Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25287/2022
CPV Kód: 09211100-2
Ajánlatkérő: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: A teljesítési helyek pontos címadatai a Közbeszerzési Dokumentumokban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Gazdasági társaság [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti szervezet]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14130179244
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Kristóf
Telefon: +36 301777407
E-mail: molnar.kristof@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001769032022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001769032022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdasági társaság [Kbt. 5. § (4) bekezdés szerinti szervezet]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egyfokozatú vasúti dízelmotorolaj beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001769032022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egyfokozatú vasúti dízelmotorolaj szállítása letéti raktárszerződés keretében és veszélyes hulladékok elszállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyfokozatú vasúti dízelmotorolaj szállítása letét
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU231,HU311,HU312,HU321,HU322,HU323,HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítési helyek pontos címadatai a Közbeszerzési Dokumentumokban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyfokozatú vasúti dízelmotorolaj szállítása letéti raktározással összesen 131.539 kg alapmennyiség, továbbá 39.461 kg mennyiségi eltérés, azaz mindösszesen 171.000 kg teljes keretmennyiség mértékéig.
Az előírt kiszerelési csoport: 150 kg, vagy 200 kg, vagy 150 kg és 200 kg között van. A megajánlott termék kiszerelésének az előírt kiszerelési csoportnak meg kell felelnie.
Ajánlatkérő a megajánlott terméket legalább 500 kW teljesítményű vasúti dízelmotorokban motorolajként kívánja alkalmazni.
A mennyiségi eltérésre Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) lehívási kötelezettséget nem vállal. AK az alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget (a továbbiakban: lehívási minimummennyiség).
Veszélyes hulladékok elszállítása Ajánlatkérő szerződéstervezetben jelölt gyűjtőhelyeiről az alábbi hulladéktípusok szerinti mennyiségekben:
- elszállítandó olajos rongy (HAK15 02 02*) keretmennyisége: 8.390 kg alapmennyiség + 2.516 kg mennyiségi eltérés,
- elszállítandó olajos hordó (HAK 15 01 10*) keretmennyisége: 2.482 kg alapmennyiség + 744 kg mennyiségi eltérés,
- elszállítandó használt olajszűrő (HAK 16 01 07*) keretmennyisége: 1.570 kg alapmennyiség + 470 kg mennyiségi eltérés,
- elszállítandó hulladékolaj (HAK 13 02 05*) keretmennyisége: 20.314 kg alapmennyiség + 6.094 kg mennyiségi eltérés.
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd, részletesen a Közbeszerzési dokumentumban.
AK az egyes hulladéktípusokhoz tartozó alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő letéti raktárszerződés alapján a nyertes ajánlattevő motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok elvégzésére is kötelezettséget vállal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok mennyisége (db) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az Ajánlati felhívás II.2.5. pontjában feltüntetett ár értékelési szempont alszempontjai az alábbiak:
- Ajánlati összár (nettó Ft), súlyszám: 90.
- Az elszállításra kerülő hulladékolajért Ajánlattevő által fizetendő nettó egységár (Ft/kg), súlyszám: 5.
AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontokat alkalmazza. Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10.
Ajánlatkérő a részszempontokat az alábbiak szerint határozza meg:
Az 1. részszempont az árkritérium alszempontja (Ajánlati összár (nettó Ft)) részszempont tekintetében a fordított arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése.
A 2. részszempont (Ajánlattevő által vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok mennyisége (db)) tekintetében az abszolút értékelés módszere alapján történik az ajánlatok értékelése.
Értékelési kategóriák:
5 db – 8 db: 1 pont,
9 db – 11 db: 2 pont,
12 db – 14 db: 3 pont,
15 db – 17 db: 4 pont,
18 db – 20 db: 5 pont,
21 db – 23 db: 6 pont,
24 db – 26 db: 7 pont,
27 db – 29 db: 8 pont,
30 db – 32 db: 9 pont,
33 db és 33 db felett: 10 pont.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy 5 darabnál kevesebb motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálat vállalása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi.
A 3. részszempont az árkritérium alszempontja (Az elszállításra kerülő hulladékolajért Ajánlattevő által fizetendő nettó egységár (Ft/kg)) tekintetében az egyenes arányosítás módszere alapján történik az ajánlatok értékelése.
Az értékelési módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza. Azonos összpontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat minősül kedvezőbbnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet AT vagy alvállalkozó (a továbbiakban: ALV) és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
- A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, ALV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolás:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az EEKD az EKR-ben elektronikus űrlap formájában elérhető.
AK az előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére, e tekintetben AK nem veszi figyelembe és nem értékeli az ajánlat részeként adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/Kr. 4. §-nak megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis AT csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 41/A. § (5) bek. szerint az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Azon ALV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t.
Utólagos igazolás:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
• a Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 8. §-a szerint kell benyújtania,
• a nem Magyarországon letelepedett AT-nek a 321/Kr. 10. §-a szerint kell benyújtania.
A nem Magyarországon letelepedett AT-nek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés a) - f) pontok és k) pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezzel összhangban kell - magyar fordításban - azon igazolásokat benyújtani, melyekből megállapítható, hogy AT nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja.
AK a fentieken túl felhívja továbbá a figyelmet a 321/Kr. 1-7. és 12-16. §-aira, valamint a Kbt. 64. §-ra (öntisztázás).
AT-nek az AK által az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával nyilatkoznia kell a 321/Kr. 13. §-a vonatkozásában. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A beszámoló(k) részét képező eredménykimutatás(ok) szerinti üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye, illetve adott esetben árbevétel.
Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a 321/Kr. 2. § (5) bek. értelmében a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Utólagos igazolási mód:
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek az alábbiak szerint kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.
P1)
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlati felhívás feladását megelőző, utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolók részét képező eredménykimutatások csatolása, amennyiben azok a céginformációs szolgálat honlapján nem ismerhetőek meg. Ha az AK által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámolók adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolók beküldése nem szükséges.
A 321/Kr. 19. § (2) bek. szerinti esetben – tehát amennyiben AT a működésének kezdete miatt nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, úgy – a közbeszerzés tárgyából (motorolaj szállítása, és/vagy motorolaj szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése), származó árbevételről szóló nyilatkozat csatolása szükséges cégszerűen aláírva, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
AK felhívja a figyelmet a 321/Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
AK a kapcsolódó szolgáltatásokon az alábbiakat érti: motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése és/vagy szilárd veszélyes hulladék elszállítása és kezelése.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmas az AT, ha az ajánlati felhívás feladását megelőzően (számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval) lezárt utolsó 3 üzleti évben az üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye egyik lezárt üzleti évben sem negatív.
Amennyiben AT a számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy abban az esetben minősül gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmasnak, amennyiben működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (motorolaj szállítása, és/vagy motorolaj szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri (vagy meghaladja) a nettó 90.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A referenciák (legjelentősebb szállítások) ismertetése, és a meghatározott paraméterek vizsgálatára vonatkozóan akkreditált laboratórium vizsgálati jegyzőkönyv benyújtása.
Előzetes igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a 321/Kr. 2. § (5) bek. értelmében a formanyomtatvány IV. részében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. AT-nek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α (alfa) pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.
Utólagos igazolási mód:
Az igazolások benyújtására felhívott AT-nek - a 321/Kr. 21-21/A-22.§-ainak megfelelően - az alábbiak és a KD-ban rögzítettek szerint kell igazolnia az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 69. § (4)-(6) és (11)-(11a) bekezdéseire is figyelemmel.
M1)
A 321/Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 321/Kr. 22. § (2) bekezdése alapján AT-nek csatolnia kell referenciaigazolást vagy referencianyilatkozatot az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (motorolaj szállítása, és/vagy motorolaj szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) szerinti termékek szállítása vonatkozásában.
A 321/Kr. 22. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év, hónap, nap pontossággal) a szerződést kötő másik fél (megnevezése, címe (székhelye, lakcíme)), a szállítás/szerződés tárgya, (olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelményeknek való megfelelés), valamint a teljesítés mennyisége és a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail elérhetőség megadása), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Legalább egy ismertetésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megajánlott terméket mekkora kW teljesítményű dízelmotor(ok) olajaként, és a vizsgált időszakban mekkora mennyiségben használták, továbbá a termék alkalmazása során a termék minőségére visszavezethető meghibásodás előfordult-e.
AK referenciaként a vizsgált időszak (ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe a 321/Kr. 21.§ (1a) bekezdés a) pontja értelmében.
Amennyiben az ismertetés szerinti szerződés(ek):
- tárgya bővebb, mint az AK által kért referencia tárgya, abban az esetben az ismertetésében az AK által kért tárgyra vonatkozó ellenszolgáltatás nettó összegét kell megadni,
- időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak vagy amennyiben a teljesítés még folyamatban van, abban az esetben az ismertetésében az AK által kért/vizsgált – 3 éves - időszakra eső mennyiségét kell megadni.
AK a kapcsolódó szolgáltatásokon az alábbiakat érti: motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése és/vagy szilárd veszélyes hulladék elszállítása és kezelése.
M2)
A 321/Kr. 21. § (1) bek. i) pontja szerint AT-nek csatolnia kell az alkalmasság minimumkövetelménye(i) M2) pontjában meghatározott műszaki paraméterek vizsgálatára vonatkozóan a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH), illetve külföldön végzett vizsgálat esetén az adott ország szakhatósága által akkreditált (EN ISO IEC 17025 szabvány) laboratórium által kiállított, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapnál nem régebbi vizsgálati jegyzőkönyvet a szállítandó termékről. A vizsgálati eredmény szerint (abból egyértelműen, adatokkal alátámasztva megállapíthatóan) a termék mindenben feleljen meg az alkalmasság minimumkövetelménye(i) M2) pontjában meghatározott műszaki paramétereknek. AK a megadott vizsgálatokra vonatkozóan nem akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyvet nem fogad el!
AK a vizsgálatot végző laboratóriumnak a megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditációját a http://nah.gov.hu/kategoriak honlap elérhetőségen ellenőrzi. Amennyiben a laboratórium vizsgálati akkreditálási dokumentuma (részletező okirat) a fenti honlapcímen nem érhető el, abban az esetben AT-nek be kell nyújtania a vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs okiratát legalább olyan részletességgel, hogy abból jelen pontban megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditáció megállapítható legyen.
Az alkalmassági előírások igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (11) bek., valamint a 321/Kr. 3. § (3) és (5) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmas AT, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben egy vagy több darab olyan, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal, mely(ek) megfelel(nek) az alábbi követelményeknek:
motorolaj szállítása, és/vagy motorolaj szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére vonatkozó olyan referenciával/referenciákkal, amely(ek) mennyisége mindösszesen eléri, vagy meghaladja a 98.000 kg-ot, amely mennyiségből legalább 15.000 kg mértékben legalább 500 kW teljesítményű dízelmotor(ok) motorolajaként került szerződésszerűen leszállításra.
Nem szerződésszerű a szállítás – többek között, de nem kizárólagosan – amennyiben a termék alkalmazása során a termék minőségére visszavezethető bárminemű meghibásodás előfordult.

M2)
Alkalmas AT, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évnél nem régebbi, és az alábbiakban megadott műszaki paraméterek vizsgálatára akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel, amely tanúsítja, hogy a megajánlott termék megfelel a következő műszaki jellemzőknek, egyenértékű azokkal:
Műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Nyílttéri lobbanáspont, °C: legalább 250
Folyáspont, °C: legfeljebb -25
Teljes bázisszám, mg KOH/g: legalább 10,0
A „legfeljebb” illetve „legalább” megjelöléssel szerepeltetett műszaki paraméterek határértékétől értelemszerűen csak a megadott irányban lehet eltérni.
A korlátozó kritériummal (legalább, legfeljebb) megadott értékek esetében értelemszerűen nem vehető figyelembe az adott jellemzőre vonatkozó vizsgálati szabvány/ok reprodukálhatósága.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AT az AK által igazolt teljesítések után jogosult számlát kiállítani. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, összhangban a Kbt. vonatkozó rendelkezéseivel a számla AK általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre a megfelelő tartalommal kiállított és mellékletekkel együtt benyújtott számla ellenében. AK a kifizetéseket a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint teljesíti. AK előleget, fizetési biztosítékot nem ad. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF). A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései irányadóak.
A hirdetmény karakterkorlátozásai miatt a pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a KD részét képező Szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. § tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését- az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően- kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet alapján az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A §., a 65. § (12) bek., a 69. § (11a) bek. valamint az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek. tartalmazzák.
2. AK felhívja a figyelmet arra, hogy AT-nek - közös ajánlattétel esetén a Közös AT-k képviseletében nyilatkozattételre felhatalmazott AT-nek – az ajánlatban a 321/Kr. 1. § (9) bek. értelmében nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom vonatkozásában.
3. A nem forintban rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok HUF-ra történő átszámítására AK az ajánlati felhívás feladásának napján (ajánlati felhívás VI.5. pont) érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyanezen időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
4. AK az eljárásban a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően teljes körűen biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben AK az új gazdasági szereplőre vonatkozóan nem korlátozza és nem zárja ki az újabb hiánypótlást.
5. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
6. Valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő (CET) irányadó. AK a IV.2.6. pont szerinti 1 hónap ajánlati kötöttség időtartama alatt 30 napot ért.
7. AK a szerződés teljesítése érdekében a nyertes AT(k)-től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8. FAKSZ: Csete Tibor (00562)
9. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására, AK az egyéb információkat és benyújtandó nyilatkozatok listáját teljes körűen a KD-okban adja meg.
10. A KD-okban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a 321/Kr., az e-Kr., valamint a Ptk. előírásai irányadóak.
11. AK a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát – az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12. AK az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendeletben foglaltakkal összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont alapján eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtanak be az ajánlattételi határidő lejártáig legalább 2 ajánlatot.
13. AK a 321/Kr. 30. § (4) bekezdése szerint ezúton tájékoztatja az AT-ket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt eltérően/szigorúbban határozta meg a minősített AT-k jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített AT-knek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmények tekintetében.
14. Részajánlattételi lehetőség kizárásának indokai:
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban a közpénzek hatékony és felelős felhasználására tekintettel nem biztosítja a részajánlat-tétel lehetőségét, mivel az a gazdasági, műszaki és minőségi szempontok alapján ésszerűtlen az alábbi részletes okokból:
a) Részekre bontás műszaki alapon: ajánlatkérő egy adott minőségű terméket kíván beszerezni, így műszaki szempontból indokolatlan a részajánlatokra bontás.
b) Földrajzi területi alapú megbontás:
- Területi alapon történő részajánlat-tételi megosztás és eltérő megnevezésű termékek esetében a hálózaton közlekedő vontatójárművekben motorolaj keveredés lépne fel, amely az üzemvitelt és az üzembiztonságot veszélyeztetné.
- A változó felhasználói szokásokból adódó területi volumenváltozás az egyes területek idő előtti keretkimerüléséhez vezet, más területek esetében a lehívások maradnak el. Ez az országos globális oszthatóságot nem teszi lehetővé, ellátási kockázatot okoz.
- A részekre bontás esetén előálló különböző árakkal a pályahálózaton globálisan vételező társaságok igyekeznének a legolcsóbb területen vételezni, ami megint csak az adott részterület szerződéses keretének idő előtti elfogyását eredményezné.
c) Részajánlat-tételi lehetőség nélkül biztosítható a nagy volumen és az ezzel járó kedvezőbb ajánlati ár.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák