Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/198
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.10.13.
Iktatószám:20051/2021
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Helyrajzi száma: 15010/2.;Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út Helyrajzi száma: 15010/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
Telefon: +36 42524524
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275832021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001275832021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Jégkorszak eszközbeszerzés 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001275832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nyíregyházi Állatpark részére eszközbeszerzés 2 részben.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Elektromos járművek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út
Helyrajzi száma: 15010/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 darab elektromos teherszállító autó
2 darab 2 személyes platós golfautó
1 darab 29 személyes , elektromos városnéző kisvonat
A részletes specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, amely szerint ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a közbeszerzési eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

II.2.1) Elnevezés:
Erőgép, traktor beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyházi Állatpark 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói út
Helyrajzi száma: 15010/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab Kis teljesítményű,minimum 58 LE, vontatásra alkalmas alacsony felépítményű erőgép (traktor)
1 darab billenős pótkocsi
A részletes műszaki specifikációt a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, amely szerint ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a közbeszerzési eljárásban nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k),m) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a Kbt. 114/A. § , valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)- k) m) pontjában foglalt kizáró okok hiányáról. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A.§ (4), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 65.§ (12) bekezdéseiben foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész vonatkozásában:
M/1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján (a 321/2015. (X30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra figyelemmel) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, közbeszerzés tárgya szerinti árubeszerzéseinek ismertetése az alábbi tartalommal: megjelölve legalább a teljesítés idejét [kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap)], a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, az alkalmasság megítélése szempontjából releváns mennyiségét, nyilatkozatot az előírás és
szerződésszerű teljesítésről, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben a referenciát konzorciumi formában teljesítették, a referencia igazolására a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21/A.§-ára.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész vonatkozásában: M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – , legalább 1 db elektromos gépjármű eladására vonatkozó referenciával.
2. rész vonatkozásában: M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített – , legalább 1 db univerzális felhasználású erőgép és annak vontatmányának eladására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész tekintetében irányadó előírások:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbér: nettó vételár, mint vetítési alap 1%-a/nap, de legfeljebb a vetítési alap 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: nettó vételár 20 %-a. A nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Ajánlatkérő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni.
Ajánlatkérő jogosult az elismert kötbér és a kártérítés összegét a nyertes ajánlattevő számlájával szemben beszámítani.
Jótállás: a nyertes ajánlattevő által megajánlott gépjárműtípus gyártója által biztosított gyártói garancia időtartamának megfelelően.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az eszközbeszerzés Modern Városok Program keretében nyújtott támogatásból valósul meg utófinanszírozással, a "Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének kormányzati forrásból történő támogatása" elnevezésű projektből. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő 1 db (darab) végszámla benyújtására jogosult.
A szerződésszerűen kiállított és leigazolt számlák kiegyenlítése a kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/10/25 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikus ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatok bontása az EKR Rend.15.§-ának (2)bek. és a Kbt.68.§ (1),(1b) és (1c) bek-ei alapján az EKR-ben történik.A bontás
időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.68.§(4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az Ak részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:


VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4) További információk:
1. Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelően. Közb.dok.elérése: Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bek megf az elj. dokt. EKR rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei (M.1,) és annak előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
3. AK jelen közb eljt. az EKR rendelet alapján elektronikus úton bonyolítja. Vmennyi elj. cselekm. lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, zip, xls. AK felhívja AT-k figyelmét az EKR rendelet 11. § (1)-(4) és (7) és a 15. § (1) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 41/A.§ (1)-(6), Kbt. 69.§ (11a), Kbt. 65.§ (12) Kbt. 35.§ (2a) és a Kbt. 68.§-ban foglaltakra.
4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:dr. Kovács Ádám László lajstromszám: 00499
5. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány szempont alapján történik. (Kbt.76.§(2)bek. c)pontja).
6. Az ajánlathoz csatolni kell:
-Felolvasólap
-NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
-NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (adott esetben csatolható)
- NYILATKOZAT a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontokban meghatározott kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat
- NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
- NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek.
- NYILATKOZAT alkalmassági követelményekre vonatkozóan
- NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek.
- NYILATKOZAT üzleti titokról
- Adott esetben az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdés második fordulata alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan kötelezettségvállalását tartalmazó - joghatás kiváltására alkalmas formában kiállított – okirat, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
- Az ajánlattevő képviselőjének és adott esetben az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya vagy aláírás-mintájának egyszerű másolata (nem magyarországi székhelyű gazdasági szereplő esetén a letelepedése szerinti országban elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum azok vonatkozásában, akik az ajánlatot aláírják).
Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (amennyiben ajánlattevőt nem a képviseletre jogosult személy képviseli a közbeszerzési eljárásban, így a nyilatkozatok aláírása során is).
- Nyilatkozat közös ajánlattételről (adott esetben)
- Együttműködési megállapodás (adott esetben)
-Meghatalmazás közös ajánlattétel esetén
- NYILATKOZAT fordításról
- Fordítások (adott esetben)
- Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás (adott esetben)
- Nyilatkozat referenciáról vagy referenciaigazolás
- Eszközlista specifikációval (specifikációs adatlap)
7. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Az eljárásban részt vett ajánlattevő részére az Ajánlatkérő a Kbt. 45.§(1) bekezdése szerinti iratbetekintés tekintetében dönthet úgy, hogy az iratbetekintést elektronikus úton biztosítja olyan módon, hogy az adott dokumentum(ok)at elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg az érintett ajánlattevő részére.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik.
Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- Ajánlatkérő a jelen eljárás során ésszerű határidő alatt a kiegészítő tájékoztatások megadása esetében: a kérés benyújtására az ajánlattételi határidő lejárta előtti legkésőbb 5. napot, a kiegészítő tájékoztatás megadására legkésőbb a 3. napot érti.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges