Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25154/2022
CPV Kód: 63712000-3
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Útdíj beszedési és – ellenőrzési feladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12147715244
Postai cím: Váci Út 45/B.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kulcsár Szilárd
Telefon: +36 14368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001783692022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001783692022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Útdíj beszedési és – ellenőrzési feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fix és mobil mérőhelyek üzemeltetése/2022.
Hivatkozási szám: EKR001783692022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. Fix mérőhelyek (portálok) környezetének közút üzemeltetési (útellenőrzés, portálszerkezetek alaptesteinek és oszlopainak mosása, a portálszerkezethez tartozó korlátszakasz és a korlátra szerelt fényvisszaverő elemek mosása, korlátszakaszok javítása) feladatainak ellátása az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet Országos Közutak Kezelési Szabályzata című melléklete (továbbiakban: OKKSZ) szerint.
2. Mobil ellenőrző helyek hó eltakarítása
A mobil ellenőrzést végző járművek számára télen (jellemzően november 15. és március 15. napja között azzal, hogy amennyiben bármely helyszínen az előzőek szerinti időtartamon kívüli időpontban szükségessé válik, úgy ezen időpontokban is szükséges a hó eltakarítást elvégezni) helyszínenként minimum 14 m2 hó mentes szabad felületet kell biztosítani.
A hóeltakarítást az útkategóriának megfelelően rendszeresített munkagéppel - az esetleg szükséges kézi munkavégzéssel kiegészítve- az OKKSZ-ben az útkategória szerint meghatározott időnormák szerint kell elvégezni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fix és mobil mérőhelyek üzemeltetése /2022.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63712000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3,HUZ A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Fix mérőhelyek (portálok) környezetének közút üzemeltetési (útellenőrzés, portálszerkezetek alaptesteinek és oszlopainak mosása, a portálszerkezethez tartozó korlátszakasz és a korlátra szerelt fényvisszaverő elemek mosása, korlátszakaszok javítása) feladatainak ellátása az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet Országos Közutak Kezelési Szabályzata című melléklete (továbbiakban: OKKSZ) szerint.
Bekövetkezett közúti káresemény esetén a biztosítási ügyintézéshez előírt módon kell az adatokat felvenni és dokumentumokat kezelni.
Az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. kezelői hatáskörébe eső útszakaszon lévő 51 db fix ED portál helyszíne.
2. Mobil ellenőrző helyek hó eltakarítása
A mobil ellenőrzést végző járművek számára télen (jellemzően november 15. és március 15. napja között azzal, hogy amennyiben bármely helyszínen az előzőek szerinti időtartamon kívüli időpontban szükségessé válik, úgy ezen időpontokban is szükséges a hó eltakarítást elvégezni) helyszínenként minimum 14 m2 hó mentes szabad felületet kell biztosítani a járművek biztonságos megállása érdekében.
A hóeltakarítást az útkategóriának megfelelően rendszeresített munkagéppel - az esetleg szükséges kézi munkavégzéssel kiegészítve- az OKKSZ-ben az útkategória szerint meghatározott időnormák szerint kell elvégezni.
A Munka pontos leírását a közbeszerzési eljárásban kiadásra kerülő ajánlattételi felhívás valamint az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) együttesen fogja tartalmazni.
Az MKIF Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. kezelői hatáskörébe eső útszakaszon lévő 351 db helyszínen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Többletszakemberek száma: M1 alkalmassági követelményben meghatározott képzettséggel rendelkező, az ott előírt min. létszámon felül a teljesítésbe bevonni kívánt többletszakemberek száma (mx: 2 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állását a Kormányrendelet 8. § - 10. § és 12-16. § rendelkezései szerint kell igazolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Kormányrendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak irányadóak az eljárás során.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
Ajánlatkérő az előírt kizáró okok igazolási mód vonatkozóan hivatkozik a Kormányrendelet 2-7. §-ra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1
Ajánlattevőnek az M/1 alkalmasság igazolására – ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti külön felszólítására- csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését (ajánlattevői nyilatkozat formájában), akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az ajánlattevői nyilatkozat mellé csatolni kell a megnevezett szakemberek képzettségét igazoló oklevél másolatát, továbbá a megnevezett szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát arról, hogy a szerződés megkötése esetén nyertes ajánlattevő rendelkezésére állnak, készek és képesek a teljesítésre.
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) - (11) bekezdése; és a Kbt. 67.§ is alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 4 fő útfenntartó vagy azzal egyenértékű útfenntartó képzettségű szakemberrel.
A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdésében és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő teljesítés esetén a számla ellenértéke a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésének megfelelően.
Az ÁFA-ra vonatkozóan a mindenkori adójogszabályok irányadók.
Számla benyújtására
— üzemeltetési átalánydíj esetén havonta,
— eseti megrendelés esetén eseti megrendelésenként szerződésszerű teljesítést követően van lehetőség.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a az irányadó.
A szerződés megerősítése
— meghiúsulási kötbér,
— hibás teljesítési köbér,
— késedelmi kötbér,
- jótállás: a közbeszerzési műszaki leírás I/a pontjában szereplő felsorolás negyedik tételére vonatkozóan: „a Létesítményekhez tartozó, szalagkorlátok javítása (-cseréje)”
A szerződés megerősítésére vonatkozó részletes követelményeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu címen EKR001783692022 azonosító alatt
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2025
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1. A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az EKR-ben az EKR001783692022 azonosító alatt.
VI.3.2. A részajánlattétel kizárásának indokolása
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni gazdasági és műszaki érdekek érvényesítése érdekében. A beszerzés részekre bontása esetén sérülne ajánlatkérő azon műszaki és gazdasági érdeke, miszerint a beszerzés során a volumenhatásból fakadó árcsökkentést érvényesíteni tudja. A beszerzés részekre bontása ajánlatkérő számára többletköltséget jelentene és veszélyeztetné a szerződés eredményességét tekintettel arra, hogy egy-egy teljesítési helyen egészen kis terület karbantartására/üzemeltetésére kerül sor, melyre gazdaságosan nem tehető ajánlat, ezért magas ajánlati árat vagy eredménytelenséget eredményezhetne. A beszerzés részekre bontása továbbá ajánlatkérőnek olyan logisztikai többletkötelezettséget jelentene több szállítóval való kapcsolattartás okán, mely aránytalan többletfeladatot és erőforrás igényt okoz ajánlatkérőnél.
VI.3.3. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.4. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.5. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.6. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazza.
VI.3.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése és a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
VI.3.8. A szerződés időtartama 36 hónap azzal, hogy amennyiben a szerződés aláírására 2023. január 01. napja előtt kerül sor, úgy a szerződés hatályba lépésének napja 2023. január 01. napja (Ajánlatkérő az e pontban foglaltakra tekintettel rögzítette 36 hónapban a szerződés időtartamát a II.2.7. pontban).
VI.3.9. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány, értékelési módszere az 1. értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás, a 2. értékelési szempont tekintetében egyenes arányosság az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2. értékelési részszempont tekintetében 2 főben határozza meg az ajánlati elem tekintetében megajánlható legmagasabb értéket.
VI.3.10. Tárgyi közbeszerzési eljárás megindítása előtt Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, melynek azonosítója a következő: EKR001729302022.
VI.3.11. Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
VI.3.12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
VI.3.13. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételt ír elő az alábbiak szerint:
1) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell legalább 2 db, egyenként legalább 100 m2 alapterületű, szalagkorlát tartalék-elemek tárolására alkalmas telephellyel a következő régiókban: legalább 1db Dunántúlon, legalább 1 db a Tiszántúlon.
2) Nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell korlátjavítás teljesítéséhez szükséges, alábbiakban részletezett műszaki-technikai felszereltséggel:
2 db speciális korlátoszlop-leverő gép
2 db 8t teherbírású hidraulikus emelőgép vagy hidraulikus földmunkagép
2 db légkompresszor
2 db min. 8t-ás platós tehergépkocsi
A fenti követelmények szerződéskötési feltéltelek. A feltételek teljesítéséről nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában nyilatkozni köteles. A nyilatkozat tartalmát ajánlatkérő helyszíni bejárással, szemlével ellenőrizheti. A feltétel teljesülésének elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül nyertes ajánlattevő részéről (Kbt. 131. § (4) bekezdés).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák