Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/63
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.04.01.
Iktatószám:5099/2021
CPV Kód:72262000-9
Ajánlatkérő:Miniszterelnöki Kormányiroda
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Virgo Systems Informatikai Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miniszterelnöki Kormányiroda
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11630533
Postai cím: Színház Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mayerhoffer Emese Gyöngyi
Telefon: +36 17954144
E-mail: gyongyi.emese.mayerhoffer@nvtnm.gov.hu
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EÉR rendszer üzemeltetés és support
Hivatkozási szám: EKR001272462020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az elektronikus értékesítési rendszer (EÉR) alkalmazásszintű üzemeltetési feladatainak, valamint fejlesztői és szakértői támogatást biztosító feladatainak (support) ellátása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 92325315 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EÉR rendszer üzemeltetés és support
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:72263000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő, valamint nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés az Elektronikus Értékesítési Rendszer (a továbbiakban: EÉR) alkalmazásszintű üzemeltetési feladatainak, valamint fejlesztői és szakértői támogatást biztosító feladatainak (support) ellátására, különösen az alaprendszerek, alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek, alkalmazás üzemeltetése, kritikus adatokról napi rendszerességgel mentés készítése, üzemkiesés esetén helyreállítás, monitoring, rendelkezésre állás, szoftvertámogatási feladatok ellátása.
Ajánlattevő vállalja az EÉR teljes körű üzemeltetését (operációs rendszer, terhelés elosztók), mely feladat az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
• Alapszoftverek telepítése, konfigurálása, frissítése
• Alapszoftverek üzemeltetői leírásban megjelölt kritikus elemeinek monitorozása
• Biztonsági frissítések nyomon követése, szükséges esetben azonnali élesítése
• Rendszer méretezésének nyomon követése, javaslattétel a rendszer elemeinek bővítésére, vagy konszolidációjára
• Telepítési dokumentáció elkészítése az Ajánlattevő által telepített szoftverekhez.
Az EÉR rendszer kizárólag virtuális gépeken futtatható, mely gépek virtualizációs rétegét – a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. üzemelteti. Ajánlattevő nem rendelkezik hozzáféréssel a virtualizációs réteghez, illetve a fizikai szerverekhez sem, Ajánlattevő feladata kizárólag az EÉR, mint alkalmazás üzemeltetésére vonatkozik.
Alkalmazáshoz kapcsolódó szerverek üzemeltetése:
• Webszerverek
• Alkalmazásszerverek
• Adatbázis szerverek
• Cache szerverek
• Sor szerverek (queue)
A felsorolt rendszerekkel kapcsolatban Ajánlattevőnek az alábbi tevékenységeket kell elvégeznie:
• Szerverek telepítése, telepítési dokumentáció elkészítése, konfigurálása, frissítése
• Szerverek kritikus elemeinek monitorozása
• Biztonsági frissítések nyomon követése, szükséges esetben azonnali élesítése.
Alkalmazás üzemeltetése:
• Alkalmazások telepítése, frissítése
• Alkalmazás logok elemzéséhez szükséges adatgyűjtés elvégzése
• Alkalmazás szintű monitoring folyamatos fejlesztése
• Kapcsolattartás a rendszert fejlesztő területekkel, megrendelő kijelölt rendszerszervező munkatársával.
Mentés, helyreállítás
A mentés során Ajánlattevő napi rendszerességgel mentést készít a NISZ Zrt. által biztosított infrastruktúrán a rendszer üzemeltetési leírásában rögzített kritikus adatokról, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a rendszer hiánytalan helyreállításához egy esetleges üzemkiesés esetén.
Monitoring
A rendszer monitorozása során Ajánlattevő folyamatosan nyomon követi a rendszer és az alkalmazás kritikus elemeinek állapotát, az esetleges hibákat detektálja és riasztást küld az ügyeletes rendszergazda számára.
Rendelkezésre állás:
Az Ajánlattevő az eljárásban tett ajánlatában foglaltak alapján havonta úgynevezett 5×8, időtartamú, távoli fejlesztői és szakértői támogatással kapcsolatos rendelkezésre állás tevékenységet lát el munkanapokon 08:30 órától 16:30 óráig (rendelkezésre állás).
Az EÉR alkalmazásszintű üzemeltetésének fejlesztői és szakértői támogatását biztosító szoftvertámogatási (support) feladatainak ellátása keretében ellátandó tevékenység:
A nyertes pályázó feladata továbbá a megrendelő által feltárt, használat közben kiderített rendszer hibák okainak feltárása, javítása, a megrendelő által megrendelt kisebb fejlesztések azonnali elvégzése, az elvégzett fejlesztések üzemeltetési szintre való átadása, az alkalmazásszintű üzemeltetéshez szükséges üzemeltetési és mentési dokumentációfejlesztésnek megfelelő tartalmú frissítése. A fejlesztések elvégzéséhez a szoftverfejlesztési folyamatok teljes átláthatósága értelmében, a rendszer fejlesztése során az agilis módszertan használatát várjuk el.
- JAVA fejlesztés (enterprise), Frontend (NodeJS technológiára épülő alkalmazások (többek között Grunt, Express Framework és Dust.js template engine programok) fejlesztés, tesztelés; dizájner/grafikus feladat; projektvezetés, annak érdekében, hogy a fejlesztési igények megfelelő gyorsasággal javíthatóak legyenek.
Az Elektronikus Értékesítési Rendszer egy olyan webes rendszer, ahol a felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaságok, civil szervezetek vagyontárgyainak nyilvános értékesítése történik. A vagyonrendezési és a végelszámolási eljárásokban az árverési értékesítések szintén az EÉR-ben történnek. Az EÉR a fentiek alapján többek között az alábbi online szolgáltatásokat foglalja magában:
- online aukciós és/vagy licitálási funkciók kialakítására vonatkozó webes szolgáltatás
- pénzügy-számviteli szoftverhez online interface-en keresztüli csatlakozást megvalósító webes megoldás
- kétszintű felhasználói azonosításra és/vagy elektronikus aláírás digitális ellenőrzésére vonatkozó informatikai megoldás.
A rendszerben használt főbb technológiák:
Infrastruktúra, alapszolgáltatások:
• Cluster megoldások ismerete
• DNS, DHCP és alapvető hálózati ismeretek, Vaadin keretrendszer
• Java Persistence API (JPA EclipseLink)
Alkalmazások által használt platformok:
Szerver Operációs rendszerek:
• SUSE linux Enterprise (Linux alapú rendszerszoftver)
Alkalmazás szerverek:
• Jboss alkalmazás platform (WildFly)
Webszerverek:
• Nginx
Adatbázis kezelők:
• MySQL (MariaDB adatbázisszoftver)
Terheléselosztás:
• HA Proxy
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A keretszerződés keretösszege nettó 92.325.315,- Ft, ajánlatkérő a keretösszeg erejéig jogosult a szerződés szerinti szolgáltatásokat elvégeztetni.
A keretösszeg magában foglalja:
- az átalánydíjas üzemeltetési feladatok ellátását 12 hónapra
- szakértői és fejlesztői feladatok ellátását tervezetten összesen 1528 óra erejéig
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3 M2.1 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlettapasztalata (max. 24 hónap)  10
2 3. A III.1.3 M2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fejlesztői tapasztalata JAVA enterprise edition alapú webes projektben (max. 2 db)  10
3 4. A III.1.3 M2.3. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fejlesztői tapasztalata olyan NodeJS technológiára épülő webes projektben, ahol Grunt, Express Framework és Dust.js template engine programokat használtak (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 251 - 630486
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Virgo Systems Informatikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70895030
Postai cím: Dohány Utca 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
E-mail: melichar.peter@virgo.hu
Telefon: +36 302047212
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 92325315
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92325315
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő: Virgo Systems Informatikai Kft. (8200 Veszprém, Óváros tér 25.; 12497278-2-19; nyertes)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)