Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/181
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.20.
Iktatószám:16949/2021
CPV Kód:71241000-9
Ajánlatkérő:Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Magánegyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozma György
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414627
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Magánegyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MATE hosszú távú stratégiai terve
Hivatkozási szám: EKR000398862021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:
1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére
2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére
3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 332500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MATE hosszú távú stratégiai terve
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2100. Gödöllő, Páter Károly út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) hosszú távú (2021-2025) részletes stratégiai dokumentumának elkészítése az alábbi tartalmi elemekkel:
1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére
2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére
3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem aktív hallgatóinak a létszáma 13.000 fő.
1. Stratégia az Egyetem alaptevékenységeinek (oktatás, K+F+I, harmadik misszió) fejlesztésére
Elvárt eredménytermékek:
• Az Egyetem teljesítményének, piaci pozíciójának és versenytársainak elemzése oktatás és K+F+I terén
• Megfogalmazott ambíciók 5 és 10 éves távlatban, kapcsolódó eredménymutatókkal
• Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az oktatási módszertan, az oktatott szakok és tantervek fejlesztésére vonatkozóan
• Javaslatok és implementációs terv Egyetem oktatási portfóliójának bővítésére vonatkozóan
• Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási portfóliójának további nemzetköziesítésére, a nemzetközi hallgatószám növelésére
• Javaslatok és implementációs terv az Egyetem oktatási együttműködéseinek erősítésére (hazai és külföldi, vállalati és akadémiai partnerekkel)
• Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az innovatív K+F+I tevékenységek fejlesztésére és ezek hatékonyabb pénzügyi támogatására
• Javaslatok és implementációs terv a publikációs teljesítmény javítására
• Javaslatok és implementációs terv piaci igény felmérésének és beépítésének hatékonyabb módjaira az oktatási és kutatási tevékenységbe Javaslatok és implementációs terv a PhD képzés fejlesztésére és az oktatói-kutatói utánpótlás biztosítására
• Javaslatok és implementációs terv a regionális kapcsolatok, társadalmi szerepvállalás erősítésére

2. Stratégia az Egyetem központi támogató funkcióinak fejlesztésére
Elvárt eredménytermékek:
• Felmérés az Egyetem központi támogató funkcióinak jelenlegi teljesítményéről és a fejlesztendő területekről
• Javaslatok és implementációs terv a hallgatói szolgáltatások bővítésére és színvonalának növelésére (pl. ösztöndíjprogramok, karrier támogatás, sport szolgáltatások)
• Kidolgozott jövőkép és implementációs terv az alumni hálózat megerősítésére
• Hosszú távú teljesítménymenedzsment koncepció és implementációs terv, amely lehetővé teszi az egyes munkavállalók és szervezeti egységek teljesítményértékelését
• Munkavállalói életpályamodell koncepció és implementációs terv, amely stabil jövőképet ad az oktató-kutató és egyéb munkavállalók számára
• HR minőségfejlesztési koncepció és implementációs terv, amely hozzájárul az Egyetem oktatási-kutatási minőségének hosszútávú fejlesztéséhez
• Irányelvek az Egyetem gazdasági rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére
• Irányelvek az Egyetem adminisztrációs rendszereinek és folyamatainak fejlesztésére
• Koncepció a modellváltást követő szervezetfejlesztési igényekről
• Interaktív riporting mintafelület az Egyetem kulcsterületeinek adatvizualizációjával
• Javaslatok és implementációs terv az agrárium imidzsének és megítélésének javítására
• Javaslatok és implementációs terv a MATE márka építésére hazai és nemzetközi szinten, és az Egyetem toborzási tevékenységének fejlesztésére
• Javaslatok és implementációs terv a nemzetközi rangsorokban való előrelépéshez
• Angol nyelvű marketing anyag a megújult MATE bemutatásához

3. Intézeti stratégiák az Egyetem 21 intézetének fejlesztésére
Elvárt eredménytermékek:
• Valamennyi intézet oktatási és K+F+I teljesítményének, piaci és akadémiai kapcsolatrendszerének, munkavállalói bázisának és infrastrukturális hátterének elemzése
• Network elemzés az intézetek belső kapcsolatrendszeréről (átoktatási kapcsolat és K+F+I együttműködések erőssége)
• Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek oktatási tevékenységének fejlesztésére (szakstruktúra, tartalmi és módszertani fejlesztés) az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve
• Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek K+F+I tevékenységének fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve
• Javaslatok és implementációs terv az egyes intézetek alapfunkcióinak (pl. humánerőforrás, infrastruktúra) fejlesztésére az összegyetemi irányvonalakhoz és az intézetvezetés stratégiai elképzeléseihez illeszkedve
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az előírt 60 napos teljesítési határidőhöz képest vállalt előteljesítés (0-30 nap) napokban megadva 20
2 3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2. pontjában előírt szakembereken túl a szakember száma, akik részt vettek felsőoktatási intézmények vagy azok fenntartói számára végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó koncepció, terv, tanulmány, szakmai javaslat, vagy elemzés készítésére irányuló és/vagy felsőoktatási intézet részére végzett szervezeti struktúra átalakításához és/vagy stratégiai fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadásra, elemzésre, projekt irányításra vonatkozó projektben (min 0 - 5 fő) 10
3 4. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2. pontjában előírt szakemberek rendelkeznek-e tapasztalattal Magyarországon felsőoktatási modellváltási folyamat támogatása területen (igen/nem) 10
4 5. Hány felsőoktatási intézmény felsővezetésével folyatott interjú és/vagy konferencia szakmai anyagának felhasználását vállalja a teljesítés során (0-5)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 086 - 222711
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12224807241
Postai cím: Piarista Köz 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: komlos.judit@bcg.com
Telefon: +36 18880200
Internetcím(ek): (URL) https://www.bcg.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 332500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Stratégiaalkotás támogató folyamat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
A Boston Consulting Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 Budapest, Piarista Köz 2. 12224807241
KPMG Tanácsadó Kft., Magyarország 1134 Budapest, Váci Út 31. 12691908244
Molitor-Nova 2021 Oktatási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Vágóhíd Utca 38. 23953466243
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft., Magyarország Budapest, Buda-part Tér 2. 1117 10304491243
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)