Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17809/2021
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B;Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B;Pécsi Tudományegyetem, Műszaki Informatikai Kar, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.;Pécsi Tudományegyetem Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308681202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Éreth-Bender Nóra
Telefon: +36 304020656
E-mail: bender.nora@pte.hu
Fax: +36 72501671
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953432021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953432021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
PC-k és alkatrészek beszerzése a PTE részére
Hivatkozási szám: EKR000953432021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
PC-k és alkatrészek beszerzése a PTE részére 4 ajánlati részben, a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
1. ajánlati rész: RTX2060 OC 6GB
2. ajánlati rész: GTX 1660 Ti 6 GB
3. ajánlati rész: PC-k
4. ajánlati rész: Alkatrészek
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
RTX2060 OC 6GB
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db RTX2060 OC 6GB - videokártya
- nyertes AT feladata az Eszközök teljesítési helyre történő szállítása;
- Az Eszköz átadás-átvétele során Ajánlatkérő a Termék jellegétől függően mennyiségi, minőségi, illetve szemrevételezési ellenőrzést végez. Az Eszköz átadás-átvétele során a Vevő szemrevételezéssel győződik meg arról, hogy az a rendetetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban - így különösen a Műszaki Leírásban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal.
- Az eszköz átadás-átvételekor nyertes Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére átadni a használathoz szükséges magyar nyelvű kezelési/használati útmutatót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő kellő szakmai részletezettséggel meghatározta a műszaki leírásban a beszerezni kívánt termékek minőségét, mely alapján nem látja szükségesnek minőségi értékelési részszempont alkalmazását.

II.2.1) Elnevezés:
GTX 1660 Ti 6 GB
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db GTX 1660 Ti 6 GB - videokártya
- nyertes AT feladata az Eszközök teljesítési helyre történő szállítása;
- Az Eszköz átadás-átvétele során Ajánlatkérő a Termék jellegétől függően mennyiségi, minőségi, illetve szemrevételezési ellenőrzést végez. Az Eszköz átadás-átvétele során a Vevő szemrevételezéssel győződik meg arról, hogy az a rendetetésszerű használatra alkalmas, rendelkezik a Szerződésben és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentációban - így különösen a Műszaki Leírásban -, valamint a jogszabályokban előírt tulajdonságokkal.
- Az eszköz átadás-átvételekor nyertes Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő részére átadni a használathoz szükséges magyar nyelvű kezelési/használati útmutatót.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő kellő szakmai részletezettséggel meghatározta a műszaki leírásban a beszerezni kívánt termékek minőségét, mely alapján nem látja szükségesnek minőségi értékelési részszempont alkalmazását.

II.2.1) Elnevezés:
PC-k
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem, Műszaki Informatikai Kar, 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
27 db PC az alábbiakban részletezettek szerint:
Alaplap:
foglalat: AMD AM4-es
chipset:B450
M.2-es csatlakozó min 1db.
Memória: DDR4"
"Processzor:
minimum: AMD Ryzen 5 3500X"
"RAM:
min: 2x16GB DDR4
órajel min:3200MHz"
"Háttértár
SSD M.2-es foglalattal
kapacitás: min 500 GB.
Adatírási sebesség min: (MB/s): 2000
Adatolvasási sebesség min: (MB/s): 3000"
"Videókártya:
GeForce GTX 1650 min 4GB RAM"
"Tápegység:
Minimum 550 Watt
Hatékonyság: Minimum 80+ Silver
Moduláris vagy félmoduláris felépítés"
Számítógép ház (táp nélkül)
MICROSOFT Windows 10 Home 64bit
USB-s vezetékes billentyűzet + egér
3 év garancia
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF/ 27 db) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő kellő szakmai részletezettséggel meghatározta a műszaki leírásban a beszerezni kívánt termékek minőségét, mely alapján nem látja szükségesnek minőségi értékelési részszempont alkalmazását.

II.2.1) Elnevezés:
Alkatrészek
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 db SSD SATA 256GB
3 db 2,5" 256GB SSD
1 db 1 TB SSD
5 db Video kártya
2 db ETK Pécs alkatrész bővítés, 3,5" 4 TB HDD
2 db ETK Pécs alkatrész bővítés, 3,5" 8 TB HDD
1 db ETK Pécs alkatrész bővítés, DDR4 RAM, 32 GB (2x16 GB kit)
1 db HDD dokkoló univerzális
10 db Memória DDR3-8GB_
5 db 4GB PC3-10600 DDR3 RAM
5 db SD kártya 32 GB
1 db 2,5" 1TB 7200rpm SATA HDD
1 db ETK NAS 2 lemezes
38 db 3 TB 3,5" SATA HDD
12 db ETK Szombathely alkatrész bővítés, PCI Wifi kártya
30 db Intel Gigabit CT Desktop Adapter
1 db Power line adapter KIT
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő kellő szakmai részletezettséggel meghatározta a műszaki leírásban a beszerezni kívánt termékek minőségét, mely alapján nem látja szükségesnek minőségi értékelési részszempont alkalmazását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdése alapján ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az ajánlattevő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában az nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -az ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74.§ ( 1) bekezdésére.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot –ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK) teljesítését – a KD-ban meghatározott tartalmú, a Kbt. 67.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozat
benyújtásával igazolhatják.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb ajánlattevő által az utólagos igazolási kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1.) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett jelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében végzett, Ajánlatkérő által meghatározott szállításokat is magukban foglaló, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint kiállított referencia-igazolás vagy -nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum, év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő
másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), az 1. és 2. ajánlati rész tekintetében az ellenszolgáltatás nettó összegét, az 3. és 4. ajánlati rész tekintetében a szállítás mennyiségét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján történik. A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) nem alkalmazandó, azonban,ha bármely gazdasági szereplő–korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – ESPDt nyújt be, AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az ESPD-ban foglalt információk valóságtartalmáért ATk felelnek.
A referencia igazolása több szerződésből is lehetséges.
Az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Irányadóak továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében foglaltak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1) A 321/2015.(X.30.)KR 21. § (1) bek a.) pontja értelmében alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül befejezett összességében legalább
az 1. ajánlati rész tekintetében legalább nettó 100.000 Ft értékű videokártya szállításából származó referenciával,
a 2. ajánlati rész tekintetében legalább nettó 100.000 Ft értékű videokártya szállításából származó referenciával,
a 3. ajánlati rész tekintetében legalább 15 db PC szállításából származó referenciával,
a 4. ajánlati rész tekintetében legalább 60 db PC alkatrész szállításából származó referenciával
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100,000000%-ban saját forrásból egyenlíti ki. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét –az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) figyelembevételével – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül banki átutalással fizeti meg.
A számla benyújtásának feltétele az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás, melynek kiállítására a szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt személy jogosult. A késedelmi kamat megállapítása a Ptk.6:155.§-a alapján történik.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, mely nem minősül átlátható szervezetnek. A részletes fizetési feltételeket a KD részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
Felek a számla kiegyenlítése során figyelembe veszik a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakat.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. KD rendelk.-re bocs.-val kapcs.további info.-k, a KD elérése: EKR rendszerben. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető. Közös aj.tétel esetén elegendő,ha az egyik ATeléri.
2. AT-nek, vmennyi közös AT-nek az ajánlatában(AJ)be kell nyújtania:
— a Kbt.66.§(2)és(6)bek., Kbt. 67.§(1),(3)és(4)bek.szerinti nyil.-okat a KD-ban megh.tart.-mal(nemleges
nyil.-ok is),
— a Kbt.66.§(5)bek.szerinti felolv.lapot,melyben fel kell tüntetnie az AT(k) nevét,címét+a főbb, számszerűsíthető adatokat,melyek a bírálati szemp alapján ért.-re kerülnek,
— a kieg.táj.-ok figy.-be vételére,az idegen nyelvű dok.-okról készített magyar nyelvű ford.-ok tartalmának hitelességére vonatkozó nyil.-ot.
3. Az AJ-nak tartalm. kell az AT, közös AT-k, ill. az AJ-ban nyil.-ot aláíró alváll. és alkalm.-ot igazoló
szerv esetében az alábbi iratokat:
— AJ-ban bármilyen nyil.-ot aláíró szem.aláírási címpéldánya v a cégnyilvánosságról,a bíróságicégelj-ról és a végelsz-ról szóló 2006. évi V.tv.9.§(1)bek.szerinti aláírási-mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő köt.vállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó,AJ aláírására vonatkozó írásos meghatalm.-t,a meghatalmazott aláírásával,teljes bizonyító erejű magánokiratba fogl.
4. Ha több GSZ közösen nyújtott be AJ-ot,az arról szóló megáll.-t csatolni kell a KD-ban meghat.tart.-al.A megáll.-ban a közös AT-knek a szerz.szerű teljesítésért egyetemleges fel.-et kell vállalniuk.
5. Az AJ-ban vmennyi ig.-t és dok.-ot magyar nyelven kell benyújtani.Az AK a ford.esetén az AT általi magyar ford.-t fogad el. A ford. tartalmának helyességéért az AT felel.
6. AK felhívja az AT figyelmét arra,h a min. AT-k hiv. jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki és szakmai alkalm.-nak felt.-it és azok igazolását a III.1.3) pontban.
7. AK a 321/2015.(X.30.)Kr.46.§(3)-(6) bek. alapján a közbesz.elj. műszaki leírásában leírtakkal minden szempontból egyenértékű termék megajánlását is elfogadja AT-nek AJ-hoz csatolnia kell az egyenért-et alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumokat, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki dok. vagy független,szakmailag elismert szervezet minősítését. AT felelőssége,hogy az általa az Ajánlatban megadott adatok alapján az Ajánlat megfelelősége megállapítható legyen.
8. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosít.
9. AK a Kbt.35. § (8)-(9) bek. alapján a nyertes AT(k)-nek nem teszi lehetővé GSZ alapítását.
10. Az AJ-ban szereplő dok.-ok formai követelményeire a Kbt.47.§(2)bek.az irányadó.
11. Szakmai ajánlat: Az ajánlattevők kötelesek megadni szakmai táblázat (Excel) kitöltésével a
megajánlott termék műszaki paramétereit. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a fenti dokumentum teljes hiánya esetén az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A szakmai ajánlat tartalma ugyanakkor a Kbt. 71. §-a szerint hiánypótolható.
12: Továbbá az ajánlatban kérjük benyújtani:
- árrészletező táblázat (Excel fájl kitöltött, cégszerűen aláírt papír alapú példányának egyszerű elektronikus másolataként PDF-ben);
- a megajánlott termék paramétereit bemutató műszaki leírás, mely teljesíthető a szakmai táblázat (Excel) kitöltésével.
- Gyártói vagy forgalmazói termékismertető prospektust vagy gyártó által hitelesített ábrás termékleírást, amelyet idegen nyelv esetén teljes magyar nyelvű fordítással kell ellátni. A dokumentumnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a minimumkövetelményekben meghatározott paramétereknek való megfelelőséget alátámasztja.
Amennyiben a leírás nem tartalmaz adatot a minimálisan elvárt teljes körű műszaki tartalomra és azt hiánypótlást követően sem teljesíti, úgy az ajánlat nem felel meg minimális műszaki feltételeknek, ezért érvénytelen. Ha Ajánlattevő nyilatkozata, illetve a gyártó által aláírt termékleírás között ellentmondás merül fel, Ajánlatkérő a gyártói termékleírást tekinti irányadónak.
13. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az eljárás eredményeként megkötendő szerződés aláírására kizárólag Ajánlatkérő címén van lehetőség: Pécsi Tudományegyetem Kancellária (7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.), tekintettel arra, hogy a Kbt. 37. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést követő három munkanapon belül köteles megküldeni közzétételre.
15. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
16. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
17. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
18. AK nevében eljáró FAKSZ: Kiss Adrienn (lsz:00883) és Horváth-Tóth Veronika (lsz: 01278)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges