Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24359/2022
CPV Kód: 50110000-9
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye: Vállalkozó (szak)szervizpontja(i).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: 15720199251
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krekó Károly
Telefon: +36 19994093
E-mail: krekok@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001647062022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001647062022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SUZUKI gépjárművek karbantartása, javítása
Hivatkozási szám: EKR001647062022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő 174 db SUZUKI gyártmányú gépjármű karbantartása, javítása, kárjavítása, műszaki vizsgáztatása a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 36 hónapig, vagy a rendelkezésre álló nettó 144 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-áig, azaz nettó 100 800 000 Ft-ig vállal lehívási kötelezettséget.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SUZUKI gépjárművek karbantartása, javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50110000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó (szak)szervizpontja(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő 174 db SUZUKI gyártmányú gépjármű karbantartása, javítása, kárjavítása, műszaki vizsgáztatása a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 36 hónapig, vagy a rendelkezésre álló nettó 144 000 000 Ft keretösszeg kimerüléséig (amelyik hamarabb teljesül).
Elvégzendő szolgáltatások:
A szerződés tárgyát képező gépjárművek teljes körű javítása és karbantartása, különösen az alábbi feladatok ellátása:
• futásteljesítményhez és időintervallumhoz kötött időszaki szerviz szolgáltatások elvégzése;
• meghibásodásból, káresemény bekövetkeztéből eredő javítások, hibaelhárítás és fenntartási munkák elvégzése, beleértve a
tovább haladáshoz szükséges helyszíni javításokat is;
• karosszéria sérülések javítása és fényezési munkálatok,
• a biztosító társaságok felé a kárügyintézések elvégzése;
• sérült, vagy mozgásképtelen gépjárművek elszállítása (műszaki mentés);
• időszaki műszaki vizsga előtti átvizsgálás, műszaki vizsgáztatások;
• gumiabroncs javítások, kerék és abroncs cserék.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeg 70 %-áig, azaz nettó 100 800 000 Ft-ig vállal lehívási kötelezettséget.
Ajánlatkérő korábbi tapasztalatai alapján éves szinten várhatóan 100 db karbantartási és/vagy javítási tevékenységet végeztet a gépjárműpark tekintetében. Ez a szerződés teljesítése alatt kb. 300 db karbantartást/javítást eredményez.
Az eljárás tárgyát képező szolgáltatás részletes műszaki leírását a KKD 2. számú melléklete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Gyári alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke %-ban (minimum 0%, maximum 30%) 15
2 5. Legalább egy fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása [igen (maximális pontszám) – nem (minimum pontszám)] 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a formailag és tartalmilag előzetesen megfelelőnek minősített ajánlatokat a Kbt. 76. § (1) bekezdésében meghatározottak
alapján a Kbt. 76. § (2) c) pont szerint (legjobb ár-érték arány) értékeli.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 81. § (5) alapján az ajánlatok értékelését követően végzi el.
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont minden részszempont esetében.
Az 1. értékelési részszemponton belül (Ajánlati ár) ajánlatkérő az alábbiakat érti:
1.1. pont - Gépjármű szerelés nettó rezsióradíja (Ft; ide értendő minden olyan munka díjazása amely az 1.2. – 1.4. pontokban nincs nevesítve; Ajánlatkérő nettó 20 000 Ft rezsióradíjnál magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 20
1.2. pont - Autóvillamossági szerelés nettó rezsióradíja (Ft; Ajánlatkérő nettó 20 000 Ft rezsióradíjnál magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 15
1.3. pont - Karosszéria lakatos munka nettó rezsióradíja (Ft; Ajánlatkérő nettó 25 000 Ft rezsióradíjnál magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 15
1.4. pont - Járműfényezői munka nettó rezsióradíja (Ft; Ajánlatkérő nettó 25 000 Ft rezsióradíjnál magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 15
Az 1. értékelési részszempont esetén a pontszámítás módszere a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számú
útmutatójában részletezettek szerint).
2. értékelési részszempont: Gyári alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke %-ban (minimum 0%, maximum 30%) - súlyszám: 15. Ajánlatkérő a Felolvasólapon szereplő kedvezmény mértékkét (%) értékeli. A minimális megajánlható kedvezmény mértéke 0%. A 30%-os vagy annál magasabb megajánlás esetén ajánlatkérő 10 pontot ad. Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a pontszámot a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához - a Közbeszerzési Hatóság honlapján is elérhető – megnevezésű útmutatójában szereplő képlet szerint határozza meg.
3. értékelési részszempont: Kiállási díj a sérült és/vagy mozgásképtelen gépjármű elszállítása esetén (nettó Ft / alkalom; Ajánlatkérő nettó 12 000 Ft / alkalomnál magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 5. A pontszámítás módszere a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számú útmutatójában részletezettek szerint).
4. értékelési részszempont: Km díjszabása a sérült és/vagy mozgásképtelen gépjármű elszállítása esetén (nettó Ft / km; Ajánlatkérő nettó 400 Ft / km-nél magasabb értéket nem fogad el) - súlyszám: 10. A pontszámítás módszere a fordított arányosítás (a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2020. évi 60. számú útmutatójában részletezettek szerint).
5. értékelési részszempont: Legalább egy fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása [igen (maximális pontszám) – nem (minimum pontszám)] - súlyszám: 5. Ajánlatkérő ezen értékelési részszempont esetében azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő vállalja-e, legalább 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását a szerződés teljesítése során. A részszempont esetében Ajánlattevő válasza IGEN vagy NEM lehet, amelyet a Felolvasólapon szükséges feltüntetni. Az 5. értékelési szempont esetén a pontszámítás módszere a pontkiosztás, az igen válasz kap 10 pontot, a nem válasz 0 pontot.
Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 63. § (3) bekezdésére.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolási mód:
Előzetes igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az
ajánlatában a Korm. r. 3. § (1) bekezdésének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő e körben hivatkozik a Korm. r. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő elektronikus formában (EKR űrlap formájában) az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó EEKD mintáját.
Igazolás a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdései alapján:
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8., 10. és 12-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (EKR űrlap szerint) A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 18.§ (1) bekezdésben foglaltakra. A Korm.r. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot is be kell nyújtani. A nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges. Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára – a Korm.r. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) gépjárművek javítása és/vagy karbantartása szolgáltatásra vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb szolgáltatásait igazoló referenciával az alkalmassági minimumkövetelményekben meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Igazolás:
A Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem).
A Kbt. 69. § (4), ill. (6) bek. alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető vagy – a Kbt. 69. § (6) bek. alapján történő döntése szerint – az értékelési sorrendben a legkedvezőbbet követő meghatározott számú következő legkedvezőbb Ajánlattevőt felhívja az alábbi nyilatkozat(ok) vagy igazolás(ok) benyújtására:
M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás, mely tartalmazza:
- a szerződést kötő másik fél nevét (Vevő/Megrendelő) (neve, székhelye);
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a szolgáltatás mennyiségét (gépjárművek darabszáma);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban),
- a nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (igen / nem)
A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)–(2) bek. szerint kell igazolni.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bek.-ben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan–szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt–kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm.r. 3.§ (3) bekezdésre. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (9) és (11) bek-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, összesen legalábbb 100 db gépjármű javítása és/vagy karbantartása szolgáltatás teljesítésére vonatkozó, befejezett, szerződésszerűen teljesített referenciával.
Az előírt referencia követelmény több szerződéssel is teljesíthető.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett teljesítést veszi figyelembe.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt. Ajánlatkérő hivatkozik a Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
A Korm. r. 21/A. §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdéseire. A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és (12) bekezdése irányadó az igazolás során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő fizetési kötelezettségeit HUF-ban teljesíti, Vállalkozónak előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az egyedi megrendelésekből származó fizetési kötelezettségét, Vállalkozó szabályszerűen benyújtott számláját követően a PTK. 6:130. § (1) meghatározottak szerint 30 napon belül köteles átutalással teljesíteni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra, valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, valamint a Ptk. 6:155. §- ára.
Kötbér:
1. Késedelmi kötbér:
a) Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja a megrendelésben vállalt kötelezettségeinek határidőn belül történő teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér számítása során a kötbér mértékét a késedelembe esés időpontjától a Megrendelő által elfogadott szerződésszerű teljesítésig kell számítani, a következő (b)) pontban írt maximált időtartamra figyelemmel.
b) Késedelmes teljesítés esetén annak alapja és mértéke minden késedelmesen eltelt naptári nap után a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó díjának 1%-a, minimum 10 000 Ft/nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó díjának 15%-a.
c) Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elfogadja, hogy a késedelmi kötbér Megrendelő részére történő megfizetése a vállalt feladat teljesítése alól nem mentesíti. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
2. Hibás teljesítési kötbér:
a) Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem a Szerződésben foglalt előírásnak vagy a Megrendelő utasításának megfelelően teljesít, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett nettó szolgáltatási díj értéke, a hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett nettó szolgáltatási díj 20%-a.
b) A Felek megállapodnak abban, hogy a hibás teljesítés miatti kötbér mellett Megrendelő érvényesíthet szavatossági igényt is.
3. Meghiúsulási kötbér:
a) A megrendelés olyan okból történő meghiúsulása esetén, melyért Vállalkozó felelős, a meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsult szolgáltatásra eső nettó szolgáltatási díj értéke. A megrendelés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a meghiúsult szolgáltatás nettó szolgáltatási díjának 20%-a.
b) A Szerződés meghiúsulása miatt érvényesített elállási vagy felmondási jog esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulás időpontjában le nem hívott keretösszeg nettó értéke, mértéke a nettó kötbéralap 20%-a.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési- és kötbérfeltételeket, a számlázással kapcsolatos ütemezést a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlati felhívás IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (1), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
2. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (EKR rendelet) 11.§ (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl.e-mailben)jelezték, Ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
3. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
4. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR rendelet16.§ (1)-(3)bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
5. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit és a benyújtandó dokumentumok körét teljes körűen a KKD tartalmazza.
6. Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
7. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71.§-a alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt.71.§ (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)bekezdés e) pontját, figyelemmel arra, hogy az EKR000890252022 számon előzetes piaci konzultációt folytatott le.
9. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
10. Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
11. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére és az EKR Rendelet 11. § (4) bekezdésére.
12. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
13. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
14. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kun Lajos (01147)
15. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
16. A szolgáltatásba bevonni kívánt gépjárművek mennyisége egyes településeken minimális, valamint a szolgálatvezénylés/átcsoportosítás függvényében a mennyiségek a szerződés hatálya alatt jelentősen változhatnak. A közbeszerzés tárgyának területi felosztása ezen ok miatt kezelhetetlen és amennyiben részeket alakítana ki ajánlatkérő, a szerződés teljesítése során az egyes részek közötti mozgást szerződésmódosítás keretében nem tudná kezelni. A közbeszerzés tárgya egységes, homogén feladatok ellátására irányul. A feladatrészek tekintetében történő részekre bontás nem lehetséges. Mindezen okok miatt ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
17. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként legkésőbb a szerződés aláírásáig az alábbiakat írja elő:
a) A szerződés teljesítésében résztvevő szakszerviz(ek)nek külön-külön (amennyiben ajánlattevő több szakszerviz bevonásával kívánja végezni a szerződéses feladatait akkor valamennyi szakszerviznek) a szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 8 000 000 Ft/kár és legalább 40 000 000 Ft/év mértékű, a szerződés (szolgáltatás) tárgyára teljes körűen kiterjedő szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában okozott károkat is. Nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítást a szerződés hatálya alatt köteles fenntartani. A felelősségbiztosítás terjedjen ki a biztosított, annak alkalmazottja, vagy megbízottja által a gépjárműbvekben okozott dologi károkra.
A felelősségbiztosítással valamennyi a szerződés teljesítésében résztvevő szakszerviznek külön-külön rendelkeznie kell. A szerződés aláírásának feltétele (legalább) az elvárt mértékű szolgáltatói felelősségbiztosítás megléte.
A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvény(ek) egyszerű másolati példányát ajánlattevőnek a szerződéskötésig ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsájtania.
b) Nyertes ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a szerződéskötéskor rendelkeznie kell - legalább 1 db - a gyártómű vagy a gyártó hivatalos képviselője (importőr) által, auditált márkaszervizzel/szervizekkel (szerződéstervezetben részletezettek szerint).
Nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásáig be kell mutatnia ajánlatkérőnek:
- a gyártómű vagy a gyártó hivatalos képviselője (importőr) által, auditált márkaszerviz/szervizek listáját, oly módon, hogy a listának tartalmaznia kell az auditált márkaszerviz/szervizek elnevezését valamint telephelyének/telephelyeinek pontos címét;
- a gyártómű vagy a gyártó hivatalos képviselője (importőr) által, auditált márkaszerviz/szervizek auditációját igazoló dokumentum(ok)at.


VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban meghatározott határidőn belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák