Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/194
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.07.
Iktatószám:18723/2021
CPV Kód:72268000-1
Ajánlatkérő:BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1081 Budapest, Alföldi utca 7
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 305757319
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fkf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113442021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001113442021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
K2164 SharePoint Online migráció megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001113442021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
K2164 SharePoint Online migráció megvalósítása és file szerver kialakítása
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem javasolt jelen közbeszerzés részekre történő bontása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
SharePoint Online migráció megv és file szerver
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72268000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő meglévő Novell OES alapú fájl szerver szolgáltatásának áttelepítése a Szolgáltató által tervezett (a teljesítés során a kialakítás módjának megtervezése Ajánlatkérővel együttműködve nyertes Ajánlattevő feladata) Microsoft SharePoint Online megoldásra, valamint Microsoft Windows Server 2019 operációs rendszeren kialakított földi fájl kiszolgáló fürtre amely működését tekintve szorosan integrált megoldást jelent a jelenlegi Active Directory alapú címtárszolgáltatással (nagyvállalati környezetben - az eljárás indításkori mennyisége tájékoztató jelleggel: 1200 felhasználó -), az alábbi részfeladatok szerinti megosztással.
a.) A meglévő, kiváltani kívánt megoldások felmérése, a migráció megtervezése, megfelelő dokumentálás mellett (Migrációs terv) (átadás: átadás-átvételi jegyzőkönyvvel),
b.) A migrált megoldásokat kiszolgáló informatikai háttér előkészítése, kialakítása és a meglévő multifunkciós eszközök integrálása az új környezetbe, Ajánlatkérő által elfogadott, nyertes Ajánlattevő által elkészített Rendszerterv és SharePoint Online paraméterezési dokumentáció alapján (átadás: átadás-átvételi jegyzőkönyvvel),
c.) Jogosultság kezelés megvalósítása,
d.) Dokumentumok kategorizálása,
e.) Adatok áttelepítése,
f.) Ajánlatkérő jelzése alapján felhasználók oktatása és az oktatási anyagok átadása (átadás-átvételi jegyzőkönyvvel).
g.) Nyertes Ajánlattevőnek továbbá egy 2 napos rendszergazdai oktatást is biztosítania kell 3 fő részére, amely során a mindennapi üzemeltetési feladatok elvégzéséhez szükséges információkat és folyamatokat ismerteti.
Az a.) – f.) részfeladatok vonatozásában, szervezeti változáskezelés, változásmenedzsment és projektmenedzselés feladatokat ellátása
A részletes műszaki leírást és feltételeket, a teljesítéshez kapcsolódó egyéb feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és Szolgáltatási szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. 1. A szerződés teljesítésében részt vevő, az ajánlati felhívás III.1.3. M2.1. pontja tekintetében megajánlott szakember alkalm.minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0-max. 12 hónap)  5
2 2. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2.2. pontja tekintetében megajánlott szakember alkalm.minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0-max. 12 hónap 5
3 3. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2.3. pontja tekintetében megajánlott szakember alkalm.minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0-max. 12 hónap 5
4 4. Az ajánlati felhívás III.1.3. M2.4. pontja tekintetében megajánlott szakember alkalm.minimumkövetelm. felüli többlettapasztalata (min. 0-max. 12 hónap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a Kbt. 76.§ (2) c) szerinti legjobb ár-érték arányú ajánlatnak.
Az ár (Ajánlati ár összesen a teljes mennyiségre és valamennyi részfeladatra vonatkozóan (nettó HUF) szempont esetében az értékelés a fordított arányosítás, az 1-4. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerével történik.
Az 1-4. értékelési szempontok esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 12 hónap.
Az 1-4. értékelési szempontok vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott minimális érték, amelyre Ajánlatkérő az értékelési ponthatár alsó határával azonos számú pontot (0 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 0 hónap.
Az 1-4. értékelési szempontok vonatkozásában az Ajánlatkérő által meghatározott maximális érték, amelyre Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) ad a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján: 12 hónap.
Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a megkötendő szerződés teljes időtartamára érvényes, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységekre vonatkozó, legalább 3 000 000 Ft/káresemény és 12.000.000 Ft/év összegű érvényes felelősségbiztosítással, amelynek kedvezményezettje Ajánlatkérő, illetve meglévő felelősségbiztosítását a szerződéskötés időpontjáig kiterjeszti a szerződés teljes időtartamára a szerződésben foglalt tevékenységre és tárgyra vonatkozóan, fenti összegek erejéig kedvezményezettként Ajánlatkérőt megjelölve. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog. Az előírtaknak megfelelő, érvényes felelősségbiztosítás meglétének hiánya a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek ajánlatában fentiekre vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtania.
Tárgyi közbeszerzési eljárás üzemkritikus informatikai rendszerek migrációját érinti, a legkritikusabb téli évszakban. A rendszer esetleges meghibásodása a munkaszervezési feladatokat akadályozhatja, ami a fővárosi közlekedés esetleges megbénulását vonhatja maga után, ezzel előre felmérhetetlen anyagi károkat okozva. Továbbá, amennyiben a szállító nem teljesíti a szerződésben foglalt feladatait a kért 2022.01.31 határidőre, úgy Ajánlatkérő részére szükséges további 12 hónapra Open Enterprise Server licenszek vásárlása 1200 felhasználó számára az üzembiztonság fenntartása érdekében. A migráció során szállítói hiba miatt előfordulhat adatvesztés, és amennyiben egyáltalán lehetséges, adatvisszaállítás. Adataink értékét megbecsülni sem tudjuk, azonban törölt elemek visszaállításának a piaci szereplők által általánosan vállalt legrosszabb határideje 15 munkanap, amely kiesés akár millárdos nagyságrendű kárt jelenthet társaságunknak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell
benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal. Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más
szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.
§ (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) bekezdés h)-k) és
m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha
az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AAz Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdést, amely értelmében előírja, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalmassági követelmények alátámasztásául szolgáló igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A. § (1) bekezdése értemében a 114/A. § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit Ajánlatkérő nem alkalmazza.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező. Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (HPE kiszolgáló- és tárolómegoldások gyártói támogatásának biztosítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás előtti eredménye több mint kettő évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben – azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését – az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Microsoft Active Directory alapú file szerver szolgáltatás bevezetés és SharePoint Online felhő alapú szolgáltatás bevezetés kapcsán nyújtott szolgáltatás) származó – árbevétele nem éri el a 24.000.000,- HUF-ot.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott.
Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik mely vonatkozásában az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt.114/A.§(1)-et, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott alkalm. követelm. alátámasztásául szolgáló igazolásokat ajánlattevőknek ajánlatukban kell benyújtaniuk. Ajánlatkérő a 114/A.§(2)-(6) rendelkezéseit alkalmazza, a 67.§(1), a 69.§(2)-(9), a 114.§(2) rendelkezéseit nem alkalmazza.
M.1 Ajánlattevő a 321/2015.(XI. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§(3)a) és (3a)a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (vizsgált időszak) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített referenciáit ismertetnie kell, legalább az alábbiakat tartalmazva:
— a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím)
— a szolgáltatás megnevezése, leírása (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen),
— az elvégzett szolgáltatás mennyisége,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt.65.§(6) alapján az M.1.-nek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az M.1. esetében a Kbt.65.§(7) szerint az előírt alk. követelm.-nek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelm.-t, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik; csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Referenciamunkák konzorciumi formában történő teljesítése esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az alkalmasságát igazoló gazdasági szereplő saját teljesítése alapján az ajánlattevő alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes gazdasági szereplők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítés alapján az ellenszolgáltatásban való részesülés aránya, (Kr.22.§(5). A referenciaigazolásban kérjük feltüntetni az alk. min.köv.-ben megjelölt tárgyak teljes mennyiségét. A Kbt.140.§(9) alapján a projekttársaság teljesítését az alk. igazolására referenciaként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – részvétel mértékéig-, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M2.) Ajánlattevőnek a Kr.21.§(3)b) pontja alapján ismertetni kell azon szakembereket - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésükkel, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
M.2. folyt. III.1.3) alk. min.köv. pontban.
Irányadó: Kbt.65.§(6)-(7),(9) és (11) és Kbt.69.§(4)-(6), a Kbt.69.§(11), Kr.22.§(4), Kr.24.§(1)!
M3.) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.65.§(4) és a Kr.21.§(3)c) pontja alapján információtechnológiai irányítási rendszerre vonatkozó ISO/IEC 20000-1 tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a Kr.24.§(3) szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
M4.) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kbt.65.§(4) és a Kr.21.§(3)c) pontja alapján információbiztonsági irányítási rendszer re vonatkozó ISO/IEC 27001 tanúsítványát vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványát, vagy a Kr.24.§(3) szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját (VI.5. pont) megelőző három évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (6x365 nap) belül megkezdett) legalább 800 felhasználós nagyvállalati környezetben történt, Microsoft Active Directory alapú file szerver szolgáltatás bevezetés és SharePoint Online felhő alapú szolgáltatás bevezetés kapcsán nyújtott szolgáltatás tárgyú referenciával.
Az alkalmassági minimumkövetelmény több szerződéssel igazolható.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M2.1. legalább 1 fő MCSE: Core Infrastructure Expert képzettségű és Windows Server alapú file szerver bevezetésben szerzett minimum 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M2.2. legalább 1 fő MCSE: Productivity Solutions Expert képzettségű és SharePoint Online bevezetésben szerzett minimum 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M2.3. legalább 1 fő Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert képzettségű és SharePoint Online bevezetésben szerzett minimum 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel;
M2.4.: legalább 1 fő Microsoft 365 Certified: Security Administrator képzettségű és Microsoft Azure Information Protection bevezetésben szerzett minimum 2 éves (24 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
Tekintettel arra, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1)-M.2.4) pont szerinti szakemberek többlettapasztalata értékelési szempont, Ajánlattevőnek ajánlata részeként be kell nyújtania a szerződés teljesítésében résztvevő szakemberekre vonatkozó nyilatkozatát a 1-4. minőségi értékelési részszempontra tett megajánlás alátámasztására, feltüntetve a szakemberek nevét (amely a Kbt.71.§(8) alapján nem
hiánypótoltatható), hogy a nyilatkozattevő a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll, a szakemberek saját kezűleg aláírt
szakmai önéletrajzát: végzettségükre, szakmai többlettapasztalatukra (munkahely(ek)re vonatkozó adatokkal,
év/hónap (tól-ig) bontásban – olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az értékelés körében tett megajánlás
teljesülése), a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok/bizonyítványok másolatát.
Egy szakember több pozícióra jelölhető (átfedés megengedett).
A szakemberek részéről időben párhuzamosan végzett tevékenységek vonatkozásában szerzett gyakorlati idők (hónapok) csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe, szakmai többlettapasztalatába. Ajánlatkérő valamennyi szakember esetében az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított szakmai
(többlet)tapasztalatokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt.71.§ (9)a) pontja alapján, ha a 76.§ (3)b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre
vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a b)
pontban foglaltaktól eltérő – ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, azzal, hogy a Kbt.71.§ (9)a) értelmében, ha az AK a Kbt.77.§ (1) szerint meghatározta egy ajánlati elem legkedvezőbb szintjét és az
ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az
elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt.71.§ (9)b) nem alkalmazandó.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik információtechnológiai irányítási rendszerre vonatkozó ISO/IEC 20000-1 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
M4.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik információbiztonsági irányítási rendszerre vonatkozó ISO/IEC 27001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bek. szerint egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek egyéb bizonyítékával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi (0,5%-a minden egyes késedelmes teljesítéssel érintett munkanap után, míg a maximális mértéke 20 munkanap nap után 10%.) és meghiúsulási (teljes szolgáltatási időszakra vetített szolgáltatási díj 20 %-a) kötbér a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Felek az ÁFA törvény 58. § szerinti határozott idejű elszámolásban állapodnak meg. Nyertes Ajánlattevő a teljesített szolgáltatásokról az Ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján legkésőbb a hónapot követő 8. napon belül számlát állít ki, és azt haladéktalanul benyújtja Ajánlatkérő részére. Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése, a szerződésszerű teljesítést követően, a kiállításra kerülő teljesítésigazolás alapján magyar forintban benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer felületén
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(1d) bekezdésben és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-ban előírtak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere az ár szempont esetében a fordított arányosítás módszere. Az értékelés módszere a minőségi szempontok (1-4.) esetében az egyenes arányosítás módszere.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés alvállalkozókra vonatkozó és a Kbt. 65 .§ (7) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó. (EKR űrlap).
2. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
3. Az ajánlati felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő.
(CET)
4. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
5. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dinócsik Tünde, lajstromszám: 00472, dr. Lukács Andrea 01295
6. Jelen felhívás II.2.7. pontjában a megkötendő szerződés időtartameként feltüntetett érték munkanapban értendő.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását.
9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint, amelyet az EKR-ben az ajánlattevő elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
10. A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56.§ (1)-(5) bek és 114. § (6) bek, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell AT Kbt. 66. § (2) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát (EKR űrlap).
12. A Kbt. 114./A § bekezdésére figyelemmel kell a benyújtani a nyilatkozatokat és az igazolásokat a kizáró okok és az alkalmassági követelmények vonatkozásában.
13. Az ajánlat benyújtásával, készítésével kapcsolatosan további információt tartalmaz a közbeszerzési dokumentáció
14. Abban az esetben, ha az EKR-ben valamely nyilatkozat megtételére űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap megtételével kell megtenni.
15. A közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a gazdasági és pénzügyi, illetve a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
16. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A Kbt. 81. § (4)-(5) rendelkezései értelmében:
„(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség, vagy egyéb aránytalan vállalások miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.
(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.”
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően, az értékelési sorrendben legkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
17.) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
18.) AT-nek a dokumentáció III.26.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia kell az ajánlathoz.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges