Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/34
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.18.
Iktatószám:2524/2021
CPV Kód:79311000-7
Ajánlatkérő:Oktatási Hivatal
Teljesítés helye:A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.;A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.;A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság;Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság;Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59119304
Postai cím: Szalay Utca 10-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Antoni Richárd
Telefon: +36 13743235
E-mail: antoni.richard@oh.gov.hu
Fax: +36 13742477
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oktatas.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
EFOP3.2.15 Felmérésvezetés és szervezés (1365)
Hivatkozási szám: EKR000996152020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében”
1. rész:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében az országos idegen nyelvi felmérésekhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. Mérési alkalmak száma: 1440 mérési alkalomszám 900 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 3 óra.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
2. rész:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében az idegen nyelvi felmérésekhez, azon belül is a kis és nemzetiségi nyelvek digitális próbaméréséhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. Mérési alkalmak száma: 160 mérési alkalomszám 100 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 3 óra.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
3. rész:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében a médiaműveltség felméréshez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél. Mérési alkalmak száma: 880 mérési alkalomszám 550 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 4,5 óra.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.


II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39687360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Idegennyelvi mérés (1)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak:79311200-9
79320000-3
80410000-1
80340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében az országos idegen nyelvi felmérésekhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél.
Mérési alkalmak száma: 1440 mérési alkalomszám 900 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő. Egy mérési alkalom időtartama: maximum 3 óra
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó) 10
2 3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 0 alkalom, max. 20 alkalom) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kis és nemzetiségi nyelvek (2)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak:79311200-9
79320000-3
80410000-1
80340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében az idegen nyelvi felmérésekhez, azon belül is a kis és nemzetiségi nyelvek digitális próbaméréséhez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél.
Mérési alkalmak száma: 160 mérési alkalomszám 100 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő.
Egy mérési alkalom időtartama: maximum 3 óra
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó)  10
2 3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 0 alkalom, max. 20 alkalom) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Médiaműveltség (3)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79311000-7
További tárgyak:79311200-9
79320000-3
80410000-1
80340000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A produktumok átadás-átvételének teljesítési helyszíne: Ajánlatkérő székhelye (1055 Budapest, Szalay utca 10-14), a feladatok elvégzése: Magyarország egész területén.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében kifejlesztésre kerülő természettudomány, idegen nyelv és médiaműveltség felmérések kapcsán felmérés vezetési és szervezési feladatok ellátása. Ezek közül jelen beszerzési rész keretében a médiaműveltség felméréshez kapcsolódó felmérésvezetési és szervezési feladatok ellátásának biztosítása a cél.
Mérési alkalmak száma: 880 mérési alkalomszám 550 iskolában, amelytől negatív irányba a szerződés teljesítésének időtartama alatt maximum 30%-kal eltérhet ajánlatkérő.
Egy mérési alkalom időtartama: maximum 4,5 óra
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérési koordinátor (M.1.a) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, max. 12 hó) 10
2 3. M.1. alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő felmérésvezető (M.1.b) többlettapasztalata felmérési alkalmakban (min 0 alkalom, max. 20 alkalom) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-2017-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19190 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Idegennyelvi mérés (1)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: robert.schumann@szociometrum.hu
Telefon: +36 205195517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31104000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21706560
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében –
Műszaki leírás 4. és 15. pont.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kis és nemzetiségi nyelvek (2)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: robert.schumann@szociometrum.hu
Telefon: +36 205195517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3903307
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4464000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében –
Műszaki leírás 4. és 15. pont.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17236137
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11543376202

Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Médiaműveltség (3)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: robert.schumann@szociometrum.hu
Telefon: +36 205195517
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21062800
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13516800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A minimum alkalmassági követelményeken túli, a feladatok ellátásba bevonni kívánt további felmérésvezetők esetében –
Műszaki leírás 4. és 15. pont.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
E-mail: info@oktfull.hu
Telefon: +36 209274770
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: "SZOCIOGRÁF" Piac- és Közvéleménykutató Intézet Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17236137
Postai cím: Nagy Jenő Utca 12
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7624
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11543376202

Hivatalos név: Szociometrum Társadalomtudományi Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55349677
Postai cím: Tóga Utca 12. 3. em 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23831988241

Hivatalos név: OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23331127
Postai cím: Futórózsa Utca 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23755347242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a felhívásban rögzítette: "Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás 3. részét a
Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja az alábbi szabályok alkalmazása mellett. Amennyiben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtott ajánlattevő megajánlásához szükséges mértékben a fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a többletfedezet bevonásáról szóló döntése alapján Ajánlatkérő legkésőbb az összegezés kiküldéséig támogatásiszerződés-módosítást, vagy változásbejelentést nyújthat be, illetve kezdeményezheti a költségek átcsoportosítását a szükséges többletfedezet biztosítása érdekében. Ajánlatkérő az eljárást a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 75.§ (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben az eredményhirdetés időpontját megelőzően már megszületett döntés alapján elutasításra kerül a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igénye, vagy alacsonyabb összegben kerül jóváhagyásra, és a szükséges fedezethez a különbözetet Ajánlatkérő egyéb
forrásból nem tudja biztosítani. Amennyiben ajánlatkérő a fentiek ellenére a 3. részben megköti a szerződést, úgy felhívja a figyelmet, hogy a - fenti feltételekre figyelemmel - amennyiben az eredményhirdetés időpontjáig nem születik döntés a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igénye elfogadásáról, Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki a nyertes ajánlathoz szükséges többletfedezet biztosítására vonatkozó támogatásiszerződés-módosítás, vagy változásbejelentés, illetve költség-átcsoportosítás jóváhagyását vagy egyéb forrásból történő biztosítását.
Ez esetben a szerződés hatályba lépésének napja a szükséges többletforrás biztosítása vonatkozásában a támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igény elfogadásáról szóló döntés kézhezvételét vagy az egyéb forrás bevonásáról szóló döntést követő 3. munkanap. A döntés írásban történő kézhezvételéről Ajánlatkérő nyertes Ajánlattevőt haladéktalanul értesíti.
Amennyiben a 3. részben a szükséges többletfedezet vonatkozásában a támogatásiszerződés-módosítást, vagy változásbejelentést, illetve a költségek átcsoportosítását nem hagyják jóvá, vagy azt kisebb mértékben hagyják jóvá, vagy ajánlatkérő egyéb forrásból azt nem biztosítja, vagy annak biztosításáról nem születik döntés az összegezés kiküldését követő 90. naptári napig vagy a műszaki leírásban meghatározott első átadás-átvételi cselekmény határidejéig, a vállalkozási szerződés nem lép hatályba a szerződő felek között, az minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a (támogatási szerződés módosítására vagy változásbejelentésre, illetve a költségek átcsoportosítására vonatkozó igényt elutasító vagy alacsonyabb összegben jóváhagyó, illetve ajánlatkérő egyéb forrásból történő nem biztosítására vonatkozó) írásbeli döntés kézhezvételének napján, de legkésőbb az összegezés kiküldését követő 90. naptári napon."
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges