapcsolódó koordinációs és projektmenedzsment feladatokat. Az 5 darab interdiszciplináris képzés a következő:
- Ipari beruházási szakmérnök szakirányú továbbképzési szak
- Hangtechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
- Gazdálkodás és menedzsment (Bsc) Digitális pénzügyek specializáció
- Mérnökinformatikus (Bsc) Intelligens üzleti és vállalati rendszerek specializáció
- Közlekedésinformatikai tervező szakirányú továbbképzés
A jelen beszerzés tekintetében interdiszciplináris képzésnek számít minden olyan képzés, amely két vagy több tudományterületet kapcsol össze, és ezek közül az egyik az informatika, infokommunikáció vagy programozás.
Fontos, hogy a hallgatók az interdiszciplináris képzés elvégzésével az informatika, illetve az érintett másik szakterület szemléletmódját egyaránt elsajátítva a tanultakat hasznosítani tudják a munkaerőpiacon.
A projekt eredményeként az érintett felsőoktatási intézmények és vállalkozások részvételével interdiszciplináris képzési és tartalomfejlesztési együttműködések jönnek létre annak érdekében, hogy a digitalizáció egyéb ágazatokra gyakorolt transzformációs hatásait a képzési- és a szakember kínálat követni tudja. Ennek a célnak az elérése érdekében a felsőoktatási intézmények alap vagy mesterszakon elérhető specializáció/szakirány, vagy szakirányú továbbképzés elindítását célozzák meg.
További részletek: lásd: műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3-M.2.1. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
2 3. A III.1.3-M.2.2. pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 Projekt száma vagy hivatkozási száma: A megkötésre kerülő szerződés 100,000000 % Európai Uniós támogatásból és 0,000000 % önerőből valósul meg, szállítói finanszírozás útján.
II.2.14) További információ:
A részajánlat tétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beszerzés mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. A projekt megvalósításának körében elvégzendő indikátorok, feladatok feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, mely a több szolgáltatóval történő szerződéskötés esetén az adminisztrációs terheket és az ezzel járó költségigényt aránytalanul megnövelné, mely ellentmondana a hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének. Ajánlatkérő úgy ítélte meg tehát a részajánlat tétel vizsgálata tekintetében, hogy a beszerzés egységként történő kezelése megtestesít egy olyan optimális képzési volument (sem nem alacsony mértékű, sem nem magas mértékű) mind szakmai, mind pedig az elnyerhető vállalási díj tekintetében, amely az árképzés és a versenyeztetés tekintetében Ajánlatkérő számára potenciális versenyhelyzetet teremt a jelenlegi paci körülmények között.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolásmód:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: „EEKD”) benyújtásával kell előzetesen igazolni
Ajánlattevőknek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban (kivéve a 4.§ (2) bekezdését, a 9. §-t és a 11. §-t) foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az öntisztázás kapcsán irányadó a Kbt. 64. §-a.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1: A Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján az ajánlattevő saját választása szerint vagy az általa kitöltött és aláírt referencianyilatkozatot, vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított referenciaigazolást köteles csatolni a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Az ismertetőben meg kell adni legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a referenciát kiállító személy neve és elérhetősége (telefon vagy e-mail),
- a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Igazolása: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. §. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A pontjára tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M2. A Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó. Az önéletrajzokban a szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak-e állni. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartam került meghatározásra a minimumkövetelmény tekintetében, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év / hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú munkák (korábbi projektek) időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerinti időtartamban előírt szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák ( korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. (azaz a párhuzamos szakmai gyakorlatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe) Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek. A szakember végzettségét igazoló dokumentuma másolatának benyújtása is szükséges. Ajánlatkérő kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, melyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt. Ajánlatkérő alkalmazza: Kbt. 65. § (6) bek-ben, , 65. § (7), (9) és (11) bekezdésekben, és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek-ben megfogalmazottakat. A Kbt.65. § (12) bek.e alapján az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak – a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek – tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
M1 – M2. A Kbt. 67. § (1) bek.ben, valamint a Kr. 1. § (1) bek.ben foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem írja elő részletes információk megadását. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek.ének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr . 21. § (3) bek. és 22. § szerint kell igazolniuk az előírt alkalmassági minimumkövetelményeket. Az igazolási módok részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevőknek ajánlatukban az előírt alkalmassági követelmények való megfelelésről nyilatkozniuk kell.
A 2-3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, összesen legalább 1 db, alábbiakban felsorolt bármely területről:
felsőfokú képzésfejlesztésre vonatkozó területen,
és/vagy felsőfokú specializáció/szakirány,
és/vagy mintatanterv létrehozására vonatkozó területen,
és/vagy KKK létrehozására vonatkozó területen,
és/vagy felsőfokú intézmény szervezetfejlesztésére vonatkozó,
és/vagy felsőfokú intézmény oktatási és/vagy K+F tevékenységéhez kapcsolható szervezeti működési előírások és/vagy oktatástechnikai működési rendszerek bevezetéséhez kapcsolható tanácsadói, és/vagy szakértői tevékenységre vonatkozó, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített szerződéssel (referenciával). Felsőfokú kifejezés alatt AK: a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására - létesített szervezetet érti. Tanácsadói, vagy szakértői tevékenység lehet többek között: olyan professzionális szolgáltatás, melyet szervezetek és azok vezetői számára nyújtanak külső (pl. tanácsadó cégek) abból a célból, hogy: segítsék a szervezeteket céljaik elérésében, a problémák feltárásában és megoldásában, új lehetőségek azonosításában, a szükséges képességek elsajátításában és a változások megvalósításában Tanácsadási szolgáltatás lehet (vagylagosan az alábbiak közül): Működési (operatív) tanácsadás (Üzleti/ szervezeti folyamatok átszervezése, Változáskezelés, Projektvezetés, Ellátási/teljesítmény lánc irányítása, outsourcing, KPI meghatározások) Stratégiai tanácsadás (Stratégiai tervezés, Szervezetfejlesztés, Szervezeti és működési átalakítások, Szervezeti és működési folyamatok bevezetése, Piackutatás, Marketing és cégkommunikáció, Pénzügyi tanácsadás, Outsourcing) Humán erőforrás tanácsadás (Fejvadászat, Oktatás (L&D), Jövedelem, jutalmazás, juttatások, Outplacemen) Az alkalmassági követelmény igazolható egy, vagy több (tehát tetszőleges számú) szerződéssel.
M2.1.:Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű, minimum 24 hónap, felsőoktatási területen, projektmenedzseri és/vagy projektvezetői és/vagy programmenedzseri tevékenységre, vagy ezekkel egyenértékű tevékenységre vonatkozó szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel (projektmenedzser).
M2.2.:Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű, minimum 24 hónap, felsőfokú képzésfejlesztésben és/vagy vállalati képzések fejlesztésében szerzett tapasztalattal rendelkező szakemberrel (szakmai vezető).
Az M2.1. és az M2.2. pont szerinti szakemberek közötti átfedés nem megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződéstervezetben alkalmazott szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat:
Az ellenszolgáltatás teljesítése az igazolt teljesítés után kiállított számla alapján történik a számla kézhezvételétől 30 napon belül figyelembe véve a Ptk.6:130.§(1)-(2) bek. foglaltakat, a Kbt.135.§ (1),(4)-(6) és (9) bekezdései alapján szállítói finanszírozással történik. Részszámla kiállítására nincs lehetőség.
Előleg: nettó vállalkozói díj 30%-a, amely a számlából kerül levonásra. Az előleg nettó vállalkozói díj 10% -át meghaladó része feletti összeg tekintetében, a Támogató javára szóló, a Kbt.134. § (6) bek.-e vagy a Kr.83. § (1) bek. szerinti biztosítékot (továbbiakban:előleg-visszafizetési biztosíték) kell nyújtania, vagy Kr. 1. melléklete 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kerül sor. Ajánlatkérő kifejezetten hivatkozik a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. § (1) – (2) bekezdéseire, valamint az ajánlatok benyújtása és felbontása kapcsán a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Értékelés módszere: Ponthatárok: 0-100 Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (1. melléklet A.1. aa) pont) a 2. és 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás (1. melléklet A.1. ab) pont) módszerét alkalmazza. A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. Azon értékelési részszempont esetében, amellyel összefüggésben meghatározta a megajánlás legkedvezőbb mértékét, ott Ajánlatkérő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlások esetében a képletbe a legkedvezőbb mértékű megajánlás értékét rögzíti (azaz a számítást ezen értékkel fogja elvégezni). Ajánlatkérő a számítás során 2 tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés szabályai szerint.
2. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum)követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg (Korm.rend. 30. § (4) bekezdése).
3. A II.2.5.) pontban a 2-3. értékelési részszempont (szakemberek többlettapasztalata) vonatkozásában az ajánlatban meg kell adni a szakember nevét. Ajánlattevő ezen nyilatkozata szakmai ajánlatnak minősül, így hiánypótlás keretei között nem pótolható, javítható, cserélhető. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja alapján a szakmai ajánlat csak olyan hibáinak javítására van lehetőség, amelyek nem jelentősek, vagy egyedi részletkérdésre vonatkoznak, azzal, hogy a hiánypótlás nem befolyásolhatja az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet, azaz nem járhat azzal, hogy az ajánlattevő a bírálat során kedvezőbb pozícióba kerülhessen. Ajánlatkérő előzőekkel összefüggésben hivatkozik a Kbt. 71. § (9) bekezdésére. A 2-3. számú értékelési szempontra bemutatni kívánt szakemberek nevét az ajánlatban kötelező feltüntetni, annak elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem kér.
5. Ajánlatkérő azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
6. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti információk ajánlatban történő megjelölését (nemlegesség esetén is!).
7. Ajánlatkérő a hiánypótlás, felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja.
8. Az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva újabb hiánypótlást nem rendel el abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, illetve a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését).
10. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott 2 hónapban megjelölt időtartam 60 napként értelmezendő.
11. Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét.
12. FAKSZ: Páskai-Zavagyil Nóra (lsjtr.:00364)
13. III.2.2. folyt:Kötbér, biztosíték:
A késedelmi és a hibás teljesítési kötbérek alapja a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Ezen két kötbér minden egyes interdiszciplináris képzésre, minden részhatáridőre külön-külön érvényesíthető.
— Késedelmi kötbér mértéke 5,0 % / naptári nap, maximuma: a kötbéralap 30 %- a.
— hibás teljesítési kötbér mértéke: a kötbéralap 30 %- a.
— Meghiúsulási kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.
— Tételes kötbér mértéke: 80.000,- Ft.
A tételes kötbér előírására a Kbt. 37. § (2) és (5) bekezdésekben foglalt közzétételi kötelezettségek határidőben történő teljesítése érdekében történő kölcsönös együttműködés biztosítása céljából került sor.
— Előleg-visszafizetési biztosíték (alapja: nettó vállalkozói díj, mértéke: legfeljebb 20 % az igényelt előleg összegétől függően). Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig szükséges rendelkezésre állnia.
— Teljesítési és jólteljesítési biztosíték (mindkettő alapja: nettó vállalkozói díj, mértéke: 5 %)
— Jótállás 12 hónap a szerződésszerű teljesítéstől
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok:
— 2013. évi V. tv,
— 272/2014. (XI.05.) Kr.,
— 2007. évi CXXVII. tv,
— 2017. évi CL. tv,
— 2000. évi C. tv,
— 2015. évi CXLIII. tv.
A szerződést biztosító mellékkötelezettséget és részletes fizetési feltételeket a KD tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák