Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/20
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.28.
Iktatószám: 1532/2022
CPV Kód: 44614310-3
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 5000 Szolnok, József Attila út. 85.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15765808216
Postai cím: Kossuth Tér 9
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalay Ferenc
Telefon: +36 56503402
E-mail: szalayf@ph.szolnok.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658272021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000658272021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok – egyéb gép - KEHOP-3.2.1.-15-2017-00028
Hivatkozási szám: EKR000658272021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44614310-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Adás-vételi szerződés keretében a „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gépek beszerzése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolnok – egyéb gép - KEHOP-3.2.1.-15-2017-00028
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42996100-5
További tárgyak: 43411000-7
44614310-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000 Szolnok, József Attila út. 85.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 339/2014. (XII.19)Korm.rend-ben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020programozási időszakban a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program(a továbbiakban:KEHOP)terhére finanszírozott hulladékgazdálkodási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolításáról való gondoskodás.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: „Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 hulladékgazdálkodási projekt (továbbiakban: Projekt) keretében a projekt megvalósulásához szükséges alábbi gép(ek) beszerzése az alábbi mennyiségben:
Technológiai gép
• Vontatható kalapácsos aprító berendezés – 1 db
• Mobil dobrosta – 1 db
Anyagmozgató-rakodó gép
• Teleszkópos gémszerkezetű rakodó – 1 db
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia az eszközök helyszínre szállítását és üzembe helyezését.
Az átadás üzembe helyezett állapotban, ezen túlmenően hatósági jelzésekkel ellátva történjen.
Hibaelhárítás: valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembevételével értelmezendőek, a hibaelhárítás megkezdése a szervizben a munkafelvétellel kezdődik meg.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása, úgy, hogy a betanítás 1 fő esetében min. 1 óra. A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszköz rendelkezésre állási helyének a figyelembevételével. A szerződés tárgyát képező eszközökkel kapcsolatos műszaki elvárásokat és paramétereket, a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A megkötésre kerülő szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítja.
Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, típusú, eredetű dologra,eljárásra,védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz,úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja a321/2015.(X.30.)Korm.rend.46.§(3)bek. alapján.
AK tájékoztatja AT-t,hogy a 321/2015.(X.30.)Korm.rend.46. § (3) bek-ben foglaltak alapján a meghat. gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi,vagy védjegyre,szabadalomra,tevékenységre,személyre,típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a„vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Megajánlott gépek minimális műszaki feltételeknél jobb műszaki jellemzői  40
2 2.1.1. Vontatható kalapácsos aprító berendezés – Elméleti legnagyobb aprítási teljesítmény min. 20 m3/h (m3/h) 10
3 2.1.2. Vontatható kalapácsos aprító berendezés – Anyagfeladási magasság max. 2 200 mm (mm) 5
4 2.2.1. Mobil dobrosta - Megengedett össztömeg max. 25 000 kg (kg)  5
5 2.2.2. Mobil dobrosta – Rostafelület: min. 20 m2 (m2) 5
6 2.3.1. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Névleges teherbírás: min. 2 400 kg (kg) 5
7 2.3.2. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Teherbírás teljes előrenyúlásnál: min 750 kg (kg) 4
8 2.3.3. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Gém emelési idő: max 7,5 másodperc (másodperc) 3
9 2.3.4. Teleszkópos gémszerkezetű rakodó - Gém süllyesztési idő: max 6 másodperc (másodperc) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1.-15-2017-00028 azonosító számú projekt
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Előzetes igazolás során:
(1) A 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában az elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltött példányának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén mindegyik közös ajánlattevő vonatkozásában külön formanyomtatványt kell benyújtani. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd.-i szereplő teszi meg.
(2) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet elektronikus űrlap formájában szükséges kitölteni.
(3) Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
(4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT ajánlatában csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Kr.13.§), illetve nemleges tartalom esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Utólagos igazolás során:
(1) Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) szerint jár el a bírálat során.
(2) A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései továbbá a Kr. 8, 10, 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás során:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében ajánlatkérő elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az alfa pont kitöltését) azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja értelmében AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös ajánlattevő) csatolja a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, a számlavezető pénzügyi intézményétől származó, nyilatkozatot, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal:
• a pénzforgalmi számla (számlák) száma;
• a pénzforgalmi számla (számlák) megnyitásának időpontja(i);
• a pénzforgalmi számláján (számláin) a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban előfordult-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerint definiált, 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás
(Ajánlatkérő a sorban állás szóhasználatot is elfogadja).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is.
Az ajánlatban csatolni kell valamennyi számlavezető bank megnevezését és bankszámlaszámokat tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a becsatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezet az ajánlattevő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok csatolandók a vizsgált időszak alatt esetlegesen megszüntetett számlák tekintetében is, azonban az ajánlati felhívás feladásának napján már nem létező számlaszámok esetében a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatnak nem kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbinek lennie, a megszűnés dátuma szerinti vagy azt követően kelt igazolást Ajánlatkérő elfogadja megfelelőként.
P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján AT csatolja a felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gép és/vagy technológiai gép szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás feladásának időpontja alatt minden esetben az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) megjelent hirdetményben szereplő dátumot érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint, a felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban bármelyik pénzforgalmi számláján 15 naptári napot meghaladó időtartamú sorba állítás fordult elő.
P.2. a felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (anyagmozgató-rakodó gép és/vagy technológiai gép szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 45.000.000,- HUF összeget.
Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért, melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodóvilla segítségével.
Ajánlatkérő technológiai gép alatt, olyan gépeket, berendezéseket ért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hulladékfeldolgozás tevékenységéhez, annak folyamataiban funkcionális közvetlen szerepet töltenek be.
Az alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg. A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás során:
A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) az ajánlatában a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében ajánlatkérő elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazd-i szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az alfa pont kitöltését) azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69.§(4) bek. szerint kerül sor. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta az EEKD mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
Utólagos igazolás során:
A Kbt.69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel a követelményeknek:
M.1. A Kbt.65.§ (4) bekezdés és Kr.21.§(1) bekezdés a) pontja alapján AT csatolja a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállításainak ismertetését a Kr.22.§ (1)–(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
• a szerződést kötő másik fél neve és székhelye,
• a szállítás tárgyát,
• a szállítás mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal)
• a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap pontossággal),
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a teljesítés befejező ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti.
Irányadó a Kbt.65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés rendelkezései is.
Amennyiben az Ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. AK kizárólag a referencia munkának az AT által elvégzett részét/arányát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés és vizsgálata során. Kérjük, emiatt a szállítások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi tartalomban. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Amennyiben AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is. A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimum követelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 évben megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, befejezett, referenciamunkával:
M/1.1. min. 1 db anyagmozgató-rakodó gép és/vagy technológiai gép szállítására vonatkozó referenciával (referenciákkal).
Ajánlatkérő anyagmozgató-rakodó gép alatt olyan gépeket ért, melyek dízel, gáz vagy elektromos üzemű mobil gépek, amelyeknek elsődleges funkciója az áruk rövidtávú mozgatása, rakodókanál, markoló vagy rakodóvilla segítségével.
Ajánlatkérő technológiai gép alatt, olyan gépeket, berendezéseket ért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a hulladékfeldolgozás tevékenységéhez, annak folyamataiban funkcionális közvetlen szerepet töltenek be.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 6 évben teljesítettnek, ha a szerződésnek a referenciakövetelményben meghatározott részre vonatkozó befejezési időpontja, erre az időszakra esik (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdés).
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 69. § (11) bek. rendelkezései is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja a késedelmes telj-sel érintett egyes tételek (gépek)nettó vételára, mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1% a kötbéralapra vetítetten,de össz. legfel. a késed.-el érintett tétel(ek)re (gép(ek)re)vonatkozó nettó ellenszol.(vételár)20%a.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett gép(ek)re vonatkozó nettó vételár 20 %-a.
Jótállás: 12 hónap az adott gép sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától
teljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
jólteljesítési bizt. a nettó vételár 2%-a
Előleg igényelhető: 30%
Előlegvisszafizetési biztosíték: a272/2014 (XI.5.) Korm.rend. 118/A. § (2a) szerint.
Részszámlázás: NyertesATgépenként1db számla benyújt.-ra jog.adott gép nettó vételárának100%-ra a telj.igazolást követően.
A szerz. és a kifizetés pénzneme:HUF
A kifiz.során a Ptk.6:130.§(1)(2), a Kbt.135§(1),4-(6),(9)bek., Kbt. 134. § (6) a) és a 272/2014(XI.5.)Kr. vonatkozó rendelk.-ei az irányadók. Szállítóifinan.,támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti. AF feladásakor: 89,285714%
Szerződést biztosító mellékköt-ek és fizetés részletes szabályai a dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15.§ -a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlati biztosíték:
1.1. Összege: 800.000,- Ft
1.2. Az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
1.3. Teljesíthető: AK fizetési számlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
1.4. Átutalás esetén AK(Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás) 10045002-00340409-00000017 számú b.számlájára kell teljesíteni. Az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
1.5. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta
1.6. Részletek a dokumentációban.
2) Értékelés:
2.1. Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-100,00pont. A 0,00 pont a legrosszabb, a 100,00 pont legjobb.
2.2. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arány, ajánlati ár esetében a fordított arányosítás módszere szerint, a minőségi szempont alszempontjai kapcsán egyenes arányosítás.
2.3. 2.1.1.alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 20 m3/h;2.1.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. §(1)bek. szerint: 2 200mm;2.2.1.alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint:25 000 kg; 2.2.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 20 m2; 2.3.1. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint:2 400 kg; 2.3.2. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 750 kg; 2.3.3. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 7,5 másodperc; 2.3.4. alszempont kapcsán a legkedvezőtlenebb megajánlás a Kbt. 77. § (1) bek. szerint: 6 másodperc.
2.4. Részletek a dokumentációban.
3) Feltételes eljárás:
A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja a figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (TSZ módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítás vagy változásbejelentést el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre tekintettel Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerződés pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra.
Jelen feltételek a szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
Amennyiben a Szerződés aláírásától (a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napjától) számított 6 hónapon belül a Szerződés hatálybalépése nem történik meg, Nyertes Ajánlattevő és Ajánlatkérő is szabadulnak a kötelemből a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
4) Szakmai ajánlat:
4.1. Ajánlattevő köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni a dokumentáció előírásai szerint, mely tartalmazza a megajánlott gépek leírását olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az Ajánlatkérő által előírt minimális paramétereknek való megfelelés, továbbá a minőségi kritérium alszempontjai tekintetében a gépek értékelésre kerülő műszaki paraméterei. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy e körben a Dokumentáció II. Kötet Műszaki leírásában található táblázat csatolása szükséges kitöltve. AT-nek ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék(ek),gép(ek)megnevezését,konkrét típusát,gyártóját,ill. szárm.helyét aII.Kötet szerint.
4.2. Amennyiben az ajánlatban csatolt táblázat alapján a minőségi kritérium kapcsán értékelésre kerülő műszaki paraméter nem vagy nem egyértelműen állapítható meg, de a minimális elvárásnak való megfelelés megállapítható, úgy Ajánlatkérő az értékelés során a minimális 0,00 pontot adja.
4.3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valamely adat megfelelőségével kapcsolatban kételye merül fel, úgy hitelt érdemlő alátámasztó dokumentumok benyújtását kérheti ajánlattevő részéről (ennek körében: gyártói igazolást, típusbizonyítványt vagy más egyéb, ezen igazolási módokkal egyenértékűnek tekintendő egyéb alátámasztást).
4.4. Érvénytelennek minősül az ajánlat, amely nem a dokumentációba meghatározott műszaki leírásnak megfelelő termékek megajánlását tartalmazza.
4.5. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. AK a szakmai ajánlat teljes tartalmát jelentőséggel bírónak tekinti, melyre tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. AK előírja továbbá, hogy a szakmai ajánlaton túl AT csatolja ajánlata részeként az árazott költségvetést hiánytalanul kitöltve.
5) Részajánlat tétel kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét a tárgyi eljárás vonatkozásában nem biztosítja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező azonos áruk szállítása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű. Ajánlatkérő a műszaki feltételrendszert, követelményeket úgy alakította ki, hogy az a versenyt megfelelően biztosítja a mellett, hogy a részajánlattétel biztosítása gazdasági szempontból ésszerűtlen lenne. Ajánlatkérő a vizsgálata során megállapította, hogy a jelen eljárás tárgyát képező eszközök gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban beszerezhetőek részekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. Ajánlatkérő szempontjából továbbá fontos és egységesen kezelendő és esetlegesen érvényesítendő jótállási és szavatossági igénye. Így az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolása ekként ésszerű, azon túlmenően, hogy költséghatékonyabbá válik a beszerzés.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §. előírásai szerint.
További információk folytatása:
6) Egyéb tájékoztatások:
6.1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot is (nemleges tartalom esetén is). Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
6.2. Ajánlatkérő jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr.” alatt a 321/2015.(X.30.) Korm.rendeletet, „EEKD” alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, „e-Kr” alatt az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet érti.
6.3. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 2 hónap alatt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napot érti.
6.4. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) és f) pontját.
6.5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
6.6. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az e-Kr. szabályai szerint.
6.7. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
6.8. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
6.9. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
6.10. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § szakasz tartalmazza, valamint az e-Kr. 11-12. §-ai.
6.11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 29.§, valamint a 339/2014.(XII.19.) Korm.rend-ben foglaltak szerint a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság más Ajánlatkérő nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján. A felhívás I.1. pontjában Ajánlatkérőként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás Ajánlatkérője a felhívás I.1. pontjában 2. helyen megjelölt szervezet(Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás).
6.12. FelelősAkkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Lojek Bernadett (lajstromszám:01288).
6.13. A szerződés mellékleteként, legkésőbb a szerződéskötéskor Nyertes Ajánlattevő csatolja az érintett gyártómű és/vagy érintett területi illetőségű képviselet és/vagy valamennyi érintett szakszerviz nyilatkozatát a szakszervizre vonatkozó kötelezettségek biztosításáról, a dok.-ban foglalt részletfeltételek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák