Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/5
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.07.
Iktatószám: 26409/2021
CPV Kód: 72320000-4
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125850
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001669592021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001669592021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer
Hivatkozási szám: EKR001669592021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer beszerzése, telepítése és kapcsolódó szolgáltatások 24 hónapra, mely biztosítja a NAV belső informatikai hálózatához csatlakozó munkaállomásokon a joganyagok elérését az alábbiak szerint:
1. Adott telephelyen belüli kliensek kiszolgálására, olyan szerverekre, amelyek a kliensekkel azonos LAN-on vannak korlátlan számú konkurens felhasználóra. (nem WEB-es kliensekkel)
2. A belső hálózaton a központi szerver (ek) felé alacsony sávszélességgel csatlakozó munkaállomások kiszolgálására WEB browser alapú kliensekkel 800+20 % konkurens felhasználóra.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72320000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az eljárás tárgyát és mennyiségét a felhívás II.1.4) pontja tartalmazza.
A nemzeti jogrendszer joganyaga, valamint a kapcsolódó jogi dokumentumok, és az európai uniós joganyag– a műszaki leírás I.2. és I.3. pontjaiban felsorolt további lényeges tartozékokkal, illetve jellemzőkkel együtt – kliens oldalon nem web-es alkalmazású, belső hálózaton keresztül történő, a felhasználók tekintetében létszámtól független és időkorlátozástól mentes biztosítása.
Az elektronikus joganyag-gyűjteményt a Szolgáltatónak havonta kell frissítenie, azzal, hogy a Magyar Közlönyben kihirdetett jogszabályok online feldolgozása legkésőbb az adott jogszabály közzétételét követő napon, de legfeljebb a közzétételt követő 4. napon történjen meg. Az elektronikus joganyag-gyűjtemény cím illetve tartalmi kereshetőség biztosítása mellett a műszaki leírásban részletezett időgép funkcióval ellátott, amelyhez az utolsó frissítés óta bekövetkező jogszabályváltozások elérhetősége érdekében online szolgáltatás is kapcsolódik napi frissítéssel. A havi frissítéseket elektronikus formában kéri biztosítani Ajánlatkérő pl. http vagy FTP elérhetőséggel.
A követelmények részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A műszaki leírásban felsorolt kommentárokon/nagykommentárokon/magyarázatokon túl (továbbiakban együtt: kommentárok) biztosított további kommentárok darabszáma (min. 0, max. 10 db)  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka: A beszerzés tárgya egy egységet képező nyilvántartó rendszer, amely nem bontható részekre, erre tekintettel ajánlatkérő a műszaki leírásban foglaltak megvalósítását csak egy részajánlat keretében látja megvalósíthatónak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint biztosított.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kr. 3. § (3) bekezdése értelmében a kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében is be kell nyújtania ajánlattevőnek az EEKD-t az ajánlatban.
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevőre vonatkozóan be kell nyújtani.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Ajánlatkérő nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére vonatkozóan be kell nyújtani az EEKD-t.
A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján):
M1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szállításait a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) annak megadását, hogy a teljesítés 9 hónapon keresztül folyamatosan végzett teljesítés volt-e
d) a teljesített szolgáltatás ismertetését olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen; azon körülmény igazolására, mely szerint „a joganyag nyilvántartó rendszer alkalmas volt arra, hogy a felhasználói létszámtól függetlenül biztosítsa az egyidejű használat lehetőségét,” elfogadható az is, ha a referencia igazolás vagy referencia nyilatkozat a „szolgáltató nyilatkozata szerint” hivatkozást tartalmazza.
e) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
A Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (9) bekezdés is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer szolgáltatás nyújtására vonatkozó legalább 1 db olyan referenciával, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- minimum 9 hónapon keresztül folyamatosan fennálló teljesítésre vonatkozik;
- a joganyag nyilvántartó rendszer
• alkalmas volt arra, hogy a felhasználói létszámtól függetlenül biztosítsa az egyidejű használat lehetőségét, továbbá
• tartalmazta a szolgáltatás online frissítését, továbbá
• az elektronikus joganyag nyilvántartó rendszer olyan funkciót tartalmazott, amely egy adott joganyag felhasználó által kiválasztott időállapotait képes megjeleníteni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése irányadók.
Előleg nem biztosított.
Részszámlázás havonta biztosított.
A nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási, akadályoztatási kötbér megfizetésére köteles a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Részletek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023.11.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés szerint feltételes közbeszerzési eljárást indít. Amennyiben az eredményhirdetés időpontjára az Ajánlatkérő költségvetésében a szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és a 135. § (12) bekezdés alapján kiköti, hogy a szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és a döntés rendelkezésre állása a fedezet biztosításáról.
2. FAKSZ: Görbe Ágnes (lajstromszáma: 00375) és Póczosné Jákfalvi Szilvia (lajstromszáma: 00267)
3. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: e-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
4. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
6. Az alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.
7. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
8. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerinti.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon a Kbt.66.§. (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt.66.§ (5) szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68.§(4) bek. meghatározott információkat.
10. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan. Az EEKD II. rész C. pontjában tett nem válasz megjelölése esetén a további nyilatkozat mellőzhető.
11. AK a Kbt.71.§-ban foglaltak szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. AK valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi a kiegészítő tájékoztatást.
13. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
14. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban: AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában. (Kbt. 35.§ (8) bek.)
15. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletek az irányadók.
16. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint, adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 100 pont, az értékelés módszere: 1. ért. szempont: fordított arányosítás, 2. ért. szempont: egyenes arányosítás. Részletek a KD-ban.
18. A IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt Ajánlatkérő 30 napot ért.
19. A szerződéskötés feltétele a nyertes és – amennyiben az összegezésben megnevezésre kerül – a második helyezett AT részéről az összegezés megküldését követő 3 munkanapon belül DEMO verzió benyújtása, amely eleget tesz a műszaki leírás és az ajánlat tartalmának. Részletek a KD-ban. A DEMO verzió benyújtása a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. 41/C. § (3) bekezdés a) pontja szerint postai vagy közvetlen kézbesítés útján történhet az alábbi elérhetőségen: 1132 Budapest, Váci út 48. c-d NAV KI Közbeszerzési Főosztály. Az átvétel ideje: H-CS 8.00-16.00 óra, P 8.00-14.00 óra között.
20. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania az általa megajánlott joganyag nyilvántartó rendszer telepítéséhez szükséges szerver paraméterei tekintetében.
21. A nyertes ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
22. Aláírás igazolása: Részletek a KD-ban.
23. VI.2) pont: A Kbt. 27/A. § alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
24. Ajánlattevő nyilatkozatban vállalja, hogy a közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés időtartama alatt folyamatosan fejleszti a web-es elektronikus joganyag nyilvántartó rendszert, hogy az hasonló tartalommal és funkcióval rendelkezzen, mint a nem web-es joganyag nyilvántartó rendszer.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák