Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/182
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.21.
Iktatószám:18161/2021
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest, Ajánlatkérő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.09.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27122677241
Postai cím: Váci Út 35
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lőrincz Éva
Telefon: +36 307727284
E-mail: eva.lorincz@datrak.hu
Fax: +36 307727284
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.datrak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.datrak.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000937812021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000937812021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Kintlevőség-kezelési rendszer beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000937812021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kintlévőség-kezelési rendszer beszerzése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel.
A műszaki tartalom egységessége és homogenitása okán a közpénzek hatékony elköltésének alapelvével nem egyeztethető össze a műszaki tartalom mesterséges szétbontása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kintlevőség-kezelési rendszer beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:72000000-5
72260000-5
72261000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Ajánlatkérő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db szoftver beszerzése, valamint az utánkövetési időszakban 9 db felhasználó részére licence biztosítása.
A beszerzés célja: Business Central-ra épülő kintlevőség-kezelési rendszer beszerzése. Adattárház létrehozása a Business Central és a Dataverse között, mely képes nagy mennyiségű adat tárolására. Dynamics 365 Customer Engagement konfigurálása. A rendszernek képesnek kell lennie e-mail-ek automatikus kiküldésére, valamint nyomtatásra alkalmas kimutatások létrehozására.
A DATRAK Kft. általános működéséből fakadóan számlákat állít ki és kifizetéseket fogad be üzleti partnereitől (melyek száma 2021.08.31-én 907 db). A vállalat célja a beszerzéssel, hogy egy olyan rendszerrel rendelkezzen, amely képes nagy mennyiségű számlához (havonta átlagosan 1100 db) kapcsolódó kintlevőség-kezelési folyamatot automatikusan kezelni, amely rendszer így csökkenteni tudja a cég jövőbeni kintlevőségi állományát. A rendszernek képesnek kell lennie e-mail-ek automatikus kiküldésére, illetve előre meghatározott formátumú, nyomtatásra is alkalmas kimutatások létrehozására. A rendszernek tudnia kell segíteni a munkatársak munkáját egy egységes átlátható felülettel, ahol a kintlevőség-kezelési esetekkel kapcsolatos információkat érhetnek el.
Szállítandó tételek listája:
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi tételek meglétét szükséges garantálnia:
• Kintlevőség-kezelési rendszert tartalmazó szoftver (amit a műszaki leírás 2.2.pontjában foglalt folyamatok szerint hiba nélkül biztosít), illetve annak bevezetése;
• A szoftverhez licenc biztosítása 9 db felhasználó részére (12 hónapra);
• A Megrendelő munkatársainak oktatása (személyes oktatás keretében);
• Oktatási anyagok, felhasználói kézikönyv (ill. videók) készítése, melyeket elérhetővé kell tenni a Megrendelő munkatársai számára;
• Minden nap aktualizált adatokat tartalmazó riport biztosítása (riport tartalmazza: az ügyfél adatait, a számla végösszegét, a fizetési határidőt, a számla sorszámát).
További információkat, részleteket a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő (az M.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberen felül) hány olyan további szakembert von be a szerződés teljesítésébe, aki rendelkezik Dynamics 365 Core, vagy azzal egyenértékű képesítéssel (0-2 fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. Korm.rend. (továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot (EKR űrlap) kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők már az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot (elektronikus űrlap) kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt igénybe venni.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban vele kapcsolatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerű nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 23. §-a alapján. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdéseire figyelemmel kell eljárnia.
A cégszerű nyilatkozat(ok)ban/ igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét, a referenciát adó kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét (e-mail címét vagy telefonszámát), a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), a teljesítés idejét (kezdés és befejezés év/hónap/nap pontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozat(ok)ból és igazolás(ok)ból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen derüljön ki.
M.2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattevő – az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap használatával – ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) nevét, végzettségét illetve képzettségét, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség vagy képzettség az iskolai oklevél vagy tanúsítvány/ bizonyítvány egyszerű másolatban történő benyújtásával igazolandó.
Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy az M.1. és M.2. alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott igazolásokat az ajánlattevők már az ajánlatukban nyújtsák be.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább 1 db, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, Dynamics 365-re épülő kintlevőség-kezelési rendszer bevezetéséről szóló referenciával.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik Dynamics 365 Core, vagy azzal egyenértékű képesítéssel.
Ajánlatkérő a fent meghatározott képesítéssel egyenértékű képesítés bemutatását is elfogadja, az egyenértékűség igazolásának kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit a megjelölt határidőben nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér alapja a szerződés nettó ellenértéke, mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,05%, a késedelem 11. napjától napi 0,1%. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés a nyertes ajánlattevőnek felróható okból történő meghiúsulása vagy súlyos szerződésszegése esetén érvényesíthető meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szerződéses érték 20%-a.
Jótállás: a szerződés keretében szállított rendszerre a sikeres bevezetés időpontjától számítandó és 12 hónapig tart.
A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Fizetési feltételeket érintő főbb jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény (tv.); 2007. évi CXXVII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 2013. évi V. tv.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő – a rendszer szállítása tekintetében - előteljesítést elfogad. Nyertes ajánlattevő a rendszer leszállítását követően jogosult egy darab számla kiállítására, továbbá Nyertes ajánlattevő az utánkövetés ideje alatt a tárgyhavi teljesítéséről jelentését a tárgyhót követő 3 munkanapon belül megküldi Ajánlatkérőnek. Ajánlatkérő a havi jelentés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül dönt a jelentés elfogadásáról és kiállítja a teljesítésigazolást. Nyertes ajánlattevő a havi szerződéses díjról rendelkező számláját a Ajánlatkérő teljesítésigazolásának birtokában, a teljesítésigazolás kézhezvételét követő munkanapon köteles Ajánlatkérő részére kézbesíteni. Ajánlatkérő a szerződéses díjat a számla kézhezvételét követő 30. napig köteles megfizetni a Nyertes ajánlattevő részére.
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő átutalással fizeti meg, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint benyújtott számla alapján, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
A fizetési feltételekre vonatkozó további részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján ajánlatkérő - a Kbt. 140. §-ban foglaltakkal kapcsolatban - rögzíti, hogy nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (1b), (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont: Közbeszerzési Hatóság 2020.03.25-ei útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) VI.1.m.A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás; 2. részszempont: az Útmutató VI.1.m.A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek az EKR rendszerben.
2. Jelen eljárásban a Digitális Kormányzati Ügynökség a Kbt. 3. § 14 pontjai alapján, járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtóként jár el.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/ igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.-41/B. §-aira.
4. AK kizárja a Kbt. 35. § (8) szerinti projekttársaság létrehozását. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (3) bekezdésére.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71.§ szerint biztosított azzal, hogy AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
6. AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
8. Üzleti titok: Kbt. 44. § (1)-(4) bek; EKRr. 11. § (4).
9. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat az ajánlattevő (AT) nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy) vonatkozásában csatolni kell az ajánlathoz az olyan közjegyző által készített aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumot, melyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája („az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”). Részletes előírások a KD-ban.
10. Valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK AT általi fordítást fogad el; tartalmának helyességéért AT felel. AK kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
11. AT-nek, közös AT-nek az ajánlatában nyilatkozni szükséges a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdés a) és b) szerint (nemleges nyilatkozat is csatolandó). A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/ személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
12. A nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 27001:2014 Információbiztonsági szabványnak megfelelő vagy ezzel egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított információbiztonsági rendszerrel, vagy egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. A fenti tanúsítvány megléte a szerződéskötés feltétele.
13. A nyertes AT-ként szerződő félnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel és a szerződést ennek figyelembevétele mellett kell teljesítenie. A fenti tanúsítvány megléte a
szerződéskötés feltétele.
14. AK az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
15. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. adatkezelési tájékoztatója a https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2020/11/DKU_adatkezelesi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): Gacsályi Béla (lajstromszám: 00346), helyettes FAKSZ: Hegedűsné dr. Tószegi Renáta Zsuzsanna (lajstromszám: 00693).
17. A megajánlott ajánlati árat részletező dokumentumot kérjük cégszerűen aláírt .pdf és .xlsx formátumban is benyújtani. Ajánlatkérő az ajánlati árat részletező dokumentumot szakmai ajánlatnak tekinti, az ajánlattétel során annak elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges