Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/33
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.17.
Iktatószám:2750/2021
CPV Kód:48000000-8
Ajánlatkérő:Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Teljesítés helye:9021 Győr, Városház tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15466004208
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162872021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000162872021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Microsoft szoftverlicencek beszerzése 2.
Hivatkozási szám: EKR000162872021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező szoftverlicencek esetében műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a szállítandó termékek és felhasználása egységes struktúrában történik, azok egymással kompatibilisek. A részekre történő ajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból is ésszerűtlen, annak mellőzésével kedvezőbb ajánlati ár érhető el.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Microsoft szoftverlicencek beszerzése 2.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, Városház tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek beszerzése Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére.
A beszerzendő termékek Ajánlatkérő központi infrastruktúrájának (BackOffice) bővítéséhez, korszerűsítéséhez, működtetéséhez szükséges licencek.
Beszerzendő szoftverlicencek, mennyiségek:
1. Operációs rendszer licenc virtuális szerverekhez:
- Windows Server DataCenter Core 2019 OLP 2Lic NL Gov Qlfd 32 db
2. Felhasználói licencek meglévő tartományi szolgáltatásokhoz:
- Windows Server CAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL 420 db
3. Nagyvállalati levelező rendszer működését biztosító kiszolgálói licencek:
- Exchange Server Standard 2019 OLP NL Gov 2db
4. Nagyvállalati levelező rendszer felhasználói licencek:
- Exchange Standard CAL 2019 OLP NL Gov UsrCAL 420 db
5. Adatbázis-kezelő rendszer licencek:
- SQL Server Standard Core LicSAPk OLP 2Lic NL Gov Qlfd 4 db (24 hónap szoftverkövetéssel, és terméktámogatással)
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
A beszerzésre kerülő szoftverlicencekkel kapcsolatos részletes feltételeket, elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírás, valamint a Szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II.2.7) pontjához: A szerződés teljesítésének, azaz a szoftverlicencek átadásának határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 45 nap.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 17.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben az alkalmassági követelmények igazolásához általa igénybe vett személy, vagy szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Az alkalmasság előzetes igazolása
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak, azaz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevő továbbá – amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelése igazolása érdekében más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodik – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és az előírt igazolásokat (az ajánlattevő, adott esetben a kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy vonatkozásában) abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben Ajánlatkérő arra a gazdasági szereplőt a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint felhívja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, vagy személyt, és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik.
Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek valamely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései.
Az alkalmasság igazolása:
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerint felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt szabályoknak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. a) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett, legjelentősebb szállításainak ismertetését a Kr. 23. § alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, vagy az alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő által megtett nyilatkozattal, A fenti igazolás, valamint nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, a felvilágosítást adó személy nevét és elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát, mennyiségét (olyan részletességgel melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontja – legalább év, hónap és nap – megjelölésével), valamint
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 22. § (2) bekezdése alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont hat év, befejező időpont az Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésének a) pontjára.
Amennyiben az ajánlattevő a referencia tárgyát képező szállítást közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
A Kr. 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A Kr. 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, irányadó a Kbt. 67. § (3) bekezdése, azaz az igazolások benyújtásakor a szervezetnek, vagy személynek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik a jelen Ajánlati Felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett és három évben szerződésszerűen teljesített:
-legalább két darab, adatbázis kezelő rendszer licenc, és
-legalább egy darab, nagyvállalati levelező rendszer működését biztosító kiszolgálói licenc, és
-legalább 20 darab virtuális szerver operációs rendszer licenc
szállítására vonatkozó referenciával.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
I. Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbér alapja: a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű.
A késedelemi kötbér maximális mértéke: a kötbéralap 20%-a.
II. Hibás teljesítési kötbér:
A hibás teljesítési kötbér alapja: a hibás teljesítéssel érintett mennyiség nettó értéke
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hiba kijavítására, vagy kicserélésre biztosított legalább 15 napos határidő eredménytelen elteltét követő – a kijavításig, vagy kicserélésig terjedő -időtartam 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: a kötbéralap 20 %-a.
III. Meghiúsulási kötbér:
A meghiúsulási kötbér alapja, mértéke: a teljes nettó vételár 30 %-a.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A teljesítés ellenértékének megfizetése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik. A teljesítési igazolás kiállításának határideje 8 nap.
A nyertes ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult. Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamat és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének forrása: saját forrás.
A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, valamint nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás időtartama: 12 hónap
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (1b), és (1c) bekezdései, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-a alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) bonyolítja le, így irányadó a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41. § alapján az EKR-ben történik. Az EKR-rel kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az ajánlattevő az EKR.r. 6. § (1), (6)-(8) bekezdései szerint regisztráltassa magát az EKR rendszerben. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu.
3. Az ajánlat részeként előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A. § (1), (3) bekezdései).
4. Az ajánlat felolvasólapját az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell az ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.
5. Az ajánlat részeként továbbá be kell nyújtani különösen: (Részletesen: Közbeszezési Dokumentáció)
a) a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;
b) a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is).
b) a kizáró okok fenn nem állása igazolásának dokumentumai (III.1.1. pont szerint)
c) az alkalmassági követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumok (III.1.3. pont szerint, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire),
d) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is), továbbá folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározott iratok,
e) amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani,
f) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat ajánlattevő, alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nevében aláíró személy vonatkozásában a képviseleti jogosultságát igazoló dokumentum,
g) részletes árajánlat,
h) egyenértékű termék megajánlása esetén gyártói dokumentáció (adott esetben),
i) nyilatkozat üzleti titokról,
J) nyilatkozat fordításról (adott esetben).
6. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ban foglalt feltételeknek, csatolni kell továbbá a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást.
7. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget.
8. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.
9. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban az EKR rendszerideje értendő.
10. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően térítésmentesen az Ajánlati Felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
11. Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (1) bekezdése alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 9-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig terjedő időintervallum.
14. Ajánlatkérő jelen Ajánlati Felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.3) M.1. pont esetében.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 2. munkanapot (a tájékoztatás megküldésére) feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig megérkeznek Ajánlatkérőhöz.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges