Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/183
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.22.
Iktatószám:18270/2021
CPV Kód:48730000-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:NAV Informatikai Intézete 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789934251
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kopcsányi Tibor
Telefon: +36 14125727
E-mail: kopcsanyi.tibor@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nav.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001106972021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001106972021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Sérülékenységvizsgálatra irányuló eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001106972021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48730000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról” szóló 2013. évi L. törvény végrehajtási rendeletének (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet) 3. melléklet C) szakasza 3.3. Logikai védelmi intézkedések követelményei között jelenik meg a sérülékenységi tesztek rendszeres végrehajtásának szükségessége.
Mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) jelenleg nem rendelkezik olyan eszközzel, ami a jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítani tudná, indokolttá vált a hiányosságok megszüntetését lehetővé tevő Checkmarx vagy azzal egyenértékű sérülékenység-vizsgálati eszköz és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
A megajánlott termékkel szemben támasztott műszaki/funkcionális megfelelőségi követelmények:
• széles körű programnyelv és szkript-nyelv támogatás, kötelezően: Java, PHP ASP, PL/SQL,
• csak a módosításokkal érintett forráskód-részlet vizsgálatának lehetősége,
• központi kiszolgálón (sérülékenység vizsgálati céleszközön) történő kódvizsgálat,
• a megajánlott terméknek lehetővé kell tennie maximum 2 millió programsor és 2 konkurens vizsgálat vizsgálatát/futtatását,
• nyílt forráskódú külső komponensnek beillesztése kapcsán központilag támogatnia kell a külső komponensek ismert sérülékenységeinek szűrését,
• nyílt forráskódú külső komponensek vonatkozásában a vonatkozó felhasználási, licence megfelelőséget tudjon alátámasztani,
• a megajánlott terméknek legalább az alábbi területeken kell támogatnia a belső fejlesztések sérülékenység vizsgálatát: SQL Injection Attacks, Broken Authentication & Session Management, Insecure Direct Object References, Security Misconfiguration, Missing Function Level Access Control, LDAP Injection, OS Command Injection, Session Hijacking,
• a megajánlott rendszernek támogatnia kell legalább 4 vizsgálatindító felhasználót, és egy auditor szerepkörű felhasználó munkáját,
• a megajánlott termék hónapra vagy darabszámra vonatkoztatott (licence-konstrució függvényében) mennyiségének a szerződéskötéstől számított 1 éves szoftverkövetést és a kapcsolódó szolgáltatások díját is tartalmaznia kell a funkcionális követelmények teljesítése mellett. Azaz Ajánlattevő feladata 1db, a műszaki követelményeket maradéktalanul teljesítő szoftvercsomag szállítása. A szükséges felhasználószám: minimum 1 user.
A megajánlott termék támogatásához kapcsolódó feladatok:
• a teljesítés helyszínén (NAV Informatikai Intézete 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.) történő telepítés
• összesen legalább 7 egymást követő munkanap keretén belül el kell végezni a termékkel oktatási tevékenységet maximum öt munkavállaló tekintetében.
• a telepítés és bevezetés ellátását követően a felhasználási és üzemeltetési dokumentáció átadása nyertes ajánlattevő részéről
• Biztosítani szükséges a támogatás időtartama (12 hónap) alatt 5*8 órás munkaidőben történő magyar nyelvű szakmai telefonos támogatást és next business day hibafelvételt.
Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata, csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő eszközök és azokhoz tartozó szolgáltatások egy rendszert alkotnak. Hibakezelés vagy nem megfelelő működés esetén problémát okozna a különböző szállítók közötti felelősség meghatározása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sérülékenységvizsgálatra irányuló eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48730000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: NAV Informatikai Intézete 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról” szóló 2013. évi L. törvény végrehajtási rendeletének (41/2015. (VII. 15.) BM rendelet) 3. melléklet C) szakasza 3.3. Logikai védelmi intézkedések követelményei között jelenik meg a sérülékenységi tesztek rendszeres végrehajtásának szükségessége.
Mivel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) jelenleg nem rendelkezik olyan eszközzel, ami a jogszabályi követelményeknek való megfelelést biztosítani tudná, indokolttá vált a hiányosságok megszüntetését lehetővé tevő Checkmarx vagy azzal egyenértékű sérülékenység-vizsgálati eszköz és a kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
A megajánlott termékkel szemben támasztott műszaki/funkcionális megfelelőségi követelmények:
• széles körű programnyelv és szkript-nyelv támogatás, kötelezően: Java, PHP ASP, PL/SQL,
• csak a módosításokkal érintett forráskód-részlet vizsgálatának lehetősége,
• központi kiszolgálón (sérülékenység vizsgálati céleszközön) történő kódvizsgálat,
• a megajánlott terméknek lehetővé kell tennie maximum 2 millió programsor és 2 konkurens vizsgálat vizsgálatát/futtatását,
• nyílt forráskódú külső komponensnek beillesztése kapcsán központilag támogatnia kell a külső komponensek ismert sérülékenységeinek szűrését,
• nyílt forráskódú külső komponensek vonatkozásában a vonatkozó felhasználási, licence megfelelőséget tudjon alátámasztani,
• a megajánlott terméknek legalább az alábbi területeken kell támogatnia a belső fejlesztések sérülékenység vizsgálatát: SQL Injection Attacks, Broken Authentication & Session Management, Insecure Direct Object References, Security Misconfiguration, Missing Function Level Access Control, LDAP Injection, OS Command Injection, Session Hijacking,
• a megajánlott rendszernek támogatnia kell legalább 4 vizsgálatindító felhasználót, és egy auditor szerepkörű felhasználó munkáját,
• a megajánlott termék hónapra vagy darabszámra vonatkoztatott (licence-konstrució függvényében) mennyiségének a szerződéskötéstől számított 1 éves szoftverkövetést és a kapcsolódó szolgáltatások díját is tartalmaznia kell a funkcionális követelmények teljesítése mellett. Azaz Ajánlattevő feladata 1db, a műszaki követelményeket maradéktalanul teljesítő szoftvercsomag szállítása. A szükséges felhasználószám: minimum 1 user.
A A megajánlott termék támogatásához kapcsolódó feladatok:
• a teljesítés helyszínén (NAV Informatikai Intézete 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114.) történő telepítés
• összesen legalább 7 egymást követő munkanap keretén belül el kell végezni a termékkel oktatási tevékenységet maximum öt munkavállaló tekintetében.
• a telepítés és bevezetés ellátását követően a felhasználási és üzemeltetési dokumentáció átadása nyertes ajánlattevő részéről
• Biztosítani szükséges a támogatás időtartama (12 hónap) alatt 5*8 órás munkaidőben történő magyar nyelvű szakmai telefonos támogatást és next business day hibafelvételt.

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata, csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M2. alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember információs rendszerek sérülékenység vizsgálata területen szerzett szakmai többlettapasztalata (min 0- max 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15–2016-00035
II.2.13) További információ
Az eljárás elnevezése az EKR karakterkorlátja okán a következő:
„A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenység-vizsgálatára irányuló Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés (KFP-702/2/2016)”

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k), m) pontjában felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll, vagy az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában:
Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)–k), m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § is irányadó, a Kbt. 114/A. § foglalt eltérésekkel.
A Kr. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A Kr. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés és a Kr. 1. § (8) bekezdés irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel az ajánlattevő alkalmasságát az alábbi dokumentumok ajánlatban történő benyújtásával tartozik igazolni:
M1. AT csatolja a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szállítások ismertetését a Kr. 23.§-ban meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, legalább év-hónap pontosággal),
- a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó elérhetősége) (adott esetben az eredeti megrendelő neve és címe, referenciát adó elérhetősége),
- szállítás tárgya, valamint mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2. A Kr. 21. § (1) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- nyilatkozat az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakemberről
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen
- a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozat.
Az alkalmassági követelménynek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
AT (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy AT alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében az alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, illetve, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább nettó 11.000.000.- forint értékben teljesített, a közbeszerzés tárgya (sérülékenységvizsgálati eszköz) szerinti termék szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő az elmúlt három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, azonban a Kr. 21/A. § értelmében elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1. alkalmassági követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
M2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező és a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységben (információs rendszerek sérülékenység vizsgálata) min. 24 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér. Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (4) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei az irányadók.
A beszerzés szállítói finanszírozás keretében kerül megvalósításra. A szerződés elszámolható ellenértékének 30 %-a erejéig előleg igénylése biztosított ajánlattevő részére.
Ajánlatkérő a fedezetet saját forrásból, illetve támogatásból biztosítja.
Támogatás intenzitása: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / 100,000000% /
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
Részszámlázás nem biztosított, a nyertes ajánlattevő egy darab számlát állíthat ki.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Késedelmes fizetés esetén AK a Kbt. 135. § (11) bekezdésre tekintettel a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerint késedelmi kamat, továbbá a külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére köteles.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szerint értékeli. Az értékelés módszere az 1. értékelési szempont esetén fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont esetén egyenes arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § és Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
8. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon a 65. § (7) bekezdésben foglaltakkal kapcsolatosan az EKR űrlapon. Az űrlapon nemleges tartalom esetén szíveskedjenek a „nem veszek igénybe” egyértelmű kifejezést szerepeltetni.
9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a cégkivonatban szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó aláírási címpéldány vagy a Ctv. 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintát;
10. Az ajánlathoz csatolni szükséges a közbeszerzési dokumentumok részét képező részletes kereskedelmi ajánlatot (1. számú melléklet), illetve műszaki táblázatot (3. számú melléklet).
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 3. § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatot. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti az ajánlat részeként csatolandó műszaki táblázatban foglalt termék tekintetében kitöltendő, a megajánlott termék típusára és gyártójára vonatkozó sort.
12. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 272/2014. Korm. rendelet (a továbbiakban: 272-es Kr.) 118/A.§(2a) valamint a 119.§ (1) bek-ben foglaltakra, és ezek vonatkozásában kiemeli, hogy amennyiben szállító – választása szerint – előleg-visszafizetési biztosítékot nem nyújt, abban az esetben a 272-es Kr. 1.mellékletének 134.4. pontja kerül alkalmazásra.
13. A nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös AT tekintetben) a szerződéskötést megelőzően, legkésőbb a szerződéskötés időpontjára be kell nyújtania a közbeszerzési dokumentumokban található szerződéstervezet mellékletét képező, a Magyarország Alaptörvénye 39. cikke (1) bekezdésében foglalt átláthatósági követelmények teljesülésére vonatkozó részletes átláthatósági nyilatkozatot.
14. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
15. FAKSZ: dr. Császár Alpár (lajstromszám: 01051)
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
17. Ajánlatkérő az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
18. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges