Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/33
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.17.
Iktatószám:2582/2021
CPV Kód:72212781-7
Ajánlatkérő:Országos Bírósági Hivatal
Teljesítés helye:1055 Budapest, Szalay u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Bírósági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15795960241
Postai cím: Szalay Utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Csáky Zsófia
Telefon: +36 13544167
E-mail: Kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Fax: +36 13730079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152622021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000152622021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gondnokolt Nyilv.és Hird. rendszer üzemeltetése
Hivatkozási szám: EKR000152622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212781-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Országos Bírósági Hivatalban működő Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi rendszer üzemeltetése, valamint az
üzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása 500 keretóra mértékéig
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt a teljesítés azonossága, az előírt helyszíni rendelkezésre állás és folyamatos telefonos készenléti ügyelet ellátásának kötelezettsége, illetve felelősségi problémák miatt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi rendszer ü
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212781-7
További tárgyak:72253200-5
72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1055 Budapest, Szalay u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi rendszer üzemeltetése, mely 500 fejlesztői keretóra mértékéig tartalmazza a kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is. 1.Az ellátandó üzemeltetési feladat paramétereinek leírása A rendszer rendelkezésre állásának elvárt mértéke, százalékban (havonta): 95% (hetente 7 nap/ naponta 24 óra rendelkezésre állás). A bejelentett hibák elhárításának megkezdése alacsony és normál prioritású hibák esetén munkaidőben: 6 óra, munkaidőn kívül: következő munkanap. A bejelentett hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén: munkaidőben: 4 óra, munkaidőn kívül: következő nap. A TMK (tervszerű megelőző karbantartás) maximális ideje: munkaidőben: 4 óra, munkaidőn kívül (munkanapokon): 12 óra, munkaidőn kívül (munkaszüneti napokon): 24 óra. Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon (idősáv, szakember szám): H-P, 8:00-17:00 (munkaidő): 1 fő A helyszíni rendelkezésre állási idősávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét (munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fő Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követően: • alacsony prioritású kategória: 12 órán belül • normál prioritású kategória: 8 órán belül • magas prioritású kategória: 6 órán belül 2.Fejlesztési feladatok Vállalkozó a fejlesztési feladatokat a szerződés időbeli hatálya alatt 500 fejlesztői keretóra mértékéig köteles ellátni.
Az össz felhasználók száma: 5284 fő
A feladatokat részletesen a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/1. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat hónapban megadva; min: 0, max: 36 hónap) 15
2 Az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat hónapban megadva; min: 0, max: 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A Megrendelő a jelen szerződés teljesítésének a határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbításról a Megrendelő az eredeti határidő lejárta előtt 1 hónappal írásban tájékoztatja a Vállalkozót.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AF II.2.5. Érték. szemp. / Ár „Nettó ajánlati ár” kritérium alszemp. és azok súlyszáma:
Egy havi üzemeltetési díj (nettó Ft/hó): Súlyszám: 50
Fejlesztői óradíj (nettó Ft/óra) Súlyszám: 20

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k), m) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját pedig a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja szerint kell igazolnia (EKR űrlap).
Ajánlattevőnek a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlatban nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők esetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (EKR űrlap). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajánlatában csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az ajánlattevőnek: M/1. szakember vonatkozásában meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert, csatolnia kell a végzettséget, képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai területen az előírt gyakorlati idővel való rendelkezés egyértelműen megállapítható, továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában nem az ajánlattevő alkalmazottja. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni, a szakmai tapasztalat vonatkozásában. Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapként vesz figyelembe és az időben
párhuzamos szakmai tapasztalatok esetében Ajánlatkérő az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint) M/2. szakember vonatkozásában meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembert, csatolnia kell a képzettséget igazoló okirat egyszerű másolatát, a szakember szakmai önéletrajzának a szakember által saját kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai területen az előírt szakmai gyakorlati idővel való rendelkezés egyértelműen megállapítható, továbbá a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát,
amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában nem az ajánlattevő alkalmazottja. A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni, a szakmai tapasztalat vonatkozásában Ajánlatkérő minden megkezdett hónapot egész hónapként vesz figyelembe és az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok esetében Ajánlatkérő az adott időszakot csak egyszer veszi figyelembe. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni a szolgáltatás során elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. b) pontja szerint)
M/3. M/3) Ajánlattevő mutassa be a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait. A Kr.21.§ (3a) bek. alapján: AK az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Csatolandó a Kr. 23. §-a szerinti igazolás vagy nyilatkozat. Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hó/nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A csatolt nyilatkozatból, illetve referenciaigazolásokból derüljenek ki egyértelműen azok az adatok, amelyek az alkalmassági minimumkövetelményekben előírt kritériumoknak való megfelelőséget igazolják.Közös AT-i teljesítés esetén, a referencia-igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK az értékelés során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való
megf.-és vizsgálata során. A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr.22.§(5)bek szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alkalmassági feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.140.§(9)bek. figyelembe vételével kell igazolnia az alk. feltételnek való megf.-t. Amennyiben AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, ill szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlattevők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt.
AK a Kbt. 114/A. § (1) alapján előírja, hogy AT-nek ajánlata részeként szükséges benyújtania a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M /1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségű, minimum 12 hónap Delphi programozási nyelven íródott rendszerek alkalmazásfejlesztési gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő legalább 8 hónap alkalmazásüzemeltetési gyakorlattal rendelkező teljesítésbe bevonni kívánt szakemberrel.
Az előírt M/1. valamint M/2. műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek külön-külön szakemberrel kell megfelelnie, azaz a szakemberek között az átfedés nem megengedett. Időben párhuzamos tapasztalatok csak egyszer vehetőek figyelembe.
M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett), szerződésszerűen teljesített, igazságszolgáltatási területen (bíróság, ügyészség, közjegyzői vagy ügyvédi kamara) működő szerv részére végzett, legalább 8 hónapos időtartamú alkalmazásüzemeltetési referenciával, amely egy szervezet vonatkozásában összesen több, mint 3.500 felhasználó által használt alkalmazás üzemeltetésére vonatkozik
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Üzemeltetési tevékenység: a rendszer rendelkezésre állásának az elvárt mérték alá történő csökkenése hibás teljesítésnek minősül, amely a havi üzemeltetési díj százalékos csökkenését vonja maga után a Szerződésben meghatározott képlet szerinti számítás alapján. Késedelmi kötbér mértéke üzemeltetés esetén: Vállalkozó minden határidőn túli,késedelemmel érintett megkezdett óra után nettó 15 000,- Ft késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér maximális mértéke havonta a havi nettó üzemeltési díj 20%-a.
Fejlesztési tevékenység:. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér napi mértéke az adott egyedi megrendelésben meghatározott nettó vállalkozói díj 5%-a minden egyes megkezdett nap után. A késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a Vállalkozói díj teljes összegének 20 %-a. A meghiúsulási kötbér összege a még nem teljesített Vállalkozói díj teljes összegének 20 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Vállalkozó a meghatározott feladatok elvégzéséért járó díjra üzemeltetés esetén havonta utólag, fejlesztés esetén az egyedi
megrendelés teljesítését (teljesítésigazolás) követően számla ellenében jogosult. A Megrendelő a díjat a teljesítésigazolásban foglaltak szerint, a Vállalkozónak a Szerződésben megjelölt számlaszámára történő átutalással fizeti meg, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdések, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései vonatkozó előírásait.A kifizetés HUF-ban történik. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatás megfizetésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (1) bekezdés, továbbá (1b) és (1c) pontja, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint történik. A jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevők részére megküldi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Karakterkorlátra tekintettel lásd a VI.3.9.) 11) alpontban
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő („AK”) a közbeszerzési dokumentumokat („KD”) elektronikus úton hozzáférhetővé teszi jelen eljáráshoz rendelten az www.ekr.gov.hu címen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja, Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat.
4) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat aláíró(k) aláírási jogosultságának igazolására csatolni kell az ajánlattevő és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet részéről a cégjegyzésre jogosult hatályos aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának (Ctv. 9.§-a) egyszerű másolati példányát. Nem magyar letelepedésű szervezet esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot kell csatolni egyszerű másolatban. Ha az ajánlatban csatolt nyilatkozato(ka)t nem a cégjegyzésre jogosult írja alá, az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást is csatolni kell. Az EKR-ben történő nyilatkozattételre és a közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolására bevonásra kerülő szervezetek részéről történő meghatalmazásra a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bekezdései irányadók.
5) Az ajánlatot az ajánlattevőnek Kbt. 66.§ (1) szerint, az eljárást megindító felhívásban, valamint a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
6) Az ajánlat az EKR felületen keresztül elektronikus nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat összeállítására és benyújtására a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "EKR rendelet") rendelkezései irányadók.
7) Az ajánlat magyar nyelven nyújtható be. A benyújtott nem magyar nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8) Az ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9) AK a III.1.3) pont M/1) és M/2) szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
10) Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
11) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az 1)-2) szempontok (Ár szempont) esetén a legelőnyösebb ajánlat 100 pontot kap, a többi ajánlat pedig a fordított arányosítás módszerével kap pontot. A 3)-4) szempontok (minőségi szempont, személyi állomány többlettapasztalata) esetén azok az ajánlatok, melyek a tárgyi
értékelési szempontok tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (3. szempont esetében: 36, 4. szempont esetében: 24) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot
kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső érték (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott képlet alkalmazásával, az egyenes arányosítás módszerét alkalmazva kerül pontozásra.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
13) Kiegészítő tájékoztatás kizárólag elektronikusan kérhető a https://ekr.gov.hu/ rendszeren keresztül. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatával kapcsolatban jelzi, hogy egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges