Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/127
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.05.
Iktatószám: 12679/2021
CPV Kód: 72200000-7
Ajánlatkérő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Magánegyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 302831982
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
Fax: +36 23414617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755272021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755272021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Magánegyetem
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Jegyzőkönyv-készítő szoftver beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000755272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Követelmények a jegyzőkönyvkészítő szoftverrel szemben:
1. Android operációs rendszer, kiszolgáló szerver: felhő alapú
2. Táblagépen (min. 10” méretű) és PC-n fusson a szoftver
3. Kifejlett és növendék szarvasmarhákra vonatkozó élettani és viselkedési adatok felvételére alkalmas legyen felhasználószám és időbeli korlátozás nélkül.
- telephelyeken szenzoros mérések által rögzített, majd szoftveres elemzést követően nyert, illetve klinikai diagnózisok útján keletkezett digitális adatok,
- viselkedési megfigyelések adatai,
- digitális fotók,
4. Strukturáltan történő megjelenítése a fentieknek.
5. Szükséges funkciók:
- alap funkciók
- automatikus adatgyűjtőkből (precíziós állattartásban alkalmazott szenzorok) adatfogadás
- általános adatexport, adatimport kezelés
- adattárolás
A szükséges funkciók részletezése:
I. Alapfunkciók:
1. Azonosító adatok:
Az állatokról feljegyzett (és a telepi adatbázisból importált – pl. RISKA rendszer) és megfigyelt klinikai és termelés-élettani mutatók, azonosító adatok felvétele, meghatározott paraméterek kitöltése (pl. jegyzőkönyv típus, dátum, időrend, jegyzőkönyvet felvevő kutató neve, egyedi azonosító ENAR szám, termelési, reprodukciós státusz stb.)
2. Szöveges és numerikus adatfelvétel.
Szöveges és numerikus adatok rögzítése. Az egyes kísérletes munkák előrehaladtával más-más adatok felvétele válik aktuálissá, illetve más adat rögzítése válik szükségessé.
3. Strukturált képfeltöltés
A jegyzőkönyvben lévő adatoknak fényképekkel is kiegészíthetőknek kell lennie, a felvett adatokat bizonyítandó és az esetleges téves adatfelvétel későbbi korrigálását elősegítendő.
4. Fotókra vízjel
Az említett fotókra vízjelet lehessen rakni, ez a fotók készítésének helyét és idejét és a tulajdonosát kell, hogy tartalmazza.
5. Aláírás tableten
A tableten történő aláírás szükséges, ugyanis ez teszi hitelessé a jegyzőkönyv tartalmát. Fontos, hogy egy előre definiált PDF dokumentum is generálandó legyen belőle.
6. PDF generálás
A jegyzőkönyvből lezárás után PDF generálás funkció is szükséges, az egyes jegyzőkönyvek hivatalos formában való továbbítása céljából.
II. Adatfogadás adatgyűjtőkből
A növendék és tejtermelő szarvasmarhák vizsgálata különböző automatikus, kutatásra kifejlesztett, illetve precíziós állattartásban alkalmazott adatgyűjtő eszközökkel történik, amely adatok megőrzése szükséges az egyedekhez rendelten. Ennek a jegyzőkönyv önálló szakaszaként kell történnie, vagy akár különálló jegyzőkönyvként az azonosító adatok hozzárendelésével (az adatok mennyiségétől függően). Ezek az adatok az állatok mozgásprofiljára vonatkozó, illetve egyedi élettani adatok kellenek, hogy legyenek, többek között az aktivitás, a szívritmus, a szívritmus-változékonyság vegetatív idegrendszeri működést reprezentáló mutatói (HF, LF/HF, RMSSD), a bendő pH, bendő hőmérséklet, illetve a kérődzéssel töltött időintervallumok.
III. Általános adatexport
A jegyzőkönyv meghatározott adatait (fotó, aláírás kivételével) egy excel fájlba kell exportálni, oly módon, hogy az adatok az exportáláshoz kiválaszthatóak legyenek.
IV. Általános adatimport
A jegyzőkönyv rugalmas változtatása érdekében egy interface kialakítása szükséges külső adatok felvételéhez Excel táblázatból, vagy későbbiekben használatos adatgyűjtőkből.
V. Adattárolás
A jegyzőkönyvekben felvett adatok tárolása jegyzőkönyv formában dátummal és időponttal azonosítva történjen, vagy az állatok egyedi azonosításához kötve a különböző időpontban felvett jegyzőkönyvek sorrendjében kialakított adatbázisban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező szoftvert nem lehetséges részekre bontani. A teljesítendő szoftver egy komplett egységet alkot, amelyek részei egymásra épülnek. A közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki tartalom eredménye, az elvárt műszaki tartalom egymással szorosan összefügg, egymás nélkül nem értelmezhetőek, működtethetők, emiatt műszaki szempontból nem lehetséges az egyes szolgáltatások egymástól független megvalósítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jegyzőkönyv-készítő szoftver beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72200000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Követelmények a jegyzőkönyvkészítő szoftverrel szemben:
1. Android operációs rendszer, kiszolgáló szerver: felhő alapú
2. Táblagépen (min. 10” méretű) és PC-n fusson a szoftver
3. Kifejlett és növendék szarvasmarhákra vonatkozó élettani és viselkedési adatok felvételére alkalmas legyen felhasználószám és időbeli korlátozás nélkül.
- telephelyeken szenzoros mérések által rögzített, majd szoftveres elemzést követően nyert, illetve klinikai diagnózisok útján keletkezett digitális adatok,
- viselkedési megfigyelések adatai,
- digitális fotók,
4. Strukturáltan történő megjelenítése a fentieknek.
5. Szükséges funkciók:
- alap funkciók
- automatikus adatgyűjtőkből (precíziós állattartásban alkalmazott szenzorok) adatfogadás
- általános adatexport, adatimport kezelés
- adattárolás
A szükséges funkciók részletezése:
I. Alapfunkciók:
1. Azonosító adatok:
Az állatokról feljegyzett (és a telepi adatbázisból importált – pl. RISKA rendszer) és megfigyelt klinikai és termelés-élettani mutatók, azonosító adatok felvétele, meghatározott paraméterek kitöltése (pl. jegyzőkönyv típus, dátum, időrend, jegyzőkönyvet felvevő kutató neve, egyedi azonosító ENAR szám, termelési, reprodukciós státusz stb.)
2. Szöveges és numerikus adatfelvétel.
Szöveges és numerikus adatok rögzítése. Az egyes kísérletes munkák előrehaladtával más-más adatok felvétele válik aktuálissá, illetve más adat rögzítése válik szükségessé.
3. Strukturált képfeltöltés
A jegyzőkönyvben lévő adatoknak fényképekkel is kiegészíthetőknek kell lennie, a felvett adatokat bizonyítandó és az esetleges téves adatfelvétel későbbi korrigálását elősegítendő.
4. Fotókra vízjel
Az említett fotókra vízjelet lehessen rakni, ez a fotók készítésének helyét és idejét és a tulajdonosát kell, hogy tartalmazza.
5. Aláírás tableten
A tableten történő aláírás szükséges, ugyanis ez teszi hitelessé a jegyzőkönyv tartalmát. Fontos, hogy egy előre definiált PDF dokumentum is generálandó legyen belőle.
6. PDF generálás
A jegyzőkönyvből lezárás után PDF generálás funkció is szükséges, az egyes jegyzőkönyvek hivatalos formában való továbbítása céljából.
II. Adatfogadás adatgyűjtőkből
A növendék és tejtermelő szarvasmarhák vizsgálata különböző automatikus, kutatásra kifejlesztett, illetve precíziós állattartásban alkalmazott adatgyűjtő eszközökkel történik, amely adatok megőrzése szükséges az egyedekhez rendelten. Ennek a jegyzőkönyv önálló szakaszaként kell történnie, vagy akár különálló jegyzőkönyvként az azonosító adatok hozzárendelésével (az adatok mennyiségétől függően). Ezek az adatok az állatok mozgásprofiljára vonatkozó, illetve egyedi élettani adatok kellenek, hogy legyenek, többek között az aktivitás, a szívritmus, a szívritmus-változékonyság vegetatív idegrendszeri működést reprezentáló mutatói (HF, LF/HF, RMSSD), a bendő pH, bendő hőmérséklet, illetve a kérődzéssel töltött időintervallumok.
III. Általános adatexport
A jegyzőkönyv meghatározott adatait (fotó, aláírás kivételével) egy excel fájlba kell exportálni, oly módon, hogy az adatok az exportáláshoz kiválaszthatóak legyenek.
IV. Általános adatimport
A jegyzőkönyv rugalmas változtatása érdekében egy interface kialakítása szükséges külső adatok felvételéhez Excel táblázatból, vagy későbbiekben használatos adatgyűjtőkből.
V. Adattárolás
A jegyzőkönyvekben felvett adatok tárolása jegyzőkönyv formában dátummal és időponttal azonosítva történjen, vagy az állatok egyedi azonosításához kötve a különböző időpontban felvett jegyzőkönyvek sorrendjében kialakított adatbázisban.
Felhasználók várható száma 100 fő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint. Az ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatot, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti ténylege tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai
közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)
vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. ld. Kbt. 69. § (11a) bekezdés. Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114/A. § (1) bekezdés alapján jár el. Az ajánlattevőnek a következő igazolásokat kell benyújtania a Kbt. 65. (6) és (7) bekezdésének, a Kbt. 69. § (11) bekezdésének, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésének figyelembevételével:
M.1.) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. ( XII. 23.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését (legalább a teljesítés ideje, helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
M/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm . rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a szerint Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legalább 1 db, legalább 50 felhasználóra szabott, adatok automatizált feldolgozásával, azok szinkronizálásával és rendszertámogatással kapcsolatos feladatokat tartalmazó szoftverfejlesztési referenciával.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább legalább 1 fő informatikus és/vagy programozó szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap szoftverfejlesztési szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Eladó késedelmes teljesítése esetén – azaz a Terméknek 2.2. pontban foglalt szerinti átadásának késedelmes teljesítése esetén - a Vevő 1 % naptári napi kötbér felszámítására jogosult a késedelembe esés napjától a szerződésszerű teljesítés napjáig. A kötbér alapja a késedelmesen leszállított termék nettó vételára. Amennyiben a késedelmi kötbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot (a késedelmesen leszállított Termék nettó vételárának 30 %-át), akkor Vevő a szerződéstől elállhat és meghiúsulási kötbérre jogosult.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Eladó hibás teljesítése beálltának időpontjában a Termék nettó vételára 20 %-ának megfelelő összegű kötbér felszámítására jogosult.
A szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért tartozik megfizetni Vevőnek. A meghiúsulási kötbér mértéke a Termék nettó vételárának 30 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a beérkezett számlát az Eladó számláján szereplő számlaszámra történő banki utalás útján egyenlíti ki a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseinek figyelembevételével. A számla tartalmazza a leszállított árut, valamint a díjak összegét, és a díjak után fizetendő áfát. Fizetési késedelem esetén Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek. További feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
Szerződésszerű teljesítés esetén Eladó egy egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, Eladó jogosult a vételár 40 %-ának megfelelő összegről részszámlát kiállítani a Termék próbaüzemre történő átadását követően. Vevő előleget nem biztosít.
Eladó a vételárról a végszámla benyújtására kizárólag a termék hiánytalan és hibátlan leszállítását és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését követően, a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. Az ajánlatkérő elfogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának a Kbt. 27/A. §-ában előírtak szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: A műszaki és szakmai alkalmasság (jelen felhívás III.1.3) M/1. M/2. pontja) feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Amennyiben a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése, és a 67. § (4) bekezdése tekintetében ( a nemleges
nyilatkozatok is csatolandók). Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Az
ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, ehhez a részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. A jelen eljárásban az ajánlati kötöttség a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint érvényesül. A nyertes közös ajánlattevők részére ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását kizárja. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, ha nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése szerint a gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e.) pontját.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges