Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.29.
Iktatószám:5060/2021
CPV Kód:64200000-8
Ajánlatkérő:Budapest Környéki Törvényszék
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Környéki Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: 15311409242
Postai cím: Thököly Út 97-101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fogarasi Erzsébet
Telefon: +36 14676211
E-mail: fogarasie@budapestkornyekit.birosag.hu
Fax: +36 15503936
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000313522021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000313522021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Távközlési szolgáltatás - Szigetszentmiklós JB
Hivatkozási szám: EKR000313522021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Virtuális alközponti szolgáltatás beszerzése a Szigetszentmiklósi Járásbíróság részére az alábbiak szerint:
Összesen 80 mellék biztosítása virtuális alközponti technológiával, VoIP rendszerrel, webes admin. felülettel, IVR-rel (automata alközponti funkcióval), szolgáltatói tulajdonú alapkészülékekkel, meglévő hívószámokkal, 3 csengetési(hívó) csoporttal.
Szolgáltatás bővítésének lehetősége összesen 88 mellékig.
Igényelt szolgáltatások:
80 db alap készülék, legalább az alábbi paraméterekkel:
- 132x64p monokróm kijelző
- POE és 220 V-os tápellátás
- 10/100/1000Mbit/s Ethernet interfész
- Készülék switch port
- 3 résztvevős konferencia kezelés
- 2 programozható funkciógomb
Alközponti funkciók:
- Hívás tartás
- Hívásátadás
- Hívásátvétel
- Hívásátvételi csoportok
- Hívás várakoztatás
- Hármas konferencia
- Hívás parkolás
- Főnök-titkári funkció
- Hangposta
- Telefonkönyv
- Készülék nyomógombok szabad programozása
- Hívószám felülbírálás
- Szelektív híváskezelés funkció a beérkező hívások kezelésére. Adott tartományból, vagy egyedi telefonszámról érkező hívások megfelelő kezelése (elutasítás, átirányítás, megkülönböztetett csengőhang).
Alközponti kiegészítő funkciók:
- IVR: legalább 5 szintű
- Csengetési csoport: párhuzamos vagy soros csengetés
- Számhordozás (meglévő hívószámok) esetén az aktívan nem használt számok tartalékolásának lehetősége. Igény esetén a tartalékolt számok átirányítása
- Meglévő, de nem publikus hívószámok IVR-re irányításának lehetősége
Web-admin. felület:
- IVR beállítás
- Üdvözlőszöveg feltöltés lehetőség
- Híváscsoportok-, hívásátvételi csoportok kezelése
- Mellék beállítási lehetőségek: nevek, jogosultságok, főnök-titkári funkció, átirányítások, hívószám felülbírálás, szelektív híváskezelés, gyorshívó gombok
- Központi telefonkönyv adminisztráció
A szolgáltatáshoz szükséges internet szolgáltatás:
-menedzselt bérelt vonali internet, szimmetrikus, legalább 20MBit/s sávszélesség, legalább 99 % rendelkezésre állás.
A szolgáltatáshoz szükséges internetet a telefonszolgáltatást biztosító szolgáltatónak saját hálózatán kell biztosítania. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy az internet szolgáltatás hibaelhárítása, adminisztrációja, illetve minden az internethez kapcsolódó feladat a telefonszolgáltatást biztosító szolgáltatón keresztül kell, hogy történjen (minden egy kézben elv)
Internet szolgáltatás esetén a beszédforgalom számára megfelelő minőségi paramétereket (sávszélesség, késleltetés, késleltetés változás) szükséges biztosítani a telefonok és a szolgáltató által üzemeltetett központi SIP szerverek között.
Az alközpont szolgáltatás havi díja tartalmazzon havi egy programozási/módosítási díjat.
A meglévő hívószámokat (kapcsolási számokat) a műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés során a 2003. évi C. törvény, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet és a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
További részletek a műszaki leírásban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az igényelt szolgáltatás egy komplex szolgáltatási egységet képez, ezért műszaki és költséghatékonysági szempontokra tekintettel nem ésszerű a beszerzés részekre bontása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Távközlési szolgáltatás - Szigetszentmiklós JB
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 64200000-8
További tárgyak:64214200-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Virtuális alközponti szolgáltatás beszerzése a Szigetszentmiklósi Járásbíróság részére az alábbiak szerint:
Összesen 80 mellék biztosítása virtuális alközponti technológiával, VoIP rendszerrel, webes admin. felülettel, IVR-rel (automata alközponti funkcióval), szolgáltatói tulajdonú alapkészülékekkel, meglévő hívószámokkal, 3 csengetési(hívó) csoporttal.
Szolgáltatás bővítésének lehetősége összesen 88 mellékig.
Igényelt szolgáltatások:
80 db alap készülék, legalább az alábbi paraméterekkel:
- 132x64p monokróm kijelző
- POE és 220 V-os tápellátás
- 10/100/1000Mbit/s Ethernet interfész
- Készülék switch port
- 3 résztvevős konferencia kezelés
- 2 programozható funkciógomb
Alközponti funkciók:
- Hívás tartás
- Hívásátadás
- Hívásátvétel
- Hívásátvételi csoportok
- Hívás várakoztatás
- Hármas konferencia
- Hívás parkolás
- Főnök-titkári funkció
- Hangposta
- Telefonkönyv
- Készülék nyomógombok szabad programozása
- Hívószám felülbírálás
- Szelektív híváskezelés funkció a beérkező hívások kezelésére. Adott tartományból, vagy egyedi telefonszámról érkező hívások megfelelő kezelése (elutasítás, átirányítás, megkülönböztetett csengőhang).
Alközponti kiegészítő funkciók:
- IVR: legalább 5 szintű
- Csengetési csoport: párhuzamos vagy soros csengetés
- Számhordozás (meglévő hívószámok) esetén az aktívan nem használt számok tartalékolásának lehetősége. Igény esetén a tartalékolt számok átirányítása
- Meglévő, de nem publikus hívószámok IVR-re irányításának lehetősége
Web-admin. felület:
- IVR beállítás
- Üdvözlőszöveg feltöltés lehetőség
- Híváscsoportok-, hívásátvételi csoportok kezelése
- Mellék beállítási lehetőségek: nevek, jogosultságok, főnök-titkári funkció, átirányítások, hívószám felülbírálás, szelektív híváskezelés, gyorshívó gombok
- Központi telefonkönyv adminisztráció
A szolgáltatáshoz szükséges internet szolgáltatás:
- menedzselt bérelt vonali internet, szimmetrikus, legalább 20MBit/s sávszélesség, legalább 99 % rendelkezésre állás.
A szolgáltatáshoz szükséges internetet a telefonszolgáltatást biztosító szolgáltatónak saját hálózatán kell biztosítania. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy az internet szolgáltatás hibaelhárítása, adminisztrációja, illetve minden az internethez kapcsolódó feladat a telefonszolgáltatást biztosító szolgáltatón keresztül kell, hogy történjen (minden egy kézben elv).
Internet szolgáltatás esetén a beszédforgalom számára megfelelő minőségi paramétereket (sávszélesség, késleltetés, késleltetés változás) szükséges biztosítani a telefonok és a szolgáltató által üzemeltetett központi SIP szerverek között.
Az alközpont szolgáltatás havi díja tartalmazzon havi egy programozási/módosítási díjat.
A meglévő hívószámokat (kapcsolási számokat) a műszaki leírás tartalmazza.
A teljesítés során a 2003. évi C. törvény, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet és a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt garantált szimmetrikus sávszélesség (Mbit/sec min. 20 Mbit/sec max. 100 Mbit/sec) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 95
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1./ II.2.5. A nettó ajánlati ár alszempontjai és azok súlyszáma: 1.1. Alközpont szolgáltatás havi díja (nettó Ft) - súlyszám: 50 1.2. Helyi/Helyközi hívásirány forgalmi díja (nettó Ft/perc) - súlyszám: 5 1.3. Belföldi mobil hívásirány forgalmi díja (nettó Ft/perc) - súlyszám: 14 1.4. Belföldi távolsági hívásirány forgalmi díja (nettó Ft/perc) - súlyszám: 10 1.5. Nemzetközi I. forgalmi díj (nettó Ft/perc) - súlyszám: 1 1.6. Internet szolgáltatás havi díja (nettó Ft) - súlyszám: 5 1.7. Mellékbővítés havi díja (Ft/db) - súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdésének megfelelően előírja a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró ok
érvényesítését.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek ajánlatában – elektronikus űrlap kitöltése útján – nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján az ajánlattevőnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikus űrlap kitöltése útján nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a Kbt. 41. § (4) bekezdése szerinti elektronikus dokumentumba foglalt formában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban elektronikus űrlap kitöltése útján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése együttesen értelmezendő, ajánlattevő – ilyen irányú – nyilatkozattételi kötelezettsége nem duplikálódik.)
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésének megfelelően nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) is irányadó.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem kerül előírásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem kerül előírásra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetén igazolható az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével. A Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A Korm. rendelet 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelően a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. A Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése irányadó. A Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdése, továbbá 69. § (11a) bekezdése az eljárásban irányadó. Az igazolási módok részletes leírása az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő [illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevők együttesen, a Kbt. 65. §(7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetre támaszkodás esetét is ideértve], ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett olyan szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1 éves időtartamú, összesen legalább 40 melléket kiszolgáló virtuális alközponti szolgáltatás teljesítésére vonatkozott;
A referencia előírásnak való megfelelőség a mellékek száma tekintetében egy vagy több referenciával is igazolható.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet és ÁSZF szerint. Meghiúsulási kötbér: a szerződés Szolgáltató érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért felelős 1.000.000,- Ft. További részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét kell, hogy képezze.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét az igazolt teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Az eljárásban a Kbt. 27/A. §-a és a felhívás VI.2) pontja is irányadó.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az eljárásban a Kbt. 135. § (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése is irányadó.
További részletek és irányadó jogszabályok a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződésnek nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet általi teljesítését
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés során a 2003. évi C. törvény, a 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet és a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet irányadó. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattétel határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár szempont valamennyi alszempontja: fordított arányosítás, Vállalt garantált szimmetrikus sávszélesség (Mbit/sec min. 20 Mbit/sec max. 100 Mbit/sec) esetén arányosítás a legkedvezőbb/legkedvezőtlenebb szinthez viszonyítva
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1./ Az ajánlattevő köteles az igényelt szolgáltatásokra vonatkozó hatályos Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) az ajánlata részeként benyújtani (elektronikus elérhetőségi útvonal megadása nem elegendő!).
2./ Az Ajánlatkérő előírja, hogy az EKR-ben csatolt dokumentumokat – kivéve azon nyilatkozatokat melyek az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre állnak – pdf formátumban kell benyújtani. Az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre álló nyilatkozatokat az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni és benyújtani. A Kbt. 41/A. § (1)-(5)
bekezdése, valamint a 47. § (2a) bekezdése a közbeszerzési eljárásban irányadó.
3./ Az ajánlattevőnek külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát azon alkalmassági követelmények tekintetében, amelyeknél az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban vagy az előminősítési rendszerében - a KR 28. § (3) bekezdése vagy a 37. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest - szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az Ajánlatkérő a szigorúbban meghatározott alkalmassági követelményekre kifejezetten utal a felhívás III.1.3) M1) pontja szerinti feltétel vonatkozásában.
4./ Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésének megfelelően a szerződéskötés feltétele a nyertes ajánlattevő Áht. 55. § szerinti átláthatósági nyilatkozata.
5./ Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján nem biztosít
újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági
szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6./ Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot NEM alkalmazza.
7./ Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (5) bekezdésében foglaltakkal a bírálat során élni kíván.
8./ Az ajánlatban NEM kell megjelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.
9./ További részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
10./ FAKSZ: dr. Fónagy Tímea 00417
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges