Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/193
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.06.
Iktatószám:18937/2021
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszín.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:bEcommerce Kft
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:kereskedelem fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Mű
Nemzeti azonosítószám: 24220099241
Postai cím: Kacsa Utca 17.-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://hepa.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://hepa.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: közfeladatot ellátó szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kereskedelem fejlesztés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
E-learning keretrendszer fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000860842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A HEPA képzési tevékenységét, integráltan támogató informatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése és fejlesztése.
1.1. Keretszerződés tárgyát az alábbi szolgáltatási feladatcsoportok ellátása képezi:
I. E-learning keretrendszer (a „Rendszer”)
(i) kialakítása, testreszabása, és felhasználói kézikönyv, valamint egyéb dokumentumok átadása, mint Első Bevezetési Részfeladat;
(ii) a meglévő képzések és felhasználók migrálása az új Rendszerbe, mint Második Bevezetési Részfeladat; és
(iii) próbaüzem és élesítés, mint Harmadik Bevezetési Részfeladat (a három Bevezetési Részfeladat együtt: „Rendszer Bevezetési Szolgáltatás”);
II. Licensz (5 tananyagszerkesztői, 2 admin, felhasználói licensz 1000 db-ig és felhasználói licensz 1001-3000-ig sávosan megadva 500-as léptékben) biztosítása Megrendelő számára (továbbiakban együtt a „Licensz”);
III. a Rendszer üzemeltetése, karbantartása, támogatása, rendelkezésre állás, szerver biztosítása, hibajavítás, szükség esetén verzióváltás és szakértői, illetve fejlesztési szolgáltatás havi 4 órás keret („Havi Fejlesztési Alapkeret”) erejéig (a szolgáltatások együtt „Support Szolgáltatás”);
IV. A Műszaki Leírás szerint előre nem ismert, eseti feladatok, köztük fejlesztési szolgáltatások elvégzése, Egyedi Megrendelés alapján, ott megjelölt határidőben. („Egyedi Megrendelés”);
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27929135 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Elearning keretrendszer fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.) illetve az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. E-learning keretrendszer kialakítása, testreszabása, terméktámogatási szolgáltatás 12 hónapra
A kialakítandó keretrendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények a következők: tegye lehetővé a tanulási-tanítási funkciókon túl a Tin Can API kompatibilis digitális oktatási tartalmak kezelését és a teljes képzésmenedzsmentet. Továbbá a jelen képzési rendszerben megtalálható tananyagok és felhasználók integrálása az új rendszerbe. Multi-tenant képesség támogatása. A képzési tevékenység valamennyi kapcsolódó részterületére kínáljon megoldást úgy, hogy az oktatást üzemeltetők munkájához elegendő legyen egy szoftver használata.
A rendszerhez olyan technológiát kell alkalmazni, amely asztali és mobil eszközökön is használható. Ajánlott technológiák: php, mysql, esetleg valamelyik keretrendszer használata.
Nem funkcionális követelmények
A keretrendszerrel szemben támasztott nem funkcionális követelmények a következők. Az új rendszer a felhasználók számára legyen egyszerűen, könnyen használható, legyen használható asztali gépen, laptopon, tableten és okostelefonon egyaránt. A rendszer internet alapú technológiákra épüljön, nemzetközi szabványoknak megfelelő megoldásokat alkalmazzon.
Felhasználói követelmények
A felhasználók a rendszert az elterjedt modern internet böngészők, a Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox bármelyikét (min. 3) használva, interneten keresztül érjék el a szabványos azonosítást követően. A tartalommegjelenítés az internet böngészőn kívül semmilyen kiegészítő programot nem igényelhet. A tablet, mobiltelefon esetén elfogadott megoldás a saját applikáció használata is.
Rendszer követelmények
Felhasználói oldal
Számítógép: Minden olyan számítógép megfelel, amelyen támogatott operációs rendszer, böngésző fut (Windows, Linux vagy macOS)
Mobiltelefon, tablet:
A minimum támogatott operációs rendszerek:
• Android Pie (9), API level 28
• iOS 10.3.4 14G61
Biztonsági megkötések
Feleljen meg a következő jogszabályoknak:
• Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
Elvárások:
• a „felhő” helyszíne nem lehet az Európai Unió területén kívül
• a felhőszolgáltatások mindhárom életciklusa (beüzemelés, működés és a szolgáltatás megszüntetésére) nyomon követhető, dokumentálható legyen.
• Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
• a felhőszolgáltató (adatfeldolgozó) saját céljaira, még a szolgáltatásoptimalizálásra sem, használhatja a felhőben tárolt adatokat;
• évenkénti audit, melyben megállapítható, hogy a felhőszolgáltatás adatkezelésre vonatkozó megállapodását mennyiben alkalmazzák a felek a gyakorlatban.
• az adatok továbbítása harmadik fél részére nem megengedett, csak megfelelő biztonsági intézkedések mellett kivitelezhető. Az érzékeny adatokat titkosítani kell.
• megfelelő felhasználói hozzáférés menedzsment és a naplózási technikák (kereshető naplófájlok, amelyeket csak a szükséges ideig őrzik, védve őket az illetéktelen módosításoktól stb.) biztosítása a megrendelő részére.
Egyéb műszaki elvárások
• Az e-learning rendszer motorjaként Moodle LTS változatot kell használni
• Szabványos interface-en szükséges kommunikálnia a Moodle-nek és a kapcsolódó alkalmazásnak (keretrendszernek).
• A rendszernek alkalmasnak kell lennie a jelenleg működő rendszerből származó adatok átvételére.
Továbbiakban a KD-ban.
II.– Meglévő képzések és felhasználók migrálása az új rendszerbe
Képzések száma (jelenleg 23 db képzés, cca. 700 felhasználó), jelenlegi adatok migrálása (log adatok). Jelenleg létező e-learning rendszer, a megbízó által átadott minden adata.
III. 5 tananyagszerkesztői, 2 admin, felhasználói licensz 1000 db-ig és felhasználói licensz 1001-3000-ig sávosan megadva 500-as léptékben
IV. Rendszer üzemeltetése és terméktámogatás
Feladatok a rendszertámogatási tevékenyég körében:
- a Műszaki Leírásban meghatározott szintű hibaelhárítási feladatok ellátása,
- a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint alkalmazásüzemeltetési feladatok elvégzése,
- az üzemeltetett szoftver szolgáltatási szintjének teljesítése 99,5%-os rendelkezésre állással,
V. A keretrendszer továbbfejlesztésének fejlesztői óradíja
Feladatok a szerver biztosítás keretében:
Az on premise megoldásnak is képesnek kell lennie virtualizált környezetben működnie.
Jelenleg a Docker Swarm, Kubernetes megoldások on premise környezetben nem támogatottak.
Preferált az egy virtuális szerveres megoldás (VMware), Enterprise Linux környezeten (CentOS, Debian, RHEL).
Szoftverkörnyezet frissítés minimum negyed évenként.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.3. alkalmassági feltétel szerinti szakember szakmai többlettapasztalata  10
2 Az ajánlattevő vállalja a nemzetközi információbiztonsági szabványoknak való megfelelést (igen/nem)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: átalányár, havidíj,óradíj II.2.13. pont szerint / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
megnevezés egység súlyszám
I. szolgáltatási csomag (szerződéstervezet 8.1.1. pont) Rendszer Bevezetési Szolgáltatás, mely magába foglalja a meglévő képzések és felhasználók migrálását is [_] Ft + ÁFA átalányár - súlyszám 40
II. szolgáltatási csomag (szerződéstervezet 8.1.2. pont) Licensz [_],- Ft + ÁFA/átalány havidíj szerződés tervezet szerint - súlyszám 15
III. szolgáltatási csomag (szerződéstervezet 8.1.3. pont) Support Szolgáltatás [_] Ft + ÁFA/átalány havidíj szerződés tervezet szerint. súlyszám 15
IV. szolgáltatási csomag (szerződéstervezet 8.1.4. pont) Egyedi Megrendelés [_],- Ft + ÁFA/átalány óradíj súlyszám 10
SZERZŐDÉS IDŐTARTAM II.2.7. PONTHOZ INFORMÁCIÓ
Ajánlatkérő határozott 48 hónapra kíván szerződést kötni a szerződéstervezetben foglaltak szerint, mely időtartam arányos figyelemmel arra, hogy a rendszer kifejlesztését, használatba vételét követően Ajánlatkérő a használatban is stabil környezetet kíván a rendszert használók részére is kialakítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14379 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Elearning keretrendszer fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: bEcommerce Kft
Nemzeti azonosítószám: 12623440243
Postai cím: Alsó Határút 95-109 G ép A lph fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
E-mail: laszlo@becommerce.hu
Telefon: +36 32223366
Internetcím(ek): (URL) www.becommerce.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12623440243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27929135
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27929135
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Rendszerfejlesztés migráció, support
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SILINFO Consulting Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12438684242
Postai cím: Nagy Lajos király Útja 224. fsz. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12438684242

Hivatalos név: bEcommerce Kft
Nemzeti azonosítószám: 12623440243
Postai cím: Alsó Határút 95-109 G ép A lph fszt 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1204
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12623440243

Hivatalos név: HRK Consulting Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10966042241
Postai cím: Bécsi Út 100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10966042241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges