Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/179
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.16.
Iktatószám:17987/2021
CPV Kód:30230000-0
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Levéltár
Teljesítés helye:Magyar Nemzeti Levéltár telephelyére helyszíni kiszállítással 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Levéltár
Nemzeti azonosítószám: 15309178241
Postai cím: Bécsi kapu Tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járóka Andrea
Telefon: +36 12252886
E-mail: beszerzes@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252875
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001123902021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001123902021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Digitalizáló eszközök beszerzése KDS projektben
Hivatkozási szám: EKR001123902021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen szállítási szerződést kíván kötni a Magyar Nemzeti Levéltár részére. A nyertes ajánlattevőnek 1 db A3 Dokumentum szkennert, hozzá való 1 db Pre-Imprinter egységet, valamint a leszállított eszközök üzembehelyezését és oktatását kell biztosítania. A beszerezni kívánt eszközök minimálisan elvárt műszaki paramétereit a dokumentáció részletes műszaki leírása tartalmazza.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja. A beszerzés tárgyának jellege nem teszi lehetővé a több részre történő ajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy a két termék funkcionális egységet képez, egymás nélkül nem használható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Digitalizáló eszközök beszerzése KDS projekben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Nemzeti Levéltár telephelyére helyszíni kiszállítással 1037 Budapest, Lángliliom u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen szállítási szerződést kíván kötni a Magyar Nemzeti Levéltár részére. A nyertes ajánlattevőnek 1 db A3 Dokumentum szkennert, hozzá való 1 db Pre-Imprinter egységet, valamint a leszállított eszközök üzembehelyezését és oktatását kell biztosítania. A beszerezni kívánt eszközök minimálisan elvárt műszaki paramétereit a dokumentáció részletes műszaki leírása tartalmazza.
Amennyiben az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati összár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 3
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki, vagy amely az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel (amivel) szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell dokumentumot benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17 . § (2) bekezdése szerint, hogy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn a fenti kizáró okok. (adott esetben) Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazható, azonban ajánlatkérő köteles elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerint bármely fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5)bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát a gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattal egyidejűleg köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi minimumalkalmassági feltételeket nem határoz meg jelen közbeszerzési eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Kr.”) 21. § (1) bekezdése alapján: M/1. Ajánlattevő mutassa be a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (1a) bek. és 21/A. § alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb a megelőző 6 évben (72 hónapban) megkezdett és 3 évben (36 hónapban) befejezett legjelentősebb referenciáit a Kr. 23. § szerint meghatározott formájú és tartalmú nyilatkozattal igazolva: - a szerződést kötő, referenciát adó másik fél adatait, elérhetőségeit, - mennyisége, - a teljesítés idejét (év – hónap - nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával),- a teljesítés helyét,- a teljesített szolgáltatás mennyiségének leírását, -nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
Amennyiben a bemutatni kívánt referencia osztható, úgy az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében elfogadható, ha a bemutatásra kerülő megosztott rész teljesítése esik a vizsgált időszakra (eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap). Ilyen esetben értelemszerűen a bemutatásra kerülő megosztott résznek kell megfelelnie az M/1. alkalmassági követelmény keretében előírt egyéb feltételeknek is. A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlati felhívásban előírt saját nyilatkozatait, igazolásokat az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. §. szerinti felhívására köteles benyújtani. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései megfelelően irányadóak. Az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolásokat csak az ajánlatkérő által felhívott ajánlattevő(k)nek kell benyújtania, egyúttal – más szervezet kapacitásaira támaszkodás esetén – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek be kell nyújtania az igazolásokat az (általa igazolt) alkalmassági követelmények tekintetében [Kbt. 69. § (4) bekezdés]. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb a megelőző 6 évben (72 hónapban) megkezdett és 36 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) befejezett időtartamban nem rendelkezik: legalább 1 db az eljárás tárgya szerinti szállítási szerződés szerinti teljesítéssel.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Vállalkozónak felróható okból jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek/szolgáltatások, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Megrendelő – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem minden megkezdett naptári napja után a teljes nettó ellenérték nettó 2 %-a, azaz kettő százalék mértékű.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a teljes nettó ellenérték 10 %-a, azaz tíz százaléka hibánként.
Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 20 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
AK teljesítési biztosítékot nem ír elő.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződések, a kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
Fizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint a szerződésszerű teljesítést követően – ellenjegyzett teljesítést igazoló okmányok és az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott – a Vevő nyilatkozata szerint kijelölt személy által ellenjegyzett – számlák alapján, a számlák beérkezésének napját követő 30 napon belül átutalással történik;A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. továbbá a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak irányadók. Kifizetés havonta utólag történik. Előleg fizetésére nincs mód. A megrendelés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A számla kifizetésének feltétele, hogy Eladó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, nem áll csőd-, és felszámolási, végelszámolási és kényszertörlési eljárás hatálya alatt, továbbá 60 napnál régebben lejárt köztartása nincs. Kbt. 27/A. §. Az ajánlatkérő kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását ajánlatkérő kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt.68.§ szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.Az AK a felhívás karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a KD-ban adja meg.2. Ajánlatkérő (AK) Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.). Az EKR (https://ekr.gov.hu ) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szüks.3.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).4.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató http://nekszt.hu/tamogatas/5.A KD elektronikusan elérhető: www.ekr.gov.hu.6.Kieg. táj.: a Kbt. 56. § (1)–(6), Kbt. 114.§ (6) és a KD-ben foglaltak szerint. Konzultáció, helyszíni bejárás nincs.7.Ajánlatban benyújtani: A KD ben meghatározott dokumentumokat, a Kbt. 66. § (2), (6), Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyil. a KD-ban meghat. tartalommal, a nemleges nyil. is! Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot; a kieg.táj. figyelembe vételére, a ford. hitelességére von. nyilatkozatot, a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot, a folyamatban lévő változásbejegyzésről szóló nyilatkozatot. Kbt. 47. § (2)! Az EKR-ben űrlap formájában rend. álló nyilatkozatok esetében az űrlap kitöltésével kell Ajánlatot az EKR rendszeren keresztül elektronikusan kell benyújtani. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (4)! Be kell nyújtani az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) ( közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját (2006. éviV. tv 9. § (1)) egyszerű másolatban, ill. amennyiben az ajánlatot, a szükséges nyilatkozatokat AT cégjegyzésre jog. képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, írja alá, a cégjegyzésre jog.t szem. által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalva – a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.8.AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt 44.§-ban és a 131.§(3) bekezdésben foglaltakra.9.AT-nek az ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó magyar (HUF) forintban.Az ajánlati árnak az Ajánlattételi Felhívásban szereplő valamennyi feladat ellenértékét, költségét tartalmaznia kell, ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult AT AK-től további díj vagy költségtérítésre.10. Hiánypótlás(HP): AK a Kbt. 71. § szerint biztosítja.AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd.i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.11.Az ajánlattételi felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint az annak felhatalmazása alapján megalkotott egyéb jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.12. Ajánlatkérő alkalmazza Kbt. 81. § (4) – (5) bekezdését. 13. Az eljárásban Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. 14. Alkalmazott értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (nettó ajánlati összár), a Kbt. 76. (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 15.A részvételi felhívásban az alkalmasság körében előírt követelmények és ezek előírt igazolási módja a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 16.Kbt.35.§(8)-(9):AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szerv.létrehozását.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges