Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/3
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.05.
Iktatószám: 26577/2021
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelye, Budapest közigazgatási határán belül.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Nemzeti azonosítószám: 15309271241
Postai cím: AKADÉMIA UTCA 3.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Kontrolling Osztály
Telefon: +36 18961789
E-mail: kozbeszerzes@emmi.gov.hu
Fax: +36 17950184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001692822021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001692822021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
AP és RINA szoftverüzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR001692822021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Ajánlatkérő részére a szociális biztonsági adatok elektronikus cseréjét biztosító kapcsolódási pont (Access Point, AP) és nemzeti referenciaalkalmazás (Reference Implementation of National Application, RINA) szoftverüzemeltetési és fenntartási feladatainak elvégzése.
I. EESSI Nemzeti Hozzáférési Pont (AP) és Referencia Alkalmazás (RINA) üzemeltetési feladata:
• A rendszer folyamatos, jelen szerződés 6.5 és 6.9 pontjaiban foglaltak szerinti rendelkezésre állásának biztosítása,
• Operációs rendszer üzemeltetése: Microsoft Windows 2016, Linux,
• Adatbázis kezelő üzemeltetése: Microsoft SQL 2016, PostgreSQL,
• Alkalmazás szerver üzemeltetése: Microsoft BizTalk 2016, Apache,
• Jogosultságkezelés,
• Hibakeresés, hibaelemzés,
• Biztonsági követelmények teljesülésének biztosítása és dokumentálása,
• A rendszeresen megjelenő alkalmazás verzióváltások és hibajavítások, operációs rendszeri frissítések telepítése,
• Üzemeltetési dokumentáció karbantartása, verzióváltás esetén tesztelési dokumentáció elkészítése.
II. Közreműködés az Ajánlatkérő Service Desk feladatainak ellátásában
A nemzeti EESSI Service Desk feladatainak ellátását és az Európai Bizottság által működtetett központi EESSI Service Desk szolgáltatással való kapcsolattartást az EMMI biztosítja. A Vállalkozó a feladatkörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatban köteles együttműködni a Megbízóval a nemzeti EESSI Service Desk feladatok teljesítésében. A Service Desk feladatok az alábbi osztályozásban és gyakorisággal tervezhetők:
• critical – 5%
• blocking – 15%
• urgent – 25%
• medium – 25%
• low – 30%
A Vállalkozó köteles a folyamatos működés zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges intézkedést – a Service Desk részére bejelentett hiba súlyossági fokozatának mérlegelése alapján – kezdeményezni.
A teljes feladatleírást részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Az eljárás eredményeként megkötendő nettó 3.000.000,- Forint mértékű opciót tartalmaz, amely az EESSI change management eljárás alapján már működő rendszerek továbbfejlesztéséhez kapcsolódó, előre nem tervezhető feladatok – új üzemeltetési igény – ellátására használható fel (mennyiségi egysége: rendszergazdai óradíj, összege: mindösszesen maximum nettó 3.000.000,- Forint).
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy az üzemeltetéssel érintett rendszerek közül több azonos szerveren fut, az ellátandó üzemeltetési feladatok között szoros a műszaki-szakmai-gazdasági funkcionális egység, ezért Ajánlatkérő nem tartja lehetségesnek a részajánlattétel biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
AP és RINA szoftverüzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
További tárgyak: 72250000-2
72267100-0
72300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és telephelye, Budapest közigazgatási határán belül.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Ajánlatkérő részére a szociális biztonsági adatok elektronikus cseréjét biztosító kapcsolódási pont (Access Point, AP) és nemzeti referenciaalkalmazás (Reference Implementation of National Application, RINA) szoftverüzemeltetési és fenntartási feladatainak elvégzése.
I. EESSI Nemzeti Hozzáférési Pont (AP) és Referencia Alkalmazás (RINA) üzemeltetési feladata:
• A rendszer folyamatos, jelen szerződés 6.5 és 6.9 pontjaiban foglaltak szerinti rendelkezésre állásának biztosítása,
• Operációs rendszer üzemeltetése: Microsoft Windows 2016, Linux,
• Adatbázis kezelő üzemeltetése: Microsoft SQL 2016, PostgreSQL,
• Alkalmazás szerver üzemeltetése: Microsoft BizTalk 2016, Apache,
• Jogosultságkezelés,
• Hibakeresés, hibaelemzés,
• Biztonsági követelmények teljesülésének biztosítása és dokumentálása,
• A rendszeresen megjelenő alkalmazás verzióváltások és hibajavítások, operációs rendszeri frissítések telepítése,
• Üzemeltetési dokumentáció karbantartása, verzióváltás esetén tesztelési dokumentáció elkészítése.
II. Közreműködés az Ajánlatkérő Service Desk feladatainak ellátásában
A nemzeti EESSI Service Desk feladatainak ellátását és az Európai Bizottság által működtetett központi EESSI Service Desk szolgáltatással való kapcsolattartást az EMMI biztosítja. A Vállalkozó a feladatkörébe tartozó feladatok ellátásával kapcsolatban köteles együttműködni a Megbízóval a nemzeti EESSI Service Desk feladatok teljesítésében. A Service Desk feladatok az alábbi osztályozásban és gyakorisággal tervezhetők:
• critical – 5%
• blocking – 15%
• urgent – 25%
• medium – 25%
• low – 30%
A Vállalkozó köteles a folyamatos működés zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges intézkedést – a Service Desk részére bejelentett hiba súlyossági fokozatának mérlegelése alapján – kezdeményezni.
A teljes feladatleírást részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Az eljárás eredményeként megkötendő nettó 3.000.000,- Forint mértékű opciót tartalmaz, amely az EESSI change management eljárás alapján már működő rendszerek továbbfejlesztéséhez kapcsolódó, előre nem tervezhető feladatok – új üzemeltetési igény – ellátására használható fel (mennyiségi egysége: rendszergazdai óradíj, összege: mindösszesen maximum nettó 3.000.000,- Forint).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakemberigényen felül további Informatikus szakember bevonása (fő) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (1.1 + 1.2) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az eljárás eredményeként megkötendő nettó 3.000.000,- Forint mértékű opciót tartalmaz, amely az EESSI change management eljárás alapján már működő rendszerek továbbfejlesztéséhez kapcsolódó, előre nem tervezhető feladatok – új üzemeltetési igény – ellátására használható fel (mennyiségi egysége: rendszergazdai óradíj, összege: mindösszesen maximum nettó 3.000.000,- Forint).
Az Ajánlatkérő az opció lehívására sem egészben, sem részben nem kötelezhető.
Amennyiben az opcióból egyedi megrendelővel lehívásra kerül sor, úgy a szerződés időtartama módosítás nélkül meghosszabbodik az egyedi megrendelőben megjelölt időtartammal, de legkésőbb 2023. február 28-ig, figyelemmel az Áht. vonatkozó előírásaira is.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) kiegészítése: A Közbeszerzési dokumentumok 1. kötet 7. pontja részletesen tartalmazza az értékelési szempontok leírását. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont, az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100, a módszerek meghatározását a Közbeszerzési dokumentumok 1. kötet 7. pontja tartalmazza.
Az Ár szempont az alábbiak szerint tagolódik;
1.1. Üzemeltetési feladatok havi átalánydíja (nettó HUF) és
1.2. Rendszergazdai óradíj (nettó HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott bármely kizáró ok fennáll. Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg) egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania ajánlatában, valamint a 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia nyilatkozat benyújtásával (közös ajánlattétel esetén, közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg). Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján – valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint – az ajánlatában írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában sem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozattal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A § -t. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év legjelentősebb informatikai rendszerek üzemeltetési tevékenységére vonatkozó szolgáltatásainak ismertetésével, a 23. § szerinti, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolások vagy nyilatkozatok benyújtásával. Az igazolásnak/nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia: - a teljesítés ideje (év, hónap, nap megadásával, kezdő és befejező időpontja), - a szerződést kötő másik fél (cég/természetes személy) neve, székhelye/lakcíme), - az információt adó (kapcsolattartó) személy neve és elérhetősége (telefonszáma és/vagy e-mail címe), - a szolgáltatás tárgya (az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, amelyből az alkalmasság megállapítható legyen), - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Ha egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben projekttársaság tagjaként teljesített, akkor a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2) Az alkalmasság igazolható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembernek a megnevezésével, képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetésével, akiket be kíván az ajánlattevő vonni a teljesítésbe, a szakemberek saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajzuknak, a szakemberek képzettségét igazoló, egyszerű másolati okirat, dokumentum csatolásával. Csatolni kell a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő személyes közreműködésre. Az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek nem mutathatók be a 2. értékelési részszempont vonatkozásában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 (hat) évben (az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett teljesítéseinek igazolását, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe) legalább 1 (egy) évig folyamatosan teljesített szolgáltatás, legalább 1 (egy) informatikai rendszer üzemeltetési tevékenységére vonatkozó szolgáltatási referenciával, amely az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően került teljesítésre. A referencia munka a vizsgált időszakban (azaz nem évenként) teljesítendő.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 2 (két) fő informatikus szakemberrel, akik rendelkeznek az informatikai rendszerek üzemeltetése ellátásához szükséges minimum 36 hónap igazolt szakmai tapasztalattal a következő rendszerek területén: Microsoft Szerver 2012+ és Linux és Microsoft BizTalk 2013+ és PostgreSQL és Apache. Az alkalmasság igazolásához bemutatott informatikus szakembereknek külön-külön kell rendelkezniük az informatikai rendszerek üzemeltetése ellátásához szükséges minimum 36 hónap igazolt szakmai tapasztalattal. Az alkalmasság igazolásához bemutatott informatikus szakemberek a fent felsorolt informatikai rendszerek (Microsoft Szerver 2012+ és Linux és Microsoft SQL 2012+ és Microsoft BizTalk 2013+ és PostgreSQL és Apache) üzemeltetésében igazolt szakmai tapasztalattal együttesen is megfelelhetnek, azaz nem szükséges mindegyik bemutatott informatikus szakembernek a fent felsorolt informatikai rendszerek üzemeltetése ellátáshoz szükséges igazolt szakmai tapasztalattal rendelkezniük.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben bármely, a jelen szerződésben, illetve – a szerződés 3.1.2. pontban foglaltak szerinti új üzemeltetési igény felmerülése esetén – az egyedi megrendelőben – meghatározott teljesítési határidőt elmulaszt – ide nem értve azt az esetet, amikor a Vállalkozó késedelme miatt a Megrendelő szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnik – késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozási díj nettó értéke. Az órában megadott késedelmi kötbérrel terhelt, 12 órát meghaladó késedelme esetén, továbbá a naptári napban megadott késedelmi kötbérrel terhelt, 14 naptári napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő a kötbérigényének fenntartása mellett, a 7.1. pontban foglaltak szerint jogosult a jelen szerződést felmondani, és a Vállalkozótól meghiúsulási kötbér fizetését követelni. A meghiúsulási kötbér alapja a Vállalkozási díj nettó értéke. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó további szabályokat a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő a vállalkozási díjat a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1) -(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően egyenlíti ki. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé, azon ajánlattevők számára sem, amelyek önállóan, és nem közös ajánlattevőként tesznek ajánlatot.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/01/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával kerül sor az EKR-ben. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az 1.1. és 1.2. részszempont esetében a relatív értékelés, fordított arányosítás módszerét alkalmazza és a 2.1. értékelési részszempont esetében az abszolút értékelés, pontozás módszerét alkalmazza.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Ajánlatkérő az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rend.) szabályai szerint.
2.) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához és az ajánlattételhez az EKR rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált Ajánlattevők részére biztosítja.
3.) Az EKR üzemeltetését és fenntartását az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas címen.
4.) Részletes szabályok a Közbeszerzési dokumentumokban elérhetőek, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben tesz közzé.
5.) Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be.
6.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rend. 11-12. §-a az irányadó.
7.) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
8.) Nyertes AT-k által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (1)-(8) bekezdéseire.
9.) Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. Ajánlatkérő helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
10.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot, nyilatkozatot a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, nyilatkozatot a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani), az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági követelményekre vonatkozó nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján az alvállalkozók vonatkozásában tett nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani), nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében (nemleges tartalom esetén is szükséges benyújtani), a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott információkat.
11.) Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
12.) Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
13.) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14.) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
15.) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114./A § -t. Valamennyi ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően.
16.) Ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
17.) Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18.) A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19.) Az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv és végrehajtási rend. az irányadók.
20.) Kiegészítés a II.2.5) Értékelési ár szemponthoz, Ajánlati ár: 1.1. Üzemeltetési feladatok havi átalánydíja (nettó HUF) súlyszám: 50, 1.2. Rendszergazdai óradíj (nettó HUF) súlyszám: 20.
21.) A III.1.3) M.1.-M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges