Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1393/2022
CPV Kód: 50433000-9
Ajánlatkérő: Debreceni Egyetem
Teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19308667409
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Seregi Dóra
Telefon: +36 52512700-74490
E-mail: seregi.dora@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670-73070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023012022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000023012022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR000023012022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: DEK-1113 Orvostechnikai eszközök felülvizsgálata
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
További tárgyak: 50400000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem Klinikai Központ telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM Rendelet szerinti orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálata tekintetében.
Keretösszeg: 100.343.010 Ft + ÁFA
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ig lehívási kötelezettséget vállal, ezen lehívási kötelezettségen túlmenően nyertes Ajánlattevő nem köteles a keretösszeget kimeríteni, illetve a lehívási kötelezettségen túl a fel nem használt keretösszeget nyertes Ajánlattevő kárként nem érvényesítheti Ajánlatkérővel szemben.
A közbeszerzési dokumentumokban felsorolt (éves bontásban megadott darabszámú; 19 féle eszközcsoportba sorolt) berendezéseket az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009.(III.17.) EüM rendelet, valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott engedélyben meghatározottak szerint - az egyes orvostechnikai eszközökre vonatkozó - mérési technológiák és módszerek alapján kell felülvizsgálni és mérési jegyzőkönyvben dokumentálni.
A részletes leírást, illetve a személyi- és eszköz feltételeket, dokumentációra vonatkozó előírásokat az alábbi hivatkozáson található honlap tartalmazza: https://ogyei.gov.hu/idoszakos_felulvizsgalat
Aki nem rendelkezik az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott időszakos felülvizsgálat végzésére feljogosító engedéllyel az nem végezhet 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet szerinti felülvizsgálatot.
Felülvizsgálat menete általánosságban:
A készülék kísérő dokumentációjának ellenőrzése:
- Kezelési útmutató megléte (magyar nyelven) a készülék közelében
- Előző időszakos felülvizsgálat jegyzőkönyvének megléte
- Karbantartási és szerviz útmutató megléte (akár idegen nyelven), ha létezik
- stb.
Külzeti, szemrevételezéses vizsgálatok
- Feliratok, jelölések megléte, olvasható állapota
- Burkolatok és mechanikai biztonsági védőeszközök (fogantyúk, fedelek, törésgátlók, stb.) állapota
- A nedvesség, folyadékok, szivárgó maró anyagok, tisztító és fertőtlenítő szerek által okozott esetleges hibák, sérülések vizsgálata
- Hálózati csatlakozó vezeték és dugasz állapota
- Egyéb csatlakozó vezetékek és elektródok állapota (pl. EKG)
- Potenciálkiegyenlítő csatlakozó és vezeték (EPH) állapota
- stb.
Villamos biztonsági vizsgálatok
- Készülék osztályozása villamos biztonság szerint (szabványi előírások figyelembevételével)
- Potenciálkiegyenlítő és/vagy védővezető átmeneti ellenállásának mérése (ha van)
- Szivárgóáramok mérése, csak a készülék normál állapotában (NC) – (föld szivárgóáram, burkolati szivárgóáram, páciens szivárgóáram, páciens segédáram)
- Szigetelési ellenállás mérése (opcionális)
- stb.
Működési jellemzők (funkcionális) vizsgálat
- Jellemző műszeres mérések
- A berendezés üzemmódjának ellenőrzése
- Biztonsági berendezések működésének vizsgálata (ha van)
- Riasztó rendszer működésének ellenőrzése (ha van)
- A készülék általános állapota
- Akkumulátoros üzemmód ellenőrzése (ha van)
- Akkumulátor-kapacitás ellenőrzése (ha van)
- stb.
Dokumentálás
- Vizsgálati jegyzőkönyv kitöltése, aláírása
- A vizsgálati jegyzőkönyvből egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a jellemzők mért értékei alapján a készülék megfelelő-e. Ennek érdekében meg kell adni minden mért jellemző elfogadhatósági tartományát a jegyzőkönyv megfelelő rovatában.
- A jegyzőkönyvben közölni kell az indokot, valamint azt a tényt, hogy a további használat baleseti esetleg életveszélyt okozhat!
- Felülvizsgálat megtörténtét igazoló öntapadós címke elhelyezése a készüléken.
- A címkének tartalmaznia kell az "4/2009. (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat" megjelölést, az ALKALMAS, IDEIGLENESEN ALKALMAS vagy a NEM ALKALMAS minősítést, a felülvizsgálatot végző cég nevét, a jegyzőkönyv számát, a vizsgálat dátumát és érvényességi idejét, továbbá a felülvizsgálatot végző személy aláírását.
A közbeszerzési dokumentumokban felsorolt eszközök feltüntetett darabszámai tervezett darabszámok. A darabszámok - a selejtezés, a meghibásodás és nem megfelelőség utáni újramérések valamint a folyamatos fejlesztés eredményeképpen - változhatnak.
Az Ajánlatkérő által használt orvostechnikai eszközökre a rendelet szerinti vizsgálatokat - az Ajánlatkérő kapcsolattartója által meghatározott - éves ütemezésben kell elvégezni. A munka elvégzésének ellenőrzése - az előírások szerint elkészített - jegyzőkönyvek alapján történik. A várható darabszámot a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök tervezett darabszáma összesen: 6044
Az időszakos felülvizsgálatra kötelezett eszközök tervezett darabszáma évenkénti bontásban:
KK Nagyerdei Campus
2022:1316
2023: 1501
2024: 1249
KK Kenézy Gyula Campus
2022: 624
2023: 733
2024: 621
A részletes szakmai követelményeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a következő okok miatt nem biztosítja a részajánlat tételi lehetőséget:
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ jellemzően nem egy épület - egy szervezet felállással működik. Egy épületben több különböző szervezeti egység található, illetve egy szervezet akár több épületben is megjelenik. A területi megbontás az épületek nagy számát tekintve adminisztratív módon nem kezelhető számú részeket eredményezne. A megosztás gazdasági szempontból sem indokolt. A közbeszerzés egy részben történő kiírása biztosítja, hogy a munka egységes minőségben, egyszerűbb szervezéssel elvégezhető legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti, a szerződés teljesítésében résztvevő szakember szakmai többlettapasztalata az M.2.) alkalmassági követelmény szerinti mérnöki végzettség esetén 12 hónapon felül; technikusi végzettség esetén 24 hónapon felül; középfokú szakirányú szakmunkás végzettség esetén 120 hónapon felül. (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlat részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az értékelési szempontok és módszereik:
ajánlati ár esetén fordított arányosítás; minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítás.
A nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szp.rd-ta KözbeszHat KÉ 2020. évi 60. szám; 2020.03.25. közzétett útm tart.
AK Kbt.76.§ (13) bek szerint a részletes ártáblázatot, valamint a szakember önéletrajzát tekinti a megajánl. alátám.


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésére figyelemmel, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bek. alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 12.§,14-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkezdő bizonyításáig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alk. megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.
Ajánlattevőnek az alkalmassági feltételek teljesítéséről be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD), amelyben Ajánlatkérő az alk.követelmények előzetes igazolására elfogadja az Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. „alfa” szakaszában.
Figyelemmel a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére az ajánlattevő ajánlatában köteles az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
M.1.) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évből közbeszerzés tárgya szerinti (orvostechnikai eszközök felülvizsgálati tevékenységre vonatkozó) szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett szolgáltatásokra vonatkozó referenciaigazolásokat, illetve nyilatkozatokat a 321/2015. (X. 30) Korm. Rendelet 22. § (1)-(2) bek. szerint (min.tartalom: a teljesítés idejének kezdő és befejező időpontja (a teljesítés időpontját év/hónap/nap pontossággal szükséges megadni), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, felülvizsgált eszközcsoportok megnevezése, a szolgáltatás mennyisége, részteljesítés aránya, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e).
A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak - az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három év - alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásában az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M.2.) Ajánlattevőnek be kell mutatnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján annak a szakembernek (szervezetnek)
- megnevezését,
- képzettségét illetve végzettségét igazoló okiratok másolatát,
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melyből kiderül az előírt szakmai gyakorlat,
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének ideje alatt ajánlattevő rendelkezésére áll
akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására előírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni előírt dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.
A dokumentumoknak tartalmazni kell, hogy ajánlattevő a szakembereket milyen jogviszony keretében, milyen pozícióban vonja be a teljesítésbe. (munkavállaló, alvállalkozó, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony stb.)
M.3.) Ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 21. § (3) bek. c) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszereinek - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító által kiállított igazolásának másolati példányát vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek a leírását.
Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az alkalmassági feltételek igazolásait.
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő
M.1.) ha nem rendelkezik referencianyilatkozattal/igazolással az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évből történő szolgáltatás teljesítéséről, legalább 12 hónap időtartam alatt folyamatosan teljesített, legalább 10 féle eszközcsoportból, legalább összesen 300 db orvostechnikai eszköz felülvizsgálatára vonatkozó szolgáltatást igazoló referenciával.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevők több referencia bemutatásával is megfelelhetnek.
M.2.) ha nem von be a teljesítésbe 1 fő, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által az időszakos felülvizsgálat végzését engedélyező határozat kiadásához szükséges szakembert.
Alkalmatlan a teljesítésbe bevont szakember, ha nem rendelkezik
- gépész, -elektromos vagy elektronikus szakirányú mérnöki végzettséggel és legalább 1 éves orvostechnikával összefüggő szakmai gyakorlattal vagy
- technikusi végzettséggel és legalább 2 éves orvostechnikával összefüggő szakmai gyakorlattal vagy
- középfokú szakirányú szakmunkás végzettséggel és legalább 10 éves orvostechnikával összefüggő szakmai gyakorlattal.
M.3.) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszert igazoló, az ajánlattételi határidő napján érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel.
A fenti M.1.), M.2.), M.3.) feltétel és az előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes Ajánlattevő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a 2007. évi CXXVII. törvény 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján havonta gyűjtőszámlát jogosult kiállítani az ajánlat szerinti egységárak alkalmazásával.
Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő által kiállított számlát a kézhezvételt követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó bankszámlájára.
A vállalkozói díj magyar forintban (HUF) kerül kiegyenlítésre. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1),(5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a 1997. évi LXXXIII. 9/A. § a) pontja alapján a pénztartozás teljesítésének ideje a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően 60 nap.
Késedelmi kötbér: mértéke 1%/nap, alapja a késedelemmel érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó, megrendelt mennyiséggel felszorzott nettó egységár. Késedelmi kötbér legfeljebb 15 egybefüggő napig kerül felszámításra.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke 20%, alapja a hibás teljesítéssel érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó nettó vállalkozói díj.
Meghiúsulási kötbér:
- a meghiúsulással érintett felülvizsgálandó eszközre vonatkozó nettó vállalkozói díj 15 %-a
- a teljes keretszerződés meghiúsulása esetén a keretösszeg 15%-a.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.
A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR (https://ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. §-nak rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2024
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat elkészítésére vonatkozóan a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet az irányadó. Az ajánlatok az EKR-ben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően nyújthatóak be. Ajánlattevőktől az EKR használata az általánosan használt informatikai és elektronikus hírközlési eszközök rendelkezésre állását követeli meg.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az ajánlattevő felelőssége.
3. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. Ajánlattevő ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015(X.30.)Korm.r. 2.§ (5) bek-re figyelemmel Ajánlatkérő rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (2), 66. § (6) és 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt.65.§ (7) bek. szerint. Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában minden, a tv. által lehetővé tett kötelezettségvállalás benyújtható: csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget.
9. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen az ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot.
10. Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §-a alapján.
12. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja ajánlattevő, közös ajánlattevők vonatkozásában.
13. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére.
14. Ajánlati biztosíték nem került előírásra.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
16. AK a felhívás IV.2.6. pontjában 1 hónap alatt 30 napot ért.
17. Ajánlattevőnek csatolnia kell "DEK-1113_Ártáblázat" című dokumentumot kitöltve, cégszerűen aláírva PDF és szerkeszthető Excell formátumban.
18. A szakember(ek) többlettapaszatlatára vonatkozó értékelési szempont tekintetében tett megajánláshoz kapcsolódóan a szakember nevének egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a benyújtott ajánlatból. Elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
19. Nyertes Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára orvostechnikai eszközök mérésére és/vagy felülvizsgálatra is kiterjedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező felülvizsgálati munkákra kiterjeszteni. A felelősségbiztosításnak minimum 5.000.000,- forint/káresemény teljes kárértékre szóló és legalább 15.000.000,- forint/kárév kárértékre kell vonatkoznia. A felelősségbiztosításról az ajánlatban nyilatkozni szükséges. Nyertes Ajánlattevő haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Ajánlatkérő részére. Ennek elmaradása esetén Ajánlatkérő Nyertes Ajánlattevőt póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
20. Ajánlattevő köteles benyújtani az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által kiadott időszakos felülvizsgálat végzésére feljogosító engedélyt valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő eszközcsoport tekintetében.
21. FAKSZ: Hamvasné Homonnai Emese (lajstromszám: 00717)
22. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák