Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/211
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.02.
Iktatószám: 20877/2021
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15814160241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöpné dr. Papp Erika
Telefon: +36 14597724
E-mail: kozbeszerzes@mekh.hu
Fax: +36 14597682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mekh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mekh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261042021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001261042021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energia- és üzemanyag-ellátás igazgatása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Microsoft licenszek 1 éves licenszkövetése 2021
Hivatkozási szám: EKR001261042021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Microsoft szoftver licenszek 1 éves licenszkövetése
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen beszerzés tárgya egy azonos gyártójú szoftvercsomag licenszkövetése és ezért a közbeszerzés tárgyának részekre bontása a szolgáltatás egységességét megbonthatná.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Microsoft licenszek 1 éves licenszkövetése 2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére Microsoft licenszek 1 éves licenszkövetése
Termék megnevezés Mennyiség
VisioPro ALNG SA MVL 7
PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 10
CISSteStdCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 8
SQLSvrStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 8
VSEntSubMSDN ALNG SA MVL 5
CISSteDCCore ALNG SA MVL 16Lic CoreLic 18
SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 4
M365 E3 FromSA Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 320
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 50
PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 12
AzureDevOpsServer ALNG SA MVL 5
AzureDevOpsServerCAL ALNG SA MVL UsrCAL 5
WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL 25
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ellenszolgáltatás (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében, valamint 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. Az ajánlattevőnek ajánlatában a) – a b) pontban foglalt kivétellel – egyszerű (elektronikus űrlap kitöltésével megteendő) nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bek.), valamint b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
2. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő az ajánlatában (a megfelelő elektronikus űrlapok kitöltésével) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Rendelet 17. § (2) bek.).
4. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő annak igazolására, hogy nem áll kizáró ok hatálya alatt – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel (Rendelet 17. § (1) bek.).
5. A Rendelet 12. §-ára figyelemmel azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők a Rendelet 28. §-ában meghatározott hivatalos, illetve a Rendelet 36. §-ában meghatározott kamarai jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a megfelelőség igazolható a fenti igazolások helyett a) a gazdasági szereplő által arra vonatkozóan tett nyilatkozattal, hogy a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos/kamarai jegyzékén szerepel, vagy b) a gazdasági szereplő részére a Közbeszerzési Hatóság, illetve gazdasági vagy szakmai kamara által a minősített ajánlattevők jegyzéken szereplés tényéről kiállított igazolás benyújtásával, vagy c) az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolás benyújtásával. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2) bekezdésére figyelemmel – felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik, az igazolás alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés az a), c)-f), l) és n) pontja, valamint 63. § (1) bekezdése tekintetében vélelmezi a gazdasági szereplő megfelelőségét, feltéve, hogy a listára történő felvételhez az előírt kizáró oknak megfelelést igazolnia kellett.
6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatok - az 5. pontban rögzített kivétellel - kizárólag az elektronikus űrlapon tehetők meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (Microsoft szoftverek licenszkövetése) szerinti tevékenység nyújtásából elért nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]
A nyilatkozatoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, mely alapján az alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7)-(12) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha
P1. nem rendelkezik az elmúlt három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (Microsoft szoftverek licenszkövetése) szerinti tevékenység nyújtásából származó min. nettó 10.000.000 HUF árbevétellel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát
M1. az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (Microsoft szoftverek min 1 éves licenszkövetése) szolgáltatásainak ismertetésével ([321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont és 23. § ],
Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a referenciát a) saját nyilatkozatával, vagy b) a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolja (a továbbiakban: referenciaigazolás).
A R. 21. § (3a) bekezdésének a) pontjára figyelemmel referenciaként nem fogadható el olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése az ajánlati felhívás feladásától számított hat évnél korábban kezdődött.
A referencia szerződés részteljesítéseként nyújtott szolgáltatással is igazolható. Ha az ajánlattevő közös ajánlattevőként, illetve alvállalkozóként nyújtott szolgáltatással kívánja a műszaki és szakmai alkalmasságát igazolni, az alkalmasság bírálatánál a teljesítésnek kizárólag a referenciát bemutató gazdasági szereplőnek betudható (azaz a gazdasági szereplő által maga teljesített, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók által nyújtott) része vehető figyelembe. Ha az ajánlattevő a referenciát az ajánlattételkor még hatályos szerződéssel igazolja, az alkalmasság megítélése során a teljesítésnek kizárólag az ajánlati felhívás feladásáig teljesített és pénzügyileg teljes körűen rendezett (kifizetett) részei vehetők figyelembe. Nem vehető figyelembe referenciaként az a teljesítés/teljesítésrész, amely tekintetében kifizetés teljesítésére kizárólag előlegfizetés vagy részszámlázás alapján került sor.
Ha a referenciaigazolásban szerepeltetett szolgáltatás a tárgyi közbeszerzés tárgyától különböző építési beruházást, áruszállítást, vagy szolgáltatásnyújtást is tartalmaz, az alkalmasság megítélése során kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásnyújtás vehető figyelembe.
A referenciára vonatkozóan a dokumentáció részét képező Útmutató, illetve a referencianyilatkozat megnevezésű elektronikus űrlap kitöltési útmutatója további előírásokat tartalmaz. Az Útmutatóban, illetve kitöltési útmutatóban foglaltakat úgy kell kezelni, mintha az az ajánlati felhívásban szerepeltek volna.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben
M1. nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben legalább a közbeszerzés tárgya (Microsoft szoftverek min. 1 éves licenszkövetése) szerinti tevékenység nyújtására vonatkozó referenciával.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek. Ezzel összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az érintett gazdasági szereplők figyelmét a Kbt. 65. § (9), (11) és (12) bekezdésében foglaltakra és előírja, hogy az ajánlathoz csatolni kell olyan, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses, vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A fenti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Az ajánlatkérő a R. 30. § (4) bekezdésében, valamint 39. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzésben megállapított műszaki és szakmai alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők hivatalos, illetve kamarai jegyzékébe történő felvételhez – a R. 28. § (3) bekezdése, valamint a 37. § (3) bekezdése alapján – meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbbak.
Az eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés a fentieken túl igazolható a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint is. Az ajánlatkérő – a Rendelet 31. § (2) bekezdésére figyelemmel – felhívja a figyelmet arra, hogy ha az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő nyújt be olyan igazolást, amely a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől - ideértve az erre a célra kijelölt tanúsító szervezeteket is – származik, az ajánlatkérő az igazolás alapján vélelmezi a gazdasági szereplő műszaki és szakmai alkalmasságát, feltéve, hogy az ajánlattevőnek (gazdasági szereplőnek) az elismert ajánlattevők hivatalos listájára történő felvételhez az 1. pontban előírt alkalmassági követelményekkel azonos, vagy annál szigorúbb alkalmassági követelményeket kellett igazolnia.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési szerződésben tételesen meghatározott tényállások megvalósulása esetére elállási, illetve felmondási jogot létesít, továbbá késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Kötbér:
Meghiúsulási: Ha olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szolgáltatásra jutó nettó szerződéses ár 30%-a.
Késedelmi: Ha olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó szolgáltatás teljesítésével késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozói díj a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. napjától napi 1 (egy)% -, max. 20%.
Hibás teljesítési: Ha Vállalkozó a szolgáltatás teljesítését nem szerződésszerűen végzi. Mértéke: az érintett szerződéses mennyiségre eső nettó vállalkozási díj a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a 11. napjától napi 1 (egy) %., max. 20%.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
1. Ajánlattevő az ellenszolgáltatást az éves időszakra - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-a szerint számlázhatja ki. A számla kiállítására, benyújtására és befogadására vonatkozó részletes előírásokat, valamint a teljesítéssel történő elszámolás és teljesítésigazolás rendjét a szerződéstervezet tartalmazza.
2. Ajánlatkérő a kifizetéseket a vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzési szerződésnek megfelelően kiállított számla keltétől számított 30 napon belül átutalással, magyar forintban (HUF) fizeti meg.
3. Fizetési késedelem esetén a nyertes ajánlattevő a) a késedelmes összegre vetítve a késedelem minden napjára a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot, továbbá b) a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény előírásai szerinti esetekben, feltételekkel és mértékben behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni az ajánlatkérővel szemben.
4. A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
5. A kifizetések további feltételeit a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. §-a, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Helye: https://ekr.gov.hu, kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu) keretében, az eljárás erre megadott felületén.
Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.és a Kbt. 68.§ (1b) és (1c) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. IV. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem biztosít.
2. Az ajánlatkérő - a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerinti lehetőséggel élve - előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be; a tárgyi közbeszerzésre a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint lehetőséggel élve az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Erre tekintettel ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a) nem hoz közbenső döntést arról, hogy a bírálatot mely ajánlattevők vonatkozásában végzi el, s valamely ajánlattevő ajánlatának érvénytelensége, illetve annak megalapozott gyanúja esetén a bírálatot közbenső döntés nélkül terjeszti ki az értékelés szerint következő legkedvezőbb egy vagy több ajánlattevőre b) a bírálatba be nem vont ajánlatok tekintetében az ajánlatkérő semmilyen bírálati cselekményt nem végez, c) az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés V. szakaszát csak a nyertes és - amennyiben az ajánlatkérő az összegezésben meg akarja nevezni - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vonatkozásában tölti ki, a többi ajánlattevőt a VI. szakasz „További információk” alpontjában tünteti fel.
4. A benyújtandó dokumentumokat, valamint a benyújtandó dokumentumokra vonatkozó - adott esetben az ajánlati felhívást kiegészítő - ajánlatkérői előírásokat a dokumentáció részét képező Útmutató az ajánlat elkészítéséhez című dokumentum (a továbbiakban: útmutató) tartalmazza. Az ajánlattevőknek az ajánlati felhívásban, a vonatkozó jogszabályokban és az útmutatóban szereplő előírásoknak együttesen kell megfelelniük, az útmutató nem ismétli meg minden elemében az ajánlati felhívásban rögzített, a benyújtandó dokumentumokkal összefüggő előírásokat.
5. Az ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
6. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától. 7. Az ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésére az ajánlattétel napján fennálló társadalmi-gazdasági-politikai viszonyokra figyelemmel tesznek ajánlatot. Az ajánlatkérő erre figyelemmel felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés kapcsán előre láthatónak minősül minden olyan körülmény, ami az adott helyzetben általában elvárható tájékozottsággal rendelkező jó szakember gondosságával előre látható lett volna.
7., Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges