Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/35
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.19.
Iktatószám:2824/2021
CPV Kód:22315000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Földügyi Központ
Teljesítés helye:Nemzeti Földügyi Központ: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GeoIQ Imaging kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgat
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48641201
Postai cím: Bosnyák Tér 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Balázs
Telefon: +36 14604008
E-mail: balazs.pinter@nfk.gov.hu
Fax: +36 14676716
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nfk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Minisztérium vagy egyéb nemzeti hatóság
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgat
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Űrfelvételek beszerzése – 2. időablak
Hivatkozási szám: EKR001401512020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Magyarország teljes területére vonatkozó multispektrális űrfelvételek szállítása 2020.07.01 – 2020.08.15 közötti időablak szerint. Az űrfelvételek készítésének Magyarország teljes területére kell kiterjednie.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 30950000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése – 2. időablak
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22315000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Nemzeti Földügyi Központ: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az adott időintervallumban készült archív felvételeket is elfogad, amennyiben azok megfelelnek a műszaki leírásban előírtaknak.
Az űrfelvételek által lefedett terület meghatározása: Magyarország teljes területe, 93 034 km2.
Magyarország határain túli területeket is tartalmazó elfogadott felvételek esetében az országhatáron belüli területet kell a lefedett terület számításánál figyelembe venni.
Az űrfelvételek készítési ideje (időablak): 2020. 07. 01. - 2020. 08. 15.
PARAMÉTEREK
• Az űrfelvételeknek az időablakra vonatkozóan legalább 5 db, az optikai tartományba eső spektrális sávot, ezen belül 1 db Blue (kék): 465- 515 nm, 1 db Green (zöld): 513 - 549 nm, 1 db Red (vörös): 650 - 680 nm, 1 db Red Edge (vörösél): 697 - 713 nm valamint 1 db NIR (near-infrared, közeli infravörös): 845 - 885 nm sávot kell tartalmaznia.
• Az űrfelvételek (mint végtermék) terepi felbontása a nadírpontban valamennyi multispektrális sáv esetében: legalább 3,7 m. Az űrfelvételek eredeti felbontásához képest a végtermék előállításához alkalmazott újramintavételezés mértéke nem haladhatja meg a 20%-ot.
• A felvételezés pásztázási sávszélessége: legalább 24 km.
• A kitekintési szög: maximum 30°.
• Feldolgozottsági szint: „Level 1A”, „Level 1B”, „Primary” vagy „Basic” szint, amelyen
o elvégzésre kerültek a szenzor optikája által okozott optikai torzítások korrekciói,
o elvégzésre került a sávok egymáshoz igazítása (ko-regisztráció),
o még nem történt meg a felvételezés jellegzetességeiből (pl. terepi egyenetlenségek) adódó geometriai eltérések korrekciója,
o a felvételek lehetnek ortorektifikáltak és UTM vetületbe illesztettek,
o lehetővé teszi a végfelhasználó által, az RPC (Rational Polynomial Coefficients) eljárással történő geometriai előfeldolgozást,
o lehetővé teszi a légkör tetején mért (top of atmosphere, ToA) radiancia számítását,
• Az egyenkénti felvételek felhőborítása maximum 40%.
• A szerződés teljesítése, a kifizetendő ellenszolgáltatás számítása szempontjából ennek megfelelően csak a legfeljebb 40%-os felhőborítottságú felvételek számítanak elfogadottnak.
• A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a felhőborítás számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
• A legfeljebb 40%-os felhőborítottságú felvételeknek Magyarország területének legalább 95%-át le kell fedni mind a két időablak vonatkozásában, a következők szerint:
o A felvételeknek csak az érdemi távérzékelt adatot tartalmazó részét lehet figyelembe venni a lefedett terület számításánál, az adathiányos részeket („NoData”, „Black Fill”) ki kell hagyni a számításból.
o Az egyes felvételek által lefedett terület számításánál a konkrét felhőborítottság nem releváns, amennyiben a felvétel egyébként megfelel a 40%-ot meg nem haladó felhőborítottság kritériumának.
o A lefedettséget geometriailag kell érteni, vagyis az időablakon belül több felvétel (országhatáron belüli, érdemi távérzékelt adatot tartalmazó része) által lefedett területek is csak egyszer számítanak.
o A legfeljebb 20%-os felhőborítottságú felvételeknek Magyarország területének legalább 80%-át le kell fedni az időablak vonatkozásában.
• Formátum: National Imagery Transmission Format (NITF), GeoTiff multispektrális;
• Radiometriai felbontás: 12 bit.
Szállítás módja: FTP vagy HTTP(S)
A szállítás időpontja: A szállítási szerződés megkötésétől, illetve az űrfelvételek rendelkezésre állásától számított legkésőbb 5. munkanap.
További információ a műszaki leírásban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részajánlat-tétel kizárásának az indoka: Ajánlatkérőnek egy időablakon belül csak egyfajta űrfelvételt áll módjában elfogadni, az időablakon belüli további részajánlattétel biztosítása nem lehetséges, távérzékelési szakmai okok következtében. Amennyiben további részajánlattétel biztosítására is sor kerülhetne az időablakon belül, az űrfelvételek feldolgozása, ill. használata nem lenne egységes és ez jelentősen megnehezítené, adott esetben el is lehetetlenítené az űrfelvételek megfelelő felhasználását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00238 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Űrfelvételek beszerzése – 2. időablak
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GeoIQ Imaging kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54236354
Postai cím: Kakashegy Utca 56
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
E-mail: kakonyi@geoiq.hu
Telefon: +36 309310626
Internetcím(ek): (URL) www.geoiq.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598970213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30950000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GeoIQ Imaging kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54236354
Postai cím: Kakashegy Utca 56
Város: Pilisszentkereszt
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2098
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26598970213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges