Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/212
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.03.
Iktatószám: 21633/2021
CPV Kód: 72212000-4
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: IT Sense Informatikai szolgáltató és kereskedelmi kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pere Attila
Telefon: +36 705050008
E-mail: pere.attila@bfk.hu
Fax: +36 17896943
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ERP licencek, support szolgáltatás, testreszabás
Hivatkozási szám: EKR000949332021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Rendszertámogatási (support) szolgáltatás a „16.0” verziószámú vagy későbbi verziójú Microsoft Dynamics 365 Business Central Pénzügyi moduljainak zavartalan rendelkezésre állásához legfeljebb 24 hónapon keresztül.
A szerződés alapján a nyertes ajánlattevő feladata a Microsoft Dynamics 365 Business Central Pénzügyi moduljainak használatához szükséges licencek biztosítása.
A support tevékenység magában foglalja az Ajánlatkérő által használt Microsoft Dynamics 365 Business Central Pénzügyi moduljainak vonatkozásában a szoftverkövetést, Help-Desk biztosítását, hibakezelés feladatok ellátását 24 hónapon keresztül, valamint egyedi testreszabás elvégzését az ártáblázat, és a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A közbeszerzés Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás keretösszege: nettó 18.739.076 ,- Ft.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal arra, hogy első ütemben 11 db licenc (6 db Dynamics 365 Business Central Essential és 5 db Dynamics 365 Business Central Team Member, mely licencek már Megrendelő tulajdonát képezik, azaz a lehívási kötelezettség a support szolgáltatásra vonatkozik) vonatkozó a szerződés időbeli hatályának végéig tartó support szolgáltatás megrendelésére, valamint a licencekhez kapcsolódó egyedi testreszabás igénybevételére összesen 50 mérnöknap mennyiségben.
Ajánlatkérő a licenc mennyiségét a rendszer felhasználóinak számával egyenlőnek tekinti.
A keretmegállapodás keretösszegének teljes és egyenletes kimerítésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18739076 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: ERP licencek, support szolgáltatás, testreszabás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzés „16.0” verziószámú vagy későbbi verziójú Dynamics 365 Business Central-ra irányul.
5 db Dynamics 365 Business Central Essential licenc /Licenc1/, („16.0” verziószámú vagy későbbi verziójú)
15 db Dynamics 365 Business Central Team Member licenc /Licenc2/,(„16.0” verziószámú vagy későbbi verziójú)
11 db Licenc1-re vonatkozó 24 hónapos a műszaki leírásban meghatározott support tevékenység,
20 db Licenc2-re vonatkozó 24 hónapos a műszaki leírásban meghatározott support tevékenység,
74 mérnöknap egyedi testreszabás.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 6 db Licenc1-gyel és 5 db Licenc2-vel már rendelkezik.
Ajánlatkérő a licenc mennyiségét a rendszer felhasználóinak számával egyenlőnek tekinti, a licenszszám a rendszer felhasználóinak tervezett száma, mely a kötelezően lehívandó elemek alapján 11 licenc azaz 11 fő.
A felhasználói számot rendszert jellemző objektív paraméternek tekinti Ajánlatkérő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésben résztvevő M2.2) alkalmasság körében bemutatott szakember alkalmasság követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0–24 hónap) 10
2 2. A teljesítésben résztvevő M2.3) alkalmasság körében bemutatott szakember alkalmasság követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (0-24 hónap) 10
3 3. „Kritikus hiba” javításának megkezdése a bejelentésétől számítva megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs által, óraszámban megadva (min. 6 - max. 48) 15
4 4. „Közepes hiba” javításának megkezdése a bejelentésétől számítva megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatárs által, óraszámban megadva (min. 6 - max. 120) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 5-9. nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az ár értékelési szempont bontásban:
5. Dynamics 365 Business Central Essential licenc; nettó Ft/db; súlyszám: 5
6. Dynamics 365 Business Central Team Member licenc; nettó Ft/db; súlyszám: 5
7. Dynamics 365 Business Central Essential licenc support; nettó Ft/db/hó; súlyszám: 10
8. Dynamics 365 Business Central Team Member licenc support; nettó Ft/db/hó; súlyszám: 10
9. Egyedi testreszabás; nettó Ft/mérnöknap; súlyszám: 20

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15700 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ERP licencek, support szolgáltatás, testreszabás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IT Sense Informatikai szolgáltató és kereskedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: 13412858208
Postai cím: Cseresznye Sor 29
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: Akos.horvath@it-sense.hu
Telefon: +36 305525433
Internetcím(ek): (URL) Www.it-sense.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13412858208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18739076
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18739076
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: 10 %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: „AL” nyelv és fejlesztőkörnyezethez, az Extension 2.0-hoz, valamint a .NET fejlesztői környezethez kapcsolódó feladatok.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: IT Sense Informatikai szolgáltató és kereskedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: 13412858208
Postai cím: Cseresznye Sor 29
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13412858208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/11/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges