Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/207
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.26.
Iktatószám: 21058/2021
CPV Kód: 45233120-6
Ajánlatkérő: Gyula Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 1. Szent István utca kerékpárút csatlakozás kiépítése (Szentháromság utcánál). 4269; 4270 hrsz. 2. Kiss Ernő utca útburkolat felújítás. 4891 hrsz 3. Sinka István utca útburkolat felújítás. 3377 hrsz. 4. Somogyi B. u. (Ady E. u.-Bacsó B. u. között) 8 db szórtalapos parkoló kialakítása. 4739 hrsz. 5. Honvéd ltp. belső úthálózat útburkolat felújítás. 4199/10 hrsz.;1. Rulikowsky u. (Temesvári u.-Szarkaláb u. között) útburkolat felújítás. 9085/22; 9113/24 hrsz. 2. Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. között) útburkolat felújítás. 9892 hrsz. 3. Mágocsi köz útburkolat felújítás. 3773/7 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUTIZO Kft.;Aszfalt-Közmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyula Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15725503204
Postai cím: Petőfi Tér 3.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 66526870
E-mail: kb_onkormanyzat@gyulaikozuzem.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Belterületi utak felújítása Gyula város területén
Hivatkozási szám: EKR001115022021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gyula város területén belterületi utak felújítása.
1. Szent István utca kerékpárút csatlakozás kiépítése (Szentháromság utcánál).
A Szent István utca kétoldali kerékpárút összekötése 17 méter hosszban a Szent István utca 42. és 63. sz. közötti szakaszon.
17 méter hosszban és 2,3 méter szélességben 20 cm vtg. humuszleszedést és M-1 min. anyagból töltés építést követően megépítésre kerül a pályaszerkezet és az aszfaltos kerékpárút. A kerékpárút mellett mindkét oldalon 1,0 méter szélességben földtöltéssel, tömörítéssel padkarendezés szükséges.
2. Kiss Ernő utca útburkolat felújítás.
Kiss Ernő utcában a Halácsy utcai kereszteződéstől 140 méter hosszban a meglévő aszfalt útburkolat elbontásra kerül, majd a meglévő útalap erősítése szükséges. A megerősített útalapra 5 cm vastag kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg kerül bedolgozásra. Az útburkolat a kezdő és végpont között egységesen 5,5 m-re lesz szélesítve a lentebb szereplő pályaszerkezet megépítésével. Az útpadkát a szelvény szerinti jobb oldalon 1 m szélességben erősített szerkezettel kell kiépíteni 20 cm M56 beépítéssel és geotextília aláterítésével.
3. Sinka István utca útburkolat felújítás.
A Sinka István utca útburkolata 210 méter hosszban és 3 méter szélességben kerül felújításra. 28 méter hosszban a 0+000 – 0+028 szlv. között 5 cm vastagságban meglévő burkolat marása és újraaszfaltozás szükséges. A többi 182 méter hosszúságú szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat elbontásra kerül, majd a meglévő útalap erősítése szükséges. A megerősített útalapra 5 cm vastag kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg kerül bedolgozásra.
4. Somogyi Béla utca (Ady E. u. – Bacsó B. u. között) 8 db szórtalapos parkoló kialakítása
Somogyi Béla utca 12-14. sz. előtt 8 db párhuzamos szórt alapos parkoló kerül kialakításra. A parkolók hossza 5,0 – 5,5 m, parkoló szélesség 2,3 m. A parkolókat beton gerendába rakott kiemelt szegéllyel kell határolni és a felállásokat süllyesztett szegéllyel kell jelölni. A parkoló alatt, a szegély vonalában NA160 DRAIN csövet kell lefektetni geotextíliába burkolva, melyet az Ady utcai meglévő zárt csatornába kell bekötni. A csapadékvizet 32x32 víznyelőkkel kell a DRAIN csőbe vezetni, melyeket a parkolótömbök végeiben kell elhelyezni.
5. Honvéd ltp. belső úthálózat útburkolat felújítás.
A Honvéd lakótelep belső úthálózatának és parkolókinak 538 méter hosszban és 3,0-12,0 méter szélességben történő meglévő aszfalt burkolat marását és újraaszfaltozását, valamint 240 m2 betonlap burkolatú parkoló aszfaltburkolatra való cseréjét kell elvégezni. A burkolatfelújítás során szakaszosan cserélni kell a meglévő kiemelt-, és süllyesztett szegélysort, valamint 8 db akna szintre emelése szükséges.
6. Rulikowski utca (Temesvári u. és Szarkaláb u. között) útburkolat felújítás
A Rulikowski utca Temesvári út és Szarkaláb utca közötti szakaszán 510 méter hosszban és 6,6-11,5 méter szélességben a meglévő útburkolat teljes felületén az aszfalt kopó réteg 5 cm vastagságban lemarásra kerül, erre kerül a kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg. A burkolat felújítása során szakaszosan cserélni szükséges a meglévő süllyesztett szegélysort, valamint 15 db akna szintre emelése szükséges. A Temesvári út 171. sz. Rulikowski utca felőli oldalán szórt burkolatú leálló sávot kell kiépíteni 25 cm vastag FZKA 0/55 beépítéssel és geotextília aláterítésével.
7. Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. között) útburkolat felújítás.
A Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. közötti szakaszán) 630 méter hosszban és 3,5-4,0 méter szélességben a meglévő útburkolat teljes felületén az aszfalt kopó réteg 5 cm vastagságban lemarásra kerül, erre kerül a kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg. A burkolat felújítás során 8 db akna szintre emelése szükséges. Az útburkolat mellett mindkét oldalon 1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban földanyagból padkarendezés szükséges.
8. Mágocsi köz útburkolat felújítás.
A Mágocsi köz útburkolaton a Mágocsi utcai csatlakozástól 126 méter hosszban és 4,0-9,5 méter szélességben történő meglévő beton burkolat marása és újraaszfaltozása valósul meg. A burkolatfelújítás során szakaszosan cserélni kell a meglévő kiemelt-, és süllyesztett szegélysort, valamint 5 db akna szintre emelése szükséges.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervek, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 156137994 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belterületi utak felújítása 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233252-0
45233330-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 1. Szent István utca kerékpárút csatlakozás kiépítése (Szentháromság utcánál). 4269; 4270 hrsz.
2. Kiss Ernő utca útburkolat felújítás. 4891 hrsz
3. Sinka István utca útburkolat felújítás. 3377 hrsz.
4. Somogyi B. u. (Ady E. u.-Bacsó B. u. között) 8 db szórtalapos parkoló kialakítása. 4739 hrsz.
5. Honvéd ltp. belső úthálózat útburkolat felújítás. 4199/10 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Szent István utca kerékpárút csatlakozás kiépítése (Szentháromság utcánál).
A Szent István utca kétoldali kerékpárút összekötése 17 méter hosszban a Szent István utca 42. és 63. sz. közötti szakaszon.
17 méter hosszban és 2,3 méter szélességben 20 cm vtg. humuszleszedést és M-1 min. anyagból töltés építést követően megépítésre kerül a pályaszerkezet és az aszfaltos kerékpárút. A kerékpárút mellett mindkét oldalon 1,0 méter szélességben földtöltéssel, tömörítéssel padkarendezés szükséges.
Pályaszerkezet:
- 3 cm AC-8 (N) 50/70 kopó
- 4 cm AC-11 (N) 50/70 kötő
- 25 cm FZKA 0/55 alap
- 20 cm homokoskavics ágyazat
- M-1 min. feltöltés
2. Kiss Ernő utca útburkolat felújítás.
Kiss Ernő utcában a Halácsy utcai kereszteződéstől 140 méter hosszban a meglévő aszfalt útburkolat elbontásra kerül, majd a meglévő útalap erősítése szükséges. A megerősített útalapra 5 cm vastag kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg kerül bedolgozásra. Az útburkolat a kezdő és végpont között egységesen 5,5 m-re lesz szélesítve a lentebb szereplő pályaszerkezet megépítésével. Az útpadkát a szelvény szerinti jobb oldalon 1 m szélességben erősített szerkezettel kell kiépíteni 20 cm M56 beépítéssel és geotextília aláterítésével.
Pályaszerkezet a meglévő pályatest esetében:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő útalap erősítése (törtbeton, zúzottkő)
Pályaszerkezet a szélesítés esetében:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- 30 cm FZKA 0/55 útalap
- 30 cm 0/80 törtbeton
- geotextília

3. Sinka István utca útburkolat felújítás.
A Sinka István utca útburkolata 210 méter hosszban és 3 méter szélességben kerül felújításra. 28 méter hosszban a 0+000 – 0+028 szlv. között 5 cm vastagságban meglévő burkolat marása és újraaszfaltozás szükséges. A többi 182 méter hosszúságú szakaszon a meglévő aszfalt útburkolat elbontásra kerül, majd a meglévő útalap erősítése szükséges. A megerősített útalapra 5 cm vastag kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg kerül bedolgozásra.
Pályaszerkezet 0+000 – 0+028 szlv. között:
- 5 cm AC-11 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva.
Pályaszerkezet 0+028 – 0+210 szlv. között:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő útalap erősítése (törtbeton, zúzottkő)

4. Somogyi Béla utca (Ady E. u. – Bacsó B. u. között) 8 db szórtalapos parkoló kialakítása.
Somogyi Béla utca 12-14. sz. előtt 8 db párhuzamos szórt alapos parkoló kerül kialakításra. A parkolók hossza 5,0 – 5,5 m, parkoló szélesség 2,3 m. A parkolókat beton gerendába rakott kiemelt szegéllyel kell határolni és a felállásokat süllyesztett szegéllyel kell jelölni. A parkoló alatt, a szegély vonalában NA160 DRAIN csövet kell lefektetni geotextíliába burkolva, melyet az Ady utcai meglévő zárt csatornába kell bekötni. A csapadékvizet 32x32 víznyelőkkel kell a DRAIN csőbe vezetni, melyeket a parkolótömbök végeiben kell elhelyezni.
Pályaszerkezet:
- 5 cm szórt kiékelés
- 20 cm FZKA alapréteg
- 20 cm homokoskavics ágyazat
- geotextília
- 30 cm tömörített altalaj Trρ=90%
5. Honvéd ltp. belső úthálózat útburkolat felújítás.
A Honvéd lakótelep belső úthálózatának és parkolókinak 538 méter hosszban és 3,0-12,0 méter szélességben történő meglévő aszfalt burkolat marását és újraaszfaltozását, valamint 240 m2 betonlap burkolatú parkoló aszfaltburkolatra való cseréjét kell elvégezni. A burkolatfelújítás során szakaszosan cserélni kell a meglévő kiemelt-, és süllyesztett szegélysort, valamint 8 db akna szintre emelése szükséges.
Pályaszerkezete – meglévő burkolat
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő burkolat visszamarva.
Pályaszerkezete – járdalap burkolatú parkoló felújításnál
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- 20 cm FZKA 0/55 útalap
- 20 cm 0/80 törtbeton
- geotextília.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervek, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő szakember útépítési kivitelezésben szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen /nem) 10
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
3 A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Belterületi utak felújítása 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 1. Rulikowsky u. (Temesvári u.-Szarkaláb u. között) útburkolat felújítás. 9085/22; 9113/24 hrsz.
2. Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. között) útburkolat felújítás. 9892 hrsz.
3. Mágocsi köz útburkolat felújítás. 3773/7 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Rulikowski utca (Temesvári u. és Szarkaláb u. között) útburkolat felújítás
A Rulikowski utca Temesvári út és Szarkaláb utca közötti szakaszán 510 méter hosszban és 6,6-11,5 méter szélességben a meglévő útburkolat teljes felületén az aszfalt kopó réteg 5 cm vastagságban lemarásra kerül, erre kerül a kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg. A burkolat felújítása során szakaszosan cserélni szükséges a meglévő süllyesztett szegélysort, valamint 15 db akna szintre emelése szükséges. A Temesvári út 171. sz. Rulikowski utca felőli oldalán szórt burkolatú leálló sávot kell kiépíteni 25 cm vastag FZKA 0/55 beépítéssel és geotextília aláterítésével.
Pályaszerkezet:
- 5 cm AC-11 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva.

2. Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. között) útburkolat felújítás.
A Kisvasút utca (Széchenyi u. - Kinizsi u. közötti szakaszán) 630 méter hosszban és 3,5-4,0 méter szélességben a meglévő útburkolat teljes felületén az aszfalt kopó réteg 5 cm vastagságban lemarásra kerül, erre kerül a kiegyenlítő réteg és az új 5 cm aszfaltréteg. A burkolat felújítás során 8 db akna szintre emelése szükséges. Az útburkolat mellett mindkét oldalon 1,0 méter szélességben 10 cm vastagságban földanyagból padkarendezés szükséges.
Pályaszerkezet:
- 5 cm AC-11 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő burkolat, kopóréteg visszamarva.

3. Mágocsi köz útburkolat felújítás.
A Mágocsi köz útburkolaton a Mágocsi utcai csatlakozástól 126 méter hosszban és 4,0-9,5 méter szélességben történő meglévő beton burkolat marása és újraaszfaltozása valósul meg. A burkolatfelújítás során szakaszosan cserélni kell a meglévő kiemelt-, és süllyesztett szegélysort, valamint 5 db akna szintre emelése szükséges.
Pályaszerkezet:
- 5 cm AC-11 (N) 50/70 kopó
- 5 cm zúzottkő kiegyenlítő réteg (FZKA 0/20)
- meglévő beton burkolat visszamarva

Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervek, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő szakember útépítési kivitelezésben szerzett építésvezetői szakmai tapasztalattal rendelkezik (igen /nem) 10
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
3 A jótállási időszak tartamán belül bármely, a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi kijavításának megkezdési időpontja a bejelentést követően (minimum 2 munkanap, maximum 5 munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Belterületi utak felújítása 1. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74401165
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96062494
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Útépítési részmunkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11041939204
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Belterületi utak felújítása 2. rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Aszfalt-Közmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10275780204
Postai cím: Temesvári Út 212 9043
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: aszfaltkozmu@gmail.com
Telefon: +36 309959652
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10275780204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 82833844
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60075500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Kopp Export-Import Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11041939204
Postai cím: Dobozi Út 7
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11041939204

Hivatalos név: Aszfalt-Közmű Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10275780204
Postai cím: Temesvári Út 212 9043
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10275780204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2021/09/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges