Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/20
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.01.29.
Iktatószám: 1457/2021
CPV Kód: 71240000-2
Ajánlatkérő: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 1. ép.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szállodai szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: CDHT Hotel Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34473784
Postai cím: Vérhalom Utca 12-16. 13019/0/I/1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szöllősi Péter Mihály
Telefon: +36 203893626
E-mail: tihany@cdht.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012142021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012142021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szállodai szolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tihanyi hotel bontásának tervezői feladatai
Hivatkozási szám: EKR000012142021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő célja a „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – Nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” című pályázati felhívás keretében benyújtott, KSZK-NKSZ: 036/2019 azonosítószámmal nyilvántartott és támogatásban részesített projekt keretében a Tihanyi Kastélyszálló és Tréning Központ Hotel megvalósítása (továbbiakban: Beruházás). A Beruházás keretében szüksége a meglévő épületek bontása. Nyertes ajánlattevő feladata a bontási munkákhoz kapcsolódó tervezői feladatok ellátása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tihanyi hotel bontásának tervezői feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. 1. ép.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen eljárás eredményeként a bontás kivitelezéséhez szükséges teljeskörű tervdokumentáció elkészítése a nyertes ajánlattevő feladata a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet szerint.
A Kastély épület helyi védelemmel műemléki értékként került nyilvántartásba vételre, erre figyelemmel a bontási tervezési, engedélyezési eljárást csak az alábbi épületek tekintetében kell lefolytatni.
Bontandó épületek:
- Park Hotel: bruttó szintterület: (1870 + 4 x 729) = 4786 m2 (5 szint)
- Személyzeti szálló: bruttó szintterület: 467 m2
- Raktárak: bruttó szintterület: 140 m2
- Apartmanok: bruttó szintterület: 128 m2
Részlegesen bontandó épületek:
- Gépészeti épület: bruttó szintterület: 775 m2
A gépészeti épületben található a transzformátor állomás. A trafó helyiséget, a kapcsoló helyiséget, és azt körülvevő falakat, födémet meg kell őrizni a statikai szempontok figyelembevételével és a rendeltetésszerű TRAFÓ üzemeltetés biztosításának figyelembevételével. Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel tervezői egyeztetés szükséges, melyről írásbeli jegyzőkönyvet kell felvenni, és a jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni a tervdokumentációt.
Összes bontandó bruttó szint terület: 6296 m2
Nyertes ajánlattevő feladta a tervezői művezetés a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli építészeti tervezői többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb további 36 hónap) 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés b, g)-k) m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az igazolásokat már az ajánlatban kéri benyújtani a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapon, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a K.r. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban meghatározottaknak megfelelő tartalommal.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról (EKR űrlapon), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 69. § (2)-(9) bekezdés nem irányadó.
A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlat részeként benyújtani.
A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdés értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján ajánlatában szükséges benyújtani az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolásokat az alábbiak szerint.
M1. Az ajánlattevő A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 6 év (72 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait a Kr. 23. § szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
e) a saját teljesítés arányát.
A Kr. 21. § (3a) bek b) pontja alapján, ha ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § és a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.
M2. A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján Ajánlattevő azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük ismertetésével igazolja alkalmasságát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra;
- amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember nyilatkozatát arról, hogy a jogosultságot melyik évben szerezte meg és a jogosultság igazolását, valamint szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni,
- amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen, valamint a szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem teljesített az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) olyan tervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amelynek összességében legalább 4 000 m2 bruttó szintterületű, legalább 3 szintes épület bontására vagy építésére vonatkozó tervezési feladat volt a tárgya, és amely bontásra vagy építésre vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta.
Az M1. alkalmassági követelmény egy szerződéssel teljesíthető.
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljesítésbe nem von be, legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal vagy az É- teljes körű tervezői / korábban É1 jogosultsággal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az alkalmazott kötbér típusok: késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A teljesítésre a Kbt. 135. § (1), (6), és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései irányadók. Előleg: nincs.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (11) bek. alapján a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerint késedelmi kamat és külön jogszabály szerinti költségátalány megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A. §-t.
A számla kiállítására, továbbá az Áfa megfizetésére a kiállításkor hatályos jogszabályok az irányadóak. A kifizetésre vonatkozó feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az elektronikus árlejtés lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Továbbiak a Közbeszerzési dokumentumokban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/02/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontásidőpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - azajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont alszempontjai - fordított arányosítás, 2. részszempont alszempontjai – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
2. Az Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
3. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
4. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
5. AK konzultációt nem tart, de helyszíni bejárát tart. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart a felhívás megjelenését követő 2. hét szerdai napján 11.00 óra kezdettel a (cím: 8237 Tihany Klebelsberg Kuno utca 1. főbejárat), amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon ugyanezen időpontban. A helyszíni bejárás regisztrációhoz kötött, mely regisztrációt a helyszíni bejárás napját megelőző munkanap 10.00 óráig kell megküldeni az EKR-ben (egyéb kommunikáció eljárási cselekmény). A helyszíni bejárás részletes szabályait az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. AK előírja az ajánlatban EKR űrlapon a Kbt. 66. § (6) bekezdés és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti információk feltüntetését (nemleges tartalommal is).
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően.
9. A IV.2.5) pontban a kötöttség kezdő időpontja az EKR technikai sajátossága miatt került meghatározásra, de valójában a 30 nap az árlejtés lezárultától számítandó.
10. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
11. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy annak tényéről EKR űrlapon szükséges nyilatkozni az ajánlat benyújtásakor.
12. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 17896943, e-mail: witzrt@witzrt.hu.
13. FAKSZ: Berei Szandra – 01031
14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
15. AK az alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
16. AK felhívja a figyelmet, hogy az M.2.alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek szerződés kötésig rendelkeznie kell az alkalmassági követelményben szereplő, érvényes jogosultsággal és ezt a teljesítés során végig fenn kell tartani.
17. A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
18. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
19. Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le. Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 108. § (3) bekezdésében foglaltakat és az eljárás során az ajánlati ár (1. értékelési részszempont) vonatkozásában árlejtést folytat le.
20. Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 18 000 000 Ft/év összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel és legalább 10 000 000 Ft/káresemény összegű általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítással. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés megkötésekor igazolni szükséges, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.
21. Részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő egy bontásra irányuló építési beruházáshoz kapcsolódó tervek elkészítésére kíván szerződni, mely beszerzési tárgy mind szakmailag mind az egyértelmű felelősség miatt megköveteli, hogy minden részét ugyanaz az ajánlattevő készítse el, így ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/01/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges