Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25284/2022
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Mezőtúr város közigazgatási területe, ill. a magyar VER (Villamos Energia Rendszer)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732705216
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balla Vilmos
Telefon: +36 56551905
E-mail: aljegyzo@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezotur.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001799752022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001799752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001799752022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére"
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási célú villamos energia beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Mezőtúr város közigazgatási területe, ill. a magyar VER (Villamos Energia Rendszer)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Közvilágítási célú villamos energia beszerzése Mezőtúr Város Önkormányzata részére"
A beszerzés főbb tételei, mennyisége: a nyertes Ajánlattevő feladata villamos energia szállítása közvilágítás céljára a közbeszerzéssel
érintett időszakra (6 hónap) 292.000 kWh mennyiségben (szankciómentes tolerancia sáv 20 %) a közbeszerzési dokumentumokban szereplő csatlakozási pontra kiterjedően, szabadpiaci szolgáltatói körülmények közötti, teljes ellátás alapú,
fogyasztói menetrend adási kötelezettség nélkül számított Ft/kWh legalacsonyabb villamos energia áron, a 2023. január 1. 00:00
órától 2023. június 30. 24:00 óráig terjedő időszakra.
A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6 pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a Kiadóhivatalnak.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg (villamos energia szabvány), és a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015.
Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési
dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban:
EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki.
a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor nemleges nyilatkozatot szükséges tenni elektronikus űrlap formájában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P/1. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az előző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes áfa nélkül számított - árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (villamos energia szállítás) származó - áfa nélkül számított -évenkénti árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
P/1. A jelen felhívás feladását megelőző két, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el a 40 millió Ft-ot és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el a 35 millió Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont alapján a megfelelés adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozattal igazolható.
A 321/2015. Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont utolsó fordulata szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a teljes - áfa nélkül számított - árbevétele nem érte el a 40 millió Ft-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó - áfa nélkül számított - árbevétele nem éri el az 35 millió Ft-ot. Ajánlatkérő hivatkozik a a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben ajánlatkérő végzi el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M/1. Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb villamosenergia szállításait, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlatot tevők), ha nem rendelkezik:
M/1. Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább nettó 35 000 000 Ft összegben villamos energia szállításról szóló referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar
forint (HUF), és nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához, sem a villamos energia tőzsdei árakhoz vagy egyéb
tényező alakulásához. Az ellenszolgáltatás
teljesítése banki átutalással, havonta számla ellenében történik. Számla fizetési határideje a
számla kiállításától számított 20. nap. A számlán a tárgyhavi fogyasztását és a fogyasztói azonosítót fel kell tüntetni.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a tárgyhavi bruttó szállítási díj, mértéke a tárgyhavi bruttó szállítási díj 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: alapja a bruttó szállítási díj, mértéke a le nem szállított villamos energia bruttó szállítási díjának 20 %-a. Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő vonatkozó szerződése 2022.12.31-én lejár, így a jelen eljárás gyorsított módon való lefolytatása kivételesen indokolt Ajánlatkérő folyamatos működése, az ellátásbiztonság megteremtése érdekében.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/12/16 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2010 Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint: Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezésekettartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. AK hivatkozik a Kbt. 68. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. március-április
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ESPD, iratminták, szerződéstervezet) a www.ekr.gov.hu.huweboldalon találhatók meg.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be azeljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el hiánypótlást.
Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései és a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A Kbt. 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
A beszerzés tárgyának jellege (villamos energia beszerzése) nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. A közbeszerzés tárgya egy darab felhasználási hely ellátása, így fizikai értelemben is kizárt a részajánlattétel biztosítása.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb árértékelése szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazására.
Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdései szerinti kikötések: Ajánlatkérő a bírálatnak az
aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el: Igen.
Ajánlatkérő
az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján az ajánlatok értékelését
követően végzi el: Igen.
Szerződéskötési feltétel: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Nyertes AT-nek szerződéskötésre rendelkeznie kell a szükséges engedéllyel. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.
Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást(konzorciumi megállapodás).
Az ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlathoz a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot.
Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a www.ekr.gov.hu felületen.
FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388.
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7)bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák