Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1267/2022
CPV Kód: 72212730-5
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. 1238 Budapest, Forgalmas utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Éva
Telefon: +36 142826001830
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000058922022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000058922022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: jegybanki tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: CrowdStrike Falcon X vagy azzal egyenértékű ...
Hivatkozási szám: EKR000058922022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű ...
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212730-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
1238 Budapest, Forgalmas utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az alábbi táblázatban részletezett (vagy azokkal egyenértékű) TI szolgáltatások ajánlatkérő részére történő biztosítása a következő, a szolgáltatás árazása szempontjából releváns peremfeltételek mentén:
• előfizetés időtartama: 12 hónap,
• releváns informatikai környezet felhasználóinak száma: 1 500 fő,
• TI platformot konkurens módon elérő nevesített felhasználók száma: 10 fő,
• az ajánlatkérő által üzemeltetett IT biztonsági infrastruktúra azon elemei, melyek relációjában megvalósítandó a TI szolgáltatás API integrációja (szükség szerint együttműködve a felsorolt rendszerek fejlesztőivel / támogatói feladatokat ellátó egyéb szereplőkkel): IBM QRadar SIEM, IBM Resilient SOAR, MISP.
Cikkszám Leírás Mennyiség
CS.FXPEM.SOLN Falcon X Premium Employee 1
CS.FXREMP.SOLN Falcon X Recon Employee Enterprise 1
CS.FXRFEED.SOLN Crowdstrike Intelligence Actor Profiles and Indicators of compromise (IOC) feed 1
CS.FXPRFI.SOLN Falcon X Premium RFI Pack - 5 Queries (for Premium) 1
RR.PSO.ENT.UANN CrowdStrike University Annual LMS Subscription 1
RR.PSO.ENT.NCAP Crowdstrike University LMS Subscription New Customer Access Pass 1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Figyelemmel a beszerzés tárgyára a részajánlattétel biztosításai műszaki, minőségi, de gazdasági és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen, a beszerzés tárgyaként részletezett szolgáltatások egy egységes szolgáltatást alkotnak.
Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját választja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék, illetve szolgáltatás felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők mindegyikének) 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a 4-7. §-ainak megfelelően az EKR rendszerben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: ESPD, EEKD, formanyomtatvány) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike tekintetében kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani.
Ajánlattevőnek ajánlatában be kell nyújtania a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő felhívása alapján a Kbt. 69. § (4) bekezdésében, a R. 1. § (2) bekezdésében, a R. III. Fejezetében (8., 10., 12.-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) vonatkozásában a R. 8. §-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a R. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő(k) esetében ajánlatkérő a R. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A R. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a R. V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a R. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A R. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a R. 13. §-ban foglaltakat, a nyilatkozatot adott esetben nemleges tartalommal is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
További kiegészítő információ a dokumentációban található.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy G1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. A G1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
G1. A R. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen az adat rendelkezésre áll.
Ha az ajánlattevő fenti G1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
G1. a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen elérte a 80 millió HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az M1. alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5) bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesz. Az M1. alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolás(oka)t az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
M1. A R. 21. § (3) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, leg-alább az alábbi tartalommal:
— a szolgáltatás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen;
— a teljesítés mennyisége;
— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)];
— a szerződést kötő másik fél megnevezése;
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevő, ha:
M1. be tud mutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 3 évben teljesített legalább 1 db legalább 9 hónapon keresztül CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű TI szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolások kiállítását követően nyújthat be számlát.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésére a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés; Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
További részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező Szerződéstervezet ismerteti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/03/30 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdéseiben foglaltak irányadók. Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés]

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Figyelemmel a beszerzés tárgyára a részajánlattétel biztosításai műszaki, minőségi, de gazdasági és a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat is figyelembe véve ésszerűtlen, a beszerzés tárgyaként részletezett szolgáltatások egy egységes szolgáltatást alkotnak.
1. Az eljárást ajánlatkérő az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) szabályai szerint. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu, használatához előzetes regisztráció szükséges.
Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás iránti „Érdeklődés jelzése”-t követően az EKR-ben az eljárás tárgya vagy az EKR000058922022 szám alatt érhetők el és tölthetők le.
A kapcsolattartásra az EKR-en keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Ajánlattevőnek (vagy a szolgáltatást nyújtó alvállalkozójának) a megajánlott szolgáltatásra vonatkozó forgalmazói engedéllyel kell rendelkeznie, amit a gyártótól vagy a gyártó magyarországi hivatalos képviselőjétől származó támogatói levéllel ajánlatában igazolnia kell.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő Magyarország területén megfelelő jogosultsággal rendelkező Biztosítónál rendelkezzen a szerződés időtartama alatt érvényes és hatályos, éves szinten legalább 125 000 000 Ft kártérítési összegre vonatkozó általános és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely ajánlat-kérő részére biztosítási fedezetet jelent a nyertes ajánlattevő, illetve annak munkavállalója, valamint a Ptk. szerinti közreműködője (képviselője, alvállalkozója, teljesítési segédje, stb.) által mind ajánlatkérőnek, mind harmadik személynek okozott, valamint mulasztásából származó károkért.
Az érvényes és hatályos felelősségbiztosítás meglétére vonatkozó igazolást (biztosítási kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dokumentum), melyből megállapítható a tevékenység, melyre a biztosítás vonatkozik, az éves maximális kifizetés mértéke, vagy a biztosítás megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásáig nem igazolja a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak mindenben megfelelő felelősségbiztosítás meglétét, azt nyertes ajánlattevő visszalépésének kell tekinteni.
4. Ajánlattevő ajánlatához csatolja a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjai szerinti nyilatkozatát adott esetben nemleges tartalommal is.
5. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződéstervezetben rögzített késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. Amennyiben valamely nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, a nyilatkozatot az űrlap elektronikus kitöltésével kell megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra és az ott megtett elektronikus nyilatkozatokra vonatkozó előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
10. Az ajánlatok benyújtása elektronikus úton az e-Kr.-nek és a Kbt.-nek megfelelően az EKR-en keresztül történhet.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazza, illetőleg jogosult a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint eljárni.
12. Ajánlatkérő a gazdasági szereplők által a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolat-ban keletkezett összes iratot és az azokban a gazdasági szereplők által megadott személyes adatokat a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, kizárólag az eljárás lefolytatása érdekében a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt időtartamig kezeli.
13. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a szerződéseit elsődlegesen elektronikus úton írja alá. A szerződések alá-írásához minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírás, minősített tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, illetve a Minősített Közigazgatási (Class QA) tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás, vagy a Class Q tanúsítványon alapuló elektronikus aláírás szükséges, mert csak ezekkel hozható létre teljes bizonyító erejű magánokirat. Amennyiben valamely fél nem rendelkezik a fentiek szerinti elektronikus aláírással, jogvita esetén az MNB által elektronikus aláírással ellátott pdf formátumú dokumentum tartalma az irányadó.
Az MNB által elektronikusan megküldött pdf dokumentumot és annak mellékleteit papíron történő aláírást követően a Szerződő Partner pdf formátumban elektronikus úton és eredeti példányban (papír alapon) postai úton is megküldi az MNB-nek.
A szerződés hatályba lépése tekintetében valamely Fél általi későbbi aláírás napjának ebben az esetben az MNB által elektronikusan aláírt példány szerződéses partner által papír alapon aláírt példányának dátuma tekintendő.
14. Nyertes ajánlattevőnek a teljesítéshez a szerződés teljes időbeli hatálya alatt ki kell jelölnie egy magyarul beszélő ügyfélmenedzser rendszermérnököt, aki elsődleges kapcsolattartó a Megrendelő felé, illetve elsődleges közvetítő a Megrendelő és gyártó között technikai és üzemeltetési kérdésekben.
15. Az eljárás tárgya és azonosító száma: CrowdStrike Falxon X vagy azzal egyenértékű szolgáltatás beszerzése (KBF/799/2021)
16. A további részletes feltételeket dokumentáció tartalmazza.
17. FAKSZ
neve: Horváth Éva, lajstromszáma: 00399
neve: Székely Márta, lajstromszáma: 00065
neve: dr. Szalay Eszter Ágnes, lajstromszáma: 01283
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák