Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/129
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.07.
Iktatószám: 12733/2021
CPV Kód: 32250000-0
Ajánlatkérő: Központi Statisztikai Hivatal
Teljesítés helye: 1024 Budapest, Buday L. utca 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: statisztika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15302724241
Postai cím: Keleti Károly Utca 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pollák György Lászlóné
Telefon: +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu
Fax: +36 13458638
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ksh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000688202021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000688202021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: statisztika
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mobiltelefon beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000688202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
380 db Samsung Galaxy A32, kártyafüggetlen, Dual SIM, 128GB, LTE - vagy ezzel egyenértékű mobiltelefon
A részletes műszaki specifikációt a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem tartja gazdasági észszerűséggel összeegyeztethetőnek azonos termékek esetében a részajánlat biztosítását, figyelemmel arra, hogy az árubeszerzés nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását szolgálná. A mobiltelefon készülékek egy részben történő beszerzése kedvezőbb piaci, pénzügyi feltételeket teremt Ajánlatkérő részére, valamint a jótállási esetek kezelése is nagyobb adminisztrációs terhet róna Ajánlatkérőre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mobiltelefon beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32250000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest, Buday L. utca 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
380 db Samsung Galaxy A32, kártyafüggetlen, Dual SIM, 128GB, LTE - vagy ezzel egyenértékű mobiltelefon
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ellenszolgáltatás nettó összege / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 21
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésre figyelemmel, az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők esetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot vagy az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményeket jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása I. Előzetes igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni –az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével-, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az Ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést
A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint, Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
Az igazolásban meg kell adni legalább a következőket:
a) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja - év/hónap/nap pontossággal), és helyét;
b) a szerződést kötő másik fél nevét (a referenciát adó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe megadásával), székhelyét;
c) a szállítás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), d) a referencia igazolás, illetve nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; e) saját teljesítés aránya (%)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontja szerint, amennyiben a 21. § (1) bekezdésének a) pontja alkalmazása során az Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a bemutatni kívánt referencia (szerződés) a közbeszerzés tárgyán (mobiltelefon szállítása) kívül egyéb szállításokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya (mobiltelefon szállítása) szerinti, teljesített szállítások szerződéses mennyiségét veszi figyelembe az Ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. A csatolt nyilatkozat(ok)ból , illetve igazolás(ok)ból megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelésnek. Amennyiben az Ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M1.) pontjában előírt alkalmassági követelmények vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az Ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben teljesített legalább 250 db-ról szóló mobiltelefon értékesítés tárgyú referenciával. A minimumkövetelmény legfeljebb 3 db referenciával/szerződéssel teljesíthető.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
Kérjük Ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseire.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. foglaltakra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén nyertes ajánlattevő a határidő lejártát követő naptól a késedelemmel érintett napokra késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére, amelynek alapja a késedelmesen teljesített termék nettó díja, mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
Hibás teljesítés esetén a kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó díja, mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a hibás teljesítés 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér egyidejűleg (párhuzamosan) nem alkalmazhatóak.
Amennyiben a szerződés teljesítésének egésze hiúsul meg, mert a nyertes ajánlattevő a teljesítést megtagadja, illetve egyéb, a szerződésben meghatározottak megvalósulása esetén, Ajánlatkérő elállhat a szerződéstől és ebben az esetben nyertes ajánlattevő (mint eladó) meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a teljes nettó vételár 25%-a.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya 380 darab eszköz, azok rendeltetési célra önmagában alkalmas részegységnek minősülnek, melynek alapján az adás-vétel tárgya jogilag osztható szolgáltatásnak minősül. Erre tekintettel, amennyiben Ajánlatkérő nyertes ajánlattevő súlyos szerződésszegésére hivatkozva a vonatkozó szerződést részlegesen, a szerződésszegéssel érintett, le nem szállított eszközök tekintetében felmondja, nyertes ajánlattevő részleges meghiúsulás miatt meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek alapja a részleges meghiúsulással érintett eszközök összértéke, mértéke 15 (tizenöt) %.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A termékek ellenértékének Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a nyertes ajánlattevő által kiállított számla Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül egy összegben, átutalással történik.
Az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szerinti, a számlakiállítás szempontjából történő „teljesítés” annak Ajánlatkérő általi elismerésével (azaz teljesítésigazolás kiállításával) tekinthető megvalósultnak. Az Áfa törvényben rögzített, számlakibocsátásra nyitva álló határidő kezdete a teljesítésigazolás kiállításának napja, azaz nyertes ajánlattevőnek (vagy alvállalkozójának) ettől a naptól számítottan kell az Áfa törvényben meghatározott határidőn belül a számláját kiállítani, valamint Ajánlatkérő részére eljuttatni.
Az Ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. [Kbt. 135. § (1)].
A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell, ideértve az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolást.
Ajánlatkérő csak a nyertes ajánlattevő által - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésének, továbbá a Ptk. 6: 130. §(1) bekezdésének megfelelően - kiállított számla és a teljesítésigazolás birtokában teljesít kifizetést.
Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa kibocsátott számla nem felel meg a jogszabályban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, illetve a teljesítésigazolás tartalmának, vagy a számla teljesítésigazolás nélkül érkezik, a számlát Ajánlatkérő nem fogadja be, az ebből adódó fizetési késedelem esetén késedelmi kamatkövetelést, illetve egyéb igényt nem érvényesíthet.
Nyertes ajánlattevő az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Az Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Fizetési késedelem esetén, a késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 6:155. § késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezése szerint, figyelembe véve a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényt.
Vonatkozó jogszabályok:
- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról.
A részletes fizetési feltételeket az Közbeszerzési dokumentumok részét képező Szerződéstervezet (VI. fejezet) tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés].

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult részéről az aláírására feljogosító meghatalmazást.
2. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az Ajánlattevőnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
3. Csatolni kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. alapján az EKR-ben.
4. A Kbt. 66.§ (5) bek. szerint csatolni kell felolvasólapot az EKR-ben.
5. Csatolni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. §(7) szerinti nyilatkozatot az EKR-ben.
6. A beszerzés keretében csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani, melyről Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
7. Az eszközöknek 2 év magyarországi, gyártói jótállással kell rendelkezniük! Az Ajánlattevőnek ajánlatához csatoltan nyilatkoznia kell arról, hogy az eszközök rendelkeznek hivatalos gyártói igazolással, az eszközök kizárólag a gyártó hivatalos, hazai kereskedelmi csatornáin keresztül kerülnek leszállításra a gyári jótállási támogatás meglétének, hivatalos garanciális szervizellátás biztosítása mellett.
8. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
9. Ha az Ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
11. Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot Közbeszerzési dokumentumok Általános információkban foglaltak szerint.
12. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
13. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A - C §-ai vonatkoznak.
14. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
15. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
16. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
17. A Kbt, 81. § (11) bek. alapján az ajánlati kötöttség időtartama jelen eljárásban 30 nap.
18. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített Ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerinti alkalmasságát igazolni kell, tekintettel arra, hogy jelen felhívásban az Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit szigorúbban állapította meg a minősített Ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges