Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/35
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.19.
Iktatószám:2877/2021
CPV Kód:80420000-4
Ajánlatkérő:Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.; 1223 Budapest, Park u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10897988243
Postai cím: Park Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Baucsek Katalin
Telefon: +36 202576485
E-mail: drmkatalin@dremka.hu
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hermanottointezet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hermanottointezet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000153962021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000153962021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
E-learning tananyagok (T-kat. és elsősegély)
Hivatkozási szám: EKR000153962021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80420000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4200 fő, agrárszakképzésben résztvevő tanuló számára „T” kategóriás, ITM által akkreditált E-learning tananyag (4200 db kupon) és a közúti elsősegély tanfolyamot támogató E-learning tananyag (4200 db kupon). Részletes leírás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben található.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A két képzés bonyolítása közös felületen kell történjen az egyszerű és logikus kezelés miatt, ami a felhasználói oldalon könnyebbséget jelent. Adott esetben a részajánlat tétel továbbá többletköltségeket jelenthet. A jelen pontban megadott mennyiség a szerződés teljesítési ideje alatt Ajánlatkérő részéről megrendelhető legnagyobb mennyiséget jelenti.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
E-learning tananyagok (T-kat. és elsősegély)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80420000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.; 1223 Budapest, Park u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4200 fő, agrárszakképzésben résztvevő tanuló számára „T” kategóriás, ITM által akkreditált E-learning tananyag (4200 db kupon) és a közúti elsősegély tanfolyamot támogató E-learning tananyag (4200 db kupon). Részletes leírás a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben található. A jelen pontban megadott mennyiség a szerződés teljesítési ideje alatt Ajánlatkérő részéről megrendelhető legnagyobb mennyiséget jelenti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jogszabálykövetés vállalt határideje (munkanap)  10
2 2. Interaktív videók száma (db)  5
3 3. Fejezetzáró tesztsorok száma (db)  5
4  4. Ellátási formák oktatóvideóinak száma (db)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 75
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott mennyiség egészére nem vállal megrendelési kötelezettséget. A teljes, azaz tananyagoknét 4200-4200 db-os mennyiségből tananyagonként 1200-1200 db opcionális tételnek minősül. Nyertes ajánlattevő nem érvényesíthet elmaradt haszon jogcímen kártérítést, amennyiben Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ideje alatt tananyagonként legalább 3000-3000 db kuponkódot megrendel.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban jelzett minőségi értékelési részszempontok esetén a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek: 1.: 10-42 munkanap; 2.: 10-4 db; 3.: 5-1 db; 4.: 10-3 db.
A II.2.7) pontban jelölt kezdés napja a szerződéskötés tervezett napja, ettől eltérés lehetséges, ami a befejezés napját nem befolyásolja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az ajánlattevőknek az ajánlatukban kell benyújtaniuk.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint a bírálat során a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a Kbt. 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit azonban nem. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni az EKR űrlap kitöltésével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés esetén az ajánlattevőnek meg kell adni az eljárás EKR azonosítószámát. Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64. § szerint. Az igazolás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 23. § szerint szükséges a referencia igazolása a Kbt. 114/A. § alkalmazására tekintettel az ajánlatban. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— referenciát adó természetes személy neve és e-mail címe,
— a szolgáltatás tárgya,
— a szolgáltatás mennyisége,
— a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap pontossággal),
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő elfogadja az EKR űrlapon történő referencia igazolást is.
Az alkalmasság igazolását olyan részletességgel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen. A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § szerint Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdése szerint a 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy
nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Az előírt referenciamennyiség több szerződésből is bemutatható. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül teljesített, de legkorábban az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített közúti közlekedéssel kapcsolatos E-learning tananyag szolgáltatására vonatkozó referenciával legalább 2000 felhasználó számára.
Az előírt alkalmassági követelmény a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél szigorúbban került meghatározásra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelemmel érintett kuponkódmennyiség teljes nettó összértéke, illetve az 1. értékelési részszemponthoz kapcsolt késedelmi kötbér esetén a teljes mennyiségből még fel nem használt kuponkódmennyiség teljes nettó összértéke, mértéke minden esetben naptári naponként 1%. Maximuma 30 napi tétel, melynek elérése esetén elállás, illetve felmondás, valamint meghiúsulási kötbér érvényesíthető.
Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett szolgáltatás nettó értéke, mértéke 20%. Maximuma az összesített nettó ajánlati ár 15%, melynek elérése esetén felmondás és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles nyertes ajánlattevő.
Meghiúsulási kötbér: alapja az összesített nettó ajánlati ár, mértéke 25%.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja.
Részszámla: Tanítási félévenként 1 számla nyújtható be.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással - HUF-ban - teljesíti Ajánlattevő bankszámlájára a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdéseinek figyelembevételével. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. A kifizetések, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme: HUF. További információ a szerződéstervezetben található. Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.), 2011.évi CXCV. törvény (Áht.). Ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes szerződéses feltételek a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban találhatók.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1-4. minőségi szempontok esetén a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti szélső értékek közötti arányos pontkiosztás. 5. ár szempont esetén fordított arányosítás. Részletek az értékelési útmutatóban találhatók.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Az ajánlat kötelező tartalma:
- Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont szerinti nyilatkozat,
- 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § és 17. § szerinti nyilatkozatok,
- Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat,
- Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat (nemleges is),
- referencia nyilatkozat/referencia igazolás.
- Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésére bocsájtott nyilatkozatokat köteles az EKR-ben az űrlap kitöltésével megtenni. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (5) bekezdését, valamint a 114/A. § (1)-(4) bekezdéseit, azonban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók. Alkalmazott jog: magyar jog. Irányadó idő: Magyarországi helyi idő. Ajánlattevő az ajánlatban szakmai ajánlat és pénzügyi ajánlat benyújtására is köteles EKR űrlap formájában. Amennyiben a szakmai ajánlat nem felel meg a műszaki leírásnák vagy más közbeszerzési dokumentumnak, úgy az ajánlat érvénytelen. A pénzügyi ajánlatban megajánlott egységáraknak tartalmazniuk kell a feladat megvalósításához szükséges valamennyi költséget.
FAKSZ: dr. Baucsek Katalin (lajstromszám: 00348)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges