Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/56
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.23.
Iktatószám:4745/2021
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: PTE Kancellária Informatikai Igazgatóság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b A teljesítés helye: A 3. sz. melléklet PTE Telephelylistában meghatározott telephelyek. A teljesítés pontos helye a megrendelésekhez egyedileg kerül meghatározásra a PTE valamely a 3. számú mellékletben szereplő telephelyén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Weiszenburger Vivien
Telefon: +36 308847968
E-mail: weiszenburger.vivien@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001085552020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001085552020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, egészségügy
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai javítási keretszerződés a PTE részére
Hivatkozási szám: EKR001085552020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Javítási keretszerződés megkötése a Pécsi Tudományegyetem részére 24 hónapos időtartamra, az informatikai eszközpark rendeltetésszerű működéséhez szükséges javítási munkák elvégzése, valamint a műszaki leírásban meghatározott alkatrészek beszerzése. Nettó 12.000.000. Ft keretösszeg erejéig, 12 hónap jótállással az elvégzett munkára, valamint az alkatrészekre. A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható.
A szerződés időtartamára tervezett mennyiségi adatok:
- PC és laptop főcsoportba tartozó alkatrészek: 810 db
- Szerver főcsoportba tartozó alkatrészek: 32 db
- Projektor főcsoportba tartozó alkatrészek: 60 db
- Nyomtató főcsoportba tartozó alkatrészek: 189 db
- Nyomtató javítások száma: 84 db
- PC és laptop javítások száma: 135 db
A várható becsült mennyiségek tartalmazzák mind a négy kategóriában a műszaki leírásban felsorolt valamennyi alkatrészt, továbbá az eszközök várható javításainak számát.
Ajánlatkérő javítás alatt a meghibásodott informatikai eszköz használatra való alkalmasságának visszaállítását érti, különösen, de nem kizárólagosan az eszköz elszállítását, javítását, a javítás során felhasznált egyéb anyagok költségét, valamint az eszköz visszaszállítását, adott esetben beállítását.
Ajánlattevő az eszköz hibajavítását a bevizsgálást követően Ajánlatkérő részére megküldött árajánlat elfogadását követően kezdheti meg. Az árajánlatnak a javítás során felmerülő minden költséget tartalmaznia kell, különösen a szükséges alkatrészek listáját és árát, a hibajavítás óraszámát és ennek megfelelően javaslatot a teljesítési határidőre.
Amennyiben a szerződés ideje alatt valamely, a műszaki leírásban szereplő alkatrész a technika fejlődésére tekintettel már nem elérhető, ajánlatkérő azzal egyenértékű, azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogad. A helyettesítő termék biztosításáról, valamint egy alkatrész inaktívvá válásról ajánlattevőnek értesítenie kell ajánlatkérőt, valamint ajánlattevő csak ajánlatkérő által elfogadott helyettesítő terméket használhat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben foglalt tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási időtartamokra:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 26. pontja rögzíti, hogy a 10.000 Ft eladási ár fölött minősülnek tartós fogyasztási cikknek."
II.1.5) Becsült érték:
12000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat tételt, tekintettel Ajánlatkérő szerteágazó telephelylistájára, az ajánlattételre képes gazdasági szereplők nagy számára, valamint gazdasági szempontokra.
Ajánlatkérő nagy számú telephellyel rendelkezik, az egyetem oktatását, üzemeltetését, valamint az egyetemhez tartozó Klinikákat is ellátja, így az igények mielőbbi kielégítése érdekében Ajánlatkérő számára az egy ajánlati részben történő kiírás a gyorsabb és egyszerűbb ügymenet érdekében, így különösen az egy felületén történő bejelentések, nyomonkövetések, kapcsolattartás, valamint a számlázás miatt lényeges.
A kiírás megfelel a közpénzekkel való felelős gazdálkodás alapelvének, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak, tekintettel arra, hogy így Ajánlatkérő valamennyi javításra szoruló eszközét egyszerre tudja átadni nyertes Ajánlattevő részére, elkerülve a többszöri, több helyre történő szállítást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai javítási keretszerződés a PTE részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
További tárgyak:30237000-9
38652000-0
48820000-2
50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222,HU223,HU231,HU232,HU233 A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: PTE Kancellária Informatikai Igazgatóság, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b
A teljesítés helye: A 3. sz. melléklet PTE Telephelylistában meghatározott telephelyek. A teljesítés pontos helye a megrendelésekhez egyedileg kerül meghatározásra a PTE valamely a 3. számú mellékletben szereplő telephelyén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Javítási keretszerződés megkötése a Pécsi Tudományegyetem részére 24 hónapos időtartamra, az informatikai eszközpark rendeltetésszerű működéséhez szükséges javítási munkák elvégzése, valamint a műszaki leírásban meghatározott alkatrészek beszerzése. Nettó 12.000.000. Ft keretösszeg erejéig, 12 hónap jótállással az elvégzett munkára, valamint az alkatrészekre. A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható.
A szerződés időtartamára tervezett mennyiségi adatok:
- PC és laptop főcsoportba tartozó alkatrészek: 810 db
- Szerver főcsoportba tartozó alkatrészek: 32 db
- Projektor főcsoportba tartozó alkatrészek: 60 db
- Nyomtató főcsoportba tartozó alkatrészek: 189 db
- Nyomtató javítások száma: 84 db
- PC és laptop javítások száma: 135 db
A várható becsült mennyiségek tartalmazzák mind a négy kategóriában a műszaki leírásban felsorolt valamennyi alkatrészt.
Ajánlatkérő javítás alatt a meghibásodott informatikai eszköz használatra való alkalmasságának visszaállítását érti, különösen, de nem kizárólagosan az eszköz elszállítását, javítását, a javítás során felhasznált egyéb anyagok költségét, valamint az eszköz visszaszállítását, adott esetben beállítását.
Ajánlattevő az eszköz hibajavítását a bevizsgálást követően Ajánlatkérő részére megküldött árajánlat elfogadását követően kezdheti meg. Az árajánlatnak a javítás során felmerülő minden költséget tartalmaznia kell, különösen a szükséges alkatrészek listáját és árát, a hibajavítás óraszámát és ennek megfelelően javaslatot a teljesítési határidőre.
Amennyiben a szerződés ideje alatt valamely, a műszaki leírásban szereplő alkatrész a technika fejlődésére tekintettel már nem elérhető, ajánlatkérő azzal egyenértékű, azonos, vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező helyettesítő terméket elfogad. A helyettesítő termék biztosításáról, valamint egy alkatrész inaktívvá válásról ajánlattevőnek értesítenie kell ajánlatkérőt, valamint ajánlattevő csak ajánlatkérő által elfogadott helyettesítő terméket használhat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendeletben foglalt tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási időtartamokra:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 26. pontja rögzíti, hogy a 10.000 Ft eladási ár fölött minősülnek tartós fogyasztási cikknek."
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Csereeszköz biztosítása 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár szempontok részletezve a II.2.13) pontban / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: Amennyiben a Szerződés 12.2. pontjában meghatározott időtartam alatt a Keretösszeg nem kerül kimerítésre, úgy a Szerződés Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján a Keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb további 12 hónappal meghosszabbodik.
Ajánlatkérő legkésőbb a Szerződés hatálybalépését követő 23. hónap 1. naptári napján köteles tájékoztatni Ajánlattevőt a Szerződés meghosszabbításával kapcsolatos szándékáról.
A Szerződés meghosszabbodása a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján szerződésmódosítást nem eredményez a Felekre nézve.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Értékelési szempontok:
Ár értékelési szempont tartalmi elemei:
1. Alkatrészek összesített nettó ajánlati ára (HUF) Súlyszám: 50
2. Javítás nettó óradíja (HUF/óra) Súlyszám: 20
3. Bevizsgálás díja (HUF/alkalom/eszköz) Súlyszám: 20
Minőségi értékelési szempont:
4. Csereeszköz biztosítása (igen/nem) Súlyszám: 10
1. Az alkatrészek összesített nettó ajánlati ára alatt ajánlatkérő a 2. sz. melléklet műszaki leírás_árrészletező táblázat Összesített nettó ajánlati ár sorában lévő, valamennyi a táblázatban szereplő alkatrész összesített nettó darabárát érti.
2. A javítás nettó óradíja alatt ajánlatkérő a javításhoz szükséges valamennyi feladatot érti, különösen de nem kizárólagosan az eszköz elszállítását, javítását, a javítás során felhasznált egyéb anyagok költségét, valamint az eszköz visszaszállítását, adott esetben beállítását.
3. Bevizsgálás díja alatt ajánlatkérő az eszköz hibájának feltárását érti.

Ajánlatkérő az 1-3- értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az 1-3. részszempont értékelése során a legjobb (legalacsonyabb) érték minősül legelőnyösebb ajánlatnak. Ez az ajánlat maximális adható 10 pontot kapja, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra két tizedesjegy pontossággal, a kerekítés általános szabályai szerint. A módszert lásd részletesen a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont aa) alpontjában.
Ajánlatkérő a 4. értékelési szempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza. Ajánlatkérő számára az IGEN válasz az előnyös, erre tekintettel az Igen válasz kapja a maximális 10 pontot, a Nem válasz a minimális 0 pontot. A módszert lásd részletesen a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. sz. melléklet B. A. pont A.1 alpontjában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okokat alkalmazza. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: - Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
- Az Ajánlattevő –amennyiben társaság – a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiánya kapcsán a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. 8. § i) pont ib) és 10. § g) pont gb) alpontoknak megfelelően nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza;
ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy
erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
- Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm . rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek vonatkozásában nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
- Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolási módra.
- Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
- Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A Kbt. 69. § (11a) bekezdés rendelkezése alkalmazandó! A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § ( 1) bekezdésére.
- Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az
alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülését a 69. § (11)
bekezdés szerinti adatbázisok alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimum követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása - A Kbt. 114.§ (2) bekezdése szerint az előzetes igazolás során a 67.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kíván alkalmassági követelmények teljesülnek.
- M.1.)Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 23. §-a szerint módon. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállítást veszi figyelembe.
- A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás mennyiségét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év hónap nap -megadásával), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65.§ (7)-(9). (12) bekezdésében foglaltak szerint
- Az alkalmasság igazolását ajánlattevőknek a Kbt. 69. § (4) ill. (6) bek. szerinti felhívásra kell benyújtani.
- Ajánlattevők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot –ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK) teljesítését – a KD-ban meghatározott tartalmú, a Kbt. 67.§(2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják.
- A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) nem alkalmazandó, azonban,ha bármely gazdasági szereplő–korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – ESPDt nyújt be, AK azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPD-ban foglalt információk valóságtartalmáért ATk felelnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül (36 hónapban) befejezett és legfeljebb 6 éven belül (72 hónap) megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített 600 db informatikai alkatrész szállítását igazoló referenciával.
Ajánlatkérő javítás alatt az alkalmassági követelmény tekintetében a meghibásodott informatikai eszköz használatra való alkalmasságának visszaállítását érti, különösen, de nem kizárólagosan az eszköz elszállítását, bevizsgálását, javítását, a javítás során felhasznált alkatrészek és egyéb anyagok biztosítását, valamint az eszköz visszaszállítását, adott esetben beállítását.
Az előírt mennyiség legfeljebb öt szerződésből teljesíthető
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(11) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, megszegi. Ajánlatkérő késedelmi vagy meghiúsulási kötbért alkalmaz. A késedelmi és meghiúsulási kötbér együttes alkalmazására nincs lehetőség. A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.
1. Késedelmi kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek A Vállalkozót az alábbi esetekben terheli kötbérfizetési kötelezettség – minden esetben feltétel, hogy olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős -
a) A Megrendelő által küldött Jelzés alapján nem kezdi meg a Szerződésben rögzített határidőn belül a hiba okának feltárását
b) A Szerződésben rögzített határidőn belül nem készíti el az Árajánlatot
c) A Megrendelő által küldött Megrendelést nem teljesíti a Megrendelésen meghatározott (Árajánlat alapján jóváhagyott) határidőn belül
d) A Rendelésen szereplő valamely Terméket késedelmesen adja át a Megrendelő részére.
A késedelmi kötbér mértéke valamennyi, a Szerződés 13.6. pontjában meghatározott esetben 20.000,- Forint / nap, de legfeljebb 3 munkanapnak megfelelő összeg.
2. Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a Szerződés 13.7. pontjában meghatározott maximum értéket, a Megrendelő jogosult az adott Jelzés / Megrendelés / Rendelés teljesítését meghiúsultnak tekinteni.
Amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, - beleértve a Szerződés 13.8. pontjában meghatározott esetet is -, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
A meghiúsulási kötbér mértéke 150.000,- Forint.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet 13. pontja tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő részszámlázást nem biztosít.
A számla kiegyenlítése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései alapján 30 napon belül, banki átutalással történik. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A § alapján elfogadja az e szakaszban meghatározott elektronikus számlákat.
A Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a fizetési határidő a Vállalkozó számlájának kézhezvételével kezdődik.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF)
Ajánlatkérő a számla ellenértékét 100%- ban saját forrásból egyenlíti ki.
Amennyiben Ajánlatkérő a számla kiegyenlítésével késedelembe esik, Ajánlattevő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt. Késedelmi kamat elszámolás: a bejhatási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései szerint.
Ajánlatkérő a megrendelések szerződésszerű teljesítését követően a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseinek megfelelően jár el.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
A Szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő köteles a Keretösszeg 70%-ának megfelelő értékű megrendelés kibocsátására.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentum valamint a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Irányadó a Kbt. 135. § (6) bekezdése.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt 68. §-a tartalmazza. AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm.rendelet 15.§ (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76.§ (1) c) legjobb ár-érték arány szempont: 1-3. értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. értékelési szempont: pontkiosztás. Valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) szabályai szerint, elektronikusan folytatja le. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges (https://ekr.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az EKR-bentovábbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11-12. §-ai, valamint aKbt. 41/A. §-a szabályozzák.
3. Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a KD-ben foglaltak az irányadók.
4. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. III.1.3) M.1).
5. Az ajánlatban be kell nyújtani:
- felolvasólap (EKR űrlap),
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés vonatkozásában (EKR űrlap),
- nyilatkozat kizáró okokról (EKR űrlap),
- a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap)
- a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR űrlap),
- Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan (EKR űrlap)
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében előírtak alapján (EKR űrlap)
- Nyilatkozat változásbejegyzési kérelem tekintetében (EKR űrlap)
- a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a cégbírósághoz megküldött igazolását a beérkezésről (egyedileg benyújtandó dokumentum);
- közös ajánlattétel esetén az együttműködésről szóló megállapodást, a közös ajánlattevők nyilatkozatát a Kbt. 35.§ (2),(2a), (6) bek. szerint egyedileg benyújtandó dokumentum).
- cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta a Ctv. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, adott esetben meghatalmazás.
- a szakmai ajánlat részeként árrészletező táblázatot aláírt. pdf formátumban, valamint .xls formátumban
- A 4. értékelési szempontra adott igen válasz esetén az ajánlatban be kell nyújtani a csereeszköz műszaki leírását, melynek az előírt műszaki paramétereknek megfelelőnek, vagy annál jobbnak kell lennie, valamint nyilatkozatot, hogy az eszköz, vagy azzal egyenértékű eszköz a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésére fog állni. (AD. 2.sz. melléklet)
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdés szerint felhívásra köteles benyújtani az alábbiakat:
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró okokról (EKR űrlap),
- Az eljárást megindító felhívásban előírt M.1). alkalmassági követelmény igazolása.
6. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§ (2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
7. Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltakra.
8. Az eljárást megindító felhívás által nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadóak.
9. Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. FAKSZ: Kiss Adrienn (00883) dr. Szabó-Gothard Máté (00952)
11. Az ajánlatok értékelési szempontja: legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint. Értékelés módszere: 1., 2., 3. értékelési szempont: fordított arányosítás, 4. értékelési szempont pontkiosztás. Valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
12. Ajánlatkérő előírja ajánlattevő számára szakmai ajánlatként az árrészletező táblázat kitöltését és az ajánlata részeként való benyújtását a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. Amennyiben Ajánlattevő a szakmai ajánlatát nem nyújtja be az ajánlata részeként, Ajánlatkérő az ajánlatot hiánypótlás kibocsátása nélkül a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a táblázat sorai nem módosíthatóak!
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges