Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.24.
Iktatószám:4832/2021
CPV Kód:22900000-9
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:1139 Budapest, Teve utca 4-6.;1139 Budapest, Teve u.4-6.;1151 Budapest, Bogáncs utca 12.;1139 Budapest, Teve utca 4-6.;1139 Budapest, Teve utca 4-6.;1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: 15720890251
Postai cím: Teve Utca 4-6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyene Tímea
Telefon: +36 19994075
E-mail: gyeneti@kr.police.hu
Fax: +36 19994075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000307152021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000307152021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Különböző típusú biztonsági okmányok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000307152021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre) lézergravírozással: 5000 db
2. rész: Fegyverviselési engedély (Gáz- és riasztófegyver viselésére) lézergravírozással: 15 000 db
3. rész: Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány: 600 db
4. rész: Magánnyomozó igazolvány: 1000 db
5. rész: Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány: 500 db
6. rész: Személy- és vagyonőr igazolvány hozzávaló műanyag tokkal: 35 000 db
Az egyes termékek pontos paramétereit a kiegészítő közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: KKD) részeként kiadott műszaki leírások tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fegyvertartási engedély (szervezetek részére enged
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre) lézergravírozással: 5000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított……… naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Fegyverviselési engedély (Gáz- és riasztófegyver v
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u.4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Fegyverviselési engedély (Gáz- és riasztófegyver viselésére) lézergravírozással: 15 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított ………naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1151 Budapest, Bogáncs utca 12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3.rész: Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány: 600 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított ………naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Magánnyomozó igazolvány
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4.rész: Magánnyomozó igazolvány: 1000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított ………naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5.rész: Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány: 500 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1  Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított ………naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

II.2.1) Elnevezés:
Személy- és vagyonőr igazolvány hozzávaló műanyag
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22900000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6.rész: Személy- és vagyonőr igazolvány hozzávaló műanyag tokkal: 35 000 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szállítási határidő (a Szakszolgálat által kiadott gyártási engedély igazolt kézhezvételétől számított ………naptári nap) (minimum 30 maximum 60 naptári nap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egységár (Ft/db) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) c) pont alapján (legjobb ár-érték arány) értékeli.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki esetében a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 63. (1) bek. b) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum – figyelemmel a Kbt. 114.§ (2) bekezdésében foglaltakra – nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében a megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
Az ajánlatkérő a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból ellenőrzi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltak szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére valamint a Kbt. 64. §-ra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján rendelkezzen a megajánlott termékek leírásával és termékenként 1-1 db mintapéldányával.
A benyújtott mintapéldány(ok) műszaki jellemzői(k)ben nem térhet(nek) el az ajánlatban bemutatott, nyertesség esetén átadásra kerülő termék(ek)től.
Ajánlatkérő ezúton is felhívja ajánlattevő (közös ajánlattevő) figyelmét, hogy a mintapéldány(ok)at nem az EKR-en keresztül, hanem Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani személyes (ajánlattevő képviselője általi vagy postai vagy futárszolgálattal történő) kézbesítés útján! A termékleírást Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására EKR-en keresztül szükséges benyújtani.
Mintapéldány(ok) benyújtásával kapcsolatos információk:
Cím: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztály
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 54. - Skylight City irodaház
II.emelet 4. számú iroda
Átvevő személy: Gyene Tímea
A mintapéldányokat zárt csomagolásban, minden rész tekintetében külön csomagolásban kell benyújtani. Ajánlattevő a csomagoláson tüntesse fel a cég nevét, székhelyét, az eljárás tárgyát és arra vonatkozó információt, hogy a mintaterméket melyik rész alkalmasságának igazoláshoz nyújtja be.
Igazolás: Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy megfelel az Ajánlati felhívásban előírt M1) alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti termékleírás és termékenként 1-1 db mintapéldány az alábbiak szerint:
1.rész: Fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre) lézergravírozással
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
2. rész: Fegyverviselési engedély (Gáz- és riasztófegyver viselésére) lézergravírozással
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
3. rész: Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
4. rész: Magánnyomozó igazolvány
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
5.rész: Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
6.rész: Személy- és vagyonőr igazolvány hozzávaló műanyag tokkal
A mintapéldányoknak nem szükséges rendelkeznie a műszaki leírásban szereplő nyomtatott adattartalommal.
A termékleírásokat olyan részletezettséggel kell benyújtani, amelyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel a műszaki leírásban szereplő követelményeknek.
Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó mintapéldány nem az EKR rendszeren keresztül kerül benyújtásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a benyújtott termékleírások és mintapéldányok alapján a megajánlott termékek nem felelnek meg a Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek az alábbiak szerint:
1.rész: Fegyvertartási engedély (szervezetek részére engedélyezett lőfegyverekre) lézergravírozással
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
2. rész: Fegyverviselési engedély (Gáz- és riasztófegyver viselésére) lézergravírozással
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
3. rész: Fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
4. rész: Magánnyomozó igazolvány
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
5.rész: Vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
6.rész: Személy- és vagyonőr igazolvány hozzávaló műanyag tokkal
- a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak való megfelelősége;
- biztonsági elemek megfelelősége (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek)
A benyújtott mintapéldányok vizsgálatára a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Közbeszerzési Osztályának hivatalos helyiségében, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértő Intézet hivatalos helyiségében, valamennyi minta beérkezését követően a bizottsági tagok jelenlétében kerül sor a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtását követően az erre felkért Ajánlattevők vonatkozásában. A minták vizsgálatát a bizottság tagjaitól független, de műszaki szakértelemmel rendelkező személyek (minimum 2 fő) fogják elvégezni úgy, hogy a mintákat a vizsgálat előtt a bizottság elnöke – a vizsgálatot végző személy távollétében – jegyzőkönyvezve sorszámozza oly módon, hogy abból a vizsgálatot végző személy ne állapíthassa meg, mely ajánlattevő terméke. Ajánlatkérő a vizsgálatról jegyzőkönyvet készít. A vizsgálat során a mintapéldányok megfelelősége a műszaki leírás minden előírására vonatkozóan külön-külön végrehajtásra kerül.
A mintapéldányok ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
- szemrevételezéssel kerül vizsgálatra a kártyaokmányok megnevezésének, színének és sorszámozásának megfelelősége;
- méréssel kerül megállapításra a kártyaokmányok mérete, formátuma;
- szemrevételezéssel kerül vizsgálatra a kártyaokmányok tartalmi követelményei a jogszabályban előírtaknak megfelel;
- biztonsági elemek (alapanyag, festék, grafikai védelmi elemek, nyomtatástechnika, sorszámozás, additív védelmi elemek) vizsgálatát a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértő Intézet végzi.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65. § (6) – (7) és (11) bekezdéseire.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó – áfa nélküli – szerződéses értéke. Mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a, minimum 10 000 Ft/nap, maximum az érintett termékek nettó ellenértékének 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér: alapja: a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó értéke mértéke: a hibásan teljesített termékek vételárának 15 (tizenöt) %-a.
Nem teljesülés, valamint 15 napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a szerződést Vevő azonnali hatállyal felmondhatja, illetve teljesítés hiányában a szerződéstől elállhat. Ez esetekben Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó szerződéses ár 15 %-a. Vevő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.
A jótállás időtartama a Termék gyártója által biztosított időtartam, de minimum 24 hónap.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Eladó szabályszerűen benyújtott számlája alapján Vevő fizetési kötelezettségét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint, átutalással teljesíti.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési –és kötbérfeltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. §-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: Lásd Az ajánlati biztosíték befizetése rovatban
A befizetés helye: ORFK Előirányzat-felhasználási számla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10023002-01451715-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték mértéke részenként: 1.rész:30 000Ft; 2.rész:90 000Ft;3.rész:10 000Ft;4.rész:10 000Ft;5.rész: 10 000Ft;6.rész:50 000Ft;
Az ajánlati biztosíték teljesíthető átutalással az AK számlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélkül és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvény biztosítással. Az Ajánlati Biztosítéknak már az ajánlattételi határidő lejártakor bizonyíthatóan rendelkezésre kell állni ajánlatkérő számláján. Közös AT-nek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlat érvénytelen, amennyiben az AT az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Banki átutalás esetén a közleményben kérjük feltüntetni az adott rész megjelölését!
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
A módszert, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a KKD tartalmazza.Szállítási határidő súlyszám: 20; Ajánlati ár súlyszám:80.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: a) Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b) Az EKR rendelet 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az Ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c) A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.
d) Az ajánlatok értékelése minden rész tekintetében a Kbt. 76. (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint történik. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A módszert, mely alapján ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányúnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.
e) Az ajánlat benyújtásának követelményeit a KKD tartalmazza.
f) Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti..
g) AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
h) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
i) Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a Kbt. 44.§ szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk.2:47.§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
j) Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
k) AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az AT-k műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását.
l) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
m) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) és (2a) bekezdésére.
n) Ajánlatkérő hivatkozik az EKR Rendelet 11.§ (4) bekezdésére, valamint a Kbt. 35. § (2a) és a 65. § (12) bekezdéseire.
o) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 13.§-ra.
p) Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőre az EKR rendelet 15. § (1) bekezdése irányadó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
q) Az EKR-rel kapcsolatos rendszerinformációval a rendszer üzemeltetője a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Ügyfélszolgálata a helpdesk@nekszt.hu e-mail címen, valamint a +361 465 8899 telefonszámon áll rendelkezésre munkanapokon 8:00-16:00 óra között.
r) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeleteinek rendelkezéseit kell figyelembe venni.
s) Nyertes ajánlattevőnek az áru elkészültéről minden esetben az ORFK kapcsolattartóját Bodnár Erika ra. és Csolák Tímea r. alezredes (e-mail cím: bodnare@orfk.police.hu, csolakt@orfk.police.hu, telefon: 06-1-443-55-99) kérjük értesíteni.
Ajánlatkérő az 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt 30 naptári napot ért.
További benyújtandó dokumentumok:
t) Ajánlattevő nyújtsa be Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlapon töltendő ki).
u) A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§(6) bekezdésben foglaltakra - átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
v) Ajánlattevő nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
w) Ajánlattevő nyújtson be nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megfelel a 86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt előírásoknak. (EKR űrlap)
x) Ajánlattevő nyújtsa be a KKD17.4.18 pont szerinti nyilatkozatokat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges