Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/249
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.23.
Iktatószám: 25405/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Veszprém, 5054. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734202219
Postai cím: Óváros Tér 9.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Gyula
Telefon: +36 88549176
E-mail: kozbeszerzes@gov.veszprem.hu
Fax: +36 88549380
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615072021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001615072021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Laczkó Dezső Múzeum tervezése és kivitelezése”
Hivatkozási szám: EKR001615072021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Veszprém, 5054. hrsz.-ú ingatlanon lévő Laczkó Dezső Múzeum felújításának tervezési és kivitelezési munkái:
Tervezési feladatok
Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű jóváhagyási tervdokumentáció alapján az alábbi tervezési feladatok teljes körű elvégzése:
Tervezési feladatok magasépítési feladatok vonatkozásában
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
- Kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése minden szakágra kiterjedően.
Egyéb tervezési feladatok
- A Beruházás megvalósításához szükséges minden egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
- A nyertes ajánlattevő köteles az érintett (szak)hatóságokkal, közmű szolgáltatókkal továbbá Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának főépítészével történő előzetes egyeztetések lefolytatására és az előzetes szakhatósági állásfoglalások és közműnyilatkozatok beszerzésére. Az egyeztetetésekről nyertes ajánlattevő köteles minden esetben emlékeztetőt készíteni és Ajánlatkérő részére elektronikus úton megküldeni, az adott egyeztetést követő 3 munkanapon belül.
- Az egyes hatósági, szakági, közmű, szolgáltatói, építési/örökségvédelmi stb. engedélyezési, bejelentési eljárások lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata
- Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tervezői művezetés biztosítása (a Ajánlatkérő igényei szerint ellátva és ennek érdekében folyamatosan Ajánlatkérő rendelkezésére állva) a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladatok
- A belső terek komplex felújítása a közelmúltban felújított helyiségek - a földszinten az előadóterem, a konferenciaterem és a ruhatár-vizesblokk, valamint az alagsorban a közlekedő és raktár helyiségek - kivételével. (Burkolatok felújítása, festés, belsőépítészeti elemek, beépített és mobil bútorok.)
- Külső és belső nyílászárók felújítása.
- Homlokzatfelújítás a kőfelületek tisztításával, restaurálásával, homlokzatfestés.
- Héjazatcsere, a fedélszék felújítása a tönkrement elemek lokális cseréjével.
- A zárófödém hőszigetelése, a padlástérben szellőzőgépház kialakítása.
- Az épület körül szivárgó kialakítása és a pincefalak külső oldali hőszigetelése.
- Talajjal érintkező épületszerkezetek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése.
- Beázások megszüntetése a szélfogó feletti teraszon bevonat-szigetelés készítésével, a szobrok körüli hózugok szigetelésével, a bádogozások kijavításával.
- Új gépészeti rendszerek kialakítása az egész házban (fűtés, hűtés, szellőzés). Leválás a kórház fűtési rendszeréről és a zeneiskolából új távhővezeték kialakítása. A kiállító terek magas színvonalú, érzékenyen szabályozható klimatizációja a műtárgyvédelmi követelmények figyelembevételével.
- Az épületvillamossági rendszerek teljes felújítása. Új erős- és gyengeáramú hálózat, új tűzjelző rendszer. Korszerű műtárgyvilágítás kialakítása. Az elektromos fogyasztásmérő és a főelosztó áthelyezése az előcsarnokból az újonnan kialakított F07 iroda helyiségbe. A főhomlokzat mértéktartó díszvilágítása.
- Akadálymentesítés: lift és új akadálymentes bejárat kialakítása a szükséges alaprajzi átalakításokkal. Külső rámpa építése az akadálymentes bejárathoz. Akadálymentes illemhely létrehozása az alagsorban.
- Kisebb alaprajzi átalakítások: az alagsorban külön bejáratú irodák kialakítása, személyzeti vizesblokk átalakítása. A földszint és az alagsor közötti lépcsőpihenőről nyílóan új iroda kialakítása. Az előcsarnokból nyíló illemhelyek megszüntetése, a wc előterek elbontása. A 2. emeleti raktár és galéria elbontása, az eredeti térrendszer visszaállítása.
- A kiállítási szintek oldaltereiben álfalak kialakítása a gépészeti rendszerek számára.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező épülethez tartozó munkaterületet, a várhatóan egy időben kivitelezendő „Zöld Város” megnevezésű projekt nyertes vállalkozójával egyeztetve lehet csak megközelíteni. Ennek az organizációja, szervezése vállalkozó feladata.
A projekthez 2021. szeptemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció (mellékeleve), ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.
A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyezési tervdokumentáció:
- 2 megrendelői példány nyomtatott formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ formátumban)
A kivitelezési tervdokumentáció:
- Kivitelezési műszaki tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás: 5 megrendelői példány nyomtatott formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ formátumban);
- Tervezői, tételes, árazott költségvetés kiírás: 1 példány nyomtatott formában és 1 pld. digitális adathordozón.
Kivitelezési feladatokkal kapcsolatos főbb mennyiségek a jóváhagyási terveket készítő tervező által szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva):
- 2.100 m2 hasznos alapterületű műemlék épület felújítása, építészeti, épületvillamossági, és épületgépészeti munkákkal
- 993 m2 homlokzatfestés műemlék épületen
- 1 db lift beépítése műemlék épületben
A tervezés és kivitelezési feladatok együttes megrendelésének indoka:
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.
(...)
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, az építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Gazdasági, műszaki és minőségi szempontok miatt egyaránt ésszerűtlen különböző gazdasági szereplőkkel több külön szerződést kötni.
A műszaki tartalomban szereplő feladatok szervesen egymásra épülnek, szakmailag összekapcsolódnak, a munka és felvonulási terület, anyagszállítási útvonalak organizációs szempontból nem elkülöníthetők, tekintettel arra, hogy tárgyi munka kivitelezése egy műszaki egység felújítására irányul, az építési szerkezetek, beépített technológiák nem elválaszthatók.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Laczkó Dezső Múzeum tervezése és kivitelezése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45200000-9
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Veszprém, 5054. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Veszprém, 5054. hrsz.-ú ingatlanon lévő Laczkó Dezső Múzeum felújításának tervezési és kivitelezési munkái:
Tervezési feladatok
Nyertes ajánlattevő feladata a teljes körű jóváhagyási tervdokumentáció alapján az alábbi tervezési feladatok teljes körű elvégzése:
Tervezési feladatok magasépítési feladatok vonatkozásában
- Építési engedélyezési tervdokumentáció készítése
- Kiviteli tervdokumentáció készítése, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése minden szakágra kiterjedően.
Egyéb tervezési feladatok
- A Beruházás megvalósításához szükséges minden egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli terv elkészítése
- A nyertes ajánlattevő köteles az érintett (szak)hatóságokkal, közmű szolgáltatókkal továbbá Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának főépítészével történő előzetes egyeztetések lefolytatására és az előzetes szakhatósági állásfoglalások és közműnyilatkozatok beszerzésére. Az egyeztetetésekről nyertes ajánlattevő köteles minden esetben emlékeztetőt készíteni és Ajánlatkérő részére elektronikus úton megküldeni, az adott egyeztetést követő 3 munkanapon belül.
- Az egyes hatósági, szakági, közmű, szolgáltatói, építési/örökségvédelmi stb. engedélyezési, bejelentési eljárások lefolytatása a nyertes ajánlattevő feladata
- Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a tervezői művezetés biztosítása (a Ajánlatkérő igényei szerint ellátva és ennek érdekében folyamatosan Ajánlatkérő rendelkezésére állva) a kivitelezés lezárásáig.
Kivitelezési feladatok
- A belső terek komplex felújítása a közelmúltban felújított helyiségek - a földszinten az előadóterem, a konferenciaterem és a ruhatár-vizesblokk, valamint az alagsorban a közlekedő és raktár helyiségek - kivételével. (Burkolatok felújítása, festés, belsőépítészeti elemek, beépített és mobil bútorok.)
- Külső és belső nyílászárók felújítása.
- Homlokzatfelújítás a kőfelületek tisztításával, restaurálásával, homlokzatfestés.
- Héjazatcsere, a fedélszék felújítása a tönkrement elemek lokális cseréjével.
- A zárófödém hőszigetelése, a padlástérben szellőzőgépház kialakítása.
- Az épület körül szivárgó kialakítása és a pincefalak külső oldali hőszigetelése.
- Talajjal érintkező épületszerkezetek utólagos talajnedvesség elleni szigetelése.
- Beázások megszüntetése a szélfogó feletti teraszon bevonat-szigetelés készítésével, a szobrok körüli hózugok szigetelésével, a bádogozások kijavításával.
- Új gépészeti rendszerek kialakítása az egész házban (fűtés, hűtés, szellőzés). Leválás a kórház fűtési rendszeréről és a zeneiskolából új távhővezeték kialakítása. A kiállító terek magas színvonalú, érzékenyen szabályozható klimatizációja a műtárgyvédelmi követelmények figyelembevételével.
- Az épületvillamossági rendszerek teljes felújítása. Új erős- és gyengeáramú hálózat, új tűzjelző rendszer. Korszerű műtárgyvilágítás kialakítása. Az elektromos fogyasztásmérő és a főelosztó áthelyezése az előcsarnokból az újonnan kialakított F07 iroda helyiségbe. A főhomlokzat mértéktartó díszvilágítása.
- Akadálymentesítés: lift és új akadálymentes bejárat kialakítása a szükséges alaprajzi átalakításokkal. Külső rámpa építése az akadálymentes bejárathoz. Akadálymentes illemhely létrehozása az alagsorban.
- Kisebb alaprajzi átalakítások: az alagsorban külön bejáratú irodák kialakítása, személyzeti vizesblokk átalakítása. A földszint és az alagsor közötti lépcsőpihenőről nyílóan új iroda kialakítása. Az előcsarnokból nyíló illemhelyek megszüntetése, a wc előterek elbontása. A 2. emeleti raktár és galéria elbontása, az eredeti térrendszer visszaállítása.
- A kiállítási szintek oldaltereiben álfalak kialakítása a gépészeti rendszerek számára.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező épülethez tartozó munkaterületet, a várhatóan egy időben kivitelezendő „Zöld Város” megnevezésű projekt nyertes vállalkozójával egyeztetve lehet csak megközelíteni. Ennek az organizációja, szervezése vállalkozó feladata.
A projekthez 2021. szeptemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció (mellékelve), ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.
A közbeszerzés mennyisége:
Az engedélyezési tervdokumentáció:
- 2 megrendelői példány nyomtatott formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ formátumban)
A kivitelezési tervdokumentáció:
- Kivitelezési műszaki tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás: 5 megrendelői példány nyomtatott formában és 1 pld. elektronikus adathordozón (doc, xls, Pdf/A /330 dpi/ formátumban);
- Tervezői, tételes, árazott költségvetés kiírás: 1 példány nyomtatott formában és 1 pld. digitális adathordozón.
Kivitelezési feladatokkal kapcsolatos főbb mennyiségek a jóváhagyási terveket készítő tervező által szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva):
- 2.100 m2 hasznos alapterületű műemlék épület felújítása, építészeti, épületvillamossági, és épületgépészeti munkákkal
- 993 m2 homlokzatfestés műemlék épületen
- 1 db lift beépítése műemlék épületben
A tervezés és kivitelezési feladatok együttes megrendelésének indoka:
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.
(...)
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M. 2. pont (É/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
2 3. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.3. pont (G/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hónap) 5
3 4. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.5. pont (MV-É-M/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hó) 5
4 5. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalatán felüli többlet szakmai tapasztalata az M.6. pont (MV-ÉG/azzal egyené.) tekintetében (0-36 hó) 5
5 6. Építésszervezési terv  10
6 6.1. Építéstechnológiai terv (IGEN/NEM)  5
7 6.2. Munkaerőterv (IGEN/NEM)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. A nettó ajánlati ár (Ft - tartalékkeret nélkül) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 335
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Kiegészítő információk a II.2.7) ponthoz:
A tervezési feladatok esetében előírt kötbérmentes részhatáridők meghatározása
A végleges kiviteli terv(ek) leszállításának és a kivitelezéshez szükséges engedély(ek) beszerzésének határideje:
Jelen szerződés hatálybalépésétől számított 120. nap, az alábbi részhatáridők betartásával:
Engedélyezési terv(ek), és egyéb az engedélyezéshez szükséges tervek elkészítése és benyújtása az illetékes Hatóságokhoz és szolgáltatókhoz jelen szerződés hatálybalépéstől számított 30. nap.
Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 120. nap.
Munkaterület átadása:
A szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül, figyelemmel a 654/2020. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-ára.
A kivitelezési munkák teljesítésének véghatárideje (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja):
A munkaterület átadásától számított 335. nap.
Vállalkozó mind a rész-, mind a végteljesítés vonatkozásában előteljesítésre jogosult a Megrendelő előzetes értesítése mellett.
A III.1.3) pont folytatása:
M.10. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerrel, vagy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal.
M.11. A műszaki és szakmai alkalmasság minimum követelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik ISO 14001 szerinti környezetvédelmi intézkedésekkel, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti egyenértékű dokumentummal (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő olyan gazdasági szereplő, akire/amelyre fennállnak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pont szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 17. § alábbi rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
A Kbt. 114/A. §:
„114/A. § (1) Az ajánlatkérő – kivéve a 3. melléklet szerinti szolgáltatás esetében, ha annak becsült értéke az uniós értékhatárt eléri vagy meghaladja – az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben vagy az ajánlatukban nyújtsák be. Ebben az esetben a (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)–(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait az ajánlatkérő a bírálat során valamennyi gazdasági szereplő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi.
(2) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat vagy részvételi jelentkezés érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az érvényesnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
(3) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekinteté-ben kell az igazolásokat benyújtani.
(4) A 69. § (11a) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő a részvételi jelentkezésében vagy ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
(5) A 84. § (1) bekezdés d) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell - ha szükséges - az ajánlathoz csatolandó azon nyilatkozatok, dokumentumok meghatározását, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
(6) A 104. § (5) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy több ajánlattevővel kötendő keret-megállapodás esetén a (4) bekezdés minden, a keretmegállapodásban részes ajánlattevőre vonatkozik.”
Rendelet 17. §:
„(1) Az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
(1a) Ha a gazdasági szereplőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, vagy ha a 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt kizáró ok szerinti valamely körülmény fennáll, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
(…)
(2) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.”
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is be-nyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. (321/2015. Korm. r. 1. § (7) bekezdés)
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha:
- nem szerepel a 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, valamint nem szerepel 322/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében;
- a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében a névjegyzékben szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásból; amennyiben az elektronikus névjegyzékben az ajánlattevő nem szerepel, az Ajánlattevő részéről csatolandó a névjegyzékében történő szereplés tényét igazoló illetékes kamara által kiállított igazolás. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt hasonló nyilvántartás szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Igazolás módja: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. (1)-(3) bekezdései szerint.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (8) bekezdésére is). Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint is igazolhatja.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §-a.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlattevő az ajánlatában köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
P.1. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak), hogy a pénzforgalmi számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt-e.

A nyilatkozatot az alábbi tartalommal kell benyújtani:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját/számláit,
- a pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásának dátumszerű napjától visszafelé számított 2 évben - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától - volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás bármelyik vezetett számláján.
Ajánlatkérő a „sorba állítás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében az Ajánlatkérő nem vizsgálja az ajánlattevők megszűnt pénzforgalmi számláit.
P.2. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan magasépítési beruházás (minden olyan építési beruházás, amely olyan épület (fogalmát ld. 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja) létrehozására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül.) kivitelezéséből származó nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerinti esetben ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 15 napot meghaladó sorba állítás volt.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike – teljes mértékben – megfelel.
P.2. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem rendelkezik legalább nettó 980.000.000 Ft árbevétellel magasépítési beruházás (minden olyan építési beruházás, amely olyan épület (fogalmát ld. 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja) létrehozására és/vagy felújítására és/vagy bővítésére és/vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszint felett egy vagy több építményszintje létesül.) kivitelezéséből.
A fenti követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike – teljes mértékben – megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (7) bekezdése, különös figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére is). Ajánlattevő alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak szerint is igazolhatja.
Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az Ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania.
(...)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. A Kbt. 114/A. § (4) bekezdése szerint az előző bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
M.1.:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 (öt) évben teljesített, a felhívás jelen pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásairól szóló referencia igazolásait.
A cégszerű nyilatkozatnak és az igazolás(ok)nak (referencia igazolás) tartalmaznia kell legalább:
- A szerződést kötő másik fél megnevezését (név, székhely, nyilatkozattételre és/vagy a referenciáról információt adó személy jogosult képviselőjének neve, beosztása és telefonszáma),
- Az építési beruházás tárgyát (részletesen kitérve az alkalmassági szempontnál megjelölt részfeladatokra),
- Az építési beruházás mennyiségét (pl.: … m2 hasznos alapterületű műemlék (fogalmát ld. 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja) épület felújítása, …),
- A teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – év, hónap és nap – megjelölésével),
- A teljesítés helyét, és
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- A referencia igazolásban az igazolás kiadójának a teljesítés százalékban kifejezett arányára ki kell térni.
(...)
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §-a, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § és 24. § vonatkozó bekezdései.
M.2-M.9.:
Az ajánlatban Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azt a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozatok (EKR űrlap, 4. sz. nyilatkozat minta);
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (amennyiben releváns, úgy a benyújtandó önéletrajzban év/hónap bontásban szükséges a gyakorlati időt feltüntetni), olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
- a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentumok;
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Amennyiben az M.2-M.9. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai és/vagy hatósági nyilvántartás (névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető.
Ajánlattevő nyertessége esetén az M.2-M.9. pont szerinti szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai és/vagy hatósági nyilvántartásban és rendelkeznie kell az alkalmasságnál előírt (vagy azokkal egyenértékűnek tekintett) érvényes jogosultságokkal.
(...)
M.10.:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja alapján ISO 9001 szerinti, magasépítési tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványt. Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
M.11.:
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ISO 14001 szerinti környezetvédelmi vezetési rendszerre vonatkozó (vagy azzal egyenértékű), független szervezet által kiállított tanúsítványt, vagy a 321/2015. (X. 30. ) Korm. r. 24. § (4) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentumot (pl. a környezetvédelmi vezetési rendszer leírása).
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.:Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év bármelyikében befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt) a közbeszerzés fő tárgya (építőipari kivitelezési munkák kivitelezése) szerinti referenciával/referenciákkal, amely(ek) magában foglalta /foglalták legalább az alábbi kivitelezési munkák elvégzését:
a)legalább 1.500m2 hasznos alapterületű műemlék (fogalmát ld. 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja) épület felújítása, mely tartalmazott építészeti, épületvillamossági, és épületgépészeti munkákat is;
b)legalább 700m2 homlokzatfestés műemlék épületen;
c)legalább 1db lift beépítése műemlék épületben.
Az a)-c) alpontokban előírt feltételek legfeljebb három referenciával igazolhatók, illetőleg az alponton belül előírt értékre és tárgyra vonatkozó követelmény több, bemutatott referencia értékének, tárgyának összevonásával igazolható (referenciák közötti átfedés megengedett).
(...)
M2.:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
-a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti építészeti tervezési területre (É vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 2. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
(...)
M.3.:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
-a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti építmények gépészeti tervezési szakterületre (G - vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 32. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
(...)
M.4.:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő, az alábbi jogosultsággal (vagy azzal egyenértékű) vagy végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik:
-a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. szerinti építményvillamossági tervezési szakterületre (V - vagy azzal egyenértékű) vonatkozó jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklete II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 34. pontjában meghatározott) végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
(...)
M.5.:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
-legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 4. sor (jelölés MV-É-M) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r. szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
(...)
M.6.:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
-legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. sor (jelölés MV-ÉG) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r. szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
(...)
M.7:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
-legalább 1 fő, aki építési szakterületen felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. r. 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 5. sor (jelölés MV-ÉV) D) pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, valamint az E) pontjában meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. r. szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
(...)
M.8:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
-legalább 1 fő, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. r. 1. § (2) bc) pontja szerinti műemléki restaurátor szakterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 439/2013. (XI. 20.) Korm. r-ben meghatározott – végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(...)
M.9:Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, illetve képzettséggel rendelkező szakemberrel:
-legalább 1 fő, aki a 439/2013. (XI. 20.) Korm. r. 1. § (2) ba) pontja szerinti műemléki épületkutatás szakterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges – a 439/2013. (XI. 20.) Korm. r-ben meghatározott – végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
(...)
Az M2-M9. alkalmassági követelmények vonatkozásában Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedést. Az M.5; M.6. és M.7. pont szerinti szakember által ellátandó feladatok esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése megfelelően irányadó!
M.10-M.11. alkalmassági követelményeket ld. II.2.13) pontban.
További információkat ld. Közbeszerzési Dok.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő az alábbiak szerint előírja ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban:
A Kbt. 54. § alapján Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 13.000.000 Ft.
Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie, az az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az alábbi módok egyikén:
•a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt. banknál lévő 11748007-15430001-06530000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;
•feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
•biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása az alábbi módokon lehetséges:
•készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
•pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján;
•biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, garancia nyilatkozatot/kezességvállaló nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő köteles benyújtani a Kbt. 41/A. §-a alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.
A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.
Az ajánlati biztosíték nem válik szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték érvényességi idejének az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség lejártának napján 24:00 óráig kell fennállnia. Amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti nap, úgy a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján a következő munkanapon jár le.
Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása esetén a biztosítékra a Kbt. 54. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő a szerződés biztosítékai körében az alábbiakat írja elő:
-Teljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. A biztosítékot a szerződésben rögzítettek szerint kell rendelkezésre bocsátani.
Az előírt biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint teljesíthető.
- Jólteljesítési biztosíték, amelynek összege a szerződéses ellenérték ÁFA nélküli összegének 5 %-a. A biztosítékot a teljesítés, azaz a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani a jótállási időtartam lejártának időpontjáig.
Jótállás: 60 hónap
Késedelmi kötbér: vállalkozói díj - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül - számított nettó díjának 0,25 %-a, de összesen legfeljebb 15%.
Meghiúsulási kötbér: 20%.
További információkat a Közbeszerzési D. tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása hazai támogatásból valósul meg.
Fizetési szabályok:
Vállalkozó 1 db előlegszámla, 7 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt műszaki teljesítés és Megrendelő műszaki teljesítés igazolásai alapján.
A fizetési szabályokról további információ a szerződés-tervezetben található.
Ajánlatkérő 3%-os tartalékkeretet köt ki a kivitelezési költségek vonatkozásában.
Ajánlatkérő a számlákban foglalt szerződésszerű teljesítésről a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint nyilatkozik (teljesítésigazolás).
A nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult számla kiállítására az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 163. §-ában foglaltak szerint. A számla kifizetésének további feltétele a nyertes ajánlattevő részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése. A számla kiegyenlítése annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - átutalás útján történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30, 32. § és 32/A. §-aiban foglaltakra.
Ajánlatkérő a kifizetés során
–a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.);
–a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése;
–a 322/2015. (X.30.) Korm. r.
–az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
–az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései szerint jár el.
A nyertes ajánlattevő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
Adózás szabályai:
Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik. A jelen szerződés a fordított adózás szabályai alá tartozik az Áfa tv. 142 § (1) bekezdés b) pontja alapján.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevői szerződés/megállapodás), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőt az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.
Közös ajánlattétel esetén nem követelmény, és nem megengedett a Kbt. 35. § alapján projekttársaság létrehozása. Projekttársaság létrehozása mind a közös ajánlattevők, mind az önálló ajánlattevők esetében kizárt.
A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok (dokumentáció) tartalmazza. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak (ld. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és Kbt. 68 §).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet és a Kbt. 68 § előírásainak megfelelően kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 13.000.000 Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11748007-15430001-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása az alábbi módokon lehetséges:
• készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén az garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján;
• biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya a Kbt. 47. § (2a) bekezdése alapján.
A befizetést/átutalást igazoló dokumentumot, garancia nyilatkozatot/kezességvállaló nyilatkozatot vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő köteles benyújtani a Kbt. 41/A. §-a alapján. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre.
További információkat a Közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ld. Felhívás VI.3.9) További információk c. pontja, valamint a Közbeszerzési Dokumentációban leírtak.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: - Amennyiben a beérkező minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
- Figyelemmel a Kbt. 75. § (6) bekezdésére az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (2) szerint jár el. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
- Kiegészítő tájékoztatás kérése: A dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban, elektronikus úton fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérő nevében eljáró személyhez.
Kérjük ajánlattevőt, hogy kérdéseit az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) felületén elektronikus úton (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is) megküldeni szíveskedjen.
Ajánlatkérő ésszerű határidőnek tekinti, az ajánlattételi határidőt megelőző 4. napot.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
A kiegészítő tájékoztatás megadása írásban, elektronikus úton, az EKR felületén keresztül történik. A gazdasági szereplő által feltett kérdések, és az ajánlatkérő által kézbesített kiegészítő tájékoztatások a továbbiakban a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
- Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen:
--legalább 20.000.000 Ft/káresemény és 40.000.000 Ft/év összegű tervezői felelősségbiztosítással, amely az altervezői szolgáltatására is kiterjed;
--legalább 200.000.000,- Ft összegű káreseményenkénti és 800.000.000,- Ft összegű kárévenkénti kártérítési limitű, összkockázatú építés- és szerelésbiztosítással (C.A.R..), amelynek fedezeti hatálya kiterjed a megkötésre kerülő szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi károkra egyaránt.
A nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára, amennyiben az aláírással nem lép hatályba, úgy a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig − a fent előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra vonatkozó szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
(...)
- Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálata tekintetébe Ajánlattevő a Kbt. 114. § (6a) szerint jár el.
- Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
- Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései, különös tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
- EKR rendelet alkalmazása: A Kbt. 40. §-a értelmében jelen eljárás az EKR igénybevételével kerül lebonyolításra, így az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet szabályai alkalmazandók.
- Az értékelés során alkalmazott módszer (módszerek), amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a következők: 1. rsz.: fordított arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 2-5. rsz.: egyenes arányosítás (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). 6. rsz.: pontozás (pontkiosztás) módszere (ld. KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.). Ajánlatkérő felhíja az Ajánlattevők figyelmét a szakemberre vonatkozó értékelési szempontok kapcsán, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, amennyiben a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között – a 71. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani. Amennyiben az ajánlati elem legkedvezőbb szintje és az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem érvénytelen és a 71. § (9) bekezdés b) pontja nem kerül alkalmazásra.
- Az M2.-M9. alkalmassági követelmények vonatkozásában Ajánlatkérő lehetővé teszi a szakemberek közötti átfedést.
- A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 30.§ (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Herczeg Attila (lajstromszáma: 01247.)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges