Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25417/2022
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Martfű Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Martfű közigazgatási területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett fogyasztási helyeken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Martfű Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733012216
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Martfű
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5435
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri Csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 13977447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.martfu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001773682022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001773682022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia 2023. évi beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001773682022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő a fogyasztási helyeit egy portfolióként kívánja kezelni és ezek villamos energiával történő ellátását biztosítani. Az ajánlati felhívás 337 037 kWh nagyságrendű versenypiaci árambeszerzésre terjed ki. A teljes mennyiségből 150.000 kWh képezi a közvilágítás tárgyát.
Teljesítési hely: Martfű
A teljesítés pontos helyeit a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő 2023. január 1. napjának 00 óra 00 percétől 2023. december 31. 24 óra 00 percig kíván villamos energiát beszerezni.
Amennyiben a szerződés aláírására 2023. január 1. napjáig nem kerül sor, úgy a szerződés aláírását követő hónap 1. napjától 2023. december 31. napjáig kívánja Ajánlatkérő a villamosenergiát beszerezni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia 2023. évi beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Martfű közigazgatási területe, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett fogyasztási helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő a fogyasztási helyeit egy portfolióként kívánja kezelni és ezek villamos energiával történő ellátását biztosítani. Az ajánlati felhívás 337 037 kWh nagyságrendű versenypiaci árambeszerzésre terjed ki. A teljes mennyiségből 150.000 kWh képezi a közvilágítás tárgyát.
Teljesítési hely: Martfű
A teljesítés pontos helyeit a műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő 2023. január 1. napjának 00 óra 00 percétől 2023. december 31. 24 óra 00 percig kíván villamos energiát beszerezni.
Amennyiben a szerződés aláírására 2023. január 1. napjáig nem kerül sor, úgy a szerződés aláírását követő hónap 1. napjától 2023. december 31. napjáig kívánja Ajánlatkérő a villamosenergiát beszerezni.
II.2.5. értékelési szemponhoz: A kalkulációs lap B11-es cellájában szerepeltetendő nettó ajánlati egységárat (Ft/kWh) kell feltüntetni a Felolvasólapon!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. értékelési szemponhoz: A kalkulációs lap B11-es cellájában szerepeltetendő nettó ajánlati egységárat (Ft/kWh) kell feltüntetni a Felolvasólapon!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az előzetes igazolások során az EEKD-t a 321/2015. Korm. rendelet 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015. Korm. rendelet 9. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015. Korm. rendelet 11. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62-63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor nemleges nyilatkozatot szükséges tenni elektronikus űrlap formájában.
Egyebekben az Európai Unió Tanácsa 2022. április 8-án elfogadta az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendeletét (a továbbiakban: rendelet), amellyel tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben és a közbeszerzési szabályok alá nem tartozó egyes állami beszerzésekben való részvétele tekintetében.
A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén TILOS bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós
szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása.
A tilalom személyi hatálya:
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
• a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
• b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
• c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
Mindezen fentiekre tekintettel Ajánlatkérő iratminta rendelkezésre bocsátása mellett felhívja a fenti ajánlattevőket, hogy
nyilatkozzanak a fenti tilalom vonatkozásában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt, erre tekintettel kiválasztási szempont felsorolására és ismertetésére nem kerül sor.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt, erre tekintettel kiválasztási szempont felsorolására és ismertetésére nem kerül sor.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
M.1) Ajánlattevőnek ismertetnie kell a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb földgáz szállításait, a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik legalább egy teljesített, villamos energia szállítására és/vagy értékesítésére vonatkozó mindösszesen 189 582 kWh mennyiségű referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Elszámolás havonta. Az ellenszolgáltatás teljesítése vonatkozásában a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. rendelkezései is irányadóak. Előleg igénybevételére nincs lehetőség. AK az igazolt teljesítést követően benyújtott számlát a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti. AK késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bek szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a szerződés részét képezik a Kbt. 136. § szerinti feltételek. Az elszámolás és a kifizetés valutaneme forint (HUF). Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A Kormány 1335/2022. (VII. 15.) Korm. határozatával energia-veszélyhelyzetet hirdetett a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energia-áremelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt. A fennálló körülmények okozta ellátási - beszerzési bizonytalanság, a tőzsdei árak folyamatos ingadozásának kiszámíthatatlansága indokolja a mielőbbi szerződéskötés érdekében a nyílt eljárás esetében irányadónál rövidebb ajánlattételi határidő alkalmazását, mivel az eljárás megindítása és a szerződéskötés közötti időszak hossza komoly kockázatot jelent az Ajánlatkérők számára. Az eljárás eredményessége – és adott esetben a rövid ideig fennálló kedvező piaci folyamatok kihasználása – érdekében alkalmazza Ajánlatkérő a gyorsított eljárást.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a
tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (1)-(3) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. Korm. rend. 6. § (1) bek.).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bekezdés, a Kbt. 65. § (7) bekezdés és a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti
nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés és Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot. A 424/2017. Korm. rend.11. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz benyújtani.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását.
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (5) bekezdésben és a Kbt. 69. § (6) bekezdésben foglaltak alkalmazására.
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A
meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás
tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös
egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
10. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.
11. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
12. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási, üzleti titokról szóló-, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átláthatósági és adatszolgáltatási nyilatkozatot kell tennie.
13. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlatot aláíró, kötelezettségvállalásra jogosult aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a meghatalmazást és közjegyzői-, vagy
amennyiben a jogszabály megengedi, a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is csatolni kell.
14. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bek.).
15. Az eljárásban faksz: Dr. Nyiri Csaba;lajstromszáma 00289
16. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
17. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a minden fogyasztási helyet érintő változás, különös tekintettel darabszámában,
lekötésében, címében, fogyasztásában előforduló változást nem minősít a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítási feltételnek a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel. A szerződéses mennyiség értelemszerűen ezekben az esetekben nem változik.
19 Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt: A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, mint a beszerzés mennyisége, jellege és költséghatékonyság szempontja nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Ajánlatkérő megállapította a fogyasztási helyek számára és elosztására tekintettel, hogy a részekre történő ajánlattétel biztosítása nem egyeztethető össze a gazdasági észszerűséggel. Hatékonyabb és egyszerűbb minden szempontból az egy szolgáltatóval történő kapcsolattartás a fogyasztási helyek vonatkozásában. A részekre bontás az adminisztratív terheket jelentősen növelné.
20. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
21. Ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .
rar; szerkeszthető excel.
22. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre
vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. § ( 4) bekezdés és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján
vizsgálja.
23. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
24. A Felhasználó által fizetendő villamos energia díját, a Havi Indexált Egységárat a Kereskedő az alábbi képlet alapján határozza meg a szerződés időtartama alatt (hónapról hónapra):
VEhó = (a*(0,5*HUDEX BLhó + 0,5*HUDEX PLhó) + S) / 1000 * Árfolyam
VEhó: az adott hónapban (tárgyhónap), az adott Intézmény számára érvényes Havi Indexált Egységár három tizedes jegyre kerekítve [Ft/kWh]
HUDEX BLhó: a villamos energia adott hónapra (tárgyhónapra) vonatkozó zsinór (base load) árainak átlaga [EUR/MWh]
HUDEX PLhó: a villamos energia adott hónapra (tárgyhónapra) vonatkozó havi csúcs (peak load) árainak átlaga [EUR/MWh]
S: a Kereskedő által az eljárás során vállalt árrés (Spread) értéke [EUR/MWh]
a: az árral egyenesen arányosan változó költségek
1000: MWh és a kWh közötti váltószám
Árfolyam: MNB HUF/EUR árfolyam (HUF/EUR)
A Kereskedő Szerződésben vállalt tényleges ajánlati eleme a saját – az eljárás keretében megajánlott - árrése (S értéke).
S értéke jelen egyedi szerződésben: XX,XXX EUR/MWh*
25. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja azt a részletes kalkulációs lapot (felképletezett excel táblát, Műszaki tartalom és szakmai ajánlat 2023), melyet hiánytalanul feltöltve szintén az ajánlathoz szükséges csatolni. A kalkulációs lap B11-es cellájában szerepeltetendő nettó ajánlati egységárat kell feltüntetni a Felolvasólapon. A feltöltött kalkulációs lapot (Műszaki tartalom és szakmai ajánlat 2023) az ajánlat részeként cégszerűen aláírt pdf és szerkeszthető excel formátumban is szükséges csatolni az ajánlat mellé.
26.Az árfolyam a Műszaki tartalom és szakmai ajánlat 2023 megnevezésű dokumentumban meghatározásra került!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148-149. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák