Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/180
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.17.
Iktatószám:17555/2021
CPV Kód:79400000-8
Ajánlatkérő:Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18869891241
Postai cím: Döbrentei Utca 2. V. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Barna Orsolya
Telefon: +36 302073792
E-mail: barnao@barnao.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kbka.org
A felhasználói oldal címe (URL): www.kbka.org
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tanulmánykészítési szolgáltatások a KBKA részére
Hivatkozási szám: EKR000686792021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretszerződés alapján "Tanulmánykészítési szolgáltatások beszerzése a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"
A közbeszerzés ismertetése: ágazatszakmai tanulmányok készítése a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása szerinti ágazatokban, a megjelölt témákkal és tartalommal, valamint ezzel kapcsolatos kutatások végzése.
Az ajánlatkérővel egyeztetett témában ágazatszakmai tanulmányok készítése, 1000 fő kérdőíves és/vagy személyes országos szintű megkérdezésén és/vagy közösségi média kutatáson alapuló, klímavédelmi témakörben tanulmányok készítése, amely a társadalom különböző csoportjai számára fontos fenntarthatósági/körkörös gazdasággal kapcsolatos problémák, tematikák feltárásáról különösen az alábbi témakörökben:
- járműipar
- digitális transzformáció, smart technológiák
- mezőgazdaság
- ipari termékek, valamint gép- és berendezésgyártás
- kereskedelem, közlekedés és logisztika
- vegyipar
- elektronika és csúcstechnológia
- energetika és közművek
- környezetvédelmi termékdíj és betétdíjas országos rendszer kialakítása, valamint a biológiailag lebomló hulladékok kezelése
- olaj- és gázipar
- inkubáció, akceleráció, tőkealapkezelés, vállalkozásfejlesztés
- energiahatékonysági kötelezési rendszer energia ágazatban való alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával, és/vagy a kötelezési rendszerbe bevonandó energiatermékek körének meghatározásával és/vagy a rendszer működési modelljének kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- egyéb, olyan tudományos szakterületek, melyek ajánlatkérő tevékenységéhez kapcsolódnak
A keretszerződés időtartama: a szerződéskötéstől 2022. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 150.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig.
Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 150000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tanulmánykészítési szolgáltatások a KBKA részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79400000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés alapján "Tanulmánykészítési szolgáltatások beszerzése a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára"
A közbeszerzés ismertetése: ágazatszakmai tanulmányok készítése a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása szerinti ágazatokban, a megjelölt témákkal és tartalommal, valamint ezzel kapcsolatos kutatások végzése.
Az ajánlatkérővel egyeztetett témában ágazatszakmai tanulmányok készítése, 1000 fő kérdőíves és/vagy személyes országos szintű megkérdezésén és/vagy közösségi média kutatáson alapuló, klímavédelmi témakörben tanulmányok készítése, amely a társadalom különböző csoportjai számára fontos fenntarthatósági/körkörös gazdasággal kapcsolatos problémák, tematikák feltárásáról különösen az alábbi témakörökben:
- járműipar
- digitális transzformáció, smart technológiák
- mezőgazdaság
- ipari termékek, valamint gép- és berendezésgyártás
- kereskedelem, közlekedés és logisztika
- vegyipar
- elektronika és csúcstechnológia
- energetika és közművek
- környezetvédelmi termékdíj és betétdíjas országos rendszer kialakítása, valamint a biológiailag lebomló hulladékok kezelése
- olaj- és gázipar
- inkubáció, akceleráció, tőkealapkezelés, vállalkozásfejlesztés
- energiahatékonysági kötelezési rendszer energia ágazatban való alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatával, és/vagy a kötelezési rendszerbe bevonandó energiatermékek körének meghatározásával és/vagy a rendszer működési modelljének kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
- egyéb, olyan tudományos szakterületek, melyek ajánlatkérő tevékenységéhez kapcsolódnak
A keretszerződés időtartama a szerződéskötéstől 2022. december 31-ig, de legfeljebb a rendelkezésre álló nettó 150.000.000,- Ft + áfa keretösszeg kimerüléséig tart, amely összeg 70 %-áig vállal az ajánlatkérő lehívási kötelezettséget.
Az ajánlatkérő a megkötendő szerződés keretében eseti megrendelésekkel veszi igénybe a szolgáltatásokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-60 hónap) 5
2 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-60 hónap) 5
3 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.3 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-60 hónap) 5
4 A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.4 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (0-60 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 131 - 347174
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: vállalkozási szerződés - Tanulmánykészítési szolgáltatások a KBKA részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10304491243
Postai cím: Buda-part Tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: company@horvath-partners.com
Telefon: +36 13828888
Internetcím(ek): (URL) www.ifua.hu
Fax: +36 13828889
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 150000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tanulmányok, elemzések készítése - ZOWE Consulting Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 14134159-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az érvényes ajánlatot tevők:
IFUA HORVÁTH & PARTNERS Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
10304491-2-43
Nettó ajánlati ár - senior szakértői óradíj (nettó HUF/óra): 32 000
Nettó ajánlati ár - junior szakértői óradíj (nettó HUF/óra): 25 000
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.1 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap): 61
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.2 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap): 60
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.3 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap): 60
A szerződés teljesítésében részt vevő, az M/2.4 alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai gyakorlata (hónap): 60
Az érvénytelen ajánlatot tevők: nem volt érvénytelen ajánlat
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)