Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/185
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.24.
Iktatószám:18361/2021
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Gazdasági Versenyhivatal
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.;Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.;Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gazdasági Versenyhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15325275141
Postai cím: Alkotmány Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boda Andrea
Telefon: +36 14728990
E-mail: Boda.Andrea@gvh.hu
Fax: +36 14728905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.gvh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.gvh.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126202021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001126202021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
GVH informatikai eszközök beszerzése 2021
Hivatkozási szám: EKR001126202021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Informatikai eszközök beszerzése a Gazdasági Versenyhivatal részére adásvételi szerződés alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
1. rész: Informatikai eszközök – monitor, notebook és táblagépek;
2. rész: Informatikai eszközök – emelt szintű notebook;
3. rész: Informatikai eszközök – informatikai alkatrészek.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
monitor, notebook és táblagépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30213100-6
30213200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése a Gazdasági Versenyhivatal részére adásvételi szerződés alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
1. rész: Informatikai eszközök – monitor, notebook és táblagépek beszerzése.
Tétel sorszáma tétel megnevezése mennyiség (db):
1. monitor (optimális felbontás min. 1920x1080 (Full HD), képernyő átló minimum 23,8"), 40 db;
2. business szintű notebook (min. 8GB DDR4 RAM, min. 512 GB SSD, min. Intel Corei5-102010U 1.6GHz processzor, 14” képátló, magyar nyelvű Win10Pro operációs rendszerrel), 70 db;
3. multiport dokkoló a 2. tétel szerinti business szintű notebookhoz, 70 db;
4. hordtáska a 2. tétel szerinti business szintű notebookhoz, 70 db;
5. 10.4" táblagép (Android 10 operációs rendszer, min. 4GB memória/min. 64GB belső tárhely, LTE, WiFi, Bluetooth, nyolcmagos CPU), 2 db;
6. business szintű borítótok az 5. tétel szerinti 10.4" táblagéphez, 2 db;
7. 11" táblagép (Android 10.0 operációs rendszer, 6GB memória/128GB belső tárhely, LTE, WiFi, Bluetooth, nyolcmagos CPU), 4 db;
8. business szintű borítótok a 7. tétel szerinti 11" táblagéphez, 4 db.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni, használt eszközök/teremékek (így többek között demo termékek) megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el! A beszerzés magában foglalja az eszközök/termékek Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítását is.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, különösen is az Ajánlati Dokumentáció III. Kötet Műszaki Leírás.
A közbeszerzési dokumentumokban található gyártó- illetve típusmegjelölések, a gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján történtek. A megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű termékeket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A minimális műszaki feltételek körében tett többletvállalás az alábbi alszempontok szerint  20
2 2.1. A „2.) business szintű notebook; 70 darab” tétel tekintetében, a „8GB DDR4 RAM” minimum műszaki paraméternél több memória vállalása (igen/nem) 4
3 2.2. A „2.) business szintű notebook; 70 darab” tétel tekintetében, az „512 GB SSD” minimum műszaki paraméternél több háttértár vállalása (igen/nem)  4
4 2.3. A „2.) business szintű notebook; 70 darab” tétel tekintetében, az „Intel Core i5-10210U 1.6GHz” minimum műszaki paraméternél erősebb processzor vállalása (igen/nem) 4
5 2.4. Helyszíni garancia vállalása az 1., 2., 3., 5. és 7. tételek tekintetében (igen/nem) 3
6 2.5. A „2.) business szintű notebook; 70 darab” tétel tekintetében jótállási hibajavítás során SSD megtartás biztosítása (igen/nem)  3
7 2.6. Garanciális folyamatok online nyomon követhetőségének vállalása az 1., 2., 3., 5. és 7. tételek tekintetében (igen/nem) 2
8 3. Többlet jótállás vállalása (az 1., 2., 3., 5. és 7. tételek tekintetében; a műszaki leírás szerinti érvényességi küszöbön felüli mérték; min:0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A „II.2.5) Értékelési szempontok” ponthoz: Részletesen: Ajánlati Dokumentáció I. Kötet II. fejezet 7.3) pontjában.

II.2.1) Elnevezés:
emelt szintű notebook
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése a Gazdasági Versenyhivatal részére adásvételi szerződés alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
2. rész: Informatikai eszközök – emelt szintű notebook beszerzése.
Tétel sorszáma tétel megnevezése mennyiség (db):
1. emelt szintű notebook (min. 2x16GB DDR4 3200MHz RAM, min. 2 db SSD elhelyezhetősége, mindkettő SSD szállítása beépítve az eszközbe melyek közül egy minimum 256GB és egy minimum 500 GB méretű, min. Intel Corei7-10875H processzor 2,3 GHz-5,1 GHz-ig konfigurálható, turbo boost lehetőséggel, 16MB cache, 8 core; 15,6” képátló, magyar nyelvű Win10Pro operációs rendszerrel, minimum 6 cellás akkumulátor), 5 db;
2. hordtáska az 1. tétel szerinti emelt szintű notebookhoz, 5 db;
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni, használt eszközök/teremékek (így többek között demo termékek) megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el! A beszerzés magában foglalja az eszközök/termékek Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítását is.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, különösen is az Ajánlati Dokumentáció III. Kötet Műszaki Leírás.
A közbeszerzési dokumentumokban található gyártó- illetve típusmegjelölések, a gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján történtek. A megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű termékeket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A minimális műszaki feltételek körében tett többletvállalás az alábbi alszempontok szerint 20
2 2.1. Az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében a „6 cellás akkumulátor” minimum műszaki paraméternél jobb üzemidőt biztosító akkumulátor vállalása (igen/nem) 4
3 2.2. Az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében, a „2x16GB DDR4 3200MHz RAM” minimum műszaki paraméternél több memória vállalása (igen/nem) 4
4 2.3. Az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében, a „2 db SSD, 1 db minimum 256 GB és 1 db minimum 500 GB” minimum műszaki paraméternél több háttértár vállalása (igen/nem) 4
5 2.4. Helyszíni garancia vállalása az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében (igen/nem) 3
6 2.5. Az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében jótállási hibajavítás során SSD megtartás biztosítása (igen/nem)  3
7 2.6. Garanciális folyamatok online nyomon követhetőségének vállalása az „1.) emelt szintű notebook; 5 darab” tétel tekintetében (igen/nem) 2
8 3. Többlet jótállás vállalása (az 1. tétel tekintetében, a műszaki leírás szerinti érvényességi küszöbön felüli mérték; min:0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A „II.2.5) Értékelési szempontok” ponthoz: Részletesen: Ajánlati Dokumentáció I. Kötet II. fejezet 7.3) pontjában.

II.2.1) Elnevezés:
informatikai alkatrészek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30230000-0
30233152-1
30237460-1
32582000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Informatikai eszközök beszerzése a Gazdasági Versenyhivatal részére adásvételi szerződés alapján, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott műszaki leírás szerint.
3. rész: Informatikai eszközök – informatikai alkatrészek beszerzése.
Tétel sorszáma tétel megnevezése mennyiség (db):
1. színes, tintasugaras mobil nyomtató, 3 db;
2. informatikai eszközök szállítására alkalmas bőrönd, 5 db;
3. vezeték nélküli Bluetooth egér, 70 db;
4. vezetékes egér, 5 db;
5. külső DVD író, 8 db;
6. adathordozók - pendrive 250GB, 30 db;
7. adathordozók - 500GB SSD, 30 db;
8. adathordozók - 1TB HDD, 30 db;
9. vezetékes billentyűzet, 20 db;
10. tablet borítótok, 2 db.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni, használt eszközök/teremékek (így többek között demo termékek) megajánlását az Ajánlatkérő nem fogadja el! A beszerzés magában foglalja az eszközök/termékek Ajánlatkérő székhelyére történő leszállítását is.
A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, különösen is az Ajánlati Dokumentáció III. Kötet Műszaki Leírás.
A közbeszerzési dokumentumokban található gyártó- illetve típusmegjelölések, a gyártmányra, típusra történő esetleges hivatkozások a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján történtek. A megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell! Amennyiben a közbeszerzési dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján. A műszaki leírásban részletezett minőségű, azzal egyenértékű termékeket is elfogad az ajánlatkérő. Az egyenértékűség megállapításához az ajánlatban be kell mutatni, hogy a műszaki leírás szerinti eszközök helyett, milyen eszközöket ajánl az ajánlattevő.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás vállalása (az 1. és 6-8. tételek tekintetében, a műszaki leírás szerinti érvényességi küszöbön felüli mérték; min:0 hó, legkedvezőbb: 24 hó) (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A „II.2.5) Értékelési szempontok” ponthoz: Részletesen: Ajánlati Dokumentáció I. Kötet II. fejezet 7.3) pontjában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 17. §-a alapján, a 17. § (1a) bekezdésére is kiemelt figyelemmel az ATnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá (azaz hogy nem áll az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alatt), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: AT a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá (azaz hogy nem vesz igénybe az eljárást megindító felhívásban előírt, a Kbt. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet).
A Kr. 17. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) nem alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni, ha az AT a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § alapján.
AT vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat csatolása szükséges [Kr. 13. §].
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, AK előírja, hogy az ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Releváns továbbá a Kbt. 69.§ (11a) bekezdése a Kbt. 114/A.§ (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően.
AK hivatkozza a Kr. 1. § (7)-(8) bek.t.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1)-(2) bek. és a Kbt. 114. § (1) bekezdésére is figyelemmel az eljárásban nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelményt, figyelemmel arra is, hogy minél szélesebb körben kívánja a versenyt biztosítani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Valamennyi rész tekintetében irányadó:
AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-át, az alkalmassági követelmény igazolása tekintetében az alábbi dokumentumokat (igazolásokat) az ajánlatban be kell nyújtani:
M.1./ Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak az ismertetését, a Kr. 23.§-nak is megfelelően. A Kr. 21.§ (1a) bek. a) pontja alapján: AK a felhívás feladását megelőző 3 év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe, a Kr.21/A.§ rendelkezéseinek is megfelelően.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
• teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó/nap pontossággal);
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye/címe valamint a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége);
• a szállítás tárgya (gyártmány, típus meghatározással), mennyisége;
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés). Ajánlatkérő a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Közös AT-i teljesítés esetén, a referencia-nyilatkozatból/igazolásból egyértelműen ki kell derülnie az AT által végzett teljesítésnek, figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által teljesített szállításokat (értékesítéseket) veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.140.§(9)bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, ill szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
A Kbt. 112. § (1) bek. b) pontjára is figyelemmel irányadó a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9), (11) bek., a Kbt. 67.§ (3) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. a Kbt. 114/A.§ -ban rögzítetteknek megfelelően, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 23. §-a, 24. § (1) bek. is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös AT), ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik
M.1.1./ az első rész tekintetében összesen 65 darab notebook és/vagy tablet (táblagép) és/vagy monitor, mely 65 darabból minimum 30 darab notebook, szerződésszerűen teljesített szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával;
M.1.2./ a második rész tekintetében összesen 2 darab notebook szállítására (értékesítésére) vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, mely 2 db notebook mindegyike minimum Intel Core i7 processzorral rendelkezik és minimum 2 db SSD és/vagy HDD háttértárral beépített.
M.1.3./ a harmadik rész tekintetében összesen 130 darab szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti informatikai alkatrész (közbeszerzés tárgya szerinti informatikai alkatrész alatt értve: mobil nyomtató és/vagy informatikai eszközök szállítására alkalmas bőrönd és/vagy vezeték nélküli Bluetooth egér és/vagy vezetékes egér és/vagy külső DVD író és/vagy adathordozók – pendrive és/vagy SSD és/vagy HDD - és/vagy billentyűzet és/vagy borítótok) szállítására (értékesítésére) vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelmény szerinti feltétel (részenként) több, az M.1.1. esetében maximum 5 darab, az M.1.2. esetében maximum 2 darab, az M.1.3. esetében maximum 5 darab referencia (szerződés) bemutatásával igazolható. AK biztosítja annak a lehetőségét is, hogy több részre történő ajánlattétel esetén az 1. és 2. és 3. részajánlat-tételi kör (rész) tekintetében ugyanazon referencia (szerződés) bemutatható az adott követelménynek történő megfelelés körében.
Az M.1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bek.) Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bek. rendelkezéseire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett egyes termékek (eszközök, áruk) teljes nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 %, a kötbéralapra vetítetten, késedelmes napok maximális száma (késedelmi kötbérrel terhelten) 20 nap mely szerinti késedelem elérése esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán nyertes ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Hibás teljesítés esetén az Eladó a késedelmi kötbérrel megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles naponta, a hiba kijavításának időtartamára.
Meghiúsulási kötbér: alapja a meghiúsulással érintett egyes termékek (eszközök, áruk) teljes nettó vételára, mértéke 30%, a kötbéralapra vetítetten.
Kötbérekre vonatkozóan a Ptk. 6:186.§ és 6:187.§ rendelkezései is irányadóak.
Jótállás: az adott termék (eszköz, áru) sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítottan a műszaki leírásban (AD.III. Kötet) tételenként változó mérték (1. részben: 6, 12, 24, 36 hónap, 2. részben: 12 és 36 hónap, a 3. részben: 12, 24 hónap) + az értékelési szempontrendszer alapján az AT által az egyes részek tekintetében az érintett tételek vonatkozásában egységesen megtett megajánlása szerinti hónap (0-24 hó). A minimum követelmény és az a feletti esetleges – többlet - vállalás nem érinti az Ajánlatkérő további, jogszabályon alapuló vonatkozó szavatossági igényeit, melyeket Ajánlatkérő érvényesíteni jogosult.
Jólteljesítési biztosíték: a jótállási igények telj.re, a nettó vételár 5 %-a, lehívhatósága: +30nap, teljesíthető: a Kbt.134.§ (6) bek. a) pont szerint.
Részl.: AD.II. Kötet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész tekintetében irányadó:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
AK előleget nem fizet.
AK részszámla benyújtására lehetőséget biztosít. Részszámlázás: az 1. részben 3 db részszámla és 1 db végszámla; a 2. részben 1 db részszámla és 1 db végszámla; a 3. részben 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít Ajánlatkérő lehetőséget. A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
A vételár kifizetése a Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdés, valamint a Ptk. 6:42-6:45.§, 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalás útján történik. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Alkalmazandó a Kbt. 27/A.§-a és a Kbt. 135.§ (1) bekezdése.
AK a beszerzést saját forrásból finanszírozza.
Részl.: AD II. Kötet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK a gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös ATk vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. / Folyt.: a lenti VI.3.9)16. pontban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára, az EKRr. 11. § (9) bek.-re. Fájl formátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf., azzal, hogy az AD III. kötet Műszaki Leírás szerinti kitöltött táblázatok szerkeszthető formátumban is csatolandóak. Ajánlatok felbontása elektronikusan az EKRben, az EKRr. 15. §-a, a Kbt. 68. §-a szerint.
2. AK a Kbt.114.§(6) bek. von.ban, a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (táj. megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző nyolcadik munkanapon megérkeznek AKhöz.
3. Közös ajánlattétel: a Kbt. 35. §-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek.ben foglaltak szerint; az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. (Részl.: ADI. II/4.)
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: felolvasólapot (Kbt.66.§(5), EKRr. 11.§(1) és 20.§(4)bek.), nyilatkozat Kbt. 66.§(2) bek., Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontja (nemleges tartalommal is), AT Kbt. 65.§(7) bek. szerinti nyilatkozata (adott esetben), a Kbt.65.§(7)bek.harmadik mondata szerinti dok. (adott esetben).
5. Mindhárom rész tekintetében: AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni az ADI. és III. kötet szerint, mely tartalmazza a megajánlott eszközök (tételek) leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az AK által előírt minimális paramétereknek és az ajánlattevő általi többletvállalás(ok)nak való megfelelés (AD III. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve). AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentum benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást). Érvénytelennek minősül az az ajánlat, amely nem a dokumentációban meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza. Mindhárom rész tekintetében: AT szakmai ajánlatában ismertesse, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésére milyen jogcímmel rendelkezik (Részl.: AD. I. Kötet II/14.17.2) pontban). Az 1. és 2. rész tekintetében: AT ismertesse, hogy az egyes tételek (az 1. részben: 1., 2., 3., 5. és 7. tételek; a 2. részben: 1. tétel) tekintetében a jótállás körében a szakszerviz feladatok ellátására jogosultsággal rendelkezik-e, amennyiben nem, úgy a szakszerviz feladatok ellátását mely gazdasági szereplő(k) bevonásával tervezi megvalósítani. AK előírja, hogy a szakszervíz feladatok ellátására való jogosultság igazolása a szerződéskötés feltétele, annak elmaradását AK visszalépésként értékeli (Kbt. 131. § (4) bekezdése) (Részl.: AD. I. Kötet II/14.17.3) pontban).
6. AK előírja, hogy AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségbontást hiánytalanul kitöltve.
7. Az alk.i feltételek és azok igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Alk.i köv.knek való megfel. és a kizáró okok fenn nem állása igazolása a Kbt. 69. § (11a) bek. alapján is történhet.
9. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, AK csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő egy legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. AK a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
12. AK alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglalt lehetőséget és előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
13. AT nem tehet többváltozatú ajánlatot.
14. A közbesz.dok-okat ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A közbesz.dok.k elérését követően AK kéri, hogy az érdeklődő gazd.i szereplő a letöltés tényéről tájékoztassa AK-t az EKR rendszerben. Regisztráció nélküli hozzáférés esetén AK az elj. során nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud.
15. FAKSZ: dr. Geéb Klaudia, lajstr.sz.: 00414.
16. A VI.3.6) pont folyt.: Az Ajánlati ár részszempont (rsz.) esetében a KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.márc.25.; KHÚtm.) VI., 1.sz.mell. A.1.aa) szerinti fordított arányosítás; A minimális műszaki feltételek körében tett többletvállalás alszempontjai a KHÚtm. VI., 1. sz.mell. B. Az abszolút értékelési módszerek a pontozás módszere; a Többlet jótállás vállalása rsz. esetében a KHÚtm. VI., 1.sz.mell. A.1.ab) szerinti egyenes arányosítás módszere. Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során), mely esetben - különböző ajánlati értékek esetén - addig a tizedesjegyig kell kerekíteni, ahol különbség tapasztalható és ilyen esetben minden ajánlat esetében eddig a tizedesjegyig történik a kerekítés. Amennyiben még ezt követően is több ajánlatnak azonos a kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a legmagasabb súlyszámú értékelési szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani, ha a legkedvezőbb ajánlat az e bekezdés szerinti módszerrel nem határozható meg. (Részl.:ADI. II/7.)
17. Részletes szab.ok a közbesz. dok.kban találhatóak. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az EKRr. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges