Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/181
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.20.
Iktatószám:18082/2021
CPV Kód:30233180-6
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:9021 Győr, Árpád út 32.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789305208
Postai cím: Árpád Út 32. 7150
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Katalin
Telefon: +36 96795759
E-mail: kovacs.katalin1@gyor.gov.hu
Fax: +36 96595615
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046612021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046612021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
SSD beszerzés 2021
Hivatkozási szám: EKR001046612021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233180-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
700 db SSD beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére
A beszerezni kívánt eszközök részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum részét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Szerződés típusa: adásvételi szerződés
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a teljes mennyiséget egy szerződésben kívánja beszerezni. Ajánlatkérőnél nem merült fel semmilyen olyan ésszerűségi vagy célszerűségi ok, amely a részekre való bontást megalapozná. Továbbá Ajánlatkérő az egyes szervezeti egységei, illetve telephelyei vonatkozásában törekszik az egységességre – figyelemmel a beszerzéssel elérendő célokra is – amelyet az egy szerződéssel való beszerzés jobban biztosítja, mintha a beszerzés több, különálló szerződéssel valósulna meg. Ajánlatkérő szempontjából a beszerzés így könnyebben koordinálható, amely annak hatékonyságát is jobban garantálja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SSD beszerzés 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233180-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Árpád út 32.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
700 db SSD beszerzése a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal részére.
Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata részeként szükséges benyújtania az általa beárazott és a megajánlott SSD adataival kitöltött költségvetést. (excel táblázat)
Az értékeléssel kapcsolatos részletek: a Közbeszerzési dokumentumban.
További részleteket a műszaki leírás, valamint a szerződéstervezet tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 36 hónapon felüli többlet jótállás 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontokhoz:
Min. részszempont: Ajánlatkérő a 36 hónapon felüli többlet jótállás minőségi értékelési részszempont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 24 hónapban határozza meg az értékelés legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad. A megajánlást egész hónapban kell megadni.
Amennyiben az Ajánlattevő az értékelési részszempontra 0 hónap megajánlást tesz, az nem eredményezi az ajánlat érvéntelenségét, ez esetben Ajánlattető ezen értékelési részszempontra 0 pontot kap.
Ár szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft/teljes mennyiség)
Az értékelés rendszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező Útmutató tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2)–(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében, az ajánlatban be kell nyújtani az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja).
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap) az Ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az Ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben Ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. A továbbiak a Közbeszerzési dokumentum további információk részében kerültek feltüntetésre.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el.
A továbbiak a Közbeszerzési dokumentum További információk részében kerültek feltüntetésre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a Kbt. 114/A. § szerinti bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 114/A. § (2)–(4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli, alkalmazva a 81. § (4), (5) bekezdését. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak.
Ajánlatkérő az M/1. pont szerinti előírásait a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján az Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni a felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti követelményt. Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét/címét a kapcsolattartó elérhetőségével együtt, a referencia tárgyát (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen), valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év, hónap, nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kr. 21/A §-ban foglalt rendelkezéseket.
Az alk. min. köv-ében meghat. való megfelelést a Kr. 23.§ -ban foglaltak szerint az AT, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített legalább 400 db SSD szállítására vonatkozó előírás – szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződésből származó referenciával is igazolható legfeljebb 4 db szerződéssel, azzal, hogy az egyes szerződéseknek egyenként legalább 100 db SSD-re vonatkozónak kell lennie.
M/1.: az előírt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint elegendő az is, ha közülük egy megfelel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlattevők az általuk megajánlott SSD-kre 36 hónap jótállást kötelesek vállalni [amely így alap szerződéses feltételt jelent].
Amennyiben az Ajánlattevő a vonatkozó értékelési részszempont esetében a 36 hónap minimum jótállási időn felül többlet jótállást vállal, úgy a vállalt többlet jótállással növelt jótállási időtartam lesz irányadó a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződésben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás megfizetésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően átutalással, a teljesítés igazolását követően, a szabályszerűen kiállított számla alapján kerül sor a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseinek rendelkezéseivel összhangban, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételét követő 30 napon belül.
A nyertes ajánlattevő igénye esetén 30 % előleget biztosít. Nyertes Ajánlattevő az előleg iránti igényét az eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül jogosult Ajánlatkérőhöz benyújtani. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő biztosítja a részszámla kiállításának lehetőségét.
Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény figyelembe vételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Eljárásban történő részvétel nem kötött gazdálkodó szervezet alapításához; nyertes Ajánlattevő(k) a szerződés teljesítése érdekében nem hozhatnak létre gazdálkodó szervezetet.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: napi 3 %, max. 10 napi tételnek megfelelő összeg; hibás teljesítési kötbér: 15 % (amennyiben Ajánlatkérő nem érvényesít szavatossági igényt); meghiúsulási kötbér: 30 %.
A kötbérre megfelelően irányadóak a Ptk. 6:186-6:189. §-aiban rögzítettek.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 15. § (2) bekezdés szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatot benyújtó AT-t nyilvánítja eljárás nyertesének. Pontszám kiszámítása a minőségi ért. szempont esetén egyenes, nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítással.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az ajánlati kötöttség 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan.
2.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
3.) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. (Közös) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (5), (6) szerint, a Kbt. 66. § (6) esetében nemlegesen is, Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat esetén is).
4.) Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § és 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatók az EKR rendszerben hiánytalanul kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy- amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
5.) Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)).
6.) Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségeit az Ajánlattevő (a tov.: AT) viseli. Az ajánlat benyújtása: https://ekr.gov.hu. A benyújtandó dokumentumok és részletes tájékoztatás: a Közbeszerzési dokumentumban.
7.) Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8.) A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek., 41/A. § szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kr. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. https://ekr.gov.hu
9.) Hiánypótlási lehetőség: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, amely szerint Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatban vagy a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.
10.) Az ajánlati árnak, magában kell foglalnia minden költséget, mely az Ajánlattevő oldalán a szerződés teljesítése során felmerülhet.
11.) A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
12.) Kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az EKR rendszeren keresztül. A kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek Ajánlatkérőhöz.
13.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra. (további információk: Közbesz. dok.-ban.)
14.) A „Kbt.” rövidítés alatt a 2015. évi CXLIII. törvény, a „Ptk.” rövidítés alatt 2013. évi V. törvényértendő.
15.) Üzleti titok: a Kbt. 44. § szerint. Elkülönített elhelyezésére a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11. § (4) bekezdése irányadó.
16.) AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
17.) További információ: Közbeszerzései dokumentumban részletesen.
18.) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
19.) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
20.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
21.) Ajánlattevőnek a szakmai ajánlataként csatolnia kell az árazott és hiánytalanul kitöltött, cégszerűen alírt költségvetést. Az árat 0-tól különböző, pozitív, egész számmal kell megadni. Az ettől eltérő megajánlás esetén az ajánlat érvénytelen.
22.) A megajánlott termékre vonatkozó jótállás minimum 36 hónap. A kapcsolódó minőségi értékelési részszempontnál az ehhez képesti többlet ajánlható meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges