Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17819/2021
CPV Kód:79310000-0
Ajánlatkérő:Gazdasági Versenyhivatal
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Alkotmány utca 5). A piackutatási szolgáltatás Magyarország egész területét érinti. Részletesen: a közbeszerzési dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15325275141
Postai cím: Alkotmány Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berezvai Zombor
Telefon: +36 14728904
E-mail: Berezvai.Zombor@gvh.hu
Fax: +36 14728905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gvh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.gvh.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000960212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
GVH HORECA vállalati piackutatás
Hivatkozási szám: EKR000960212021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási Szerződés keretében a Gazdasági Versenyhivatal jogszabályban rögzített feladatai ellátásához szükséges, a HORECA szektor alkoholos és alkoholmentes italtermékek forgalmazásának piacán végzett ágazati vizsgálatának részeként vállalati piackutatási tevékenység ellátása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás jellegére tekintettel nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel különösen arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki szakmai, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményt úgy alakította ki, hogy a versenyt megfelelően biztosítja. A beszerzési igény, tárgyának jellege, a szolgáltatás természete, kapcsolódó további körülmények, így az ellátandó feladatok egymásra épülése nem teszik lehetővé részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgya szerinti feladatok ellátása egynemű tevékenység, nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
GVH HORECA vállalati piackutatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79310000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1054 Budapest, Alkotmány utca 5). A piackutatási szolgáltatás Magyarország egész területét érinti. Részletesen: a közbeszerzési dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási Szerződés keretében a Gazdasági Versenyhivatal jogszabályban rögzített feladatai ellátásához szükséges, a HORECA szektor alkoholos és alkoholmentes italtermékek forgalmazásának piacán végzett ágazati vizsgálatának részeként vállalati piackutatási tevékenység ellátása.
Az ágazati vizsgálat célja annak feltárása, hogy az italgyártó és forgalmazó cégek által alkalmazott szerződéses kikötések és kedvezmények hogyan hatnak a HORECA egységek italkínálatára és árazására, ezen keresztül pedig a fogyasztók választási lehetőségére és jólétére.
A piackutatás célja a HORECA egységek italbeszerzési gyakorlatának feltérképezése – a COVID-19 humánegészségügyi járvány okozta intézkedéseket figyelembe véve – (kb. 25 perces) személyes interjú keretében azzal, hogy járványügyi vis maior esetén, annak időtartama alatt, megrendelői előzetes jóváhagyás alapján sor tud kerülni online vagy telefonos interjúra. Részletes feltételek az AD.II. Kötet Szerződéstervezetben.
A HORECA egységek kiválasztásához az alapsokaságba tartozó HORECA egységek listáját a GVH biztosítja. Ebből földrajzilag rétegzett mintavétellel kell kiválasztani a megkérdezésre kerülő legalább 100 (kapcsolódó értékelési részszempontra tett megajánlásnak is megfelelő számú) HORECA egységet. Az interjú során minimálisan az alábbi kérdéskörökben várunk válaszokat:
• A HORECA egységek által kínált márkanevek és termékek felmérése. A kínált márkanevek (a választék) kialakításának szempontjai.
• A HORECA egységek italbeszállító partnerek kiválasztása során alkalmazott kritériumrendszere.
• A jelenlegi italbeszállító partnerrel fennálló kapcsolat kezdete. Amennyiben a közelmúltban váltott italbeszállító partnert, ennek mi volt az oka? Amennyiben régóta nem váltott, miért nem, melyek voltak a legmeghatározóbb tényezők? A váltásban/maradásban milyen szerepet játszanak az italbeszállító partner által biztosított promóciós anyagok vagy egyéb támogatások?
• A jelenlegi italbeszállító partnerrel való elégedettség vizsgálata. Amennyiben nem elégedett, miért nem váltott még italbeszállító partnert?
• A HORECA egységek viszonyulása a közelmúltban bevezetetett, az italt árusító vendéglátóipari egységek által kínált italok választékára vonatkozó Kertv. (2005. évi CLXIV. törvény) módosítás (új 7/B. §) vonatkozásában. Tudatában vannak-e a jogszabályi változásnak, van-e tervük az elvárt változások gyakorlati megvalósítására, érkezett-e ezzel összefüggésben jelzés a beszállító partnerek irányából?
• A COVID-19 humánegészségügyi járvány következtében több lépcsőben és több alkalommal elrendelt korlátozások alatt/után milyen támogatásokat kaptak a vendéglátóipari egységek a beszállítóiktól, különösen az italbeszállító partnerektől, nagykereskedőktől. Mennyire (voltak) nélkülözhetetlenek ezek a támogatások az újrainduláshoz?
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi:
a) a GVH-val konzultálva a kérdőív kidolgozása;
b) a kutatás lebonyolítása;
c) a kutatás eredményeként megszerzett adatok rendszerezése, összegzése és elemzése;
d) konzultáció a kutatást illetően a GVH munkatársaival;
e) az adatok alapján egy elemzés, összegzés (szöveges tanulmány) készítése és átadása a GVH számára;
f) az eredmények összefoglaló szóbeli prezentációja a GVH részére.
Részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Mintanagyság tekintetében tett többletvállalás (100 db érvényességi küszöbön felüli mérték, minimum: 0 db, legkedvezőbb: 50 db) (darab) 20
2 3. A III.1.3)M.2. pont szerinti szakember piackutatási projekt vezetésében szerzett szakmai többlet tapasztalata (minimum: 0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 17. §-a alapján, a 17. § (1a) bekezdésére is kiemelt figyelemmel az ATnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá (azaz, hogy nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (azaz, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet).
A Kr. 17. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat csatolása szükséges [Kr. 13. §].
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, AK előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Releváns továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően.
AK hivatkozza a Kr. 1. § (7) bek.t.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 114. § (1) bekezdésére is figyelemmel az eljárásban nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt, figyelemmel arra is, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumokat (igazolásokat) az ajánlatban be kell nyújtani:
M.1./ A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak (vállalati piackutatási szolgáltatás) az ismertetése, a Kr. 23.§-nak is megfelelően. A Kr. 21.§ (3a) bek. a) pontja alapján: AK a felhívás feladását megelőző 3 év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe, a Kr.21/A.§ rendelkezéseinek is megfelelően.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
• teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó/nap pontossággal);
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye/címe valamint a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége);
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége;
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.
Közös AT-i teljesítés esetén, a referencia-nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, ill. szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
M.2./ A Kbt. 65. § (1) bek. b) és a Kr. 21. § (3) bek. b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azon szakembernek (szervezetnek) a megnevezésével, végzettsége illetve képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit az AT be kíván vonni a teljesítésbe. A bemutatott szakember tekintetében kerüljön benyújtásra: az előírt szakmai tapasztalat (gyakorlat) igazolására a szakember által aláírt szakmai önéletrajz, amelyből egyértelműen megállapítható az előírt szakmai tapasztalat (gyakorlat) (piackutatási projektenként év, hónap pontossággal); a releváns végzettséget/képzettséget igazoló oklevél egyszerű másolatban, valamint az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat. (Részl.: ADI. kötet II/14.14).
AK felhívja a figyelmet, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. AK az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.
A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. a Kbt. 114. § (2) bek. a Kbt. 114/A.§ -ban rögzítetteknek megfelelően, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 23. §-a, 22. § (5) bek., 24. § (1) bek. is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 70 vállalatra (mint mintanagyságra) kiterjedő vállalati piackutatási tevékenységre vonatkozó szerződésszerűen teljesített szolgáltatással (referenciával), ami magában foglalta minimum a kutatás lebonyolítását és a kutatási adatok alapján egy elemző összegzés készítését. Az alkalmassági követelmény szerinti 70 vállalatra kiterjedő feltétel több, maximum 3 darab referencia bemutatásával igazolható (azaz a kutatás lebonyolítását és a kutatási adatok alapján egy elemző összegzés készítését valamennyi ismertetett teljesítésnek magában kell foglalnia). Elemző összegzés alatt értve: szöveges tanulmányt, a piackutatás eredményét összefoglaló dokumentumot. Vállalat alatt érti Ajánlatkérő a gazdasági szereplőt, azaz nem fogyasztót.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő gazdálkodás- és szervezéstudományok és/vagy közgazdaságtudományok és/vagy szociológiai tudományok és/vagy regionális tudományok és/vagy politikatudományok területen szerzett vagy azokkal egyenértékű, felsőfokú végzettséggel és legalább 24 hónap piackutatási projekt vezetésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Ajánlatkérő piackutatási projekt vezetésében szerzett szakmai tapasztalat alatt érti: a piackutatási folyamat szakmai irányítását, amely magában foglalja az alábbiakban való érdemi közreműködést, szakmai kontrollt: (a) a kérdőív és/vagy interjú guide és/vagy activity plan és/vagy a kutatás adatfelvételére vonatkozó előzőeknek megfeleltethető egyéb dokumentum összeállításában; és/vagy (b) a lekérdezés felügyeletében; és/vagy (c) az elemzés irányvonalainak meghatározásában; és/vagy (d) az elkészült elemzés és/vagy tanulmány és/vagy a piackutatás eredményét összefoglaló egyéb dokumentum összeállításában.
Ajánlatkérő a jelen alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében előírja továbbá, hogy az 1 fő szakember szakmai tapasztalata körében legyen legalább 1 (egy) olyan piackutatási projekt, melynek során annak vezetésében szerzett szakmai tapasztalat magában foglalta az előző bekezdés (a)-(d) pontok szerinti közreműködés mindegyikét.
Az M.1. és M.2. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.) Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezéseire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: a szerz. szerinti ÁFA nélkül szám. ellenszolg. (nettó váll.díj) 1%-a/nap. A késedelmi kötbér nettó vállalkozói díj 15%-a szerinti mértékének elérését követően Megrendelő jogosult választása szerint a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a jelen Szerződés szerinti meghiúsulási kötbért követelni.
Meghiúsulási kötbér: a szerz. szerinti ÁFA nélkül szám. ellenszolg. (nettó váll.díj) 20%-a.
Részl.: AD.II. Kötet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámla benyújtására nem biztosít lehetőséget, 1 db végszámla az Ajánlatkérő által elismert szerződés szerinti teljesítést követően nyújtható be.
A kifizetés során vonatkozó jogszabályok: Ptk. 6:130. § (1)-(2), Kbt. 135. § rendelkezései, Alkalmazandó a Kbt. 27/A.§-a.
Ajánlatkérő a beszerzést saját forrásból finanszírozza.
Részl.: AD II. Kötet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. / Folyt.: a lenti VI.3.9)14. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára, az EKRr. 11. § (9) bek.-re. Fájl formátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf. Ajánlatok felbontása elektronikusan az EKRben, az EKRr. 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.
2. AK a Kbt.114. § (6) bek. von.-ban, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (táj. megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapon megérkeznek AKhöz.
3. Közös ajánlattétel: a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek.ben foglaltak szerint; az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. (Részl.: ADI. II/4.)
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólapot (Kbt. 66. § (5), EKRr. 11. § (1)), nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja (nemleges tartalommal is), AT Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozata (adott esetben), a Kbt. 65. § (7) bek. harmadik mondata szerinti dok. (adott esetben).
5. Az alk.-i feltételek és azok igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
6. Alk.-i köv.-knek való megfel. és a kizáró okok fenn nem állása igazolása a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
7. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek.-t az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, AK csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
9. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglalt lehetőséget és előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
11. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
12. A közbesz. dok.-okat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbesz. dok.-ok elérését követően AK kéri, hogy az érdeklődő gazd-.i szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa AK-t az EKR rendszerben. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén AK az elj. során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.
13. FAKSZ: dr. Geéb Klaudia, lajstr.sz.: 00414.
14. A VI.3.6) pont folyt.: Az 1. részszempont (rsz.) esetében (ár) esetében a KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. márc. 25.; KHÚtm.) VI., 1. sz. mell. A.1.aa) szerinti fordított arányosítás; a 2. rsz. (mintanagyság többletvállalás; az összesen 100 darabnál kevesebb vállalást tartalmazó ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) szerint érvénytelen) és a 3. rsz. (szakember többlet tap.): KHÚtm. VI., 1. sz. mell. A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás módszere. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során), mely esetben - különböző ajánlati értékek esetén - addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés. Amennyiben még ezt követően is több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. (Részl.: ADI. II/7.)
15. Részletes szab.-ok a közbesz. dok.-okban találhatók. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az EKRr. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges