Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/192
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.05.
Iktatószám:18876/2021
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Szalay u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Tamásné dr.
Telefon: +36 13544257
E-mail: kovacstamasne@obh.birosag.hu
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172302021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172302021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
HelpDesk rendszer kialakítása és bevezetése 2021.
Hivatkozási szám: EKR001172302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
HelpDesk rendszer kialakítása és bevezetése 2021.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy egy új rendszer bevezetése történik, amely részekre nem osztható, valamint információ biztonsági okokból ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HelpDesk rendszer kialakítása és bevezetése 2021.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ajánlatkérő új helpdesk rendszert kíván beszerezni, melynek keretében éves licencet kíván vásárolni. Nyertes ajánlattevő feladata a helpdesk rendszer licencelése, ezt követően a rendszer konfigurálása, terméktámogatása és üzemeltetése 15 hónapig. A licenc szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 15 nap. A konfigurálás határideje a licenc rendelkezésre állásától számított 90 nap. A terméktámogatás és üzemeltetés támogatás időtartama a licenc átadásától számított 12 hónap.
A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Mennyiség: 1 rendszer, a 35 megoldócsoporthoz tartozó IT megoldók száma 100 fő (megoldói csapat), várható bejelentők száma: 11 000 fő. Ajánlatkérő opciósan további 10 megoldócsoportot rendelhet meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M3.) alkalmassági feltételhez megnevezett szakembereknek az alkalmassághoz előírt gyakorlati időn felüli összesen többlet gyakorlati ideje (egész hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő opcionálisan további 10 megoldócsoportot rendel meg. Ajánlatkérő az opció igénybevételéről az üzemeltetési időszak alatt tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt. Az opciót akkor veszi igénybe, ha a felhasználók száma azt szükségessé teszi.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ÁR szempont alszempontjai:
2.1. Licenszdíj (nettó Ft) Súlyszám: 35
2.2. A konfigurálás díja (nettó Ft) Súlyszám: 20
2.3. A havi terméktámogatás díja (nettó Ft/hó) Súlyszám: 20
2.4. A további 10 megoldócsoport díja (nettó Ft) Súlyszám:5
A II.2.7. pontban megadott 15 hónapos határidő úgy értendő, hogy a licenc szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 15 nap, a konfigurálás határideje a licenc rendelkezésre állásától számított 90 nap, a terméktámogatás és üzemeltetés támogatás időtartama pedig a licenc átadásától számított 12 hónap.
Az 1. részszempont esetében a két szakember többlet gyakorlati idejét össze kell adni. Ajánlatkérő a 72 hónap vagy annál több megajánlásra egyaránt a maximum pontot adja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjának vonatkozásában a hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjának, illetve 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell eljárnia. (Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdés.)
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmassági igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlattevő nem jelöli meg az ajánlat beadásakor az alvállalkozókat. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra, van-e folyamatban változásbejegyezési eljárás. Ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1.) Ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (helpdesk rendszer szállítása, konfigurálása és terméktámogatása) származó általános, forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19.§ c) pontja és (3) bekezdése szerint), attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P1.) a közbeszerzés tárgya szerinti (helpdesk rendszer szállítása, konfigurálása és terméktámogatása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 39.000.000 HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek az ajánlatban csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a következő dokumentumokat:
M1.) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatási munkáinak ismertetését.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződés tárgyát, amelyből a referencia tárgya egyértelműen meghatározható,
- szerződést kötő másik fél nevét és címét,
- referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,
- a szerződésben foglalt szolgáltatás mennyiségét,
- saját teljesítés mennyiségét, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén - ha ez nem adható meg - az általa kapott ellenszolgáltatás arányát,
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját, év/hó/nap),
- nyilatkozatot a referencia szerződésszerű és előírásoknak megfelelő teljesítéséről,
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, (3a) bek., 22.§ (5) bekezdés, 23. §)
M2.-M3.) annak a szakembernek a megnevezését és végzettsége, szakmai tapasztalata ismertetését, akit be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó a végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, illetve a szakmai tapasztalat igazolására saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata. Az önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hó bontásban kell megadni. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont). Az M3.) feltételre megnevezett szakember esetében a fent előírt dokumentumokat már az ajánlatban be kell nyújtani!
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M1.) ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, helpdesk rendszer szállítása, konfigurálása és terméktámogatása tárgyú referenciával/referenciákkal, amely helpdesk rendszer legalább 50 fős IT megoldói csapatot támogatott és legalább 500 fős bejelentői bázist kezelt.
M2.) ha nem rendelkezik 2 fő olyan, legalább középfokú informatikai vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, akiknek egyenként 12 hónapos szakmai gyakorlata van helpdesk rendszer telepítésében, amely időszak alatt legalább két alkalommal elvégezte a konfigurálást is.
M3.) ha nem rendelkezik 2 fő felsőfokú, informatikus vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, akiknek egyenként legalább 12 hónap helpdesk rendszer terméktámogatásában és üzemeltetésében szerzett gyakorlata van.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A jótállás időtartama: a konfigurálás elfogadásától számított 12 hónap.
Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett feladatra eső bruttó díj (licencdíj, bevezetési díj, terméktámogatás teljes díja) 1 %-a naponta, maximális mértéke a nettó díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: a feladatra eső bruttó díj (bevezetési díj, terméktámogatás teljes díja) 1 %-a naponta, maximális mértéke a nettó díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés azonnali hatályú felmondása, illetve a teljes meghiúsulása esetén a még nem teljesített feladatokra eső nettó díj együttes összegének a 20%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő nem jogosult előlegre. A nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolás kézhezvételét követően, utólag jogosult számlát kiállítani, a licenc leszállítását követően egy számlát, a licence konfigurálását követően egy számlát, a terméktámogatás esetében pedig a konfigurált rendszer átadásától számítva havonta egyszer. A teljesítésigazolás minden esetben a számla mellékletét képezi. Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét a nyertes ajánlattevő által kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra. A számla kifizetésére a Ptk. mellett a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdései, és a Kbt. 27/A.§-a is irányadóak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetés pénzneme a HUF. A fizetés részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával kerül sor az EKR-ben. A Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500000
A befizetés helye: MÁK
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319542-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és ezt az ajánlatban igazolni. Átutalás/befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni: „Help Desk rendszer 2021”. Befizetés, átutalás esetén az igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányával igazolható, amit az ajánlatban kell benyújtani. A kötelezvény, készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy a garancia elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont esetében arányosítás, ÁR alszempontok esetében fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdésekben és a 65. § (7) bekezdésben foglaltakra.
2) Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányának/aláírás-mintának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a meghatalmazást. Elektronikus aláírás esetében ez nem szükséges.
3) Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság minősítési szempontjainál szigorúbban állapította meg a pénzügyi, valamint a műszaki alkalmasság feltételeit és igazolását.
4) Az eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Hubai Ágnes Lajstromszáma:00177.
5) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, és az értékelés alapján első két helyezett ajánlattevő esetében végzi el a bírálatot.
7) A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell az MSZ ISO/IEC 27001 szabvány követelményeit kielégítő információbiztonsági rendszerrel. Ezt a tanúsítvány/egyenértékű dokumentumok bemutatásával kell igazolnia.
8) A szállítandó szoftver a gyártó által támogatott kell, hogy legyen legalább 4 évig, melynek igazolására a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor be kell mutatnia a gyártó erre vonatkozó nyilatkozatát.
9) Az ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell a megajánlott termék/műszaki megoldás megnevezését és főbb műszaki paramétereit, a licencek megnevezését és számát.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/01 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges