Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/81
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.04.29.
Iktatószám: 6846/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Éva
Telefon: +36 14116318
E-mail: nyerges.eva@titkarsag.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://lgk.mta.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezése
Hivatkozási szám: EKR000834212020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés szerződés az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és részleges (kivitelezés I. ütem) kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás szakmai támogatása és tervezői művezetése tárgyában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 482000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71243000-3
71244000-0
71245000-7
71300000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MTA LGK 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA Székház (Műemléki törzsszáma: 15440/595) és Könyvtár egységes kialakításának ill. felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és részleges (kivitelezés I. ütem) kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, a kivitelezés I. ütem közbeszerzési eljárás szakmai támogatása és tervezői művezetése tárgyában.
Az jelen munkát meghatározó súlyponti elemek:
• Az MTA társadalom felé nyitásának szándékát az épület és téri kapcsolatai is tükrözzék.
• Az Akadémia kultuszának formálása, kiteljesítése, hagyományainak, hagyományos értékeinek bemutatása.
• Tudományos bizottságok munkájának és a tudományos közéletnek a mai kor technikai színvonalának megfelelő kiszolgálása.
Legfontosabb építészeti célkitűzések:
• Az épület feltárt szerkezeti hiányosságainak kijavítása, fenntartható üzemeltethetőségének biztosítása.
• Az épület bejárhatóságának, megismerhetőségének javítása. Közösségi terek arányának növelése, korábban alárendelt funkciójú terek felértékelése.
• Az épületek funkcionális rendjének világos strukturáltsága, zónásítása, az eltérő használatú terek kellő elkülönítése, biztonságtechnikai és tűzrendészeti korszerűsítése.
• Új, akadálymentes vertikális és horizontális közlekedési struktúra kialakítása.
• Egységes, többszintű belsőépítészeti koncepció, amely a műemlékileg szigorúan védendő és a teljesen mai kialakítású terekben is felismerhetően azonos gondolati minőséget képes megjeleníteni.
Az épületegyüttes meglévő alapadatai:
A Székház
-1 pince, földszint, félemelet + 3 emelet kialakítású, magastetős, belső udvaros
beépített alapterület: 3.319 m2
beépített bruttó terület: 12.040 m2
nettó szintterület: 10.570 m2
beépített térfogat: 71.100 m3
az épületegyüttes ±0,00 szintje = 105.30 mBf.
párkánymagasság:
oldalszárnyak: +20,10 m
rizalit: +31,06 m
A Könyvtár
-2, -1 pince, földszint + 4 emelet kialakítású, magas- és lapostetős
beépített alapterület: 1046 m2
beépített bruttó terület: 9150 m2
nettó szintterülete: 6950 m2
beépített térfogat: 20.480 m3
az épületegyüttes ±0,00 szintje = 105.30 mBf.
párkánymagassága: +21,4 m
A telekegyesítési eljárás folyamatban van.
A feladat összefoglalása:
a) Szolgáltatás I. 1. Ütem: - mennyiség: 1 db vázlatterv papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• műszaki tartalomban megfogalmazottak szerint tervezési környezet kialakítása;
• tervezési feladat vázlattervi szintű kidolgozása;
• ezen ütem keretében a Tervező kötelezettsége a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és szükség esetén hiányzó felmérések, vizsgálatok elvégzése, hogy saját maga szerezze be, saját felelősségére és saját költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges és amelyek a Megrendelő által nem kerültek átadásra részletesen a műszaki tartalom alapján.
• a tervező a vázlattervet köteles a Megrendelő részére elfogadásra bemutatni.
b) Szolgáltatás I. 2. Ütem - mennyiség: 1 db engedélyes tervdokumentáció papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
• a Megrendelő meghatalmazottjaként a Tervező feladatát jelenti az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelő folyamatos tájékoztatása mellett;
• A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Hatósági engedélyeztetéshez szükséges meghatalmazást a Tervező által szerződés szerint elkészített és a Megrendelő által átvett tervdokumentációra vonatkozó teljesítésigazolással egyidőben a Tervező részére kiadja.
c) Szolgáltatás I. 3. Ütem - mennyiség: 1 db részleges (kivitelezés I. ütem) kiviteli tervdokumentáció (árazott és árazatlan költségvetéssel) papíron (4 példány) és elektronikus adathordozón (2 példány)
• az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedély tartalmának maradéktalanul megfelelő - árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó - kivitelezési tervdokumentáció elkészítése a kivitelezés I. üteméhez (a tervek elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a felújítás során az épület nem lesz kiürítve), továbbá a kivitelezés időbeli ütemezésére vonatkozó becslés átadása.
d) Szolgáltatás II.
• a Megrendelő kérésére folyamatos közreműködés a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás (1 db eljárás) előkészítésében, különösen a Dokumentáció szakmai résznek összeállításában,
• részvétel a kivitelezés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás során a műszaki-szakmai jellegű feladatokban (tervezetten 1 db közbeszerzési eljárás, de ennek eredménytelensége esetén a megismételt eljárás is), a műszaki-szakmai jellegű kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában, a tárgyalásokon tanácsadóként való részvétel,
• az I. ütem építési kivitelezése alatt tervezői művezetés (összesen legfeljebb 300 mérnöknap igénybevétele). A tervezői művezetés teljesítése a Tervező feladata és felelőssége. A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező, a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. Az egyértelműség kedvéért a felek rögzítik, hogy a kooperációkon való részvétel is tervezői művezetésnek minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett generál tervezést irányító tevékenység) (db) 25
2 1.2. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett villamossági tervezési feladat) (db) 5
3 1.3. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett gépészeti tervezési feladat) (db) 5
4 1.4. M.2.4 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tartószerkezeti tervezési feladat) (db) 5
5 1.5. Műemlékvédelmi szakmérnök szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tervezési és/vagy szakértői feladat) (db) 5
6 1.6. Tűzvédelmi tervező (375/2011. (XII.30.) Korm. rendelet) szakember szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tűzvédelmi tervezési feladat) (db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Kiegészítés a felhívás II.2.5) pont Minőségi értékelési szempontok tekintetében: AK a többlet szakmai tapasztalat körében az alábbiakat értékeli: 1.1. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt
tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.2. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt vill. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.3. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt gépész tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.4. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tart.szerk. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.5. AK azon szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tervezési és/vagy szakértési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor. 1.6. AK azon szakmai tapasztalatot értékeli melyek teljesítésére (lezárt tűzvédelmi tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
2. Minden értékelési szempont tekintetében a kiosztható pontszámok 0-10. Ajánlatkérő az 1.1-1.6 értékelési szempontok tekintetében pontkiosztás, a 2. (nettó ajánlati ár) értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
3. A II.2.7) ponttal kapcsolatban AK. rögzíti, hogy a szerződés tervezet kötbérterhes részhatáridőket tartalmaz a tervezés elvégzése tekintetében, továbbá a tejes futamidőt a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás és a kivitelezés is befolyásolja. A tervek elkészítésére nyitva álló határidő legfeljebb 420 nap. (ebbe az engedélyezés ideje nem számít bele, részletes feltételek a szerződés tervezetben) AK rögzíti továbbá, hogy a szerződés kezdő időpontja csak technikai feltételként miatt szerepel, a szerződés kezdete megegyezik a hatályba lépés időpontjával. A szerződés befejezésének dátuma az I. ütem kivitelezésére irányuló, jelenleg ismert határidő.
4. AK. a Kbt. 77.§ (1) alapján az 1.1-.1.6 értékelési szempontok tekintetében 10 db projekt értékben határozza meg a maximális pontszámhoz tartozó értéket, azaz ennél magasabb megajánlás esetén is maximális pontszámot ad.
5. AK a Kbt. 41/C.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a műszaki leíráshoz kapcsolódó dokumentumokat (tervezési programban nevesített mellékletek) elektronikus adathordozón bocsátja gazdasági szereplők rendelkezésére. Az elektronikus adathordozó átvétele személyesen lehetséges előzetes regisztrációt követően a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A dokumentumokat a gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy vagy ilyen személy által írásban meghatalmazott személy veheti át a közbeszerzési dokumentumok részét képező titoktartási nyilatkozat átadását követően. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban. A többi közbeszerzési dokumentum az eljárás EKR oldalán (hiv. szám: EKR000834212020) érhető el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 229 - 564570
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 22/2021 Rész száma: Elnevezés: tervezési szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20603126
Postai cím: Lublói Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: blasko.monika@kozti.hu
Telefon: +36 209718189
Internetcím(ek): (URL) www.kozti.hu
Fax: +36 14872609
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1035685000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 482000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületszerkezet, Belsőépítészet, Látványtervezés, Tartószerkezet, Épületgépészet, Erős és gyengeáram, díszvilágítás,
villámvédelem, biztonságtechnika, informatika, Automatika/épületfelügyelet, Oltórendszer, Felvonó tervek, Tűzvédelem, Akusztika, Akadálymentesítés, Közmű, Költségvetés készítés, Restaurátori munkarészek, Faanyagvédelmi szakértő, Tájépítész/közlekedés (udvar), Organizációs terv, Külső nyílászáró, Konyhtechnológia

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
I.Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs Aradi Vértanúk Útja 8 - 23023851-2-02
Ajánlattevő neve: Optimum Energy Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1139 Budapest Gömb Utca 7. 3. em. 55. - 23740422-2-41
Ajánlattevő neve: Máté Zsuzsanna
Székhelye: 1124 Budapest Jagelló Út 20/b. - 61590490-1-43
Ajánlattevő neve: ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft.
Székhelye: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48. - 13098030-2-13
II. Ajánlattevő neve: Archi-kon Építészeti Tervező-Szervező Kft.
Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla Út 61 - 10246595-2-43
III. Ajánlattevő neve: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. Utca 5. - 10459058-2-15
IV. Ajánlattevő neve: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1112 Budapest Dió Utca 3-5. - 12014055-2-43
V. Ajánlattevő neve: FormiConcept Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3600 Ózd Nemzetőr Utca 6. fszt. 3. - 24761352-2-05
Ajánlattevő neve: Firka Építész Stúdió Kft
Székhelye: 1124 Budapest, Fürj Utca 2. B. ép. II.em. - 12365595-2-43
VI. Ajánlattevő neve: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla Út 35. - 14055003-2-43
Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1143 Budapest Stefánia Út 81. - 14541744-2-42
VII. Ajánlattevő neve: LIMA Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1124 Budapest Németvölgyi Út 97. - 25038772-2-43
VIII. Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. - 13079909-2-43
IX. Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2. - 26295464-2-41
Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Székhelye: 9011 Győr Ezerjó Út 10. - 24084794208
X. Ajánlattevő neve: Mányi István Építész Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1122 Budapest, Határőr Út 13/b - 10879016-2-43
XI. Ajánlattevő neve: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhelye: 1023 Budapest, Lublói utca 2. - 10569731241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)