Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/131
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.09.
Iktatószám: 13119/2021
CPV Kód: 32322000-6
Ajánlatkérő: Magyar Corvin-lánc Testület
Teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Back és Rosta Információ-biztonsági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Corvin-lánc Testület
Nemzeti azonosítószám: 18999503242
Postai cím: Hermina Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Krisztina
Telefon: +36 301799065
E-mail: titkarsag@corvinlanc.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.corvinlanc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.corvinlanc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Interaktív videófal beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000543772021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32322000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db új, nagyméretű interaktív videó fal és 1 db új mobil interaktív videó fal, a kapcsolódó új
számítógépes vezérlő rendszerek leszállítása és az azokat működtető új szoftverek telepítése és a nagyméretű interaktív videó fal beépítése és adaptálása a megrendelő igényeihez. Feladat továbbá az Ajánlatkérő által kijelölt, legfeljebb 5 (öt) fős üzemeltető személyzet a telepítésre került eszközök használatára és üzemeltetésére vonatkozó oktatása.
Ajánlatkérő új, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközök beszerzését írja elő. Kizárólag
új - nem használt vagy felújított eszközöket - fogad el ajánlatkérő. A kiállításokon/vásárokon
korábban használt/kiállított bemutatótermékek használt eszközöknek minősülnek.
A) 1 db, új interaktív videó fal:
- az interaktív videó fal aktív hossza (érinthető felület a káva nélkül) nem lehet 4 méternél
rövidebb és 5 méternél hosszabb.
- az interaktív videó fal aktív magassága (teljes érintőfelülete) 1,2 és 1,4 méter közötti kell
legyen, az alsó éle az aktív felületnek a padlótól 1,0 méterre kell legyen (a parapetre ültetve).
- a legalább 12 érintőpont egyidejű interaktív használatát kell lehetővé tennie.
A beépítésre vonatkozó installációs tervet nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően
30 napon belül kell ajánlatkérő részére jóváhagyásra átadni. (részletesen lsd. szerződés-tervezet – különösen 4. pont)
B) 1 db, új interaktív mobil videó fal:
- a legalább 9 érintőpont egyidejű interaktív használatát kell lehetővé tennie.
Az interaktív videó falak műszaki jellemzőit (hardverre és szoftverre vonatkozó elvárásokat) és részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződés-tervezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 67750000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Interaktív videófal beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32322000-6
További tárgyak: 48520000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1146 Budapest, Hermina út 45. Hrsz.: 29772/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új, nagyméretű interaktív videó fal és 1 db új mobil interaktív videó fal, a kapcsolódó új számítógépes vezérlő rendszerek leszállítása és az azokat működtető új szoftverek telepítése és a nagyméretű interaktív videó fal beépítése és adaptálása a megrendelő igényeihez.
Feladat továbbá az Ajánlatkérő által kijelölt, legfeljebb 5 (öt) fős üzemeltető személyzet a telepítésre került eszközök használatára és üzemeltetésére vonatkozó oktatása.
Ajánlatkérő új, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközök beszerzését írja elő. Kizárólag új - nem használt vagy felújított eszközöket - fogad el ajánlatkérő. A kiállításokon/vásárokon korábban használt/kiállított bemutatótermékek használt eszközöknek minősülnek.
***
A) 1 db, új interaktív videó fal:
- az interaktív videó fal aktív hossza (érinthető felület a káva nélkül) nem lehet 4 méternél rövidebb és 5 méternél hosszabb.
- az interaktív videó fal aktív magassága (teljes érintőfelülete) 1,2 és 1,4 méter közötti kell legyen, az alsó éle az aktív felületnek a padlótól 1,0 méterre kell legyen (a parapetre ültetve).
- a legalább 12 érintőpont egyidejű interaktív használatát kell lehetővé tennie.
A beépítésre vonatkozó installációs tervet nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően 30 napon belül kell ajánlatkérő részére jóváhagyásra átadni. (részletesen lsd. szerződés-tervezet – különösen 4. pont)
B) 1 db, új interaktív mobil videó fal:
- a legalább 9 érintőpont egyidejű interaktív használatát kell lehetővé tennie.
Az interaktív videó falak műszaki jellemzőit (hardverre és szoftverre vonatkozó elvárásokat) és részletes feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és a szerződés-tervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Személyi állomány alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata 20
2 2.1. M2.1. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap) 10
3 2.2. M2.2. pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónap, 0-48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár [Ft] / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08630 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Interaktív videófal beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Back és Rosta Információ-biztonsági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14243927143
Postai cím: Stromfeld Aurél Út 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
E-mail: rosta@brisc.hu
Telefon: +36 703215779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14243927143
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67600000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67750000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nagyméretű interaktív videófal és mobil interaktív videófal rendszer hardver és szoftver egységeinek biztosítása, illetve a rendszer támogatását végző szakemberek biztosítása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Back és Rosta Információ-biztonsági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14243927143
Postai cím: Stromfeld Aurél Út 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14243927143

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Back és Rosta Információ-biztonsági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1124 Budapest, Stromfeld Aurél Út 28.
14243927-1-43
Nyertes ajánlattevő:
Back és Rosta Információ-biztonsági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1124 Budapest, Stromfeld Aurél Út 28.
14243927-1-43
Alvállalkozó:
Back&Rosta Information Technology (Shanghai) Ltd.
Kína, Sanghaj, Kanding út 1147, 9. épület, 1002. iroda
913100006915532363
Nagyméretű interaktív videófal és mobil interaktív videófal rendszer hardver és szoftver egységeinek biztosítása, illetve a rendszer támogatását végző szakemberek biztosítása.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges