Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1265/2022
CPV Kód: 38433000-9
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Teljesítés helye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai Intézet;1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai Intézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308744241
Postai cím: Egyetem Tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matisz Gabriella
Telefon: +36 14116500
E-mail: matisz.gabriella@kancellaria.elte.hu
Fax: +36 12399896
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.elte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.elte.hu/kozbeszerzes
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016472022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016472022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000016472022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés”
1. rész: NMR mágnes és automata mintaváltó (opció: NMR spektrométer mérőképességének fejlesztése)
2. rész: Ultranagy hatékonyságú folyadékkromatográffal összekapcsolható repülési idő tömegspektrométer HDX egységgel
A Szint+ kiválósági program közvetlen céljához az ELTE TTK szintetikus kapacitásának fejlesztési és bővítési folyamataihoz kapcsolódik az analitikai és szerkezeti elemzési lehetőségeket biztosító tömegspektrométer, valamint az NMR készülékhez tartozó mágnes, automata mintaváltó beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NMR mágnes és automata mintaváltó
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés, amelynek tárgya „Analitikai és szerkezetkutatási műszerek beszerzés”
500 MHz-es NMR spektrométer felújítása:
1 darab NMR spektrométer konfiguráció, ami tartalmaz (A) egy 11.74 Tesla terű, aktív árnyékolású, szupravezető NMR mágnest, (B) egy automata mintaváltó egységet oldatminták cseréjére.
A részegységeknek kompatibilisnek kell lenniük a meglevő 500 MHz-es Bruker Avance-III spektrométerrel és az azt vezérlő Windows 7 operációs rendszeren működő TopSpin 3.5 vezérlőszoftverrel.
Valamennyi fent felsorolt részegység legyen kompatibilis az 500 MHz-es Bruker Avance-III spektrométerrel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekt záró határideje módosul, a szerződés időtartama egy alkalommal legfeljebb 45 naptári nappal, legkésőbb 2022. szeptember 14. napjáig meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) a) pontja szerint legalacsonyabb ár szerint történik.
Ajánlatkérő számára a meglévő eszközzel való megfelelő kompatibilitásra tekintettel kizárólag a műszaki leírásban meghatározott áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.
Folytatás II.2.7)
AK a szerződés időtartamaként 150 naptári napot ért azzal, hogy a teljesítésnek legkésőbb 2022. július 31. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: Kompakt nagyfelbontású LC-MS rendsz. HDX egységgel
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., ELTE TTK Kémiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
UHPLC-TOF-MS
Alkalmazási terület: Poláris szerves vegyületek, peptidek és fehérjék tisztaságvizsgálata és nagy pontosságú molekulatömeg-meghatározása.
Részei: Egy darab kompakt felépítésű, asztali repülési idő tömegspektrométer, egy darab folyadékkromatográfiás rendszerrel, valamint adatfeldolgozó munkaállomással.
HDX rendszer
Alkalmazási terület: Tömegspektrométerrel on-line kapcsolva alkalmas fehérjék magasabb rendű szerkezeti jellemzésére pepszines emésztéssel kombinált, hűtés mellett történő folyadékkromatográfiás elválasztással és a mérési eredmények szoftveres feldolgozásával.
Részei: Egy darab kompakt felépítésű, nano áramlási sebességet és magas működési nyomást egyaránt támogató, folyadékkromatográfiás rendszer HDX (hidrogén/deutérium cserés) egységgel és adatfeldolgozó munkaállomással.
A HDX rendszer legyen közvetlenül kapcsolható egy Waters Select Series Cyclic IMS tömegspektrométerhez is, a vezérlés, adatgyűjtés és adatfeldolgozás történhessen ezen tömegspektrométer adatgyűjtő munkaállomásáról is, ionmobilitás mód esetén is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Off-axis ion-guide megléte: Beépített off-axis ionvezető, mely lehetővé teszi a semleges részecskék aktív eltávolítását az ionforrás utáni és a TOF előtti részben (igen/nem) 10
2 Ionforrás elrendezése: Kétszeresen 90°-os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a nem ionizálódó részecskék kiszűrését a készülékből (igen/nem) 10
3 Adatbázis alapú szoftver: A szoftver relációsadatbázis alapú, megfelel az elektronikus rekordokra vonatkozó GLP szabályozásnak (igen/nem)  10
4 Kalibrálóanyag ionforrásba juttatási lehetősége: Másodlagos kapillárissal referencia anyag juttatható az ESI forrásba a nagyobb tömegpontosság érdekében. (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekt záró határideje módosul, a szerződés időtartama egy alkalommal legfeljebb 45 naptári nappal, legkésőbb 2022. szeptember 14. napjáig meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempint szerint történik.
Folytatás II.2.5):
(Értékelési szempont – súlyszám – értékelési módszer)
1. Összesen nettó ajánlati ár – 60 – fordított arányosítás
2. Off-axis ion-guide megléte: Beépített off-axis ionvezető, mely lehetővé teszi a semleges részecskék aktív eltávolítását az ionforrás utáni és a TOF előtti részben (igen/nem) – 10 – Pontozás
3. Ionforrás elrendezése: Kétszeresen 90°-os “off-axis” ionforrás, amely lehetővé teszi a nem ionizálódó részecskék kiszűrését a készülékből (igen/nem) – 10 – Pontozás
4. Adatbázis alapú szoftver: A szoftver relációsadatbázis alapú, megfelel az elektronikus rekordokra vonatkozó GLP szabályozásnak (igen/nem) – 10 – Pontozás
5. Kalibrálóanyag ionforrásba juttatási lehetősége: Másodlagos kapillárissal referencia anyag juttatható az ESI forrásba a nagyobb tömegpontosság érdekében. A referenciaanyag pontos tömegének ismeretében a szoftver automatikusan képes utána állítani a minta ESI kapillárison érkező molekulák tömegét, a nagyobb tömegpontosság érdekében. (igen/nem) – 10 – Pontozás
Folytatás II.2.7)
AK a szerződés időtartamaként 150 naptári napot ért azzal, hogy a teljesítésnek legkésőbb 2022. július 31. napjáig meg kell történnie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Irányadó a Kr. 1-7. §-a.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) – (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi közbeszerzési rész esetén az Ajánlattevőnek a Kr.1. § (1) bekezdése és 21. §-a szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített (az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, 72 hónapban megkezdett) legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását megjelölve:
a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap),
a szerződést kötő másik felet (név és székhely),
a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat. A Kr. 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen is megfelelhetnek, azaz elegendő, ha közülük egy megfelel. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától számított 36 hónapban teljesített referenciát az alábbiak szerint:
- az 1. közbeszerzési részben: 1 db 500 MHz-es NMR spektrométer és/vagy más terű, szupravezető mágneses NMR berendezés szállítása;
- a 2. közbeszerzési részben 1 db repülési idő tömegspektrométer és/vagy egyéb tömegspektrométer szállítása
Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek: Kbt. 135.§, Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.
1. rész:
AT 1 db számla benyújtására jogosult. AK előleget biztosít. Az előleg mértéke 30%.
2. rész:
AT 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. AK előleget nem biztosít.
Valamennyi közbeszerzési részben:
Kötbérek: Ptk 6:186. § (1),
Késedelmi: a késedelemmel érintett Áru nettó szerződéses ellenértékének 0,5 %-a, de legfeljebb 20 %
Meghiúsulási: nettó szerződéses ellenérték 30%-a
Részletesen a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: AK a Szintetikus kémia és biokémia kapacitását elősegítő kiválósági program (Szint+) tárgyú projekt keretében valósítja meg a tárgyi beszerzéseket. A projekt zárásának határideje 2022. július 31. A beszerzés tárgya speciális berendezés, amelynek szakszerű üzembe helyezése (installálása) hosszú időt vesz igénybe, amelynek meg kell történnie a projekt zárásáig. Tekintettel erre AK a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján gyorsított eljárást alkalmaz.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. További információk részletesen a Közbeszerzési dokumentumokban (KD)
2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.
3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.
4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.
5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.
6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.
7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.
8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.
12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
13. Ajánlattevőnek (AT) (közös AT-knek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni (közbeszerzési részenként külön-külön )
14. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítésiszempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
15. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
a. Elektronikus űrlapok
i. Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
ii. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
iii. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
iv. Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
v. Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is – EEKD is)
vi. Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. (Kapacitás nyújtó szervezetek bevonásáról szóló nyilatkozat, nemleges tartalommal is – EEKD is)
vii. Nyilatkozat üzleti titokról
viii. Adott esetben nyilatkozat fordításról
ix. Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
b. Az ajánlatban benyújtandó egyéb dokumentumok:
i. Részletes ártáblázat (cégszerű aláírással ellátva)
ii. A megajánlott termék műszaki leírása / műszaki adatlapja
iii. A megajánlott termék termékismertetője és/vagy gyártói adatlapja (magyar és/vagy angol nyelven) Valamennyi közbeszerzési rész esetén a termékimertetőnek/gyártói adatlapnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki minimumkövetelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen. A 2. közbeszerzési rész esetén a termékismertetőnek/gyártói adatlapnak egyértelműen tartalmaznia kell azon információkat, amely alapján AK ellenőrizni tudja, hogy a megajánlott termék valóban rendelkezik-e az értékelési szempontok körében vállalt műszaki többlettartalommal.
iv. Nyilatkozat egyenértékűségről
v. Aláírási címpéldány, aláírás minta Ajánlattevő, illetve adott esetben alvállalkozó és/vagy a kapacitást nyújtó szervezet részéről
vi. Adott esetben a változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről szóló igazolás.
vii. Adott esetben meghatalmazás
viii. Adott esetben - Közös ajánlattételről szóló megállapodás
ix. Adott esetben - Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján
x. Adott esetben nyilatkozat üzleti titok indokolásáról.
16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.
17. Szerződéskötési feltétel: Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára a gyártó által elismert magyarországi szakszervízzel kell rendelkeznie, amelyről a nyilatkozik a szerződés aláírásával egyidejűleg, illetve bemutatja azt ezt igazoló dokumentumot (Gyártó által kiállított nyilatkozat, vagy gyártóval kötött megállapodás, vagy egyéb igazoló dokumentum). Amennyiben AT nem igazolja megfelelően (adott esetben póthatáridő biztosításával) a szerződéskötési feltételt, azt AK a szerződéskötés megtagadsának minősíti.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén - az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
20. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
21. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.
22. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
23. IV.2.6) pont: AK az ajánlati kötöttség 1 hónapos időtartama alatt 30 napot ért.
24. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Bódis Rita Gabriella, 01164
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák