Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1210/2022
CPV Kód: 90513000-6
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Nyertes Ajánlattevő átvevő telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Gyöngyi
Telefon: +36 302778274
E-mail: tothgyon@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestikozmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012762022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000012762022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2205 Kevert csomagolási hulladék előkezelése
Hivatkozási szám: EKR000012762022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90513000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K2205 Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert csomagolási hulladék - 15 01 06 HAK – előkezelésére (válogatás, bálázás), kapcsolódó szállítási és egyéb szolgáltatási feladatok végrehajtása
VI.3) pont folytatása:
27) Ajánlatkérő szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb szerződéskötésig be kell nyújtania típusvizsgálati tanúsítványok és mérlegek hitelesítésre vonatkozó bizonylatok egyszerű másolatát, valamint, annak igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, amelyek igazolják, hogy a hídmérlegek a nyertes Ajánlattevő saját tulajdonában vagy egyéb jogviszony keretében állnak rendelkezésre (pl: bérelt vagy lízingelt). Tulajdon esetén például eszköznyilvántartás, vagy számla, vagy leltár egyszerű másolata, egyéb rendelkezésre állási jogcím esetén: szerződés vagy előszerződés egyszerű másolata. Nyertes ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok igazolják, hogy az ajánlatban ismertetett telephelye(ke)n a szolgáltatás nyújtásához szükséges, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt saját tulajdonában, vagy egyéb jogviszony keretében rendelkezésére álló, pl. bérelt vagy lízingelt 2 db min. 60 tonnás hitelesített hídmérleg rendelkezésre fognak állni.
Fenti dokumentum(ok) rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjára benyújtja fenti dokumentumo(ka)t.
A hitelesítéssel kapcsolatos irányadó jogszabályok: A Mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 (X. 9.) Kormányrendelet, valamint a 19/2016 (VI. 17.) NGM rendelet.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K2205 Kevert csomagolási hulladék előkezelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90513000-6
További tárgyak: 90514000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyertes Ajánlattevő átvevő telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Közszolgáltatás keretében gyűjtött kevert csomagolási hulladék - 15 01 06 HAK – előkezelése (válogatás, bálázás), kapcsolódó szállítási és egyéb szolgáltatási feladatok ellátása nettó 1 900 000 000,- Ft keretösszeg erejéig, 2023. június 30-ig a műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-a összértékű megrendelés kiadására kötelezettséget vállal.
Tájékoztató jellegű mennyiség 2022. évre (2020. évi mennyiségi adatok alapján): 21 210 730 kg
Tájékoztató jellegű (várható) mennyiség 2023. I. negyedévétől 9.210.000 kg.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a tájékoztató jellegű mennyiségektől Ajánlatkérő a szerződés teljesítés során eltérhet.
Ajánlatkérő a kevert csomagolási hulladékot arra a hulladék átvevő telephelyre -telephelyekre- szállítja be, amelyet Ajánlattevő az ajánlatában megjelöl.
Nyertes ajánlattevő feladata a beszállított kevert csomagolási hulladékok fogadása, tárolása, a haszonanyagok a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban részletezettek szerinti leválogatása, a válogatott frakciók elkülönített kezelése, értékesítésre történő kiszállításig történő tárolása, a válogatási maradék hulladék - HAK 19 12 12 - Ajánlattevő saját üzemeltetésű eszközével történő beszállítása Ajánlatkérő Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 2039 Pusztazámor, Külterület hrsz: 073 alatti telephelyére, vagy az Ajánlatkérő Fővárosi Hulladékhasznosító Mű 1151 Budapest, Mélyfúró u. 10-12. telephelyére, egyéb az Ajánlatkérő által üzemeltetett a Műszaki leírás V.2. pontjában megjelölt hulladék tárolására alkalmas telephely, amely Ajánlatadó telephelyétől nem helyezkedik el távolabb, mint a Ajánlatkérő által üzemeltetett FHHM, és PRHK telepehelyek.
A Nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 10 000 000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
A Kbt. 54.§ alapján ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
— az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett HUF: 10401093-49564956-57501033 (IBAN: HU08 1040 1093 4956 4956 5750 1033 SWIFT: OKHBHUHB) számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás számát, az adott rész megnevezését (K2205 kevert csomagolási hulladék) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja,
— pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve készfizető kezességvállalással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát, illetve készfizető kezességvállalást, vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállasnak, vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/03/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja szerint értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. § (5) bekezdésére, mivel az ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségű és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg
Ár szempont megnevezése: Megajánlott szolgáltatói díj (nettó Ft/kg).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában - a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén -a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8.§ és a 12- 16.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében -a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívás esetén- az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót a nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának előzetes igazolása érdekében, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, azaz a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében szereplő gazdasági szereplők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében és 31. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével igazolhatják.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok tekintetében a „Kr.” 1. § (7) bek. az irányadó.
Szakmai tevékenységre vonatkozó megfelelőség:
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
SZ.1/Ajánlattevőnek (és/vagy minden, a teljesítésbe bevont alvállalkozónak) be kell nyújtania a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pontja, a 321/2015.(X.30.) Korm. rend 26.§ (1) bek. b) pontja és (3) bek. alapján közbeszerzés tárgya szerinti HAK 15 01 06 kódú hulladék előkezelésére, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti HAK 19 12 12 kódú hulladék azállítására vonatkozó érvényes – szerződés teljes időtartamára vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedélyének egyszerű másolati példányát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdésében foglaltakra. Irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek., valamint a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolása a formanyomtatvány IV. rész alfa szakasz kitöltésével tehető meg.
Szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/ Ajánlattevőnek (és/vagy minden, a teljesítésbe bevont alvállalkozónak) a tevékenység végzéshez a szerződés teljes időtartamára HAK 15 01 06 azonosító kódú hulladékra vonatkozó legalább 22.000 tonna/év mennyiségre érvényes előkezelésre (válogatás, bálázás), valamint HAK 19 12 12 azonosító kódú hulladékra vonatkozó legalább 13.200 tonna/év mennyiségre érvényes szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkeznie.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet (Kr) 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§ alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz formanyomtatvány IV. részének α (alfa) szakaszának kitöltését. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
P.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő saját vagy jogelődje a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részét kell benyújtania. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az eredménykimutatást ajánlatkérő ellenőrzi, mely esetben annak benyújtása nem kötelező.
Amennyiben ajánlattevő azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban beszámolóval, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján működési ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti (kevert csomagolási hulladék előkezelése (válogatás, bálázás)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozattal kell igazolni, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ajánlattevő az előírt beszámolóval, vagy árbevétellel azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdését kell alkalmazni.
A 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § (5) bekezdésének megfelelő irat benyújtására Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés szerint hívja fel az ajánlattevő(ke)t.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye több mint kettő évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóval azért nem rendelkezik, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas, ha a közbeszerzés tárgya szerinti (kevert csomagolási hulladék előkezelése (válogatás, bálázás)) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (működésének ideje alatt összesen) legalább 630 000 000,- Ft értéket.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmények igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén e gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők közül legalább egynek meg kell felelnie
Az Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és jelen felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia. Az alkalmasság igazolására irányadók a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései is. Ajánlatkérő ezúton hívja fel a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdés rendelkezése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:149. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bek. alapján Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az ajánlatban az EEKD-ot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, azaz egységes európai dokumentumot az ajánlattevő nyújtja be. Az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmény tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-ot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. §-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
M.1/ Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés 21. § (3) bekezdés a) és (3a) bekezdés a) pontjai alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített hulladék előkezeléséből és/vagy válogatásából, vagy válogatást is magában foglaló hasznosításból származó referenciák ismertetését, melynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap megadásával),
- a szerződést kötő másik fél adatait (név, cím)
- a szolgáltatás megnevezését, leírását (legalább a válogatott hulladék HAK kódját) olyan részletességgel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
- az elvégzett szolgáltatás mennyiségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) rendelet 21/A. §-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 24.§ (1) bekezdésben foglaltakra.

Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételt és annak előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) - (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjába történő feladása napjától visszafelé számított (megelőző) 3 év (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szerződésszerűen teljesített legalább 13 000 tonna beszállított mennyiségű 15 01 02 és/vagy 15 01 06 kódú hulladék előkezeléséből és/vagy válogatásából, vagy válogatást is magában foglaló hasznosításból származó referenciával.
A referencia több szerződéssel igazolható.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A fentiek szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az Ajánlattevő számla benyújtására a szerződéstervezetben részletezettek szerint jogosult. Az ellenérték megfizetése, a teljesítésigazolások alapján benyújtott számla ellenében, banki átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Irányadó: Áfa tv. 58. §; Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdés, továbbá a Kbt. 27/A. §-ában és a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak.
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Késedelmes átvétel miatt kötbér:
1. A késedelmi kötbér mértéke 10.000-, Ft/célgép/alkalom. Egy hónapban ezen késedelmi kötbér maximális mértéke (15 db 30 percen túl várakozó célgép esetén) 150.000 Ft/hó. Amennyiben Nyertes ajánlattevő egy hónapban több, mint 15 autó fogadásával késlekedik 30 percnél többet, Ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződést ezen okból felmondani.
2. Amennyiben Nyertes ajánlattevő a jelen szerződés tárgyát képező hulladéko(ka)t az Ajánlatkérő célgépeinek az átvevőhelyre történő megérkezésétől számítva (a Nyertes ajánlattevő telephelyén fennálló műszaki okból) 24 órán belül nem veszi át, a kötbér a 2. naptól kezdődően (24 órán túl) az év minden napjára (munkaszüneti és ünnepnapokat is beleértve) 20.000 Ft/nap. Egy hónapban ezen késedelmi kötbér maximális mértéke 300.000 Ft/hó.
Amennyiben Nyertes ajánlattevő egy hónapban több, mint 15 autó fogadásával késlekedik 24 óránál többet, Ajánlatkérő jogosulttá válik a szerződést ezen okból felmondani.
Az 1.és 2. pontban hivatkozott késedelmi kötbér együttesen nem kerül alkalmazásra.
Hibás teljesítési (Mennyiségi) kötbér:
1. Amennyiben az Ajánlatkérő által Nyertes ajánlattevőnek átadott hulladék tárgyhónap végi feldolgozatlan készletszintje meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap hónapvégi készlet mennyiségének és a tárgyhónapban beszállított bruttó hulladék mennyiség összegének a 20%-át, Nyertes ajánlattevő hibás teljesítési (mennyiségi) kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 10 000 Ft/tonna/hó.
A számítás módja a szerződéstervezetben kerül részletezésre.
2. Amennyiben a tárgyhavi válogatási maradék-hulladék vizsgálatának eredményéről Nyertes ajánlattevő által adott nyilatkozatban megjelölt érték 15%-a felett van, úgy Ajánlatkérő a tárgyhavi szolgáltatói díj csökkentésére jogosult a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.
Adatszolgáltatás elmulasztása (napi, havi) miatti kötbér:
Amennyiben Nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben előírt adatszolgáltatásokat határidőre nem teljesíti, akkor Ajánlatkérő az alábbi késedelmi kötbér tételeket érvényesítheti:
• Napi adatszolgáltatási határidő elmulasztása: A határidőt meghaladóan minden megkezdett nap vonatkozásában 30.000 Ft/nap kötbér érvényesíthető, amelynek maximális mértéke 150.000 Ft.
• Havi adatszolgáltatási határidő elmulasztása: A határidőt meghaladóan minden megkezdett nap vonatkozásában 50.000 Ft/nap kötbér érvényesíthető, amelynek maximális mértéke 250.000 Ft.
Meghiúsulási kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése a szerződéstervezetben részletezett okokból meghiúsul vagy Ajánlatkérő a szerződéstől eláll vagy azt felmondja, abban az esetben a szerződés teljes nettó fix keretösszegéből a kifizetésre még nem kerülő érték 20%-a.
Amennyiben a meghiúsulás feltételei a lehívási kötelezettséggel nem terhelt rész teljesítésének ideje alatt következnek be, akkor a meghiúsulási kötbér mértéke a megrendelt, de még nem teljesített mennyiség ellenértékének 20%-a.
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési, valamint a meghiúsulási kötbér a dokumentáció részét képező szerződés tervezetben kerül részletezésre.III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás eredményéről a tájékoztatás, szerződéskötés: Kbt. 79. §, 131. § szerint.
2) Az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő az, aki jelzést küld a jelen felhívás I.3. Kommunikáció pontban megadott elektronikus elérési úton.
3) Hiánypótlás: Kbt. 71.§ szerint. Ajánlatkérő élhet azzal a korlátozással, miszerint nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4) Közös ajánlat benyújtása: a Kbt. 35. §-ban és a dokumentációban előírtak szerint lehetséges.
5) Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) bekezdés és a dokumentáció szerint Felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni.
6) Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
7) Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
8) Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy adott esetben meghatalmazást, a dokumentációban előírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (7) (abban az esetben, ha Ajánlattevő az előírt alkalmasságok igazolása érdekében igénybe kíván venni más szervezetet), a Kbt. 66.§ (2) bekezdés (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) és a (6) bekezdés a) és b) pontjai vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
9) Az ajánlattevőnek az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdés szerint a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek és a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésnek megfelelően kell benyújtani, figyelemmel a 424/2017. Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
10) Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen felhívás, III. 1.2), III.1.3) pontjaiban.
11) Az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján: „A közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével kell lebonyolítani. A Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha e törvény vagy e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.”
12) A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő elektronikus úton az EKR rendszeren keresztül küldi meg az eljárás során.
13) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
14) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseket.
15) Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
16) Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
17) Ajánlattevőnek a dokumentációban előírtak szerint nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, amennyiben igen, a 321/2015. Korm. rendelet 13.§ szerinti iratokat csatolni kell. A nyilatkozat vonatkozásában EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap áll rendelkezésre.
18) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a 321/2015. Korm. rendelet előírja.
19) A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók
20) FAKSZ: Dinócsik Tünde (lajstromszám: 00472), Pákozdyné dr. Bőcz Ildikó (lajstromszám: 00335)
21) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti az ajánlati felhívás II.2.4.pontban előírtak szerint.
22)A részajánlattételi kizárásának indoka:
Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Ajánlatkérő ez alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
23) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésben foglaltak alapján: nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.
A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
24) Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció III.25.) pontja szerinti további dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolnia az ajánlathoz.
25) AK jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm.r. 3/B-§-ában foglaltak értelmében a közszolgáltatók kizárólag a Hivatal jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést, vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy azt a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jóváhagyja. (Kbt. 53. § (5), 75. § (2) a), 131. § (9)).
26) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződés kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárás ütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a II.1.4) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák