Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/133
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.13.
Iktatószám: 12750/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Tokaj Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tokaj
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaj Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726449205
Postai cím: Rákóczi Út 54.
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dévald István
Telefon: +36 207722362
E-mail: istvan.devald@tbft.hu
Fax: +36 17004642
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tokaj.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tokaj.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000821452021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000821452021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tokaj, homlokzat felújítások
Hivatkozási szám: EKR000821452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Tokaj, homlokzat felújítások a GINOP - 7.1.6 – 16-2017-00005 számú projekt keretében” :
19 ház homlokzat felújítása készül. A renoválás tartalmazza a homlokzati nyílászárók felújítását illetve cseréjét, a lábazatok újra építését helyi kőanyagból, a csapadékvíz levezető rendszerek cseréjét, a homlokzati vakolatok javítását illetve a teljes homlokzat felületképzését.
Jellemző mennyiségek a 19 homlokzatra vonatkozóan összesítve:
- homlokzati vakolat javítása 877,78 m2
- homlokzat festése 826,14 m2
- homlokzati nyílászáró cseréje 105 db mely összesen 239,19 m2

Rákóczi út 48. 16 hrsz, műemléki törzsszám 1465
Bethlen Gábor út 3. 304 hrsz, műemléki törzsszáma 1455
Rákóczi út 50. 15 hrsz, műemléki törzsszám 1465
Részletek a dokumentációban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A feladatok bontása, azaz részajánlati lehetőség nem biztosítható, tekintettel arra, hogy a megvalósuló építési beruházás komplexitása, valamint a környezet által biztosított korlátozott organizációs lehetőség miatt, azok műszaki-szakmai szempontból oszthatatlanok. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munkák az eljárás tárgyán belül nem tartalmaznak olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet garanciális feltételeket tekintve sem ésszerű.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tokaj, homlokzatok felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Tokaj
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Tokaj, homlokzat felújítások a GINOP - 7.1.6 – 16-2017-00005 számú projekt keretében” :
19 ház homlokzat felújítása készül. A renoválás tartalmazza a homlokzati nyílászárók felújítását illetve cseréjét, a lábazatok újra építését helyi kőanyagból, a csapadékvíz levezető rendszerek cseréjét, a homlokzati vakolatok javítását illetve a teljes homlokzat felületképzését.
Jellemző mennyiségek a 19 homlokzatra vonatkozóan összesítve:
- homlokzati vakolat javítása 877,78 m2
- homlokzat festése 826,14 m2
- homlokzati nyílászáró cseréje 105 db mely összesen 239,19 m2

Rákóczi út 48. 16 hrsz, műemléki törzsszám 1465
Bethlen Gábor út 3. 304 hrsz, műemléki törzsszáma 1455
Rákóczi út 50. 15 hrsz, műemléki törzsszám 1465
Részletek a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt általános jótállás időtartama (minimum 36 hónap maximum 60 hónap) 10
2 A III.1.3. M.1. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap,max. 36 hónap kerül figyelembevételre, egész hónapban kérjük megadni) 10
3 A III.1.3. M.2. pont szerinti szakember (1 fő) többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap,max. 36 hónap kerül figyelembevételre, egész hónapban kérjük megadni) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP 7.1.6-16-2017-00005
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kell igazolnia. Mind Magyarországon letelepedett mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) c) alapján, ép. kiv. tev. végző gazd. szer. esetén szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. feltétel a 1997. évi LXXVIII. tv (Étv.) szerinti, ép. kivit. tev. végzők névj. való szereplés (nem Mo.-n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország ennek megfelelő nyilv. szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt eng., jogosítvánnyal vagy szerv., kamarai tagsággal való rend.), melyet Mo-i gazd. szereplő esetén AK a MKIK nyilvántartásából, nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén a Kbt. 69. §(11) bek. szerinti nyilv.-ból ellenőriz, ha AK ez úton nem tud hozzájutni a rel. információhoz, AT köteles a névj. szereplés tényét vagy a let. szerinti országban előírt eng., jog. vagy szerv., kamarai tagsággal való rend. ig. Az AT, ha – Mo.-n letelepedett gazd. szer. esetén – az ajánlattevő, vagy ép. kiv. tev. végző alváll. nem szerepel az Étv. szerinti, ép. kiv. tev. végzők névjegyzékében, illetve – nem Mo.-n letelepedett gazd. szer. esetén – AT, vagy ép. kiv. tev.t végző alváll. nem szerepel a letelepedés szerinti ország szerinti ennek megfelelő nyilv., vagy az érintett gazd. szer. nem rend. a letelepedés szerinti országban erre vonatk. előírt eng., jog. vagy szerv., kamarai tags.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásokból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtani valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi intézményétől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek: — számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye, — a vezetett számla száma, számlanyitás dátuma, — arra vonatkozó nyilatkozat, hogy pénzforgalmi számlán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban 30 napot meghaladó sorba állítás előfordult -e, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított a vizsgált időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy Ajánlatkérő elfogadja az ezen időszakból származó, fentiek szerinti igazolást is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a megszűnt pénzforgalmi számlákat nem vizsgálja. Ajánlatkérő sorbaállítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalmat érti. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelménynek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Alkalmasságot igazoló szervezet esetén a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés, Kbt. 67. § (3) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdés szerint kell eljárni. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban (vagy amennyiben a vizsgált időszakon belül jött létre, illetve kezdte meg működését, így ettől az időponttól kezdődően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig terjedő időszakban) 30 napon túli sorba állítás előfordult.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. ,M.2. Szakember: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján AT mutassa be azon szakemberét, akit közvetlenül be kíván vonni a teljesítésbe. Ha a bemutatott szakember szerepel az illetékes szakmai szervezet /kamarai nyilvántartásban, úgy meg kell adni szakmai/kamarai regisztráció számát, illetve a jogosultság első megszerzésének időpontját, év/hónap/nap pontossággal. (A képzettségét igazoló dokumentumok benyújtása ez esetben nem szükséges, hanem AK ellenőrzi jogosultság meglétét és érvényességét a nyilvántartásból.) Ha a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető AK által a nyilvántartáson keresztül, azonban érvényes jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultságot igazoló okiratot egyszerű másolatban kell benyújtani (a képzettségét igazoló dokumentumok csatolása szintén nem szükséges). Ha a szakember nem szerepel az illetékes szakmai szervezet/kamarai nyilvántartásban úgy csatolni kell hozzá a minimum követelményeknek való
megfelelést igazoló, illetve az előírt képzettség, végzettség, és minimális szakmai gyakorlati idő (év/hó feltüntetésével) meglétét alátámasztó dokumentumokat is (önéletrajz, és adott esetben a releváns szakképzettségét, illetve végzettséget igazoló okiratok) és a szakember nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén gondoskodik az adott szakmai/ kamarai nyilvántartásba vételéről. Ez esetben a jogszabályi követelményeknek való megfelelést (a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti képesítési minimum illetve az ezzel egyenértékű szakképzettség meglétét, és az előírt min. szakmai gyakorlati időt) a becsatolt dokumentumok, és a szakember szakmai önéletrajzában (év/hó feltüntetésével) adott nyilatkozatok alapján AK ellenőrzi. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ez esetben az egyenértékűség bizonyítása (ide értve azt is, hogy az adott szakember a hazai nyilvántartásba vétel nélkül is végezhet szakértői tevékenységet) az ajánlattevő feladata. AT felhívja a figyelmet, hogy az értékelésbe bevont szakember esetében már az ajánlathoz csatolni kell a 266/2013 (VII.11.) Korm.r. szerinti előírt releváns szakmai gyakorlatot ismertető, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot is, olyan részletezettséggel (év/hó), hogy abból az értékelésre kerülő releváns többlet szakmai tapasztalat is egyértelműen megállapítható legyen, és amely tartalmazza a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is.
M.3 Referenciák: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) alapján AT mutassa be az Ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül (60 hónap) szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő építési munkáit ismertető referenciáit, a (321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. és 23.§ szerint. A referenciaigazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább: a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b) az építési beruházás tárgyát, teljesítés helyét, valamint mennyiségét, leírását, c) a kezdés időpontját évhónap- nap pontossággal; d) a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját (év-hónap-nap pontossággal), e) a referencia tárgyára
vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (ez utóbbit abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) f) arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; g)a ref. információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. alkalmazandó. Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés résztelj.ként valósult meg.
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését alkalmazza, azaz előírja, hogy a
kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. A Kbt. 67. § (1) bek. (EEKD), a Kbt. utólagos igazolási módra vonatkozó 69. § (2)-(9) bek. valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezései jelen eljárásban nem alkalmazandók.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírtak szerinti alábbi jogosultságokkal rendelkező szakemberekkel (Ajánlatkérő a szakemberek közti átfedést lehetővé teszi): M.1 Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterület szerinti MV-É-M jelölésű (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, avagy annak megszerzéséhez szükséges a hivatkozott rendeletben előírt feltételekkel rendelkező szakemberrel, továbbá M.2 Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület szerinti MV-É jelölésű (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű jogosultsággal) rendelkező, avagy annak megszerzéséhez szükséges a hivatkozott rendeletben előírt feltételekkel rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő a szakemberek esetében az előírtakkal egyenértékű végzettséggel való rendelkezéssel történő megfelelést is lehetővé teszi, ez esetben az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Szakemberek esetében átfedés lehetséges.
M.3 : Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban legalább 1 db műemlék épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) olyan kivitelezési referenciamunkával, amely tartalmazott épület-homlokzat felújítást is.

Az ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján. A referenciakövetelményeknek való megfelelés több szerződéssel is igazolható. Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Vállalkozó, ha olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, késedelmi kötbér megfizetésére köteles, melynek összege a tartalékkeret nélküli, és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,5 %-a, minden késedelemmel érintett napra, felső határa a tartalékkeret nélküli teljes vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 20 %-a. A Vállalkozó 40 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő a szerződéstől való elállás jogát gyakorolhatja. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért Vállalkozó felelős (ide értve azt az esetet is, ha a Vállalkozó késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel Megrendelő részéről érdekmúlás következik be, és a szerződés rendkívüli felmondására vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül), Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, melynek összege a tartalékkeret nélküli, az ÁFA nélkül számított
vállalkozói díj 25 %-a. Előleg-visszafizetési biztosíték: az igényelt előlegnek a Kbt. 135. § (7) bekezdésében előírt 5%-on felüli részének megfelelő mértékű, a Megrendelő javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) alpont szerinti formában. Jótállási biztosíték: Vállalkozó - a jótállási kötelezettsége teljesítésének biztosítására, a jótállási/garanciális időszakban felmerülő esetleges hibák elhárításának fedezetére, a vállalt teljes jótállási időszakra - jótállási biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) a) pontja, valamint (8) bekezdésekben foglaltak szerint. Jótállási biztosíték mértéke a Vállalkozói díj ÁFA nélküli összegének 5%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő jelen közbeszerzés pénzügyi fedezetét Európai Uniós forrásból elnyert támogatásból (GINOP-7.1.6-16-2017-00005 számú projekt) biztosítja. A finansz. módja a 272/2014.(XI.5) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés 65. pontjában meghatározott utófinanszírozási rend szerinti (támogatási intenzitás: 100,0000000%) A Megrendelő, Vállalkozó igénye esetén előleget fizet, amelynek maximális mértéke a szerződésben foglalt teljes vállalkozói díj -tartalékkeret és ÁFA nélkül számított- 10%-a, a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján, melynek igénybevételét előleg-visszafizetési biztosíték szolgáltatásához köti. Az előleg a végszámlában beszámítással kerül elszámolásra. Részszámlázás: A nyertes AT ajánlattevő legfeljebb 3 részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani. 1. részszámla: a vállalkozói díj legalább 25 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 2. részszámla: a vállalkozói díj legalább 50 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 3. részszámla: a vállalkozói díj legalább 75 %-ának megfelelő szerződéses érték teljesítését követően nyújtható be. Mértéke a műszaki ellenőr által írásban elismert, a szerződés mellékletét képező árazott költségvetés tételei alapján meghatározott, ténylegesen teljesített műszaki tartalom ellenértéke. 4. Végszámla: A teljes kivitelezés befejezése, szerződésszerű hiba és hiánymentes, eredményes műszaki átadás-átvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben előírtak teljesítése után nyújtható be. Mértéke: a vállalkozói díj fennmaradó része, max. 25 %-a, előleg igénybevétel esetén csökkentve az igénybe vett előleg összegével. Ajánlatkérő egyebekben hivatkozik a a Kbt. 135. § (l)-(6) bekezdéseire, valamint az alvállalkozói kifizetések tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § rendelkezéseire. A szerződésszerű teljesítéshez teljes nettó vállalkozói díj 5% -ának mértékéig feltételesen felhasználható tartalékkeret áll rendelkezésre. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges - esetlegesen előre nem látható, a dokumentációban nem szereplő - pótmunkák ellenértékének elszámolására használható fel, kizárólag a műszaki ellenőr által szükségesnek ítélt, és igazolt tartalommal és mértékig. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,-Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10027006-00340777-00000024
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (2) bekezdése alapján a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfi-zető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont esetében fordított arányosítás, 2.,részszempont esetében arányosítás, a 3.,4. részszempont esetében egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1)AK a Kbt.57.§(1)bek. szerint KDt készít melyet AK a KD az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2)Kieg. táj.: a Kbt. 56.§(1)-(5) és (7)bek, a Kbt.114.§(6)bek és KD szerint.ATnek a kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeniük. 3) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: időpont: 2021. 07.19. 10:00 órától helyszín: Tokaj, Dózsa György u. 2. Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. székhelye 4)Ajánlatok benyújtása: Az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül. 5)Az ajánlat formai feltételei:Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak,de nem módosíthatónak kell lennie. AT árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolják. 6) Közös ajánlattétel:Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló nyilatkozatot csatolni kell. 7)AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni: a) Felolvasólapot b) Kbt.66.§(2) szerinti nyilatkozatot, c) Kbt. 62.§ (1) k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot, d)NYILATKOZATot a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 8)ATnek, valamennyi közös ATnek ajánlatában be kellnyújtania:-Kbt.66.§ (6) .67.§(1),(3) és (4), 65. §(7),134.§(5) szerinti nyilatkozatokat, (Kbt.66.§(6) és 65.§ (7) bek esetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása is kötelező) -kötelezettségvállalást tartalmazó okirat az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről Kbt.65.§ (7)- 9)Az ajánlathoz csatolandó az ATk,valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében aláíró aláírását igazoló aláírási címpéldánya, aláírásmintája,meghatalmazott esetén meghatalmazás. 10) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén csatolandó a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is, valamint változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata mellett az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is csatolni kell. 11) Formai kötöttség :A Kbt. 66.§(1) és az EKR rendelet 11.§ rendelkezései szerint.12)AT az ajánlata részeként a kiadott árazatlan költségvetéssel megegyező árazott költségvetést is csatolja. Érvénytelen az ajánlat ,ha az AT az ajánlatához nem nyújtja be az árazott költségvetést. 13)AK a fordítások esetén AT általi magyar fordítást elfogadja.14)Az alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékében történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest AK szigorúbban határozta meg a III.1.2 P1 és III .1.3)M.1, M.2 és M.3 pontjaiban.18) Nyertes AT köteles -legkésőbb a szerződéskötés időpontjára- alvállalkozói keresztfelelősségre is kiterjedő építési-szerelési felelősség biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, min. 100.000.000.-HUF/év, min. 50.000.000,.HUF/ kár összegre. 20.) AK a 81§ (4) bekezdését alkalmazza. 21. AK a A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 22) FAKSZ: Hámos István lajstromszám: 00052 e-mail: hamos.istvan@trend-m.hu lev. cím: 1116 Budapest, Temesvár u. 20. 23) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték arány szerint értékeli, az alábbiak szerint: Adható pontszámok: 0–100. A pontkiosztás módszere: Az 1-es részszempont (ár) esetében: fordított arányosítás a 2.rész esetében arányosítás, 3,4. részszempontok esetében: egyenes arányosítás. Ahol AK a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel előírta a legkedvezőbb ajánlati értéket, az esetleg annál kedvezőbb megajánlás esetén is a legkedvezőbbként meghatározott ajánlati értéket helyettesíti be a képletbe és számolja ki a pontszámokat. A szakember többlettapasztalata alatt az alkalmasság körében előírt minimum feltételeken felüli többlettapasztalatot értjük. 24. Vállalkozónak legkésőbb a szerződéskötésig rendelkeznie kell az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő, érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumokkal. Részletek a Dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges