Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8643/2022
CPV Kód: 42995000-7
Ajánlatkérő: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: BKM Nonprofit Zrt. Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2. Központi és Célgép Javító Üzem Szállító utcai műhely
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10941362244
Postai cím: Kalotaszeg Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsárdy Nóra
Telefon: +36 202411910
E-mail: NKocsardy@fotav.hu
Fax: +36 14636538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.budapestikozmuvek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358822022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000358822022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés
Hivatkozási szám: EKR000358822022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42995000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A BKM Nonprofit Zrt. közterületi takarítási feladatainak hatékonyabbá tétele érdekében a köztisztasági géppark fejlesztése vált szükségessé. Az eljárás keretén belül 5 db kézi vezetésű/gyalogos kíséretű vegyszermentes gyomirtó berendezés kerül beszerzésre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42995000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: BKM Nonprofit Zrt. Budapest, XXI. ker. Szállító u. 2. Központi és Célgép Javító Üzem Szállító utcai műhely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5 db kézi vezetésű/gyalogos kíséretű vegyszermentes gyomirtó berendezés beszerzése és szállítása a műszaki leírásban részletezett műszaki paraméterek alapján. Az eszköz működése során alkalmas legyen forróvízzel, vagy forró gőzzel történő vegyszermentes gyommentesítésre.
Ajánlatkérő elvárása új, azonos gyártmányú gépek szállítása.
A szállítandó berendezéseknek meg kell felelnie a műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek.
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével készítette. A részletes műszaki követelményeket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírás, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A berendezés rendelkezik-e GPS nyomkövető rendszerrel (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont szerint értékeli.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10.
Értékelés módszere:
Ár (Ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF)) értékelési részszempont: fordított arányosítás módszere. Súlyszám: 95
Minőségi szempont (A berendezés rendelkezik-e GPS nyomkövető rendszerrel (igen/nem)) részszempont esetében: pontkiosztás (igen: 10 pont, nem: 0 pont) módszere. Súlyszám: 5.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.7) pontban foglalt időtartam alatt 220 naptári napot ért (=szállítási határidő).
Az értékelés módszerét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
VI.3) folytatása:
25. Ajánlatkérő az eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 400.000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A Kbt. 54.§ alapján az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető:
- az ajánlatkérő K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-57501033 számú számlájára történő befizetéssel úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a biztosíték összege Ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. A közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését (K2248 Vegyszermentes gyomirtó berendezés) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja.
- pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával, illetve készfizető kezességvállalással vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti garanciát, illetve készfizető kezességvállalást, vagy kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciának, illetve készfizető kezességvállasnak, vagy a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a pénzügyi intézmény, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bek. alapján.
Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó): A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 4. § (1) bekezdése alapján, az EEKD kitöltésével köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. A KR. 3. § (3), (5) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös AT-k vonatkozásában, a nevükben eljárni jogosult képviselő külön-külön tölti ki az EEKD űrlapot az EKR rendszerben. A KR. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD űrlapon az AT-nek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A KR. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével.
Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó): AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett AT esetén, a KR. 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett AT esetén, a 4. § és a 10. § alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a KR. 12-13. §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is. A KR. 15. § (1) bekezdése alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD űrlapot köteles kitölteni a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. AK kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt.74. § (1) bek. b) pont]. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT nyilatkozhat AK egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembevételéről. AK felhívja az AT figyelmét a KR. 18. §-ában foglaltakra. Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról, nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
P/1. A KR. 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani a KR. 19. § (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről (ipari gépek)szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Ha AT a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatás részéből megállapítható, hogy az adózás utáni eredménye legalább egy évben pozitív volt.
Amennyiben AT a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani a P.1. pont vonatkozásában, ha AT a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ipari gépek) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 43 000 000 HUF-ot
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételnek való megfelelés ellenőrzését AK 2 körben végzi:
1. körben előzetes igazolás az EEKD alapján.
2. körben a KR. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor. AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a KR. 5. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. AK a KR. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az EEKD IV. részének „α” (alfa) szakaszát kitölteni. Felhívjuk a figyelmet a KR. 3. §-ában foglaltakra.
M/1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától (az eljárást megindító felhívás VI.5) pontjában meghatározott időpont) visszafelé számított 3 év (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb, - a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített - szállításait referenciaként kell bemutatni a Közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal, a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 22. §-ában meghatározott adatokat tartalmazó nyilatkozat, és szükség esetén az ott előírt igazolás csatolása útján.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja naptári nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését,
- a szállítás tárgyát, olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés kiderül,
- a szállítás mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződésszerű teljesítésről való nyilatkozatot.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) (vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven /6x365 napon/ belül megkezdett) összesen legalább 1 db vegyszermentes gyomírtó berendezés szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített szállítására vonatkozó referenciával. A referenciakövetelmény 1 db szerződéssel igazolható.
Az M/1. alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (szállítás befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra.
Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A fentiekben megjelölt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik, továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65. § (6)-(7)].
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5) (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1) bek. rendelkezéseit alkalmazza.
Ajánlattevő az igazolt teljesítés alapján jogosult számlát kiállítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 27/A.§ rendelkezését.
A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbéreket ír elő a szerződésben. A jótállási idő 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint az EKR-ben
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Kr. 15. § (1)-(3) bekezdései az irányadók. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3), valamint a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdései szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. Indoka: A beszerzés egy műszaki, gazdasági és jogi funkcionális egységet alkot, a beszerzés részekre bontása ellentétes lenne a gazdasági, műszaki és jogi ésszerűséggel.
2. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását (a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. jogutódja), az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. végzi (https://ujvilag.gov.hu/). Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
3. A IV.2.6) pontban megadott időtartam alatt a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 30 napot kell érteni.
4. A KR. 30. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában.
5. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az ajánlat elkészítéséhez szükséges információk a közbeszerzési dokumentumokban (KD) és az AF feladásának napján hatályos vonatkozó jogszabályokban előírásra kerültek.
6. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján vizsgálja.
7. Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján: AK AT-től és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.
8. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
9. A Kbt. 41/A.-41/B. § alapján a benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
10. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjai alapján az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Nemleges esetben is.)
11. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást, figyelembe véve a 424/2017 Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bekezdéseit. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
12. Kiegészítő tájékoztatás kérése: Kbt. 56. § szerint.
13. Az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozóan Ajánlatkérő a kérdéseket írásban, magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg.
14. A FAKSZ neve és lajstromszáma: Berei Norbert, lajstr. sz.: 01202
15. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eljárás eredménytelenségét eredményező okot.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. megfelelően jár el.
17. Ajánlattevőnek ajánlatában ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k), az ajánlatban nyilatkozatot tevők aláírási címpéldányát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját vagy adott esetben meghatalmazást.
18. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
19. Ajánlattevő az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.
20. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára e rendelet előírja.
21. AK a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
22. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok:
22.1. Ajánlattevők szakmai ajánlatként kötelesek ajánlatukhoz kitöltve csatolni a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott ,,Ártábla” és ,,Műszaki-szakmai adatlap” elnevezésű dokumentumokat (1/a és 1/b sz. mellékletek) hiánytalanul kitöltve és cégszerűen aláírva pdf, illetve excel formátumban is. Ellentmondás esetén a cégszerűen aláírt
dokumentumok az irányadóak.
22.2. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai ajánlatban tett megajánlások, adatok alátámasztásaként és igazolásaként az Ajánlattevők csatolják ajánlatukban megajánlott áru terméklapját és/vagy kézikönyvét és/vagy gyártói nyilatkozatát és/vagy olyan hivatalos adatlapját, amely(ek) alátámasztják az AK által kiadott műszaki leírásban meghatározott paramétereknek való megfelelőséget.
22.3. Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevők az ajánlatban csatolják a megajánlott áru származási országáról szóló nyilatkozatot (minta a Közbeszerzési dokumentum részeként csatolva).
22.4. Szerződéskötési feltételek (nyilatkozattal szükséges igazolni a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint):
- nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában cégszerűen aláírt nyilatkozat keretében be kell nyújtania azon meghatalmazott szervizek listáját, ahol a jótállási idő alatt a megajánlott járművek szervizelését/javítását el fogja végezni),
- nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell ISO 9001 tanúsítvánnyal
Az ISO 9001 tanúsítvány másolata és a szervizlista rendelkezésre bocsátásának elmaradását Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való elállásnak tekinti.
23. AK tájékoztatja AT-ket, hogy a IV.2.2) pontban az ajánlattételi határidőt a Kbt. 81. § (7) bekezdés alapján határozta meg.
24. A felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és végrehajtási rendeleti az irányadók.
Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák