Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/135
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.15.
Iktatószám: 13452/2021
CPV Kód: 45110000-1
Ajánlatkérő: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. és Egry József utca 18-22. (HRSZ.: 4107/24)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.07.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12685776241
Postai cím: Hajógyár utca Hajógyári-sziget. 132. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész-Lipcsik Melinda
Telefon: +36 12090400
E-mail: beszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000858182021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000858182021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) bekezdés d) pont
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
BME V2 és Goldmann épületek bontási munkái
Hivatkozási szám: EKR000858182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem területén egy kormányzati segítséggel történő beruházás kezdődik el, melynek első lépéseként a Budapest, XI. Goldmann téren álló Goldmann Menza épület és a vele egy a hrsz.: 4107/24, a Bp. XI. Egry József u. 18-22. ingatlanon álló V2 jelű egyetemi épület bontását tervezi a Kormányzat.
A két épület nem műemlék, azonban az UNESCO „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi védett területtel határos, annak térfalát adja (ezért a világörökségi – látványvédelmi, együttlátszási, feltárulási – szempontok figyelembe veendők). A terület Budapest Településszerkezeti Terve alapján Vt-V övezet, amely szerint oktatási-kutatási funkciók a területen elhelyezhetők. A Goldmann György téren a Goldmann Menza étterem, mellette zártsorúan a V2 épület létesült az Irinyi József és Egry József utcákra merőlegesen, a Petőfi híddal szemközt, mint oktatási épület a BME fejlesztésén belül. Mindkettő kapcsolódik az egyetem Egry József utcai épületegyütteséhez, a Kármán Kollégium – V1 – A jelű épületekhez, valamint a kapcsolódó lakóépületekhez, így az Egry József utcában a Karinthy Frigyes útig zárt tömböt képez.
A bontási munkákkal érintett ingatlan a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen található. A tervezett bontási munkák világörökségi területet, védett vagy kiemelten védett műemléket vagy műemléki környezetet nem érintenek.
BME V2 jelű épület
A BME V2 épülete az egyetem 1967-es bővítésének keretében épült meg. Átadásra az épület 1969-ben került.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
Az épület két tömegből áll. A jellegzetes, karakteres emeletes főépületből és a földszinten belőle „kinövő” egyszintes, belsőudvaros kiszolgáló részből. Az épület közvetlenül csatlakozik a később megépített Goldmann Menza épületéhez egy földszintes nyaktaggal, de közönségforgalmi átjárás nélkül.
Az épület 21,8x78,6 m befoglaló méretű, 31,8 m magasságú, alagsor + földszint + 7 emelet + tetőszint kialakítású, lapostetős kialakítású, eredetileg (is) oktatási célra épült.
Részletes kialakítását az építészeti dokumentáció tartalmazza.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
A V2 épület 1969-ben került átadásra.
Az épület állaga 1980-ra jelentősen leromlott, az ablakszerkezetek tönkrementek, így az épületben elhelyezkedő tanszékeket kiköltöztették. Azóta üresen áll. Több funkcionális átalakítás gondolata született meg, de az újrahasznosítási terv nem valósult meg.
BME Goldmann Menza épülete
A Goldmann menza a XI. kerületben Goldmann György téren áll a Petőfi híd szomszédságában a 4107/24 hrsz. számú telken. Az ingatlan az Egry József utca és az Irinyi József utca között helyezkedik el. Az ingatlanon több egyetemi épület áll a Goldmann menza mellett, úgymint a V2 épület, illetve a Kármán Tódor Kollégium, illetőleg a BME V1 jelű épület.
A Goldmann menzát az 1970-as évek végén az 1980-as évek elején építették. Azépület terveit 1977-ben készítette a Kereskedelmi Tervező Vállalat (KERTI). Az épület felelős tervezője Szép László okl. építészmérnök volt.
Az étterem-menza épülete alápincézetlen földszint + egy emeletes épület, amely a V2-es épület felé a híd felé néző oldalon beszalad a földbe. Az épületben átalakítás korszerűsítést terveztek, mely elsősorban belsőépítészeti jellegű és épületgépészeti felújítást tartalmazott.
Az épület homlokzatain a külső nyílászárókat korszerű szerkezetekre tervezték lecserélni, de az épület tömege, megjelenése változatlan maradt volna., Az épület korábbi különálló büféterületén Bankfiók létesült, mely ma is működik a területen.
Közbeszerzés tárgyát képező egyes épületbontási feladatok
• V2 oktatási épület: alapterülete 1712, 48 m2, magassága 38 méter, szintek száma: 10. Az épület vegyesen monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezetű.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 19200,08 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 99,88 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 7057 m3;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 13251 m2;
- Álmennyezetek bontása: 11344 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 696 m2;
- Fém nyílászárók bontása 4405 m2;
- Hincz Gyula üvegmozaik értékmentő bontása 33,95 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Személyfelvonók bontása 9 db.
• Goldmann menza épület: alapterülete 3341 m2, magassága 11,2 méter, szintek száma: 2. Az épület mélyalapozással, réspilléres rendszerrel készült, ugyancsak monolit vasbeton gerendaráccsal és padló lemezzel összefogva.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 9594,75 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére:128,11 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 3053 m3;
- Acél tetőszerkezet (trapézlemez) bontása: 2112 m2;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 5973 m2;
- Álmennyezetek bontása: 3069 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 144 m2;
- Fém nyílászárók bontása 1320 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Teherlift bontása 9 db;
További munkanemek:
Kerítés építés: 80 fm; 10 kV-os földkábelek fektetése: 715 fm;
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjára a szerződéses feladat megvalósítására vonatkozó ütemtervet készíteni, majd a teljesítés időszakában a szerződéstervezetben rögzítettek szerint felülvizsgálni.
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, az egyes munkálatok nagyfokú hasonlósága és egyezősége, valamint az organizáció és a határidő szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A kivitelezés tárgyát képező munka, a beruházás munkaszervezése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható, mind jogi, mind pénzügyi-gazdasági szempontból ésszerűtlen a szakaszolás.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
BME V2 és Goldmann épületek bontási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45262660-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. és Egry József utca 18-22. (HRSZ.: 4107/24)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem területén egy kormányzati segítséggel történő beruházás kezdődik el, melynek első lépéseként a Budapest, XI. Goldmann téren álló Goldmann Menza épület és a vele egy a hrsz.: 4107/24, a Bp. XI. Egry József u. 18-22. ingatlanon álló V2 jelű egyetemi épület bontását tervezi a Kormányzat.
A két épület nem műemlék, azonban az UNESCO „Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út” világörökségi védett területtel határos, annak térfalát adja (ezért a világörökségi – látványvédelmi, együttlátszási, feltárulási – szempontok figyelembe veendők). A terület Budapest Településszerkezeti Terve alapján Vt-V övezet, amely szerint oktatási-kutatási funkciók a területen elhelyezhetők. A Goldmann György téren a Goldmann Menza étterem, mellette zártsorúan a V2 épület létesült az Irinyi József és Egry József utcákra merőlegesen, a Petőfi híddal szemközt, mint oktatási épület a BME fejlesztésén belül. Mindkettő kapcsolódik az egyetem Egry József utcai épületegyütteséhez, a Kármán Kollégium – V1 – A jelű épületekhez, valamint a kapcsolódó lakóépületekhez, így az Egry József utcában a Karinthy Frigyes útig zárt tömböt képez.
A bontási munkákkal érintett ingatlan a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen található. A tervezett bontási munkák világörökségi területet, védett vagy kiemelten védett műemléket vagy műemléki környezetet nem érintenek.
BME V2 jelű épület
A BME V2 épülete az egyetem 1967-es bővítésének keretében épült meg. Átadásra az épület 1969-ben került.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
Az épület két tömegből áll. A jellegzetes, karakteres emeletes főépületből és a földszinten belőle „kinövő” egyszintes, belsőudvaros kiszolgáló részből. Az épület közvetlenül csatlakozik a később megépített Goldmann Menza épületéhez egy földszintes nyaktaggal, de közönségforgalmi átjárás nélkül.
Az épület 21,8x78,6 m befoglaló méretű, 31,8 m magasságú, alagsor + földszint + 7 emelet + tetőszint kialakítású, lapostetős kialakítású, eredetileg (is) oktatási célra épült.
Részletes kialakítását az építészeti dokumentáció tartalmazza.
A tartószerkezeti terveit Középület Tervező Vállalat (KÖZTI) készítette 1965-ben, a statikus tervező Walthier Gábor volt, az 1960-as évek második felében épült meg.
A V2 épület 1969-ben került átadásra.
Az épület állaga 1980-ra jelentősen leromlott, az ablakszerkezetek tönkrementek, így az épületben elhelyezkedő tanszékeket kiköltöztették. Azóta üresen áll. Több funkcionális átalakítás gondolata született meg, de az újrahasznosítási terv nem valósult meg.
BME Goldmann Menza épülete
A Goldmann menza a XI. kerületben Goldmann György téren áll a Petőfi híd szomszédságában a 4107/24 hrsz. számú telken. Az ingatlan az Egry József utca és az Irinyi József utca között helyezkedik el. Az ingatlanon több egyetemi épület áll a Goldmann menza mellett, úgymint a V2 épület, illetve a Kármán Tódor Kollégium, illetőleg a BME V1 jelű épület.
A Goldmann menzát az 1970-as évek végén az 1980-as évek elején építették. Azépület terveit 1977-ben készítette a Kereskedelmi Tervező Vállalat (KERTI). Az épület felelős tervezője Szép László okl. építészmérnök volt.
Az étterem-menza épülete alápincézetlen földszint + egy emeletes épület, amely a V2-es épület felé a híd felé néző oldalon beszalad a földbe. Az épületben átalakítás korszerűsítést terveztek, mely elsősorban belsőépítészeti jellegű és épületgépészeti felújítást tartalmazott.
Az épület homlokzatain a külső nyílászárókat korszerű szerkezetekre tervezték lecserélni, de az épület tömege, megjelenése változatlan maradt volna., Az épület korábbi különálló büféterületén Bankfiók létesült, mely ma is működik a területen.
Közbeszerzés tárgyát képező egyes épületbontási feladatok
• V2 oktatási épület: alapterülete 1712, 48 m2, magassága 38 méter, szintek száma: 10. Az épület vegyesen monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezetű.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 19200,08 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 99,88 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 7057 m3;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 13251 m2;
- Álmennyezetek bontása: 11344 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 696 m2;
- Fém nyílászárók bontása 4405 m2;
- Hincz Gyula üvegmozaik értékmentő bontása 33,95 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Személyfelvonók bontása 9 db.
• Goldmann menza épület: alapterülete 3341 m2, magassága 11,2 méter, szintek száma: 2. Az épület mélyalapozással, réspilléres rendszerrel készült, ugyancsak monolit vasbeton gerendaráccsal és padló lemezzel összefogva.
- Vegyes építési- bontási törmelék elszállítása: 9594,75 m3;
- Elbontott fémszerkezetek vissznyereményanyagként való kezelése- átadása hasznosításra Megrendelő részére: 128,11 t;
- Azbesztmentesítés;
- Vasbeton szerkezetek bontása: 3053 m3;
- Acél tetőszerkezet (trapézlemez) bontása: 2112 m2;
- Hideg-meleg burkolatok bontása 5973 m2;
- Álmennyezetek bontása: 3069 m2;
- Fa és műanyag nyílászárók bontása 144 m2;
- Fém nyílászárók bontása 1320 m2;
- Épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek komplett bontása;
- Teherlift bontása 9 db;
További munkanemek:
Kerítés építés: 80 fm; 10 kV-os földkábelek fektetése: 715 fm;
Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjára a szerződéses feladat megvalósítására vonatkozó ütemtervet készíteni, majd a teljesítés időszakában a szerződéstervezetben rögzítettek szerint felülvizsgálni.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 III.1.3) M/2.a) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77.§ (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
2 III.1.3) M/2.b) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77.§ (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
3 III.1.3) M/2.c) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. §(1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap) 5
4 Építészszervezési terv 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ár (HUF) / Súlyszám: 65
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 160
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.7):
A felhívás hivatkozott rovatában szerepeltetett 160 nap alatt Ajánlatkérő a munkaterület átadásától számított 160 naptári napot ért.

Folytatás VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF), súlyszám: 65, értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. a) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
3. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. b) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
4. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M/2. c) pontjában meghatározott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli, felelős műszaki vezetőként szerzett szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min: 0, max: 60 hónap), értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához) – Súlyszám: 5
5. sz. részszempont: Építészszervezési terv az alábbi alszempontok szerint:
5.1. Építéstechnológia terv – Súlyszám: 10
5.2. Munkaerőterv – Súlyszám: 10
Értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): pontozás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A.§(1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1.: A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21.§(2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
-az építési beruházás tárgya, mennyisége
-teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban)
-teljesítés helye
-a szerződést kötő másik fél neve, címe
-továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciát a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 23.§ szerint kell igazolni (a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
A 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 22.§(4) bek. szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (%-ban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles
elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
M.2. A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§(2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembernek a nevét, végzettségét vagy képzettségét, gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21.§(2) bekezdés szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21.§(2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
A Kbt. 65.§(6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§(7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65.§(9) bek. alapján a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek – azok végzettségére vagy képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. §(7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A Kbt. 65.§(11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.
A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64.§ szerinti lehetőséggel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt megelőző évben nem rendelkezik az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - legalább 1 db referenciával, amelynek részét képezte
a) legalább nettó 14.500 m2 hasznos alapterületű épület bontása és
b) ólmozott üveg konzerválása és/vagy ólmozott üveg restaurálása.
Az alkalmassági követelményben előírtak legfeljebb 2 db referenciából igazolhatóak azzal, hogy az a) pontban előírt mennyiségnek egy referenciából kell megvalósulnia.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. szerinti fogalmat érti.

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert:
a) 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
b) 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
c) 1 fő, az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
d) 1 fő, legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező üveg és/vagy szilikát restaurátor [439/2013. (XI.20.) Korm. Rendelet szerinti] szakembert.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2. a)-c) pontokban megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!
Ajánlatkérő az M.2. pontban foglaltakkal egyenértékű jogosultságot/végzettséget elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1.-M.2.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére figyelemmel alapvető fontosságú feladatként határozza meg a szolgáltatás teljesítése során a beszerzési igény volumenére, összetettségére figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében az ólmozott üveg konzerválására és/vagy ólmozott üveg restaurálására vonatkozó, illetve az üveg és/vagy szilikát restaurátori feladatokat.
A felhívás III.1.3) M.1.b) és M.2. d) pont szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdésétől eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó (tartalékkeret nélküli) ellenérték 25 %-a.
Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó (tartalékkeret nélküli) ellenérték 0,5 %-a, maximum 10 %
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés szerinti nettó (tartalékkeret nélküli) ellenérték 20 %-a
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: teljes nettó (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a
Hibás teljesítési biztosíték: 10.000.000, - Ft
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Előleg: A Kbt. 135. § (7) bek. alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleg igényelhető.
Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §.
Részszámlázás a szerződéstervezet szerint. (Nyertes ajánlattevő 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.)
Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel.
Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.
Tartalékkeret: 10 %
Jótállás: 12 hónap
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/07/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5000000
A befizetés helye: MKB Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10642700-49020018
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10300002-10642700-49020018 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.), pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3.9) További információk rovatban
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlátozás miatt a felhívás II.2.13) rovatában
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Folytatás VI.3.2) Az ajánlati biztosíték:
Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
1.Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő (AT) nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
2.Csatolni kell:
-Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9.§), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek
-A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
-Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap)
-Árazott költségvetést (az árazatlan költségvetést AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ a KD-ban)
-Kbt. 66. §(2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap)
-Kbt. 66. §(6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap)
-nyilatkozat közös AT-ről, képviselő AT megjelölése (adott esetben),
-meghatalmazás (adott esetben)
-nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap)
-nyilatkozat Kbt. 67.§(4) bek. szerint (űrlap)
-nyilatkozat Kbt. 65.§(7) bek. szerint (űrlap)
-ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum
3.A Kbt. 114/A.§(1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
4.AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bek. e) pontját
5.A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadó
6.Az eljárás a Kbt. 114. §(11) bekezdése alapján nem fenntartott
7.Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján
8.A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza
9.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar
10.Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35.§-a
11.AK a hiánypótlásra a Kbt. 71.§ szerint teljes körben lehetőséget biztosít
12.A Kbt. 114.§(6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást AK az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. AK észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. AK minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanapon AK-höz beérkezik.
13.AT-nek az ajánlatához csatolnia kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2. pontjában meghatározott szakemberek és szakmai többlettapasztalatuk bemutatását (név, képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat)
14.A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján az AT köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek minimális kártérítési összege 100.000.000, - Ft/év és 50.000.000, - Ft/káresemény
15.AK a Kbt. 114/A.§(1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be
16.AK szakmai ajánlatot kér be
A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:
• Árazott költségvetés
• Építéstechnológia terv
• Munkaerőterv
(Részletesen a KD-ban)
17.AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő
AK az KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73.§ (4)-(5) bek.)
18.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az AT-nek az ajánlatában igazolnia kell
AK az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban megadott paramétereknek és funkcionalitásnak való megfelelést vizsgálja
19.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat
20.Szerződéskötési feltétel:
AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre (EIR) vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal
FAKSZ: dr. Varga Dóra Katalin, lajstromszám: 00155
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges